Komplettering av NKMR:s talan i Länsrätten i Stockholm

  

NKMR begärde anstånd att komplettera vår talan.

Under hösten 2000 presenterade Sveriges Radio P1, Vår grundade mening Personuppgiftslagen och hur EU-direktivet tillämpades i andra EU-länder.

Under hösten 2000 (den 13 september 2000) höll NKMR:s styrelsemedlem jur. kand, med. lic., Siv Westerberg ett föredrag om Personuppgiftslagen inför Kristdemokraternas riksdagsutskott.

Då Riksdagen meddelat nya bestämmelser i Personuppgiftsförordningen den 16 november 2000, meddelade i SFS 2000:1055 den 5 december 2000 kompletterades målet den 28 december 2000. (Se nedan)

        • 2000-12-06

               • Rotel 661
                Länsrätten i Stockholm
                Box 17106
                104 62 Stockholm

Mål nr 9590-00

NKMR v./.

Datainspektionen

 

KOMPLETTERING AV TALAN

Undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR inkommer härmed med en komplettering av vår kommittés talan mot Datainspektionens föreläggande daterat 2000-05-19.

I angivna föreläggandet anger DI följande: "Datainspektionen förutsätter att NKMR beaktar (...) och omedelbart upphör med den aktuella behandlingen av personuppgifter om tvångsomhändertagna barn". Enligt NKMRs mening är DI's föreläggande mot NKMR att stänga vår SÖK-Tjänst - som möjliggjorde för föräldrar att försöka spåra sina av socialarbetare bortförda och gömda barn - en grov kränkning av gemene mans yttrandefrihet och ett grovt intrång i familjernas och barnens rätt till respekt för privat- och familjeliv som garanteras av Artikel 8 i den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Uppgifterna är offentliga och finns i förvaltningsdomstolsdomar.

Jag bifogar jur. kand. med. lic. Siv Westerbergs föredrag inför kristdemokraternas riksdagsutskott i Stockholm den 13 september 2000 som komplettering till denna vår talan mot DI intrång i svenska och andra nordiska medborgares yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Yrkande

NKMR yrkar om att

- Länsrätten i Stockholm skall, med undanröjande av Datainspektionens föreläggande, besluta om att NKMR's är en internationell organisation varför vår SÖK-Tjänst ej faller under personuppgiftslagens bestämmelser och således inte är underkastad Datainspektionens tillsyn.

Olofstorp, dag som ovan.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand.
Ordf. i NKMR.

Bilaga: Jur. kand. med. lic. Siv Westerbergs föredrag inför kristdemokraternas riksdagsutskott i Stockholm den 13 september 2000.

***

2000-12-28

       • Rotel 661
        Länsrätten i Stockholm
        Box 17106
        104 62 Stockholm

Mål nr 9590-00

NKMR v./.

Datainspektionen

Ref. Telefonsamtal idag den 28 december 2000

 

KOMPLETTERING AV TALAN

Som komplettering av ovan angivna målet mot Datainspektionens föreläggande daterat 2000-05-19 vill undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR härmed meddela att NKMR åberopar SFS 2000:1055, Förordning om ändring i personuppgiftsförordningen (1998:1191).

Vi åberopar 8 resp. 13 §§ i angivna förordning.

Olofstorp, dag som ovan.

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand.
Ordf. i NKMR.

NKMR:s SÖK-Tjänst anmäld till Datainspektion

DI-tillsynsärende

Den anonyma anmälan

DI-författningssamling

NKMR:s yttrande

DI-beslut 2000-05-19

NKMR:s begäran om besvärshänvisning

DI:s brev 2000-05-25

NKMR:s förnyade begäran om besvärshänvisning

Personuppgiftslagen - Siv Westerbergs föredrag inför kristdemokraternas riksdagsutskott

Tillbaka till Huvudsidan