Vindafjord saken - Underretning om avgjørelse

 

 

vindafjord_saken_underretning_om_avgjorelse

 

SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

 

Nordiska Komittén for Mänskliga Rättigheter

 

v/Ruby Harrold-Claesson                                       Unntatt offentlighet,

 

Stroms vag 37                                                        jf offentlighetsloven § l, tredje ledd

 

S-424 71 OLOFSTORP

 

Sverige

 

 

 

 

Deres referanse            Deres dato                                        Vår referanse                                Vår dato

 

                                                                     070218 2007/00300       22.04.2008

 

 

UNDERRETNING OM AVGJØRELSE

 

 

 

NORDISKA KOMMITTÉN FOR MÅNSKLIGA RATTIGHETER ANMELDER POLITIET I VINDAFJORD, HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT I FORBINDELSE MED BISTAND TIL BARNEVERNTJENESTEN

 

 

Vedlagt følger Spesialenhetens avgjørelse av 21. april 2008 til underretning.

 

 

Vedtak om henleggelse kan i henhold til straffeprosessloven § 59a påklages til Riksadvokaten. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kommer fram til klageren, jf straffeprosessloven § 59a tredje ledd. En eventuell klage bes framsendt gjennom Spesialenheten.

 

 

De har anledning til å reise privat straffesak ved domstolene etter straffeprosessloven § 402. Slik sak må i tilfelle være reist innen de frister som fremgår av straffeprosessloven § 403 mv. I alminnelighet er fristen 6 måneder etter at den påtaleberettigede er kommet til kunnskap om den straffbare handlingen og om hvem som har forøvet den, eventuelt senest l måned etter at de har fått denne meldingen.

 

 

 

Spesialenheten for politisaker

 

 

 

Mie Willumsen

 

Konsulent

 

 

 

 

 

Postadresse Postboks 93 2301 Hamar

Kontoradresse Grønnegt. 82 Org. nr. 987 248 890

Telefon* 62 55 61 00 Telefaks 62 55 61 02

Saksbehandler Navn E-post: Telefon

vindafjord_saken_underretning_om_avgjorelse

 

SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

 

 

 

 

 

VEDTAK I SAK 070218 / 200700300.

 

 

 

NORDISKA KOMMITTÉN FOR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANMELDER POLITIET I VINDAFJORD, HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT I FORBINDELSE MED BISTAND TIL BARNEVERNTJENESTEN

 

 

 

 

Bakgrunn for saken:

 

 

Nordiska kommittén for Mänskliga råttigheter sendte anmeldelse datert 06.02.2007 til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. I oversendelse av 01.04.2007 ble denne videresendt til Spesialenheten for politisaker. I anmeldelsen vises det til videoklipp på Youtube, hvor polititjenestemenn ved Vindafjord lensmannskontor bistår barneverntjenesten.

 

 

Anmelder ved Ruby Harrold-Claesson mener hendelsen var overdrevet og unødig.

 

Det beskrives i anmeldelsen at det er benyttet unødig maktanvendelse fra politiets side.

 

Politiet i Vindafjord ble 16. mars 2006 anmodet av leder for barneverntjenesten i Vindafjord kommune om et møte. Det var fra barneverntjenestens side ønskelig med et møte med politiet for bistand etter vedtak i Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland. Det var fattet vedtak om at to barn på 8 og 11 år skulle omsorgsplasseres i et fosterhjem i Telemark.

 

 

Det ble 22. mars 2006 fra barnevernstjenesten i Vindafjord skriftlig anmodet om bistand fra politiet i forbindelse med omsorgsovertakelsen. Saken ble foreholdt politimesteren i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Tre polititjenestemenn i sivilt antrekk og med sivil bil bistod ved omsorgsovertakelsen.

 

 

Deler av selve avhentingen/omsorgsovertakelsen ble filmet, og det er denne som er bakgrunnen for anmeldelsen.

 

 

Spesialenhetens undersøkelser og vurdering:

 

 

 

Spesialenheten for politisaker har innhentet kopi av den skriftlige kontakt som har vært mellom barneverntjenesten og politiet. Videre er innhentet rapport fra politiet i Vindafjord, som omhandler saken og politiets logg for det aktuelle bistandsoppdraget.

 

 

I tillegg er videoopptaket som var vedlagt anmeldelsen nøye gjennomgått. Spesialenheten for politisaker har forespurt politimesteren i Haugaland og Sunnhordland tre ganger om utfyllende dokumentasjon for å belyse det aktuelle tjenesteoppdraget best mulig.

 

 

Spesialenheten har ikke funnet det nødvendig å foreta utdypende avhør av anmelder i denne saken, eller innhente ytterligere dokumentasjon. Saken er godt opplyst til å kunne avgjøre anmeldelsen.

 

 

 

 

Postadresse Postboks 93 2301 Hamar

Kontoradresse Grønnegt. 82 Org. nr. 987 248 890

Telefon* 62 55 61 00 Telefaks 62 55 61 02

Saksbehandler Navn E-post: Telefon

 

 

- 2 -

 

 

 

Spesialenheten har ikke funnet det nødvendig å foreta avhør av ansatte i politiet for å behandle anmeldelsen fra Nordiska kommittén for Månskliga rettigheter

 

 

Spesialenheten for politisaker skal gjennomføre etterforsking for å avklare om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har gjort seg skyldig i straffbare tjenestehandlinger. I denne sak er tjenestehandlingene vurdert i forhold til straffeloven § 228 om legemsfornærmelse og straffeloven § 325, første ledd nr. l om grov uforstand i tjenesten.

 

 

Handlingene må vurderes i lys av politiinstruksen § 13-1 og § 13-4 om politiets plikt til å yte bistand til annen offentlig myndighet.

 

 

Det fremkommer i saken at politiet skriftlig ble anmodet om bistand til gjennomføring av det vedtak som var fattet i Fylkesnemnda for sosiale saker. Spesialenheten for politisaker legger til grunn at saksbehandlingen i politiet var meget grundig før bistanden ble girt. Saken var forelagt for politimesteren og det var et møte mellom representanter for barneverntjenesten og politiet for å diskutere gjennomføringen av bistanden.

 

 

Politiet hadde under de foreliggende forhold en plikt til å yte bistand til barneverntjenesten.

 

 

Spesialenheten for politisaker kan, basert på den mottatte dokumentasjon, ikke se at det foreligger irregulære forhold eller andre omstendigheter i saken som tilsier at noen i politiet har utført straffbare tjenestehandlinger.

 

 

Spesialenheten vurderer at et vanskelig tjenesteoppdrag ble gjennomført så skånsomt og hensynsfullt som situasjonen tilsa. Det er ikke grunnlag for å hevde at politiet benyttet unødvendig fysisk makt. Den maktanvendelse som er benyttet virker å være meget beskjeden og har preg av bæring og "holde rundt". Polititjenestemennene fremstår som rolige og beherskede i situasjonen.

 

 

 

Vedtak:

 

 

Tjenesteoppdraget er godt belyst og opplysningene i saken tilsier med stor grad av sikkerhet at det ikke er begått straffbare tjenestehandlinger.

 

 

Anmeldelsen mot ansatte ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt for overtredelse av straffeloven § 228, første ledd og straffeloven § 325, første ledd nr. l henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

Nordiska kommittén for Manskliga rattigheter ved Ruby Harrold-Claesson og Politimesteren i Haugaland og Sunnhordland underrettes om avgjørelsen.

 

 

Spesialenheten beklager at saken ikke er avgjort tidligere.

 

 

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, 21. april 2008

 

 

Jan Egil Presthus

 

 

 

Vindafjord saken
YouTube,  Samfunnsmagasinet, sfm.no, P4.no og Nettavisen.no, 2. februar 2007 --

NKMR:s polisanmälan mot Vindafjord kommune

NKMR:s tilläggsanmälan mot Vindafjord kommune

Kommentar til ”Vindafjordsaken”

 

 

Av Erik Grindheim

Vindafjordsaken - Bekreftelse fra politiet

 

 

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

Powered by AIS