Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB

Jur. kand. Siv Westerberg

Adress: Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg, tel. 031/40 29 88

fax 031/40 66 83

All slags juridisk service, men företräidesvis:

Juridisk service till personer som felbehandlats av läkare eller på sjukvårdsinrättningar.

Juridisk service i tvister med Försäkringskassan.

Skadeståndsärenden.

Familjerätt: Äktenskapsförord, skilsmässor, vårdnadsärenden, testamenten.

Invandrarrätt.

LAGA ARVODEN

Åklagarmyndigheten i

Uddevalla

Box 674

451 24 UDDEVALLA

Anmälan att det föreligger misstanke att personal på ett behandlingshem i Rolfskärr nära Tösse gjort sig skyldiga till brottet framkallande av fara för annan alternativt försök till mord med eventuellt uppsåt.

Jag bifogar ko pia av en artikel ut Svenska Dagbladet från den 7 januari 2009 med rubriken "Försvunnen tolvårig pojke hittad" samt en kopia av insändarartikel i tidningen Dalslänningen 20 januari 2009 med rubriken "Ett Guantanamo i dalslandsskogarna?".

Min kännedom om de t ärende beträffande vilket jag nu gör anmälan till Åklagarmyndigheten om misstanke om brott kommer enbart från tidningsartikeln i Svenska Dagbladet.

Det rör sig tydligen o m ett barn som har flytt från ett behandlingshem. Personalen väntar ett helt dygn med att anmäla försvinnandet till Polisen.

För varje vuxen person mås te det vara uppenbart att om ett barn på flykt i januari i det kalla klimatet som finns i Sverige somnar utomhus eller i ett oeldat hus på grund av utmattning under flykten föreligger en alldeles uppenbar fara att barnet fryser ihjäl.

Om ett barn försvinner genom ry mning i januari i Sverige är det givetvis inte tillräckligt att personalen på behandlingshemmet i fråga själva letar efter barnet. Alldeles särskilt som det tydligen rör sig om tysk personal som rimligen inte kan ha någon större lokalkännedom i skogarna i Dalsland. Även om det skulle ha varit personal med sådan lokalkännedom är det fullständigt oacceptabelt att vänta ett dygn med att anmäla försvinnandet så att effektiv eftersökning med Polisens resurser kommer igång. Jag menar att här föreligger från personalens sida brottet framkallande av fara för annan.

Alternativt föreligger enligt min mening möjligheten att rubricera brottet som försök till mord med eventuellt uppsåt. Personalen bör rimligen vara medveten om att det är mycket stor risk att pojken fryser ihjäl om han inte hittas snabbt. Det är en sådan uppenbar likgiltighet från personalens sida för denna möjlighet att pojken avlider genom personalens underlåtenhet.

Jag vill med skärpa framhålla att underlåtenhet att a gera för att rädda livet på ett barn givetvis är straffbar när det gäller vårdpersonal som har vårdansvar för barnet.

Jag emotser från Åklagarmyndigheten skriftlig bekräftelse på att Åklagarmyndigheten mottagit denna skrivelse och besked om vilka åtgärder min anmälan föranleder från Åklagarmyndighetens sida.

Göteborg den 2 februari 2009

Med vänlig hälsning

Siv Westerberg

Jur.kand., med.lic.

Powered by AIS