Fallet Tommie Karim - Siv Westerbergs JO-anmälan

Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB

Jur. kand. Siv Westerberg

Adress: Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg, tel. 031/40 29 88

Fax 031/40 66 83

All slags juridisk service, men företrädesvis:

Juridisk service till personer som felbehandlats av 1äkare eller på sjukvårdsinrättningar. Juridisk service i tvister med Försäkringskassan. Skadeståndsärenden. Familjerätt: Äktenskapsförord, skilsmässor, vårdnadsärenden, testamenten, invandrarrätt.


LAGA ARVODEN

Riksdagens Ombudsman

JO

Box 16 326

103 26 Stockholm

JO-anmälan, d.v.s. begäran om JO:s granskning och åtgärder, beträffande agerandet hos de socialsekreterare och andra offentliganställda personer som varit inblandade i det ärende som skildras i bifogade tresidiga artikel ur tidningen Expressen söndagen den 6 november 2005 i fallet Tommie Karim och hans son Mario.

Jag bifogar en tresidig artikel ur Expressen om Tommie Karim och hans son Mario nu elva månader gammal.

Av artikeln framgår att Tommie Karim blivit oskyldigt anklagad for mord på sin 18-åriga sambo, alltså Marios mamma Anna. Av artikeln framgår vidare att det inte fanns någon som helst bevisning som styrkte att Tommie Karim skulle ha gjort sig skyldig till mordet. Det enda som fanns var att han befann sig på fel plats vid fel tillfälle.

Av artikeln kan man vidare utläsa att Mario vid fyra månaders ålder i samband med modems död av socialmyndigheterna placerades i ett fosterhem. Även om det inte sägs uttryckligt i artikeln får man intrycket att under perioden från det att Mario var fyra månader till det han nu är elva månader fick han överhuvud­taget inte träffa sin far. Det står inte om det fosterhem han placerades i var hos en släkting men man har intrycket av att det inte var hos en släkting. Socialmyndigheterna har alltså inte iakttagit den princip som finns i lagstiftning och förarbeten att man i första hand skall placera ett bara som fosterhemplaceras hos nära släktingar.

Av artiklarna framgår vidare att åklagaren inte förstår att han begått ett allvarligt fel. Åklagaren synes alltså omedveten om att det är åklagaren som har bevis­bördan och tror att man kan hålla en person häktad i flera månader fastän det inte finns skymten av bevis mot honom.

Varken åklagare eller socialsekreterare synes ha förstått att fram till det en person är dömd för ett brott skall han betraktas som oskyldig.

De socialsekreterare som varit inblandade har alltså handlagt detta på ett fullständigt felaktigt sätt. Det fanns ingen lagakraftvunnen dom mot Tommie Karim och i det läget skall han betraktas som oskyldig. I efterhand har det, som framgår av artikeln, visat sig att den sannolika gärningsmannens DNA fanns på brottsplatsen. Den sannolika gärningsmannen är sonen i den fosterfamilj där Marios mamma Anna varit fosterhemsplacerad under sin barndom.

Jag hemställer att JO tillser att ifrågavarande socialsekreterare åtalas för grovt tjänstefel. Genom att under tydligen fem månader vägra lille Mario att träffa sin pappa har de åstadkommit en situation där Mario till att börja med inte ens känner igen sin egen pappa. Detta var fullständigt felaktigt Socialsekreterarna har skyldighet att tillse att ett fosterhemsplacerat barn får hålla så nära kontakt med sina föräldrar att familjebanden mellan föräldrar och barn kan bibehållas.

Eftersom Tommie Karim inte var dömd skall han betraktas som oskyldig. Eftersom socialsekreterarna och åklagaren misstänkte honom för mordet på Marios mor kunde de skyddat Mario genom att låta Tommie Karim ha umgänge med sonen under bevakning exempelvis ett par timmar två eller tre gånger i veckan. När Tommie Karim satt häktad kunde detta ha ordnats genom att foster­föräldrarna tog med den lille Mario till häktets besöksrum. Sedan Tommie Karim blivit frisläppt kunde det ha ordnats genom att den lille pojken fick komma till Tommie Karims föräldrahem där tydligen Tommie Karim bodde med föräldrar och syskon och dar ha umgänge med sin pappa och sina övriga familjemedlemmar så som farföräldrar och Tommie Karims syskon.

Fortfarande tycks socialsekreterarna inte inse att de gjort fel eftersom de bara låter Tommie Karim träffa sin son en gång i veckan under bevakning. Nu när han inte längre är misstänkt skall han givetvis få träffa sin son i obegränsad utsträckning. Med ett så litet barn som därtill har familjeband med sin pappa så torde det räcka med att Tommie Karim har heldagsumgänge i sitt föräldrahem eller annan plats med sin son utan bevakning och sedan är det dags att omedel­bart återföra Tommie Karims lille son Mario till pappan som ju är den rättsliga vårdnadshavaren och biologiska fadern. Ett så litet barn vänjer sig mycket raskt vid en ny vuxen och på bilden ser ju pojken mycket nöjd ut när han sitter i faderns famn. Socialsekreterarna tycks inte alls inse faran av att detta barn stannar i fosterhemmet. Fosterföräldrar som tar ett spädbarn som fosterbarn far ofta av socialmyndigheten den felaktiga informationen att de kan räkna med att få behålla detta lilla rara spädbarn till dess barnet är vuxet eftersom det inte kommer att bli tal om att barnet skall återföras till sina föräldrar. Detta attraherar ofta ofrivilligt barnlösa par som ser det ekonomiskt fördelaktiga i att ta ett fosterbarn istället för ett adoptivbarn. Det är alltså stor risk att dessa foster­föräldrar som fäster sig vid lille Mario kommer att agera på sådant sätt att återföreningen mellan Mario och hans far försvåras.

Det är viktigt att både åklagare och socialmyndighet ser till att exempelvis en advokat som omedelbart förordnats inom ramen för rättshjälpen får hjälpa Tommie Karim med att omedelbart ta kontakt med Justitiekanslern för att omedelbart få ett större förskott av den ersättning han är berättigad till för att han suttit oskyldigt häktad. Det är viktigt att Tommie Karim får tillgång till pengar så att han snabbt och omedelbart kan skapa bra förhållanden för sig och sin lille son vad beträffar bostad med mera. Tillsvidare kan han ju bo hos föräldrarna men även då behövs det givetvis pengar för hans egen och den lille pojkens försörjning.

Jag vill även att JO granskar följande. Det inträffade visar hur dålig prognos det blir for barn som tvingas växa upp i fosterhem, l det här fallet har alltså sonen i den fosterfamilj som Marios mamma varit placerad i mördat både Anna och en annan kvinna som varit fosterbarn i samma familj. Detta med att barn inte far växa upp hos sina egna föräldrar utan placeras i fosterhem leder till mänskliga katastrofer. Det var alltså fullständigt fel att inte Mario placerades hos exempel­vis far- eller morföräldrar eller andra nära släktingar.

Jag emotser från JO skriftlig bekräftelse på att Ni emottagit detta brev samt besked om vilka åtgärder brevet föranleder frän Er sida.

Göteborg den 7 november 2005

Siv Westerberg

Siv Westerberg

Jur.kand., med.lic.

Fallet Tommie Karim - JO:s-beslut.

FALLET TOMMIE KARIM .
OSKYLDIGT ANKLAGAD - FRÅNTAS SITT BARN

Tragedi med fosterhemsbakgrund.
En sammanställning av artiklar i olika media

Socialtjänsten i Gävle JO-anmäls.
Sveriges Radio Gävleborg

Powered by AIS