KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i NKMR kallas härmed till årsmöte lördag den 20 augusti 2011, klockan 17.00, omedelbart efter symposiet (se bifogat program för symposiet).

17.00       Årsmöte

1   -        NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

2   -        Val av mötesordförande.

3   -        Val av protokollförare för årsmötet.

4   -        Val av justeringsmän för årsmötet.

5   -        Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

6   -        Fastställande av dagordning.

7   -        NKMR:s ordförande, Ruby Harrold-Claesson, föredrar verksamhetsberättelsen

                för verksamheten augusti 2010 - augusti 2011.

8   -        NKMR:s kassör, Rigmor Persson, redogör för NKMR:s aktuella kassaställning.
9   -        Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10 -        Fastställande av medlemsavgifter

11 -        Förslag till ändringar i NKMR:s stadgar. Bordlagt 2006. (se nya stadgar*)

12 -        Valberedningens förslag till årsmötet till val av styrelse för verksamhetsåret

                augusti 2011 - 2012. (se bilaga)

13 -        Val av valberedning

14 -        Nästa årsmöte. Frågan om plats för nästa årsmöte.

15 -       Övriga frågor. Övriga frågor anmäls skriftligen till NKMR:s ordförande senast

               den 15 augusti 2011.

16 -       Årsmötet avslutas.

__________

* Se hela ändringsförslaget här. Förslag till ändring i stadgar.