Vedklyvsfallet - JO:s-beslut

BESLUT

-JO-                                                                 

Stf justitieombudsmannen                     Datum               Dnr                 Sid

Hans Ragnemalm                                     2007-07-30      3352-2007           1 (1)

Ruby Harrold-Claesson

NKMR

Ströms väg 37

424 71 OLOFSTORP

Er anmälan till JO

I en anmälan till JO har Ni framfört klagomål Fosie stadsdelsfullmäktige i Malmö kommun. Ni har begärt att JO skall granska handläggningen av ett ärende rörande en familjehemsplacerad flicka.

Det har framkommit att det aktuella ärendet har varit föremål för tillsyn hos Länsstyrelsen i Skåne län och att länsstyrelsen har uttalat viss kritik mot Fosie stadsdelsfullmäktige i Malmö kommun (länsstyrelsens ärende dnr 701-10246-06). Jag har inhämtat och tagit del av länsstyrelsens beslut av den 6 mars, den 28 juni och den 27 oktober 2006 i det nämnda ärendet.

Mot bakgrund av det anförda finner jag inte skäl att vidta någon ytterligare åtgärd i anledning av Er anmälan.

Ärendet avslutas.

Hans Ragnemalm                                               Catrine Björkman

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________
Postadress                    Gatuadress                            Telefon              Texttelefon        Telefax           Webbplats
Box 16 327                  Västra Trädgårdsgatan 4            08-786 40 00      08-786 61 15    08 21 65 58     www.jo.se
103 26 STOCKHOLM

 

 

Vedklyvsfallet. NKMR:s JO-anmälan

Man och kvinna åtalas för vållande till kroppsskada. 15-årig flicka fick fingrar avklippta med vedklyv
Av Inge Henrikson


Föräldrar åtalas för vedklyvsolycka
Hallands-Posten, TT


 

Powered by AIS