Advokatfirman Lennart Hane AB

REVISIONSBERÄTTELSE

Över granskning av NKMR:s räkenskaper för kalenderåret 2005

NKMR är en ideell förening med förenklade beslutsformer så till vida att medlemsmöten mellan årsmötena ej förekommer. Styrelsen är vald på årsmötet men protokollförda styrelsemöten har ej redovisats under de tre verksamhetsår jag granskat. Verksamheten har väsentligen bestått i insamlande av material och publicering därav på NKMR:s hemsida samt därutöver information via E-mail mellan styrelsemedlemmar ävensom ett symposium i anslutning till årsmötet.

Föreningens ekonomiska omsättning har varit låg och inkomsterna har i allt väsentligt utgjorts av medlemsavgifterna.

För verksamhetsåret 2002 företeddes grundbok för noteringar jämte verifikationer över utgifter och inkomster. Däremot har bokslut ej företetts för verksamhetsåren 2002-2004.

För revisionen av 2003 års verksamhet har företetts grundbok med fortlöpande noteringar men inga verifikationer över utgifterna.

För det året skrev jag en rapport enlig vilken ”anledning till anmärkning föreligger ej beträffande redovisade inkomster medan utgifterna som ej bestyrkts med verifikationer dock synes stå i god överensstämmelse med det framtagna resultatet” varför jag tillstyrkte ansvarsfrihet.

Samma påpekanden kan göras beträffande 2004 år räkenskaper så till vida att inkomsterna i allt väsentligt bestående av medlemsavgifter inkommit till NKMR:s postgiro medan utgifterna betalats över postgirot så att det verifierade saldot om 7.462,04 kr innestår på NKMR:s postgiro den 31 december 2004.

För kalenderåret 2005 har samma bokföringsprinciper tillämpats. Inkomsterna utgör 33.558,64 kr och utbetalda utgifter 37.096,75  kr. Ingående saldo om 7.642,04 kr har därför minskat till 4.103,93 kr = ingåendesaldo till 2006.

Den ekonomiska omslutningen är emellertid så blygsam att den förenklade redovisningen bör kunna godkännas även för 2005.

Jag tillstyrker därför att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för det granskade räkenskapsåret.

Stockholm i juni 2006

Lennart Hane

Lennart Hane

Tillbaka till NKMR:s 10-års jubileum: Symposium och Årsmöte den 17 juni 2006

Dagordningen för NKMR:s årsmöte 2006

Tillbaka till Huvudsidan