Swedish

Välj ditt språk

2003-09-25                                                      ju2002/8473/L5

 

Justitiedepartementet

 

Straffrättsenheten

 

 

Nordiskt seminarium i Oslo om bekämpande av terrorism och iakttagande av mänskliga rättigheter

Justitiedepartementet översänder härmed en inbjudan jämte program till ett nordiskt seminarium i Oslo den 22 oktober 2003 om bekämpande av terrorism och iakttagande av mänskliga rättigheter.

Anmälan sker i enlighet med vad som anges i inbjudan. Det finns möjlighet för en representant för en ideell organisation från varje nordiskt land att få ersättning för kostnader för resa och uppehälle. I denna fråga skall hänvändelse också ske till arrangören.

För övriga frågor kan undertecknad kontaktas på tel. 08-4054769 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Susanne Kjaersgaard Olsson

Rättssakkunnig

Sändlista

Justitieutskottet

Högsta domstolen

Riksåklagaren

Rikspolisstyrelsen/Säkerhetspolisen

Advokatsamfundet

Uppsala universitet

Stockholms universitet

Göteborgs universitet

Lunds universitet

Utlänningsnämnden

Utrikespolitiska institutet

Svenska Helsingsforskommittén för mänskliga rättigheter

Frivilligorgansationernas fond för mänskliga rättigheter

Amnesty International

________________________________________________________________________

Postadress                 Telefonväxel                 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

103 33 Stockholm  08-405 10 00                X400: S=Registrator; O=Justice; P=Ministry; A=SIL; C=SE

Besöksadress          Telefax                           Telex

Rosenbad 4             08-20 27 34                  178 20 PREMIER S

2

Svenska Röda Korset

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Svenska FN-förbundet

Olof Palmes Internationella Centrum

INNBYDELSE TIL NORDISK SEMINAR I OSLO:

 

"BEKJEMPELSE AV TERRORISME OG IVARETAKELSE AV MENNESKERETTIGHETER"

Velkommen til seminar i Oslo!

En arbeidsgruppe som er oppnevnt på initiativ fra de nordiske justisministrene, arrangerer onsdag 22. oktober 2003 et seminar om bekjempelse av terrorisme og ivaretakelse av menneskerettigheter. Seminaret har foredragsholdere/innledere fra alle de nordiske landene.

Arrangementet er i første rekke rettet mot jurister og andre som arbeider med rettslige tiltak mot terrorisme - i sentralforvaltningen eller andre steder. Frivillige/ideelle organisasjoner oppfordres til å komme. Deltakere fra hele Norden ønskes velkommen.

Påmelding bes sendt per e-post til Mona Kristensen i Lovavdelingen i Justisdepartementet i Norge - Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. - senest torsdag 16. oktober 2003. Av administrative årsaker er det viktig at vi får påmeldingene innen fristen. Det er ingen deltakeravgift. Seminarlokalene har god kapasitet, men skulle kapasiteten likevel fylles opp, må vi forbeholde oss muligheten til å kunne prioritere deltakere.

Seminaret vil finne sted i det norske Regjeringskvartalet, i auditoriet i bygningen "R-5" som ligger i Akersgaten 59 i sentrum av Oslo. På grunn av adgangskontrollen i Regjeringskvartalet ber vi om presist oppmøte.

Program for dagen er vedlagt. Vel møtt!

BEKJEMPELSE AV TERRORISMS OG IVARETAKELSE AV MENNESKERETTIGHETER

 

NORDISK SEMINAR I OSLO, ONSDAG 22. OKTOBER 2003:

0930 - 1000           Registrering og kaffe

1000 - 1030           Åpning ved justisminister Odd Einar Dørum (Norge)

1030 - 1100           Generalsekretaer Fetter Hide,

                              Amnesty International Norge: "Menneskerettighetene og

                              årsaker til terrorisme - kan terrorisme bekjempes gjennom

                              styrking av menneskerettighetene?"

1100 - 1115           Innlegg fra salen

1115 - 1130           Pause

1130 - 1200           Dosent Ari Hirvonen ved Helsinki universitet, Finland:

                              "Pålegger menneskerettighetene statene en plikt til å

                              bekjempe terrorhandlinger?"

1200 - 1215           Innlegg fra salen

1215 - 1330           Felleslunsj

1330 - 1400           Professor Björg Thorarensen ved Islands universitet:

                              "Statenes anledning til å derogere fra

                              menneskerettighetsforpliktelser på grunn av (fare for) terrorisme

                              eller på grunn av terrortrusler"

1400 - 1415           Innlegg fra salen

1415 - 1430           Pause

1430 - 1500           Professor Iain Cameron ved Uppsala universitet, Sverige:

                              "Administrative lister som grunnlag for båndlegging/frysing

                              av midler"

1500 - 1515           Innlegg fra salen

1515 - 1545           Professor Gorm Toftegaard Nielsen

                              ved Århus universitet, Danmark:

                              "Anti-terrorlovgivning og Den europeiske

                              menneskerettskonvensjon artikkel 7"

1545 - 1600           Innlegg fra salen

1600 - 1615           Avslutning ved ordstyrer - ekspedisjonssjef Inge Lorange

                              Backer, Lovavdelingen i Justisdepartementet (Norge)

Bekjempelse av terrorisme og ivaretakelse av menneskerettigheter

Rapport från nordiskt seminarium i Oslo

Tillbaka till Rapporter

Tillbaka till Huvudsidan