KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i NKMR kallas härmed till årsmöte lördag den 20 augusti 2011, klockan 17.00, omedelbart efter symposiet (se bifogat program för symposiet).

17.00       Årsmöte

1   -        NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

2   -        Val av mötesordförande.

3   -        Val av protokollförare för årsmötet.

4   -        Val av justeringsmän för årsmötet.

5   -        Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

6   -        Fastställande av dagordning.

7   -        NKMR:s ordförande, Ruby Harrold-Claesson, föredrar verksamhetsberättelsen

                för verksamheten augusti 2010 - augusti 2011.

8   -        NKMR:s kassör, Rigmor Persson, redogör för NKMR:s aktuella kassaställning.
9   -        Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10 -        Fastställande av medlemsavgifter

11 -        Förslag till ändringar i NKMR:s stadgar. Bordlagt 2006. (se nya stadgar*)

12 -        Valberedningens förslag till årsmötet till val av styrelse för verksamhetsåret

                augusti 2011 - 2012. (se bilaga)

13 -        Val av valberedning

14 -        Nästa årsmöte. Frågan om plats för nästa årsmöte.

15 -       Övriga frågor. Övriga frågor anmäls skriftligen till NKMR:s ordförande senast

               den 15 augusti 2011.

16 -       Årsmötet avslutas.

__________

* Se hela ändringsförslaget på https://www.nkmr.org/stadgar_revision.htm


Till årsmötet äger endast medlemmar i NKMR tillträde.

De medlemmar, som ännu ej betalat årsavgiften för år 2010 och/eller 2011, ombedes göra detta snarast. Inbetalningskort bifogas. Av praktiska skäl bifogas inbetalningskort i samtliga kuvert med denna inbjudan, alltså även till medlemmar som redan har betalat årsavgiften. Använd gärna det extra inbetalningskortet till att rekrytera nya medlemmar till NKMR. Glöm inte skriva namn och adress på inbetalningskortet.

Medlemsavgiften är 290 kr för privatpersoner (makar/sambor betalar endast en avgift) och 700 kr för organisationer och företag. Gåvor emottas med tacksamhet. Ni som har möjlighet att lämna ett extra bidrag ombeds att göra det.

Medlemsavgiften inbetalas till NKMR:s plusgiro 444 88 81-5.

IBAN: SE17 9500 0099 6034 4448 8815

Var god och meddela e-mailadress eller ändring av densamma till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Medlemmar och sympatisörer som meddelat e-mailadress erhåller regelbunden information via grupp e-mails.

 

Obs! Kallelse till årsmötet och symposiet sänds via vanlig postbefordran ENDAST till medlemmar som inte har e-mail adresser. Alla övriga medlemmar meddelas genom grupp e-mail och NKMR:s hemsida på Internet.VÄLKOMNA TILL NKMR:s ÅRSMÖTE OCH SYMPOSIUM !


NKMR: s valberednings förslag inför årsmötet den 20 augusti 2011

Protokoll fört vid NKMR:s årsmöte den 20 augusti 2011