Juristkonsulten/Juriste Consultante

Ruby Harrold-Claesson

2001-01-25

Riksdagens ombudsmän

Box 16327

103 26 STOCKHOLM

ANMÄLAN MOT SOCIALTJÄNSTEN & SOCIALA UTSKOTTET I LINKÖPINGS KOMMUN

ÄRENDE: KOMPLETTERING AV ANMÄLAN

Undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ombud och offentligt biträde för Carina Samuelsson och Peter Gustavsson vill härmed komplettera mina huvudmäns klagomål mot socialtjänstens i Linköpings kommun beslut den 2 januari 2001 meddelat skriftligen den 12 januari 2001 resp. ordförandebeslutet fattat den 19 januari 2001 som ännu ej kommunicerats, samt socialtjänstens beslut den 24 januari 2001 att för tredje gången på mindre än två veckor omplacera deras söner M och O till annat familjehem.

Vid det första beslutet 2001-01-02 bestämdes att M och O skulle placeras hos familjen Per-Erik och Annika Lindström i Vadstena den 13 januari 2001. Onsdagen den 17 januari 2001 under den muntliga förhandlingen i Kammarrätten i Jönköping framhöll socialtjänstens personal behovet av "trygghet och stabilitet" för M och O. Familjehemmet lovordades. Den 18 januari 2001 avsade denna familjen upp sig med omedelbar verkan. Fredagen den 19 januari 2001 fattade sociala utskottets ordförande Göran Gunnarsson beslut om att M och O skulle omplaceras hos Gunnel och Zacke Illipertilla i Stavsäter. Barnen skulle omplaceras redan den 20 januari 2001.

Den 24 januari 2001 på kvällen, kl. 19.15 ringde mina huvudmän, Carina Samuelsson och Peter Gustavsson, och meddelade att socialsekreteraren Sabina Åberg hade ringt dem och meddelat att M och O skulle omplaceras än en gång. Den här gången till en icke namngiven familj i Finspång. Socialtjänsten har inte heller kommunicerat detta beslut skriftligt.

Socialtjänstens i Linköping personal, Sabina Åberg och Roy Almqvist har således än en gång lyckats med en havererad placering av M och O - en placering som enligt deras synsätt var till för barnens bästa.

Detta är kvalificerad barnmisshandel. Förövarna av denna grymma misshandel av barnen M och O är socialtjänstens personal Sabina Åberg och Roy Almqvist och socialnämnden som har uppdragit åt dessa inkompetenta tjänstemän att handlägga eller rättare sagt ödelägga barnens liv.

Under loppet av mindre än två veckor dagar skall M och O bo i fyra olika familjehem. Barnen flyttas från det ena familjehemmet till det andra som om de vore känslolösa ting. Detta är djupt omänskligt och ägnat att skada M och O i sin hälsa och utveckling. Inte ens djur behandlas på detta känslolösa sättet.

Lördagen den 20 januari 2001, kl 18.30 - 19.00, hade jag telefonkontakt med familjen Samuelsson-Gustavsson. Eftersom MS, M och O var hemma fick jag tillfälle att prata med M och O i telefon. Jag pratade mest med M - ca 10 minuter. Jag frågade honom om skolan, kompisar etc. Han berättade att han hade inte fått gå i skolan i det nya familjehemmet i Vadstena. Jag frågade också honom om det nya offentliga biträdet, Anders Kihlstedt, hade frågat honom och O var de ville bo. Jag frågade också vilket svar de hade givit honom. M sade att han vill bo hos "mamma och pappa" och att han har aldrig sagt att han inte ville bo hemma. Han upplyste mig emellertid om omständigheterna runt intervjun. Den gjordes i närvaro av familjehemsföräldrarna. Därefter erbjöd M sig att fråga sina bröder var de vill bo. Samtliga vill bo hos sina föräldrar. MS berättade att när han utfrågades av det offentliga biträdet satt familjehemsföräldrarna i närheten. "Jag vågade inte säga någonting", sade MS, 14 år.

Socialstyrelsen har i en rapport publicerad 2001-01-24 funnit att familjens åsikter och synpunkter beaktas ej i LVU-sammanhang och att barnen ej får komma till tals. I detta fallet har barnen blivit tillfrågade, men situationen runt intervjuerna - barnen har intervjuats i närvaro av familjehemsföräldrarna och mitt under ett uppbrott - har gjort att resultatet har förfelats.

Den här grymma och brutala psykiska och fysiska misshandel av mina huvudmäns barn, M och O, måste omedelbart bringas att upphöra. Barnen far illa på grund av Sabina Åberg och Roy Almqvists och Göran Gunnarssons vid socialtjänsten i Linköping idé om vad som är "bäst för barnen" och vad som ger "trygghet och stabilitet" åt barnen.

Underlåtenhet att kommunicera beslut

I anmälan den 12 januari 2001 angav jag att beslutet den 2 januari 2001 om omplacering av mina huvudmäns barn gavs skriftlig form den 12 januari 2001. Det var först på grund av den aktivitet som jag visade kring hanteringen av barnen, vilket i sin tur väckte socialtjänstens "misstankar" om att jag ämnade begära inhibition av beslutet som ett skriftligt beslut framkallades. Detta beslut kom mig tillhanda den 15 januari 2001.

Vid omplaceringen nr 2 dvs till familjen Illipertilla i Stavsäter meddelade sociala utskottets ordförande Göran Gunnarsson mig fredagen den 19 januari 2001, kl 19.45, att ett beslut hade fattats och att jag "får ringa" till ett visst nummer om jag ville ha beslutet. Jag tog inte emot numret och jag ringde inte för att erhålla beslutet eftersom det är socialtjänstens skyldighet att kommunicera beslut som fattas rörande mina huvudmäns barn. Ännu har inte angivet beslut kommunicerats.

Inte heller har socialtjänsten meddelat beslut angående omplaceringen av barnen Samuelsson till Finspång. Det var Fru Illipertilla i Stavsäter som informerade modern om vad som skulle hända - inte socialtjänstens personal. Detta är grov nonchalans gentemot mina huvudmän.

Jag vill därför anmäla socialtjänstens i Linköping personal, Sabina Åberg och Roy Almqvist, hanteringen av barnen M och O, beträffande de ovan uppräknade tre tillfällen då barnen omplacerades till annat familjehem, till JO:s granskning. Samtidigt vill jag anmäla sociala utskottets ordförande Göran Gunnarsson (c) för hans roll i hanteringen av angivna barnen.

På grund av vad jag således anfört yrkar jag å mina huvudmäns, Carina Samuelsson och Peter Gustavsson, vägnar att

- Justitieombudsmannen utan dröjsmål måtte vidta en sorgfällig granskning av det här omplaceringsfallet och ställa såväl de ansvariga (oansvariga) socialsekreterarna som sociala utskottets ordförande till svars - dvs åtala samtliga dessa aktörer - för den här grova misshandeln, såväl fysiskt som psykiskt, av M och O.

Olofstorp, dag som ovan

Med vänlig hälsning

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

JO-anmälan mot Linköpings kommun.

Yttrande över socialtjänstens yttrande till JO.

JO kritiserar socialtjänsten.

Artiklar om Linköpingsfallet

Föräldrar till tvångsomhändertagna barn polisanmäler socialtjänsten.

Jurist JO-anmäler socialen i Linköping.

Nu skiljer man på Jens och Johan.

Myndigheterna misshandlar barnen.

Är vissa barn värdelösa?.

Stackars pojkar.

Socialen: Man uttalade dödshot mot tjänsteman.

Annan intressant läsning

LVU - Barnmisshandel i lagens namn.

Utgör LVU en påtaglig risk för barns hälsa och utveckling?.

Powered by AIS