Referat fra NKMRs årsmøte på Hotell Europa, Göteborg, 1. juni, 2002


1.                 
Åpning

 

Velkomsthilsen fra leder Ruby Harrold-Claesson.

2.                  Valg, godkjenning

 

Valg av møteleder: John Bouvin

Valg av referent: Erik Aares

Valg av protokollører: Birgitta Andersson og Sven-Erik Berg.

Innkallelsen til årsmøtet ble godkjent.

Dagsorden ble godkjent

3.                  Årsberetning

 

Leder Ruby Harrold-Claesson leste årsberetning (perioden juni 2001-mai 2002; vedlegges). Denne ble bifalt.

4.                  Regnskap

Rune Torwald leste revisorrapport (vedlegges).

Kasserer Siv Westerberg oppgav NKMRs nåværende kassabeholdning. Dette ble godkjent.

5.                  Ansvarsfrihet for styret

Dette ble godkjent.

6.                  Medlemsavgift

Det ble vedtatt at medlemsavgiften forblir uendret.

7.                  Valg

 

Valgkomiteen hadde foreslått følgende:

Leder: Jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (omvalg)

Nestleder: Professor J. P. Roos, Finland (nyvalg)

Andra Nestleder: Teol. cand. Majken Frost, Danmark (nyvalg)

Sekretær: Jur. stud. Sverre Eskeland, Norge (nyvalg)

Sekretær: Jur. kand. Madeleine Karlin, Sverige (nyvalg)

Styremedlem: Antropolog Peter Klevius, Finland (omvalg)

Suppleant: Advokat Tryggve Emstedt, Sverige (omvalg)

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon

Som revisor ble valgt Monika Widlund (leg. läkare), som revisor-suppleant ble valgt Lennart Hane, (advokat).

Som valgkomitemedlemmer ble valgt Ulla Wall (leder), Göte Nordström (nestleder), og Erik Aares.

8.                  Neste årsmøte

 

Styrets forslag om at neste årsmøte foretas mai/juni 2003 i Göteborg ble godkjent.

9.                  Eventuelt

 

Hilsen fra Mormors-upproret ble lest opp av Sven-Erik Berg (vedlegges).

Forslag om offentliggjøring av medlemsregister ble avvist.

Styret ble bedt om å utarbeide motto for foreningen. Dette ble tatt til underretning.

Sverre Eskeland opplyste at han aktet å bekjentgjøre NKMR via sin egen organisasjon. Andre foreslo tiltak for å gjøre NKMR mer kjent. Dette ble tatt til underretning.

Forslag om lavere årsavgift for studenter ble avvist.

Styret fikk i oppdrag å utrede hvorvidt en skulle innføre ordning med betalende hovedmedlemmer og ikke-betalende støttemedlemmer.

Som referent:

Erik Aares                

(sign.)  

Som protokollører:

Birgitta Andersson

(sign.)  

Sven-Erik Berg

 (sign.)  

Tillbaka till Årsmöte & Symposium 2002

Tillbaka till Huvudsidan