Sluta slösa Götene
/En av flera Götenebor som tappat förtroende för socialnämnden

Titt som tätt kan man i olika media ta del av Götene kommuns stora ekonomiska problem och det senaste budet är att spara 20 miljoner vilket är mycket med tanke på att det är en liten kommun. Socialnämnden har enorma underskott, cirka fem miljoner och stora neddragningar inom framför allt äldrevården är ett faktum. Det är inte godtagbart att det kända Götenefallet som handlar om tre barn som Socialnämnden tog från föräldrarna ska få kosta hur många miljoner som helst bara for att socialnämnden gått in for pres­tige. I GT hösten 2002 beskrevs att kostnaden under ett år varit runt fem miljoner och vad är kostnaden 1 dag? Kanske det dubbla.

En skattehöjning finns som förslag och man frågar sig om detta är for att fortsätta prestigen och således slösa bort ännu mer skattemedel på ett enda fall, for faktum är det att efter att Götenefallet pågått i cirka ett år så offentliggjorde socialnämnden att man hade stora underskott. Till någon nytta for de aktuella barnen har ju inte dessa miljo­ner varit, utan tvärtom. I GT, hösten 2002 presenterades det ena barnets egna brev, att hon var placerad bland 18-åriga missbrukare och blivit erbjuden knark och bad om hjälp att få komma ifrån detta men det var tydligen inte socialnämnden intresserade av. I breven har hon även berättat om hur socialsekreterarna utsatte henne for hot och försökte vända henne mot föräldrarna.

I GT, hösten 2002, säger en expert på utredningsmetodik som ingår i barnombudsmannens referensgrupp for FN:s barnkonvention följande om Götenefallet; Den brutala isoleringen och påverkan har jag aldrig påträffat tidigare och här har socialtjänsten tunt på fötterna och föräldrarna är starka. När länsrätten i dom konstaterar att det aldrig har funnits några skäl att ta barnen, så överklagar socialnämnden och visar tydligt att det är prestige det gäller och man är redo att spendera nya miljoner på detta i stället för att använda dem där det behövs, i till exempel äldrevården.

Jag som många andra i Götene har reagerat från första stund när man kunde läsa om detta och har sparat alia artiklar som skrevs och nu kan man se vilket slöseri med ekonomiska och mänskliga resurser socialnämn­den bedriver for prestigens skull.

Vad har Götene kommun for nytta av att göra så har, förutom att demonstrera sin maktfullkomlighet? Är det verkligen meningen att skattemedel ska användas på detta vis?

Powered by AIS