Datainspektionens brev till NKMR

2000-04-05

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR
Box 8077
424 12 OLOFSTORP

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Dnr 741-2000

Datainspektionen har genom ett klagomål uppmärksammats på att Ni på webbplatsen https://www.nkmr.org under SÖK-tjänst har publicerat bl.a. namn och bild på tvångsomhändertagna barn.

Enligt 10 § personuppgiftslagen får personuppgifter behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för en rad uppräknade fall. Härtill kommer att det enligt 21 § är förbjudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter om bl.a. administrativa frihetsberövanden. Med uppgifter om administrativa frihetsberövanden avses enligt förarbetena bl.a. att någon har varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Förbudet kan inte upphävas med den registrerades samtycke. Datainspektionen har föreskrivit om undantag från förbudet i vissa fall, se närmare DIFS 1998:3 som bifogas.

I 33 § personuppgiftslagen finns vidare ett förbud mot att överföra personuppgifter till tredje land. Att publicera personuppgifter på exempelvis en webbsida på Internet som är allmänt tillgänglig, innebär att informationen kan nås av "surfare" runt om i världen. Vissa undantag från förbudet finns, se närmare 33-35 §§. En förutsättning för att undantagen skall kunna göra gällande är emellertid att behandlingen uppfyller personuppgiftslagens krav i övrigt.

Datainspektionen begär härmed att Ni redogör för med vilket rättsligt stöd Ni utför den nu aktuella behandlingen av personuppgifter.

Er redogörelse skall vara Datainspektionen tillhanda senast den 19 april 2000.

På Datainspektionens vägnar

Katarina Högquist

Anonym anmälan

DI-författningssamling

NKMR:s yttrande till DI

DI beslut

Tillägg till information om NKMR:s SÖK-tjänst

Tillbaka till Huvudsidan