Beslut

-jo- 1999-02-24

Justitieombudsmannen
Kerstin André

355-1999
366-1999
445-1999
499-1999
501-1999
520-1999
521-1999
550-1999

Klagomål mot vissa myndigheters agerande i samband med ett omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och ett beslut om intagning för tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) m.m.

Onsdagen den 27 januari 1999 sände Sveriges Television ett program benämnt "Dokument inifrån: Att ta ett barn". Programmet rörde C.E:s kontakter med olika myndigheter och skildrade socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens agerande i samband med ett omedelbart omhändertagande enligt LVU av C.E:s nyfödda barn och ett beslut om intagning av C.E. för tvångsvård enligt LPT. I programmet beskrevs även C.E:s situation i tiden före och efter dessa beslut.

Det har inkommit åtta anmälningar till JO i anledning av TV-programmet. Anmälarna har huvudsakligen hemställt att JO skall granska myndigheternas agerande inklusive polisens biträde när C.E. fördes över från Karolinska sjukhusets förlossning och BB-avdelning till den psykiatriska kliniken vid samma sjukhus.

Föredraganden har per telefon inhämtat upplysningar från socialkonsulenten Karin Jansson vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Karin Jansson har upplyst att C.E. den 24 september 1998 anmälde socialtjänstens agerande till länsstyrelsen och att det därför pågår ett tillsynsärende hos länsstyrelsen rörande saken (länsstyrelsens ärende 2121-98-39170).

Föredraganden har per telefon även inhämtat upplysningar från avdelningsdirektören Björn Montin vid Socialstyrelsen, regionala tillsynsenheten i Stockholm. Han har upplyst att Socialstyrelsen den 3 december 1998 meddelade beslut (44-10197/98) i anledning av en anmälan från C.E. rörande omhändertagandet på Karolinska sjukhusets förlossning och BB-avdelning samt händelserna kring överförandet till den psykiatriska kliniken vid samma sjukhus.

Jag har tagit del av Socialstyrelsens beslut.

Enligt 68 § socialtjänstlagen (1980:620) har länsstyrelsen tillsyn över socialtjänsten i länet. Eftersom den ordinarie tillsynsmyndigheten har inlett en granskning av socialtjänstens handläggning, finner jag inte skäl att inleda en utredning i den delen.

Enligt I § lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården (fr.o.m. den l januari 1999: 6 kap. l § första stycket lagen [1998:53l] om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område) står hälso- och sjukvården och dess personal under tillsyn av Socialstyrelsen. Sålunda har den ordinarie tillsynsmyndigheten redan granskat hälso- och sjukvårdens agerande. Jag finner därför inte heller skäl att inleda en utredning när det gäller anmälningarna mot hälso- och sjukvården.

Vad som i övrigt har kommit fram motiverar inte någon åtgärd från min sida.

Beslut

Jag kommer inte att utreda anmälningarna ytterligare.

Kerstin André

Expedition

Beslutet jämte anmälningar i ärendena 445-1999, 501-1999 och 520-1999 till Länsstyrelsen i Stockholms län (2121-98-39170) för kännedom

Beslutet till Socialstyrelsens regionala tillsynsenheten i Stockholm, (44-10197/98) för kännedom

Fotnot

NKMR's anmälan fick Dnr 2841-1999. Den besvarades med ovan angivna beslut.

Ytterligare en anmälan - Dnr 964-1999 - gjordes mot socialtjänsten i Stockholm och förlossningspersonalen. Namnen på anmälarna framgick under 'Expedition' i JO's beslut men de har uteslutits här.

Det är emellertid förvånansvärt att endast tio anmälningar gjordes mot de inblandade i denna grymma och inhumana behandling av Christina Ekman och hennes nyfödda son.

Programmet "Dokument Inifrån" anmäldes till Granskningsnämnden. Reportaget friades på samtliga punkter. Nämnden finner att dokumentären skall användas i juristutbildningen.

NKMR återkommer med mer uppgifter om Granskningsnämndens beslut.

Fallet Christina - Att ta ett barn.

Tvångsomhändertagande av nyfödda barn.

Tjänstemän bör kunna åtalas.

Powered by AIS