Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AUGUSTI 2010

Kort Historik

NKMR bildades på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Initiativet till kommitténs bildande togs av jurister, samhällsvetare och massmediafolk från samtliga de fyra nordiska länderna. Orsaken till det nordiska samgåendet har varit iakttagelser ute "på fältet" främst i Sverige, Danmark och Norge av det snabbt ökande antalet felaktiga och onödiga tvångsomhändertaganden av barn och dessas placering i helt undermåliga familjehem. Dessa övergrepp mot enskilda familjer ha blivit allt grymmare och egenmäktigare. Ofta tas barnet från modern redan på BB. De sociala myndigheterna, som svarar för denna hantering, har blivit allt mäktigare och trotsar både lagar och förordningar - och även domar från Europadomstolen. För att söka råda bot mot detta alltmera grasserande missförhållande, som bringat så mycken olycka och elände till så många barn och deras familjer försöker NKMR med alla till buds stående medel att väcka den allmänna opinionens kännedom om dessa rättsövergrepp.

NKMR'S Verksamhet - Opinionsbildning, lokalt och internationellt

Sedan starten - och i enlighet med stadgarna - har NKMR bedrivit opinionsbildande verksamhet.

Verksamheten har varierat under det gångna året. Under våren 2010 lämnade NKMR två yttranden till staten: 2010-04-30 översände NKMR vår utvärdering av regeringens satsning på "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009" och 7 juni 2010 översändes ett remissyttrande författat av jur. kand., med lic Siv Westerberg ang SOU 2009:61 "Modernare adoptionsregler".

Fallet har av teamet Westerberg-Johansson döpts till "Guantanamo i Dalslandsskogen" som Madeleine Johansson föreläste om på NKMR:s symposium förra året har av myndigheterna avslutats utan att vidta någon åtgärd mot det tyska sk behandlingshem i Dalarna varifrån en tysk pojke som hade nekats skolgång hade rymt.

NKMR blir mer och mer uppmärksammad runtom i världen för vårt arbete för skydd av barns och deras familjers mänskliga rättigheter.

Under perioden den 17 - 20 maj 2010 blev jag i egenskap av NKMR:s ordf. inbjuden till Warszawa, Polen för en serie intervjuer i olika media, samt föredrag på offentliga möten och ett möte med Polens socialminister och hennes stab. Jag blev också inbjuden till Senaten där jag erbjöds tillfälle att hålla ett litet föredrag.

Kontakterna med de polska människorättsjuristerna visade sig vara mycket värdefulla redan i början av juli när en norsk mor som flytt undan barnevernet greps i Polen och hade stort behov av advokatbistånd.

I juli upptäckte jag Charles H. Francis mycket intressanta artikel "The Wrongs of The United Nations' Rights of The Child", våra kontakter på Nya Zeeland hjälpte mig att spåra författaren, som var en mycket framstående advokat i Australien - dessvärre avliden sedan augusti 2009 - och NKMR gavs tillstånd att publicera den på vår hemsida. Författarens änka, Babette Francis, omnämnde NKMR lördagen den 14 augusti 2010 i samband med utdelning av den första Charles H. Francis Life Award. 
   
Allt detta tillsammans med inbjudan till Nya Zeeland 2006, (se t ex Verksamhetsberättelsen 2009), medverkan i ett reportage i Schweisisk TV 2007, som senare sändes i fransk TV 2008, kontakter med USA, Kanada, Storbritannien och andra länder visar att omvärlden har blivit medveten om NKMR:s existens och litar på vårt omdöme. Ett bevis är ju det intressanta föredraget som Jimmy Deuchar, ordf i Grandparents Apart UK, höll för oss tidigare idag.

Förutom insatserna ovan har andra styrelsemedlemmar och NKMR:s grundare, jur kand, med lic Siv Westerberg, varit aktiva på hemmaplan, dvs i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

NKMR Norge
I april 2009 anmälde NKMR:s norska v. ordf. Gry Scholz Nærø, den norska avdelningen av NKMR som medlem i Child Rights Information Network (CRIN) och medlemskapet har beviljats. Gry Scholz Nærø har även påbörjat en debatt om tvångsomhändertagande av barn i Norge, på Facebook och hon har polisanmält flera barnevernskontor. Gry Scholz Nærø kommer att lämna en verksamhetsberättelse från NKMR Norge.

Hemsidan på Internet
NKMR:s största och mest framgångsrika medium för opinionsbildning är vår hemsida på Internet. I oktober 1997 fick vi denna hemsida på Internet genom sponsring av Globecom. Sedan februari 2005 är F S Data, ett Internetföretag i Malmö, vår sponsor.

NKMR har dock inte fått sponsring med hemsidan av den amerikanske leverantören av domänadressen. Inledningsvis fick NKMR betala 100 US $ vilket är avgiften för domänadressen som abonneras i två år. Därefter har vi betalt en årlig avgift på 35 US $. Hemsidan togs i bruk den 21 november 1997.

NKMR publicerar på de nordiska språken danska, norska och svenska, och även på engelska och franska, finska, tyska och spanska, dvs åtta språk. Detta gör budskapet på hemsidan lättillgängligt för hela världen. Besöksfrekvensen är hög. Sedan hemsidan togs i bruk i slutet av november 1997 har vi haft ca 8 miljoner besök till hemsidan.

Under hösten kommer en polsk sektion att startas, eftersom våra polska kontakter kan dela med sig av sina artiklar och länkar.

Besöken till NKMR:s hemsida kommer från nästan hela världen. Huvuddelen av besöken kommer dock från Sverige, Norge, Storbritannien, Danmark, Finland, Kanada, USA, och Frankrike. Vi har också fått besök från bl. a Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland och t o m Förenade Arab Emiraterna.

Journalister, chefredaktörer vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger oss tillstånd att publicera deras gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor, direkt från NKMR:s hemsida. Privatpersoner är också frikostiga med att ge oss tillstånd att publicera deras artiklar.

Vissa tidningar har i flera år vägrat publicera debattinlägg i ämnet tvångsomhändertagande av barn. Artiklarna som tidningarna vägrar ta emot går dock inte förlorade utan de publiceras på NKMR:s hemsida med angivande av det öde som de rönt från tidningsföretagen.

NKMR:s hemsida används som ett forskningsbibliotek av studenter m. fl. Gamla artiklar - såväl nordiska som engelska - förs över till våra arkiv och bevaras för framtiden.

Vi har fått en hel del reaktioner från när och fjärran. Vi har fått rop på hjälp från USA och Kanada, England, Ireland och nu senast från Polen. Vissa av breven finns publicerade på NKMR:s engelska sida. Nästan varje dag får jag minst ett par samtal och/eller e-mails från förtvivlade föräldrar och även far- och morföräldrar någonstans i Sverige, om att deras barn eller barnbarn har tvångsomhändertagits eller hotas av tvångsomhändertagande. Detsamma gäller för andra styrelsemedlemmar i NKMR. Jur. kand. Rigmor Persson, pga sina personliga erfarenheter när hennes son, kammaråklagare Stefan Holmlin, blev utsatt för falska anklagelser om sexuella övergrepp på barn, får nästan dagligen rop på hjälp från män som själva har blivit utsatta för falska anklagelser, och/eller deras fruar, och hon upprätthåller kontakter med dem som har blivit oskyldigt dömda eller avtjänar strafftid.

 Genom Internet har NKMR också kunnat hålla våra medlemmar och sympatisörer à jour med information om aktiviteter m m genom grupp e-mails.

Inför valet har en av NKMR:s sympatisörer, Bo Sturesson, uppmanat oss om att vi ska skriva till regeringen och riksdagen angående tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar utan saklig grund.

NKMR har ett Diskussionsforum sedan sex år tillbaka. Det är vår medlem Bengt Törngren som har ordnat forumet åt oss. Vi hade länge behov av en fungerande debattsida, och nu har vi en sådan. Hittills har vi 348 registrerade debattörer men vi har också haft gästdebattörer. Antalet inlägg på debattsidan är f.n. 8469  stycken - dvs 569 fler än förra året.

Ett stort tack till alla medlemmar och sympatisörer som tipsar om artiklar m m som vi kan länka till.

Andra Aktiviteter

NKMR höll ett mycket framgångsrikt symposium förra året. Information om våra tidigare symposier finns på hemsidan i sektionen "Rapporter".

Som vanligt har en del spännande saker hänt för NKMR under verksamhetsåret men en del gamla saker är ännu inte uppklarade.

Som de flesta av er redan vet utsattes NKMR:s SÖK-tjänst för en anonym anmälan till Datainspektionen i maj 2000. Datainspektionen utfärdade ett föreläggande som innebar att vi måste omedelbart upphöra med eftersökning av "administrativt frihetsberövade barn och spridning av information till tredje land."

Regeringsrätten har i beslut den 24 maj 2007 vägrat att meddela prövningstillstånd. För mer information vg och se NKMR:s SÖK-tjänst och Yttrandefriheten. Fallet anmäldes till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, men vi fick inte provningstillstånd. 

 
Administration & organisation
NKMR är en ideell organisation och den är registrerad som sådan. Organisationsnumret 855102-0053 är inskrivet i NKMR:s adress. Sedan april 1997 har NKMR också postgirokonto nr 444 888 1-5. Postgirot administreras av NKMR:s kassör, jur. kand. Rigmor Persson. Sedan posten stängt boxarna har vårt boxnummer upphört så numera använder vi ordförandens gatuadress. NKMR har inget eget kansli och saknar egen utrustning.

Styrelsen
Styrelsen består av medlemmar från de fyra nordiska länderna. Sverige har innehaft ordförandeposten sedan NKMR bildades i november 1996. Uppgifter om styrelsen finns på hemsidan. Under verksamhetsåret 2005 blev det en stadgeändring vilket också ledde till en ändring i styrelsens sammansättning. Ändringen innebär att medlemsländerna skall ha varsin viceordförandepost. Jag vill tacka samtliga för det ovärderliga arbetet som de har utfört för NKMR.

Styrelsemöten
Styrelsemedlemmarna har regelbundna och omfattande kontakter med varandra via telefon, brev, fax och e-mail. Det har inte hållits något styrelsemöte under 2009 pga. tidsbrist. Men, trots att omhändertagandena och fosterhemsplaceringarna av barn fortsätter att öka, hoppas vi på bättre tider. Ett konsolideringsmöte kommer att hållas i direkt anslutning med årsmötet och årets styrelsemöte kommer att hållas så snart tillfälle ges.

 

Medel till verksamheten

NKMR:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifterna och enstaka gåvor. Vi bugar och tackar för bidragen. NKMR har tidigare gjort ansökningar för erhållande av medel från EU (staten bestämmer vilka som får komma i fråga), Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden. NKMR har fått avslag på ansökningarna. Sedan en riksdagsledamot hösten 2006 motionerade om statliga bidrag till NKMR gjordes en ansökan till Socialstyrelsen under hösten 2007. NKMR:s ansökan avslogs.

Under hösten 2007 skänkte Canon AB, Göteborg en iR3300 multikopiator att hjälpa oss i vårt arbete.

Jag vill här tacka två av årets föredragshållare har sponsrat med att betala sina egna rese- och hotellkostnader. Jag vill också tacka medlemmarna som har lämnat extrabidrag inför NKMR:s Symposium. På så sätt har vi kunnat betala hyran för konferenslokalen samt rese- och hotellkostnaderna för våra föredragshållare.

Andra sponsorer är: Svanströms, som sedan sex år tillbaka har sponsrat NKMR med kontorsmateriell till ett värde av 500 kr Ljudföretaget Rentut hyr sedan sex år tillbaka ut ljudutrustning för NKMR:s symposium till ett facilt pris och datakonsulten Bengt Törngren har sponsrat NKMR med åtskilliga timmars dator- och installationsarbete samt den tekniska förberedelsen kring tidigare års symposier och även i år. Jag vill också tacka jur. kand Madeleine Johansson som under flera år har sponsrat NKMR med kopiering m m av utskicken inför våra symposier, och för att hon har varit värdinna för samkvämet för föredragshållarna under de senaste två åren då Siv Westerberg inte har kunnat ordna med det.

Uppgifter om annan sponsring framgår av tidigare års verksamhetsberättelser, som finns att tillgå på NKMR:s hemsida.

Å NKMR:s vägnar vill jag framföra vårt hjärtliga TACK! till våra bidragsgivare och sponsorer.

NKMR:s finansiella ställning framgår av revisionsberättelsen.

Förlorade medlemmar och sympatisörer

Sedan NKMR bildades har vi förlorat 30 medlemmar och sympatisörer som har avlidit. De mest namnkunniga som har avlidit i år är följande
1 - fd Georgia Senator, Nancy Schaefer, som också var en av föredragshållarna vid NKMR:s Symposium den 22 augusti 2009, mördades tillsammans med sin man den 27 mars 2010. Det finns två minnesrunor till Nancy Schaefer, dels i den nordiska sektionen, dels i den engelska sektionen.
2 - Filantropen politikern och debattören Ingrid Segerstedt Wiberg avled den 22 maj, i en ålder av 98 år.
3 - Fil Dr Astrid Holgersson, vittnespsykolog, avled i juni och
4 - Anne-Marie Bratt, NKMR:s trogna medlem i Frankrike, avled i juli 2010.

NKMR kommer inom kort att framföra våra kondoleanser till familjerna som ännu inte har hört av oss.

Framtidstro
NKMR:sverksamhet pekar i en mycket positiv riktning. NKMR deltar som remissinstans i utformningen av "En ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna" och ordf. har också skrivit artiklar och blivit intervjuad i olika utländska media under årens lopp. NKMR:s opinionsbildningsverksamhet har erhållit 2008 års Æres diplom av den norska tidningen Samfunnsmagasinet. Detta ger framtidstro.

NKMR har etablerat kontakter med åtskilliga utomnordiska organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Det finns numera åtskilliga Human Rights hemsidor på Internet. Vi har funnit, tagit kontakt med och länkat till ett antal hemsidor i USA, Kanada, England, Australien och Nya Zeeland som behandlar tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn och de har länkat till NKMR. Chefredaktörer och journalister vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger oss tillstånd att publicera sina gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor. Vi har också blivit kontaktade av ett antal utländska organisationer som sedermera har länkat till vår hemsida. Numera är inte NKMR den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Genom NKMR:s publicering på Internet - även på engelska, franska, spanska och tyska - har omvärlden kunnat få reda på att det finns ett oerhört stort behov av skydd för privat- och familjeliv i de nordiska länderna.

Inför årsmötet har NKMR mottagit åtskilliga hälsningar från när och fjärran för en lyckad sammankomst. Tack Alla!


Sammanfattningsvis anser jag att styrelsen har fullgjort alla våra åligganden beträffande utveckling av NKMR och dess konsolidering samt uppfyllande av stadgandena vad gäller opinionsbildning i alla medierna. Hemsidan på Internet - som ju är tillgängligt för hela världen - är dock NKMR:s största tillgång. Den är billigare än en medlemstidning och artiklarna finns kvar för läsning under lång tid. Därefter sorteras artiklarna omsorgsfullt i kategorier för fortsatt publicering i våra Artikelarkiv av vår arkivansvarig, Ingegerd Alvbring.

Gensvaret från enskilda, föreningar och media har varit uppmuntrande.

NKMR behövs.

Olofstorp, den 21 augusti 2010

Ruby Harrold-Claesson

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMRTillägg till verksamhetsberättelse 2010

Facebook
I början augusti 2009, då jag kontaktade Kristdemokraternas kansli för att prata med Folkhälso- och äldreministern Maria Larsson, kom jag i kontakt med en av hennes medarbetare som erbjöd sig att lägga ut NKMR på Facebook. Sedan dess har NKMR en grupp på Facebook. Antalet medlemmar är idag 1002 personer. Välkomna att besöka NKMR på Facebook!

Olofstorp, den 11 november 2010

Ruby Harrold-Claesson

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMR
NKMR: s valberednings förslag inför årsmöte den 21 augusti 2010

Revisionsberättelse NKMR 2009

Tack för fortsatt stöd


Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2010

Tillbaka till Huvudsidan