Swedish

Välj ditt språk

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NKMR

JAN. 2001 - MAJ 2002

 

Kort Historik

NKMR bildades på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Initiativet till kommitténs bildande togs av jurister, samhällsvetare och massmediafolk från samtliga de fyra nordiska länderna. Orsaken till det nordiska samgåendet har varit iakttagelser ute "på fältet" främst i Sverige, Danmark och Norge av det snabbt ökande antalet felaktiga och onödiga tvångsomhändertaganden av barn och dessas placering i helt undermåliga familjehem. Dessa övergrepp mot enskilda familjer ha blivit allt grymmare och egenmäktigare. Ofta tas barnet från modern redan på barnbördshuset. De sociala myndigheterna, som svarar för denna hantering, har blivit allt mäktigare och trotsar både lagar och förordningar - och även domar från Europadomstolen. För att söka råda bot mot detta alltmera grasserande missförhållande, som bringat så mycken olycka och elände till så många barn och deras familjer försöker NKMR med alla till buds stående medel att väcka den allmänna opinionens kännedom om dessa missförhållanden.

 

NKMR:S Verksamhet - Opinionsbildning

Sedan starten - och i enlighet med stadgarna - har NKMR bedrivit opinionsbildande verksamhet. Såväl styrelsemedlemmarna som våra övriga medlemmar och sympatisörer har under årets lopp skrivit debattartiklar och insändare eller deltagit i radio- eller TV-program. Vissa tidningar, t ex Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, har i flera år vägrat publicera debattinlägg i ämnet tvångsomhändertagande av barn. Artiklarna som tidningarna vägrar ta emot går dock inte förlorade, utan de publiceras på NKMR:s hemsida med angivande av det öde som de rönt från tidningsföretagen.

I samband med avslöjandena i januari/februari 2002 om att Nybro Kommun hade placerat en förståndshandikappad pojke i ett fosterhem i Sävsjö till en kostnad av 10 000 kr/dygnet försökte NKMR att få Skattebetalarnas Förening att reagera mot det enorma slöseriet med skattemedel som onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn till skyhöga kostnader innebär. Försöken har varit förgäves. SmålandsTidningen publicerade en serie artiklar om fallet. Chefredaktören och de enskilda författarna gav NKMR tillstånd att publicera artiklarna på vår hemsida.  

NKMR:s största och mest framgångsrika medium för opinionsbildning är således vår hemsida på Internet. I oktober 1997 fick NKMR denna hemsida på Internet genom sponsring av Globecom.

Överenskommelsen med företaget Globecom innebär att upplåtelsen av hemsidan (en kostnad av 8 000 kr/år) skulle gälla i två år, eller till dess att vi kan betala för den. NKMR kan fortfarande inte betala kostnaderna för hemsidan, så våra sponsor fortsätter att stöda vår verksamhet eftersom de anser att vi gör ett viktigt arbete. NKMR fick dock ingen sponsring av den amerikanske leverantören. Inledningsvis fick NKMR betala 100 US $ vilket är avgiften för domänadressen som abonneras i två år. Därefter har vi betalt en årlig avgift på 35 US $. Hemsidan togs i bruk den 21 november 1997.

NKMR publicerar på de nordiska språken danska, norska och svenska, och även på engelska och franska. Sedan hösten 2000 har vi också en finska sida och en tysk sida. Detta gör budskapet på hemsidan lättillgängligt för hela världen. Besöksfrekvensen är hög. Sedan hemsidan togs i bruk i slutet av november 1997 har vi haft 433 735 besökare till hemsidan. Besöksstatistiken är hämtad den 1 juni 2002 kl. 8.30.När jag rapporterade statistiken på årsmötet i juni förra året var jag mycket stolt över antalet besökare som då var 216 990. Från att ha varit 82 886 vid årsmötet 2000 hade vi haft en ökning med 134 764 besök. Under juli och augusti 2001 fick hemsidan 38 625 besök, juli 2001 var dock och förblir rekordmånaden med 21 012 besök.

Besöken till NKMR:s hemsida kommer från hela världen. Huvuddelen av besöken kommer dock från Sverige, Norge, Storbritannien, Finland, Danmark, Kanada, USA, och Frankrike. Vi har också fått besök från bl. a Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland och t o m Förenade Arab Emiraterna. Det lilla landet Niue står för 264 besök!

Vi har fått en hel del reaktioner från när och fjärran. Vi har fått rop på hjälp från USA och Kanada. Vissa av breven finns publicerade på NKMR:s engelska sida.

Genom Internet har NKMR också kunnat hålla våra medlemmar och sympatisörer à jour med information om aktiviteter m m genom grupp e-mails. NKMR har tvingats stänga vår debattsida på grund av svårigheter med användningen. Den har inte varit speciellt användarvänlig och vi saknar medel för en bättre debattsida lik den som Borgardebatt.dk har. Vi hoppas få starta upp en ny debattsida inom kort.

En sökning på AltaVista och andra sökmotorer ger vid handen att åtskilliga websites har upprättat länkar till NKMR:s hemsida. Bl.a dessa kan nämnas Lycos Homepage lista över organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter

http://lycos.spray.se/dir/Samhaelle/Maenskliga_raettigheter/Organisationer/

Så här skriver Lycos om NKMR:

"NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR är en ideell internationell sammanslutning som arbetar för att stärka de medborgerliga fri- och rättigheterna i de Nordiska länderna. Med särskilt intresse för skydd av familjers rättigheter."

Förutom vårt välbesökta symposium den 19 maj 2001 har en del spännande saker hänt för NKMR under verksamhetsåret.

1 – NKMR:s SÖK-tjänst blev anmält anonymt till Datainspektionen i maj 2000. Datainspektionen utfärdade ett föreläggande som innebar att vi måste omedelbart upphöra med eftersökning av "administrativt frihetsberövade barn och spridning av information till tredje land."

Vi stängde SÖK-tjänsten och vi överklagade Datainspektionens beslut till länsrätten i Stockholm, som i beslut den 29 januari 2001 avvisade vårt överklagande. Vi överklagade vidare till kammarrätten i Stockholm där vi fick prövningstillstånd. Den 23 januari 2002 beslutade kammarrätten att återförvisa målet till länsrätten för sakprövning. Hela händelseförloppet redovisas på NKMR:s hemsida under rubriken "NKMR:s SÖK-tjänst och YTTRANDEFRIHETEN".

Den långa handläggningstiden i förvaltningsdomstolarna har medfört att NKMR:s verksamhet med att be allmänheten om hjälp då föräldrar efterlyser sina av socialtjänsten bortförda barn som hålls på hemliga adresser har varit stört under två års tid. Vi avser att översätta uppgifterna om hur Sveriges myndigheter kränker utsatta medborgares yttrandefrihet till engelska och franska.

2 - Den 9 september 2001 blev jag intervjuad i en direktsändning i BBC-Scotland. Intervjun hjälpte till att öka besöken till NKMR:s hemsida.

3 - NKMR fick en inbjudan att medverka vid "A Promise to the World – Consert" i Stockholm fredagen den 19 april 2002. Konserten var en hyllning till FN's Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna. Tyvärr kunde ingen från styrelsen medverka pga för kort varsel, men vi skickade en hälsning till de deltagande vid konserten.

 

Administration & organisation

NKMR är en ideell organisation och den är registrerad som sådan. Organisationsnumret 855102-0053 är inskrivet i NKMR:s adress. Sedan april 1997 har NKMR postgirokonto. Sedan posten stängt boxarna har vårt boxnummer upphört så numera använder vi ordförandens gatuadress.

 

 

Styrelsen

Styrelsen består av medlemmar från de fyra nordiska länderna. Sverige har innehaft ordförandeposten sedan NKMR bildades i november 1996. Uppgifter om styrelsen finns på hemsidan. NKMR:s vice ordförande, professor Marianne Haslev Skånland, Norge, avgick i mitten av februari i år. Styrelsen har för övrigt förblivit som den var efter valet vid årsmötet den 19 maj 2001. Därtill kan jag meddela att NKMR:s danske sekreterare Teol. Cand., Hans-Olav Okkels, vår norska sekreterare journalisten Eva Granheim, och vår kassör jur. kand., med. lic. Siv Westerberg avgår i samband med detta årsmöte. Jag beklagar att vi förlorar dessa värdefulla personligheter men jag hoppas att de ska fortsätta sitt medlemskap i NKMR. Jag vill tacka samtliga för det ovärderliga arbetet som de har utfört för NKMR.

 

Styrelsemöten

Styrelsemedlemmarna har regelbundna och omfattande kontakter med varandra via telefon, brev, fax och e-mail. Det enda styrelsemötet som hölls under 2001 ägde rum i samband med årsmötet och symposiet den 19 maj 2001. Ett telefonstyrelsemöte hölls i februari i år i samband med att vice ordföranden lämnade styrelsen. Årets styrelsemöte kommer att hållas här på Hotel Europa i direkt anslutning till detta årsmöte. NKMR:s andre v. ordf. antropologen Peter Klevius och suppleanten advokaten Tryggve Emstedt har anmält förhinder inför årets styrelsemöte.

 

 

Medel till verksamheten

NKMR:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifterna och enstaka gåvor. Vi bugar och tackar för bidragen. NKMR har tidigare gjort ansökningar för erhållande av medel från EU (staten bestämmer vilka som får komma i fråga), Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden. NKMR har fått avslag på ansökningarna.

NKMR har emellertid erhållit en del sponsring. Sedan oktober 1997 sponsrar Globecom NKMR:s hemsida på Internet. Svenska Arbetsgivarföreningen i Göteborg lånade ut sitt stora konferensrum till NKMR för hållande av årsmöte och symposium 1998. Hotell Europa har även i år lämnat 50 % rabatt på lokalhyran för vårt årsmöte och symposium. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne beviljade (1998) medel - 25 000 kr - till anskaffande av en dator, skrivare, fax och telefon. LapPower lämnade rabatter så att vi kunde köpa en dyrare dator och tillbehör. I går, den 31 maj 2002, fick vi meddelande om att Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne har beviljat medel - 25 000 kr - till anskaffande av kontorsutrustning.

I samband med att kammaråklagaren Stefan Holmlin tagit sitt liv den 5 april 2002 till följd av att han år 1998 i samband med sin skilsmässa anklagats för sexuella övergrepp på sin styvdotter, bad hans föräldrar och syskon de övriga sörjande att tänka på NKMR och vår verksamhet. Donationerna uppgick till 6 900 kr. Inför årets symposium och årsmöte har vi också erhållit några generösa gåvor från två medlemmar.

NKMR vill framföra vårt hjärtliga TACK! till våra bidragsgivare och sponsorer.

NKMR:s finansiella ställning framgår av revisionsberättelsen.

 

Förlorade medlemmar och sympatisörer

Sedan NKMR bildades har vi förlorat sex medlemmar och sympatisörer som har avlidit. NKMR har skickat kondoleanser till ifrågavarande medlemmarnas familjer och jag representerade NKMR vid Stefan Holmlins begravning.

 

Framtidstro

Vid årsskiftet 2001 - 2002 pekade verksamheten i en mycket positiv riktning. NKMR har etablerat kontakter med åtskilliga utomnordiska organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Det finns numera åtskilliga Human Rights hemsidor på Internet. Vi har funnit, tagit kontakt med och länkat till ett antal hemsidor i USA, Kanada, England och Australien som behandlar tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn. Således är inte NKMR den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Genom NKMR:s publicering på Internet - även på engelska, franska och tyska - har omvärlden kunnat få reda på att det finns ett oerhört stort behov av skydd för privat- och familjeliv i de nordiska länderna.

 

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att styrelsen har fullgjort alla sina åligganden beträffande utveckling av NKMR och dess konsolidering samt uppfyllande av stadgandena vad gäller opinionsbildning i alla medierna. Hemsidan på Internet - som ju är tillgängligt för hela världen - är dock NKMR:s största tillgång. Den är billigare än en medlemstidning och artiklarna finns kvar för läsning under lång tid.

Gensvaret från enskilda och föreningar har varit uppmuntrande.

NKMR behövs.

Olofstorp den 1 juni 2002

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMR

Kallelse till Symposium 2002

Kallelse till Årsmöte 2002

Tack för fortsatt stöd till NKMR

Revisionsberättelse

Tillbaka till Huvudsidan