Vedtatt på årsmøte den 21. september 2019. Svensk og engelsk oversettelse foreligger. Ved tolkningstvil skal norsk versjon ha forrang.

 

 

 

 

 

 1. KOMITEEN

 

 

 

Komiteens navn skal være Nordiska Kommitèen för Mänskliga Rättigheter - NKMR.

 

 

 

NKMR er en partipolitisk og religiøst uavhengig ideell internasjonal sammenslutning.

 

 

 

NKMR skal være uavhengig av nasjonale myndigheter i ethvert land.

 

 

 

 1. KOMITEENS MANDAT

 

 

 

Komiteen skal gjennom sin virksomhet søke å fremme de verdier som kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring.

 

 

 

Komiteen skal gjennom sin virksomhet søke å verne enkeltmennesker og deres familier mot krenkelser av de grunnleggende friheter som kommer til uttrykk i FNs menneskerettserklæring.

 

 

 

Komiteen skal gjennom sin virksomhet søke å utbre kunnskapen om, og forståelsen av, de verdier som ligger til grunn for FNs menneskerettserklæring og bidra til å utvikle betydningen av disse i de nordiske samfunn.

 

 

 

Komiteen skal gjennom sin virksomhet søke å påvirke samfunnsutviklingen og rettstilstanden i de nordiske land slik at disse i størst mulig grad samsvarer med de prinsipper som kommer til uttrykk i FNs menneskerettserklæring.

 

 

 

Komiteen skal påtale og sanksjonere krenkelser av menneskerettighetene utført av de nordiske lands myndigheter.

 

 

 

 1. KOMITEENS ARBEID

 

 

 

Komiteen skal bestrebe seg på å være seriøse og saklige i all sin virke, men skal likevel ikke la seg binde av rettslige eller sosiale konvensjoner som er til hinder for at komiteen skal kunne oppfylle sitt mandat.

 

 

 

Komiteen skal innrette sitt arbeid i forhold til FNs menneskerettserklæring, men skal også hensynta den Europeiske menneskerettighetskonvensjon og FNs barnekonvensjon i den grad disse ikke representerer en innsnevring av de verdier som kommer til uttrykk i menneskerettighets- erklæringen.

 

 

 

Komiteen skal i sitt arbeid søke å påvirke såvel opinionen som de lovgivende og utøvende myndigheter i de nordiske land. Komiteen skal i sitt virke være seg bevisst hvilken betydning utviklingen i de nordiske land har for de internasjonale samfunn og skal delta i internasjonale fora i den grad dette fremstår som hensiktsmessig.

 

 

 

Komiteen kan, dersom det fremstår som hensiktsmessig og riktig, innrapportere forhold til FNs organ for menneskerettighetene, FNs barnekomitè, eller andre internasjonale organer. Slik rapportering gjøres av styret.

 

 

 

Komiteen kan også selv, eller gjennom andre, bringe saker inn for de nasjonale domsstoler, Europadomsstolen i Strasbourg eller andre internasjonale domstoler i den grad komiteen anser dette hensiktsmessig. Styret er beslutningsmyndighet i slike saker.

 

 

 

Komiteen kan yte juridisk og humanitær bistand til enkelmennesker og deres familier i den grad dette finnes hensiktsmessig. Slik bistand skal besluttes av styret og må ikke ytes i en slik utstrekning at det hindrer komiteens øvrige virksomhet.

 

 

 

 1. ORGANISASJON

 

 

 

Komiteens virksomhet utøves gjennom følgende organ:

 

 

 

 • Kongress

 

 

 

Kongressen er komiteens øverste myndighet.

 

 

 

Kongressens fremste oppgaver er å gi retningslinjer for styrets virksomhet, beslutte endringer i vedtektene, velge representanter til executivkammeret samt granske styrets arbeid.

 

 

 

Kongressen består av to kammere, storkammeret og executivkammeret.

 

 

 

Årskongress skal avholdes årlig innen utgangen av september. Årskongress avholdes i begge kammere i to påfølgende dager, første dag i storkammeret og neste dag i executivkammeret.

 

 

 

Styret bestemmer tid og sted for kongressen. Innkalling til kongressen skal sendes ut til medlemmene senest 30 dager før avholdelse.

 

 

 

Motionsrett tilkommer ethvert medlem. Motion til kongressen skal være styret i hende senest to uker før kongressen. Motion og styrets uttalelse skal sendes medlemmene sammen med øvrige kongressdokumenter forut for kongressen.

 

 

 

Ekstraordinær kongress skal avholdes dersom styret eller executivkammeret vedtar dette. Likeledes skal ekstraordinær kongress avholdes dersom minst 20% av medlemmassen krever det – likevel slik at kravet må fremmes av minst 100 medlemmer. Ekstraordinær kongress skal avholdes innen 30 dager etter at krav om dette er fremmet.

 

 

 

På ekstraordinær kongress kan bare behandles saker som fremkommer av innkallingen.

 

 

 

Spørsmål utenfor dagsorden som oppstår under en kongress kan utelukkende avgjøres med henvisning til styrebehandling. En enstemmig kongress kan likevel fatte beslutning med mindre spørsmålet er av så vesentlig betydning at det må antas at fremmøte på kongressen ville ha vært annerledes dersom medlemmene hadde vært kjent med at saken skulle behandles.

 

 

 

Ethvert medlem av NKMR har rett til å møte, tale og avgi stemme på kongressen. Hvert medlem har en stemme. Hvert medlem kan i tillegg stemme for ett annet medlem i samsvar med skriftlig fullmakt. Fullmakter skal innleveres styreleder før kongressen åpnes.

 

 

 

Ethvert medlem har forslagsrett på kongressen.

 

 

 

Alle vedtak på kongressen fattes med alminnelig flertall med mindre annet er foreskrevet i vedtektene. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

 

 

 

 • Arbeidsordning under kongress

 

 

 

Kongressen åpnes som Storkammer.

 

 

 

Ved åpning av kongressen skal det;

 

 

 

 • forespørres kongressen om det ønskes valg av annen møteleder
 • velges sekretær
 • velges to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
 • besluttes om kongressen er lovlig innkalt
 • granskes fullmakter
 • executivkammeret opplyse om dennes sammensetning

 

 

 

Deretter skal kongressen behandle;

 

 

 

 • styrets årsberetning
 • fastsettelse av årsregnskap og balanse
 • revisors beretning
 • ansvarsfrihet for styret
 • innkomne saker
 • handlingsplan for kommende år
 • valg av revisor
 • valg av storkammerrepresentanter til executivkammeret

 

 

 

Storkammeret heves for dagen. Dagen etter skal executivkammeret samles. Her skal gjennomgås;

 

 

 

 • opptegnelse over møtende medlemmer
 • valg av leder
 • spørsmål om anvendelse av vetorett
 • valg av styret i NKMR

 

 

 

Alle som møter i storkammeret i kongressen har rett til å være til stede, men har ikke talerett eller stemmerett i executivkammeret. Executivkammeret kan tilstå storkammermedlemmer talerett ved alminnelig flertall, men ikke stemmerett.

 

 

 

Executivkammeret heves og Storkammeret settes på nytt.

 

 

 

 • Executivkammerets leder underretter Storkammeret om styrevalget
 • Executivkammerets leder underretter Storkammere om bruk av Veto
 • Storkammeret og Executivkammeret heves.

 

 

 

 • Storkammeret

 

 

 

Årskongressen innkalles av styret. Styrets leder er leder for årskongressen med mindre storkammeret velger noe annet.

 

 

 

Samtlige medlemmer av NKMR har møterett, talerett og stemmerett i storkammeret. Alle vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Alle avstemminger åpne.

 

 

 

Storkamert er å forstå som et ordinært årsmøte med slik myndighet et foreningsårsmøte normalt vil ha etter svensk foreningsrett, med to eksplisitte unntak;

 

 

 

 • det er executivkammeret og ikke storkammeret som velger komiteens styre

 

 • executivkammeret kan med alminnelig flertall nedlegge veto mot ethvert vedtak som fattes på storkammerets årskongress.

 

 

 

Ved åpning av årskongressen i storkammeret, skal executivkammerets leder orientere kongressen om hvor mange faste medlemmer, inkludert styremedlemmer og utvalgsledere, som da sitter i executivkammeret.

 

 

 

Storkammerets årskongress skal da, blandt sine fremmøtte medlemmer, velge så mange representanter at storkammerets representanter tilsammen har en tredjedel av executivkammerets medlemmer. For det tilfellet at tallet ikke går opp, skal stemmetallet avrundes til fordel for storkammeret.

 

 

 

Valg av representanter til executivkammeret skal foretas som siste post på storkammerets møte første dag.

 

 

 

Styret fremlegger for storkammeret forslag til handlingsplan for neste års virksomhet, Storkammeret vedtar handlingsplan med alminnelig flertall.

 

Handlingsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet i den utstrekning executivkomiteen ikke nedlegger veto på det umiddelbart påfølgende møte.

 

 

 

 

 

 • Executivkammeret

 

 

 

Executivkammeret består av inntil 30 medlemmer.

 

 

 

 • Styre- og utvalgsmedlemmer i executivkammeret

 

 

 

Styrets medlemmer er alltid medlemmer av executivkammeret så lenge de sitter i styret. Leder av faste utvalg er også medlemmer av executivkammeret så lenge de innehar sine tillitsverv.

 

 

 

Samlet representasjon i executivkammeret fra styret og utvalgsledere kan aldri overstige 10. Dersom antallet som under dette punkt skulle ha sittet i executivkammeret ovestiger 10, skal antallet reduseres til 10 etter loddtrekning. Slik loddtrekning finner sted etter hver ordinære årskongress og bestemmer hvilke av styre- og utvalgsmedlemmene som skal sitte i executivkammeret frem til neste årskongress.

 

 

 

 • Faste medlemmer i executivkammeret

 

 

 

Executivkammeret velger selv med alminnelig flertall faste medlemmer til kammeret. Disse har en tjenestetid på fire år og kan gjenvelges. Tjenestetiden regnes fra den etter innvelgelsen neste påfølgende årskongress.

 

 

 

Som faste medlemmer til executivkammeret kan bare velges personer som er bosatt i en av de nordiske stater. Som faste medlemmer bør velges personer som over noe tid har vist engasjement og forståelse for de verdier komiteen skal fremme.

 

 

 

Forslag til nye medlemmer av executivkammeret kan bare fremmes av en av de sittende medlemmer av executivkammeret. Slikt forslag skal inneholde en kort begrunnelse for forslaget.

 

 

 

Når det er fremmet slikt forslag skal executivkammerets leder sørge for at møte blir holdt til valg innen 30 dager.

 

 

 

Det kan maksimalt velges 10 faste medlemmer til executivkammeret. Nye medlemmer kan bare velges til fortrengsel for eksisterende medlemmer når disses ordinære tjenestetid har utløpt.

 

 

 

Faste medlemmer av executivkammeret kan kun velges ut av kammeret før deres tjenestetid er over dersom samtlige av executivkammerets øvrige medlemmer stemmer for utvelgelse.

 

 

 

Ethvert medlem av executivkammeret kan fremme forslag om at et medlem skal velges ut. Med forslaget skal følge en kort begrunnelse. Det medlem som kreves fjernet skal alltid gis anledning til å imøtegå anførsler, men det skal ikke legges opp til noen domsstolslignende behandling. Når slikt forslag fremmes plikter executivkammerets leder å sørge for innkalling slik at møtet avholdes innen 30 dager.

 

 

 

Executivkammeret kan når som helst avholde møte til valg av medlemmer, men slikt valg

 

kan ikke gjennomføres med virkning for den igangsatte kongress etter at executivkammerets leder har underrettet storkammeret om executivkammerets sammensetning.

 

 

 

 • Storkammervalgte representanter til executivkammeret

 

 

 

Storkammeret velger på årskongressen det antall medlemmer som er nødvendig for at de storkammervalgte medlemmer skal utgjøre en tredjedel av executivkammeret.

 

 

 

Storkammervalgte medlemmer tiltrer executivkammeret straks og tjenestegjør frem til neste årskongress.

 

 

 

 • Executivkammerets myndighet

 

 

 

Executivkammeret velger NKMRs styre. Eexecutivkammeret kan nedsette en valgkomite som skal inngi forslag til neste styrevalg. Ethvert medlem av NKMR har rett til å fremm kandidater til stryeverv. Slike forslag skal fremmes skriftlig til executivkammeret. Ethvert medlem av executivkammeret kan når som helst fremme kandidater til styreverv.

 

 

 

Executivkammeret kan fjerne valgte medlemmer av styret med alminnelig flertall.

 

 

 

Executivkammeret kan nedlegge veto mot vedtak fattet i storkammeret på det umiddelbart foregående årskongressmøte i storkammeret. Dersom slikt veto ikke nedlegges på inneværende årskongress bortfaller vetoretten for de vedtak som er fattet på samme årskongress.

 

 

 

Veto fattes med alminnelig flertall.

 

 

 

Dersom executivkammeret nedlegger veto, skal saken fremmes på nytt under neste ordinære årskongress.

 

 

 

Executivkammeret fører tilsyn med styrets virksomhet i løpet av året. Executivkammeret har ikke instruksjonsmyndighet overfor styret, men må kreve ekstraordinær årskongress dersom det er ønskelig å instruere styret.

 

 

 

 • Executivkammerets arbeid

 

 

 

Executivkammerets møte på årskongressen er åpen for storkammerets medlemmer. Dette møtet kan ikke holdes elektronisk og medlemmer av executivkammeret må møte personlig for å avgi stemme.

 

 

 

Executivkammeret velger selv sin leder som virker frem til neste årskongress. Ved stemmelikhet har executivkammerets leder dobbeltstemme.

 

 

 

Øvrige møter i executivkammeret kan avholdes elektronisk.

 

 

 

 

 

 

 

 • Styret

 

 

 

Styret skal bestå av styreleder og kasserer samt inntil 5 styremedlemmer som fortrinnsvis skal representere hvert av de nordiske land. Styret skal ha 3 varamedlemmer som tiltrer i nummerert rekkefølge.

 

 

 

Styret velges av executivkammeret. Styreleder velges hvert år mens de øvrige styremedlemmer tjenestegjør for 2 år av gangen. Ved første valg etter disse vedtekter skal to av styremedlemmene velges for ett år. Hvilke dette skal være fastslås ved loddtrekning.

 

 

 

Styret beslutter opprettelse av eventuelle utvalg og utnevner utvalgets ledere.

 

 

 

Styremøter kan avholdes elektronisk. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styret deltar i forhandlingene og avstemmingen.

 

 

 

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Deltar ikke styreleder på møtet, skal det ved styremøtets begynnelse velges møteleder, som i tilfellet innehar dobbeltstemme.

 

 

 

Styret leder NKMRs løpende virksomhet og er, med unntak av de oppgaver som er spesifikt lagt til executivkammeret, NKMRs høyeste besluttende organ så lenge kongressen ikke er samlet.

 

 

 

Styret skal gjennom særskilte arbeidsvedtak overlate til eventuelle utvalg eller til kanselliet, om dette er opprettet, å forestå foreningens praktiske virksomhet.

 

 

 

Styret har sitt sete der styreleder er bosatt og sammenkalles når styreleder bestemmer eller når tre andre styremedlemmer krever dette.

 

 

 

 • Kanselli

 

 

 

Styret skal søke å etablere et kanselli som skal forestå den daglige drift av komiteens arbeid. Dette bør ha sete i Sverige.

 

 

 

Kanselliet ledes av en generalsekretær som ansettes av styret.

 

 

 

 • Sanksjonsutvalg

 

 

 

Styret oppretter et sanksjonsutvalg og utnevner sanksjonsutvalgets leder.

 

 

 

Sanksjonsutvalget skal sanksjonere krenkelser av enkeltmenneskers menneskerettigheter i de nordiske land.

 

 

 

Sanksjonsutvalget kan på vegne av NKMR ilegge enkeltrepresentanter for de nordiske lands myndigheter sanksjoner ved konstaterte menneskerettighetskrenkelser.

 

 

 

Sanksjonering finner sted ved at vedkommende tilskrives på vegne av NKMR, underrettes om hva krenkelsen består i og hvorfor dette utgjør en krenkelse av en spesifisert persons menneskerettigheter samt tilkjennegir at NKMR som en internasjonal menneskeretthets- organisasjon er oppmerksom på krenkelsen vedkommende er skyld i.

 

 

 

Før sanksjon ilegges skal vedkommende gis anledning til å uttale seg.

 

 

 

Ved ilagt sanksjon skal vedkommendes navn ikke offentliggjøres. Opplysninger om ilagte sanksjoner skal likevel kunne gis til andre menneskerettighetsorganisasjoner.

 

 

 

Sanksjonsutvalget skal påtale overfor de nordiske lands myndigheter forvaltningspraksis, rettspraksis, lover og forskrifter som bryter med menneskerettighetene i det enkelte land.

 

 

 

Påtale skal rettes mot det ansvarlige departement og skal redegjøre for hvilken praksis, lov eller forskrift påtalen gjelder, for på hvilket vis menneskerettighetene krenkes ved den aktuelle praksis og hvilke endringer som er nødvendige for at påtalen skal frafalles.

 

 

 

Påtalen er offentlig og skal fornyes årlig.

 

 

 

Sanksjonsutvalget bør ha sete i Norge.

 

 

 

 1. MEDLEMSKAP

 

 

 

NKMR er en internasjonal sammenslutning som er åpen for medlemsskap fra organisasjoner og individer som virker for foreningens målseting.

 

 

 

Enkeltindivider oppnår medlemskap ved innmelding i foreningen og betaling av medlemsavgift. Styret kan med saklig grunn avvise innmelding fra enkeltindivider.

 

 

 

Organisasjoner, bedrifter eller sammenslutninger oppnår medlemskap ved å innsende til styret anmodning om medlemskap. Styret fatter vedtak om å oppta slik juridisk person som medlem og oversender melding om vedtaket til søker med faktura for medlemsavgift. Medlemskap er gyldig når avgift er betalt.

 

 

 

Styret beslutter på fritt grunnlag om slik juridisk person skal tilstås medlemskap. Enhet som er en del av de nordiske lands forvaltning eller regjeringsapparat skal normalt ikke tilstås medlemskap i NKMR.

 

 

 

Årsavgift fastsettes av kongressen.

 

 

 

Medlem som, til tross for purring, ikke har betalt medlemsavgift innen 31. mai året etter, anses å ha trådt ut av NKMR.

 

 

 

Styret kan ekskludere medlem som motarbeider eller på annet vis alvorlig skader NKMR eller foreningens virksomhet. Beslutning om ekskludering kan påklages til kongressen. Klage har ikke oppsettende virkning. Klage til kongressen skal innkomme i samsvar med reglene om motioner.

 

 

 

 

 

 1. FORVALTNING OG REVISOR

 

Styret forvalter NKMRs midler gjennom kasserer.

 

 

 

Kostnader som er særlig store i forhold til NKMRs økonomiske situasjon skal forankres i kongressen før endelig beslutning tas.

 

 

 

Kongressen velger revisor og varamann for denne.

 

 

 

 

 

 1. VEDTEKTSENDRINGER

 

 

 

Kongressen fatter beslutning om vedtektsendring med to tredjedels flertall. Executivkammeret kan med alminnelig flertall nedlegge veto mot vedtektsendringer som er vedtatt av storkammeret.

 

 

 

 

 

 1. FIRMATEGNING

 

 

 

NKMRs firma tegnes av styrets leder alene eller av to av styrets medlemmer i fellesskap.

 

 

 

 

 

 1. OPPLØSNING AV NKMR

 

 

 

Oppløsning av NKMR må besluttes av to etter hverandre påfølgende kongresser som må avholdes med minimum ett års mellomrom. Spørsmål om oppløsning må fremgår av innkallingen til begge kongresser og må vedtas med fire femtedelers flertall av begge kongressene.

 

 

 

Ved oppløsning skal foreningens midler gå til organisasjon som i målsetning og virksomhet er så lik NKMR som mulig. De kongress som fatter det endelige vedtak om oppløsning beslutter også hvem som skal motta organisasjonens midler.

 

 

 

 

 

Göteborg, Sverige 21 september 2019.

 

 

 

 

 

 


Den här norska versionen är huvudversionen.
Vid osäkerhet hänvisas till de svenska samt de engelska stadgarna varvid de norska stadgarna skall ha företräde.