REVISIONSBERÄTTELSE för N K M R för år 2000

.

Undertecknad vald att revidera NORDISKA KOMMITTÉN för MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:s verksamhet under år 2000 får härmed efter fullgjort uppdrag redovisa min granskning.

Någon kontantkassa i egentlig mening föreligger ej, utan alla ekonomiska transaktioner redovisas i princip över föreningens postgirokonto 444 88 81 - 5. Detta har jag siffergranskat fullständigt och avstämt mot föreliggande allegat.

Årets intäkter av medlemsavgifter uppgår till 17.350 kr

Inga styrelse- eller föreläsningsarvoden har utgått och bara i ett fall har en utländsk styrelseledamot uppburit reseersättning. I princip har bara utlägg för lokalhyror, post- och teleavgifter, trycksaker, datakostnader mm kunnat ersättas på grund av föreningens mycket ansträngda ekonomi.

Postgirots ställning

2000-01-01 var 1.373:41 kr samt

2000-12-31 var 1.367:91 kr !

Vid årsskiftet förelåg en skuld till ordföranden på 1.224:-, som reglerats strax efter årsskiftet !

Jag har även sökt följa föreningens verksamhet i övrigt och noterat och vill uttrycka min beundran för styrelsens (främst ordf. och kassör) agerande, som i många fall lett till uppmärksamhet i massmedia. Detta påverkar säkert allmänhetens inställning i den riktning föreningen helhjärtat arbetar för till föräldrars och deras barns fromma !

Då jag nu av åldersskäl önskar frånträda mitt uppdrag, är det samtidigt med nöje jag inte finner anledning till anmärkning mot vare sig bokföring eller verksamheten i övrigt, utan tillstyrker,

att

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2000-s förvaltning samt

att

utgående behållning på Postgirokontot 444 88 81 - 5 kronor 1.367:91 föres i ny räkning.

Dessutom noteras, att föreningen äger den ACTIVE 266 MMX, som förvärvades 1998-11-26 tack vare en donation från makarna BÅNG:s minne.

Olofstorp 2001-05-01

RUNE TORWALD
F d riksdagsman
Ströms väg 35
424 71 OLOFSTORP
031-702 03 29

Kallelse till Symposium 2001

Kallelse till Årsmöte

Verksamhetsberättelse

Tillbaka till Huvudsidan