vindafjord_saken_bekreftelse_fra_politiet

 

 

 

SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

 

 

 

NKMR

Att: Ruby Harrold-Claesson

Ströms väg 37

424 71 OLOFSTORP

SVERIGE

 

 

 

Deres referanse                              Deres daio                                     Vår referanse                                 Vår dato

                                                                        070218/200700300             30. mai 2007

 

 

 

BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD


Det vises til Deres anmeldelse til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 6. juni 2007. Spesial enheten for politisaker mottok saken fra politidistriktet 1. april 2007.

 

 

I saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten, foretas og ledes etterforskingen av Spesialenheten for politisaker.

 

 

 

I henhold til påtaleinstruksen § 34-6 treffer Spesialenheten for politisaker beslutning om iverksetting av etterforsking når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling. Før det treffes beslutning om etterforsking vil en, når det vurderes som nødvendig og dokumentene ikke er vedlagt anmeldelsen, innhente aktuelle dokumenter i politiet, påtalemyndigheten eller domstolene som vedrører det forholdet som er omhandlet i anmeldelsen.

 

 

 

Dersom saken settes ut til etterforsking, vil De få særskilt underretning. De vil også bli underrettet dersom saken avvises eller henlegges uten etterforsking.

 

 

 

Ved eventuell henvendelse hit, ber vi om at De oppgir vårt referansenummer.

 

 

 

Med hilsen

 

Spesialenheten for politisaker

 

 

 

Monica Pedersen
konsulent

 

 

 

Vi gjør oppmerksom på at dette brevet er et standardvarsel som bekrefter at vi har mottatt saken. Meldingen er ikke utarbeidet særskilt for Deres sak.
Postadresse               Kontoradresse                    Telefon*                        Saksbehandler

 

Postboks 93               Grønnegl. 82                      62 55 61 00                    Navn

 

2301 Hamar               Org. nr.                             Telefaks                        E-post:

 

                                987 248 890                       625561 01                      Telefon

 

 

 

 

Vindafjord saken

 

NKMR:s polisanmälan mot Vindafjord kommune

NKMR:s tilläggsanmälan mot Vindafjord kommune

 

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Powered by AIS