JO-ANMÄLAN mot socialnämnden i Karlskoga kommun

Anmälare:

Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., ordförande i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheterna (NKMR); Box 8077, 424 12 Olofstorp, Sverige

Marianne Haslev Skånland, Professor, v. ordf. i NKMR. Adress: PB 156, N-5046 RÅDAL, Norge

Peter Klevius, Antropolog, Andra v.ordf. i NKMR. Adress: Box 7106, 174 07 Sundbyberg, Sverige

Siv Westerberg, Jur. kand., Med. lic. styrelseledamot i NKMR. Adress: Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg, Sverige

Hans Olav Okkels, Teol. Cand., styrelseledamot i NKMR. Adress: Hygom Sødervagn, DK-6630 Rødding, Danmark

Harry Ulich, Litograf, styrelseledamot i NKMR. Adress: Rogges vei 40, N - 5062 BØNES, Norge

Tryggve Emstedt, Advokat, styrelsesuppleant i NKMR. Adress Box 1021, 801 34 Gävle, Sverige

Då NKMR's ståndpunkt är att tvångsomhändertagande av ett barn skall vara den sista åtgärden i en rad av olika åtgärder, anmäler styrelsen i NKMR härmed:

Socialsekreteraren Håkan Stenholm

samt socialnämnden i Karlskoga kommun som samtliga har varit engagerade i det enligt vårt förmenande onödiga tvångsomhändertagandet och familjehemsplaceringen av Eva Stendahls tio månader gamla son, Adrian.

Undertecknade anmälare anhåller om att Justitieombudsmannen måtte utreda huruvida

ovanstående myndighetspersoner förfarit rättsenligt eller gjort sig skyldiga till mycket grovt myndighetsmissbruk och synnerligen skadligt förfarande gentemot Eva Stendahl och hennes lille son. Vi bifogar en artikelserie publicerad i Karlskoga Tidning den 12 - 14 juli 1999.

Saken är av sådan allvarlig beskaffenhet att Justitieombudsmannens ingripande synes påkallat. Frågan är av så allvarlig art

att JO bör anmäla samtliga inblandade till åtal för tjänstefel alternativt ålägga dem disciplinära åtgärder för deras klandervärda handlingar.

Vi anhåller därför om att Justitieombudsmannen måtte vidta en sorgfällig granskning av socialsekreterarens, Håkan Stenholm, samt socialnämndens i Karlskoga kommun åtgärder mot Eva Stendahl och hennes lille son, Adrian.

Olofstorp, 1999-07-26.

Med vänlig hälsning

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand.
Ordf. i NKMR.

Marianne Haslev Skånland
Professor,
v. ordf. i NKMR

Peter Klevius
Antropolog
Andra v.ordf. i NKMR

Siv Westerberg
Jur. kand., Med. lic.
Styrelseledamot i NKMR

Hans Olav Okkels
Teol. Cand.
Styrelseledamot i NKMR

Harry Ulich
Litograf
styrelseledamot i NKMR

Tryggve Emstedt
Advokat
styrelsesuppleant i NKMR

Powered by AIS