• Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna


    Ordf. Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., Box 8077 S-424 12 OLOFSTORP, Sverige.
      • Tel. 031 - 70 20 385, Fax 031 - 70 25 242, Org.nr 855102-0053

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JAN. 1998 - DEC. 1998

Kort Historik

NKMR bildades på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Initiativet till kommitténs bildande togs av jurister, samhällsvetare och massmediafolk från samtliga de fyra nordiska länderna. Orsaken till det nordiska samgåendet har varit iakttagelser ute "på fältet" främst i Sverige och Norge av det snabbt ökande antalet felaktiga tvångsomhändertaganden av barn och dessas placering i helt undermåliga familjehem. Dessa övergrepp mot enskilda familjer ha blivit allt grymmare och egenmäktigare. Ofta tas barnet från modern redan på barnbördshuset. De sociala myndigheterna, som svarar för denna hantering, har blivit allt mäktigare och trotsar både lagar och förordningar. För att söka råda bot mot detta alltmera grasserande missförhållande, som bringat så mycken olycka och elände till så många familjer och så många barn försöker NKMR med alla till buds stående medel att väcka den allmänna opinionens kännedom om dessa missförhållanden.

NKMR'S Verksamhet - Opinionsbildning

Sedan starten - och i enlighet med stadgarna - har NKMR bedrivit opinionsbildande verksamhet.

NKMR's största och mest framgångsrika medium för opinionsbildning är hemsidan på Internet. I oktober 1997 fick NKMR en hemsida på Internet genom sponsring av Globecom. Överenskommelsen med företaget Globecom innebär att upplåtelsen av hemsidan (en kostnad av 8000 kr/år) gäller i två år, eller till dess att vi kan betala för den. NKMR fick dock ingen sponsring av den amerikanske leverantören. NKMR fick därför betala 100 US $ vilket är avgiften för domänadressen som abonneras i två år. Hemsidan togs i bruk den 21 november 1997.

NKMR publicerar på de nordiska språken danska, norska och svenska, och även på engelska och franska. Detta gör budskapet på hemsidan lättillgängligt för hela världen. Besöksfrekvensen är hög. Sedan hemsidan togs i bruk i slutet av november 1997 har vi haft 22,829 besökare till hemsidan - en ökning med 1424 besök sedan den 27 maj.

Huvuddelen av besöken kommer från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Vi har också fått besök från bl. a Kanada, USA, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Japan, Nya Zeeland och t o m Förenade Arab Emiraterna.

Vi har fått en hel del reaktioner från när och fjärran. Bland de reaktioner vi har fått kan jag nämna e-mails med rubrik som "Oerhörda övergrepp", "Övergrepp", och dyl. En man frågade "Kan sån't här verkligen hända i Sverige? Är Sverige en rättsstat?"

Så sent som den 4 juni 1999, blev jag uppringd av en kvinna i Rättvik, som själv var offer för systemet. I dag är hon ledamot i kommunfullmäktige, men hon har inte fått tillbaka sin nu sju år gamla dotter som togs från henne vid sju månaders åldern. Hon hade hittat NKMR genom Internet.

I mars 1999 påbörjade NKMR en SÖK-tjänst, för att hjälpa föräldrar att finna sina barn, när socialmyndigheten placerat deras tvångsomhändertagna barn i hemliga fosterhem. Information om NKMR's SÖK-tjänst finns även på engelska.

Det finns åtskilliga hemsidor för mänskliga rättigheter (Human Rights) på Internet, men NKMR är den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Det är uppenbart att folk i alla andra civilisationer tar rätten till privat- och familjeliv med sina barn och släktingar som en självklarhet. I de nordiska länderna däremot anser de statsbärande systemen att barnen föds till samhället och inte till sina familjer i första hand.

Dataexperten Leif Claesson har designat hemsidan och har lärt ut hur publicering på Internet ska göras. Hans insatser har varit ovärderliga.

Andra media
Kontakterna med media lämnar mycket att önska. Åtskilliga artiklar som styrelsemedlemmarna har försökt få publicerade i tidningar, har refuserats. En stor skandal i stadsdelen Bergsjön i Göteborg blev föremål för NKMR's intresse. Yrkesinspektionen hade utfärdat ett vitesföreläggande om två miljoner kronor mot Göteborgs Kommun "om politikerna i stadsdelsnämnden Bergsjön inte slutar att kränka sina socialsekreterare." Den 3 januari 1998 publicerade Göteborgs-Posten en insändare där NKMR's styrelsemedlem Siv Westerberg uttalade att politikerna i Bergsjön uppfyllde sina lagstadgade uppgifter att utöva kontroll av socialarbetarnas verksamhet. I December 1997 publicerade G-P en insändare i samma anda som skrevs av Susanna Svensson, Örebro. Dessa artiklar finns publicerade på hemsidan.

I samband med SvT programmet Striptease avslöjande om att Chefen för familjehems-verksamheten i stadsdelen Biskopsgården på Hisingen, Lars Lilled, har egna ekonomiska intressen i ett företag som förmedlar fosterhem, sände jag en artikel till olika tidningar, där jag kritiserade den omfattande handel med andras barn, som pågår i Sverige. Artikeln refuserades av samtliga tidningar. En polisanmälan mot Lars Lilled lagts ned av åklagarmyndigheten.

NKMR's pressmeddelandet inför 1998 årsmöte blev väl mottaget. TT ringde till ordföranden för en intervju, som sedan köptes av Arbetet-Nyheterna, Borås Tidning, Metro och Nerikes Allehanda, och Väst-Nytt hade ett litet inslag om NKMR.

Andra pressmeddelanden har inte blivit så godvilligt mottagna. Jag återkommer till detta nedan.

En av NKMR's medlemmar, Sven-Erik Berg i Nordmaling, har satt ut annonser med Kommitténs internet adress i olika tidningar. Han har fått bra respons och annonserna har bidragit till NKMR's statistik. Detta initiativ kommer NKMR att efterfölja.

Innevarande år
Under SvT:s valextra tors. den 27 maj ställde NKMR's ordförande en fråga om EU och kränkningar av mänskliga rättigheter genom onödiga tvångsomhändertaganden av barn i medlemsstaten Sverige. Det var Folkpartisterna Marit Pålsson och Cecilia Malmström som utfrågades. Cecilia Malmström påstod att mänskliga rättigheter hade inget med EU att göra - hon tillrättavisades även av Annicka Ström Melin och av undertecknad. Marit Pålsson avböjde att besvara frågan av "privata skäl".

Utländska media

I februari 1999 inbjöds NKMR's ordförande att hålla en serie presskonferenser och en föreläsning i Westminster över ämnet tvångsomhändertagande av barn i Sverige och de nordiska länderna. Den senaste artikeln publicerades i månadsjournalen LM121, och den handlade om den svenska agalagen som inkörsport till familjesplittringar.

Andra aktiviteter

Den 8 mars 1998 träffade NKMR's ordförande prinsessan Lillian på en lunch anordnad av Anglo-Swedish Society i Göteborg. Med på lunchen var NKMR's medlem brittiska medborgaren Liz Edner - som själv är offer för den svenska lagen om tvångsomhändertagande av barn. Prinsessan Lillian fick reda på att NKMR finns och undertecknad berättade om vår verksamhet. Prinsessan Lillian, som själv är av utländsk härkomst (Brittisk), fick en utskrift av 'The Edner Case' och hon blev mycket upprörd att veta att barn misshandlas av de svenska myndigheterna.

Den 6 april 1998 träffade NKMR's ordförande FN's Generalsekreterare Kofi Annan på The University of the West Indies, Kingston, Jamaica, i samband med att han tilldelades titeln 'Hedersdoktor i juridik'. Dr Annan fick veta att NKMR finns och han fick en utskrift av 'The Edner Case'. Jag har haft en del skriftväxling med Dr. Annan under året men, tyvärr har han inte hunnit bevilja NKMR en audiens ännu.

Den 18 december 1998 träffade undertecknad FN's Goodwill Ambassadör, Barbara Hendricks, i samband med att hennes julkonsert i Scandinavium. Barbara Hendricks, liksom Prinsessan Lillian och Dr Kofi Annan, fick veta att NKMR finns och han fick en utskrift av 'The Edner Case'.

Det är mycket viktigt att dessa viktiga utländska profiler - som själva är gifta med svenskar - skall veta vad som pågår i Sverige och de nordiska länderna, även om de inte förstår språket.

Kontakter med politiker

Den 18 augusti 1998 sammanträffade NKMR's styrelsemedlem jur. kand Siv Westerberg och ordföranden med riksdagsledamöterna Thomas Julin och Kia Andreasson, Miljöpartiet. Avsikten med träffen med riksdagsledamöterna var att få en ändring i det av Riksdagen den 1/6 1997 antagna ett tillägget till 22 § Socialtjänstlagen om att släkt och nätverk 'bör' utredas vid fosterhemsplacering av barn. Vi föreslog att 'bör' skulle ersättas av 'skall' och så skedde i februari 1999. Ännu är NKMR inte nöjd med ordalydelsen, eftersom 'plikten' att utreda släktingar innebär inte att barnet kommer att placeras hos dem.

Under diskussionerna föreslog jur. kand. Siv Westerberg en lagändring som ger föräldrar till tvångsomhändertagna barn rätt att begära verkställighet av den av förvaltningsdomstol beslutade umgängesrätten då socialsekreterarna och/eller fosterföräldrarna saboterar umgänget.

I slutet av augusti 1998 skrev NKMR till RIFO - Riksdagens och forskarnas samarbetsgrupp - med anhållan om att riksdagen skulle sammankalla en tvärvetenskaplig grupp bestående av

Bo Vinnerljung, docent Bo Edvarsson, Högskolan i Örebro, Fil Dr Lena Hellblom Sjögren, Stockholm och advokaten Lennart Hane, Stockholm. Syftet med framställningen var att få riksdagsledamöterna medvetna om forskarnas resultat av undersökningar av socialtjänstens tillvägagångssätt eller metoder vid tvångsomhändertagande av barn samt konsekvenserna av myndigheternas åtgärder för barnen och deras föräldrar och släktingar.

Kommunikéer

I september 1998 sände NKMR kommunikéer angående NKMR's existens och verksamhet till den engelska sektionen vid den Europeiska Kommissionen för Mänskliga rättigheter i Strasbourg och till Dansk Center for Menneskerettigheter i Köpenhamn. I samband med att Sture Näslund på programmet 'Grannland' vid Sveriges Radio framställde önskemål om en intervju med NKMR inför mänskliga rättigheters dag i december 1998, sändes en kommuniké till Östersjörådet för mänskliga rättigheter i Köpenhamn. NKMR har också skickat en liknande kommuniké till European Coordination för utlänningars rätt att leva i familj, som har huvudkontor i Bryssel. Detta gjordes i april i år.

NKMR har också etablerat kontakter med brittiska "Family Education Trust" och "Child Rescue". Det var dessa organisationer som organiserade presskonferenserna och föreläsningen i London i februari 1999.


Administration & organisation
NKMR är registrerad som ideell förening. Organisationsnumret 855102-0053 är inskrivet i NKMR's adress. Sedan april 1997 NKMR har också postgirokonto och postbox adress. Kostnaderna för dessa redovisas i kassörens berättelse.

Enligt stadgarna skall NKMR också ha en stiftelse vars syfte är att förvalta en fond ur vilken föräldrar vars barn hotas av tvångsomhändertagande eller redan är omhändertagna kan söka medel för opartiska expertutlåtanden. Stiftelsen har inte bildats.

Fond för barnevernets/socialmyndigheternas offer

Den 12 augusti 1998 sände NKMR ett pressmeddelande med uppgift om att Siv Westerbergs juridiska byrå hade av norska professorn, Marianne Haslev Skånland, mottagit ett belopp uppgående till 16 000 SEK att användas till rättshjälp för offren för barnevernets-socialmyndigheternas verksamhet med tvångsomhändertagande av barn i de nordiska länderna. Ett lika stort belopp donerades till advokatfirman Kvande & Pentzen i Oslo.

Förhoppningen är att detta skall bli en början och att man skall lyckas få fram mer pengar senare, helst till en fond, som det faktiskt finns stort behov av.

Marianne Haslev Skånland lämnade följande uttalande till NKMR:

"Barnevernet slår ofta till mot familjer som är ekonomiskt svaga. Istället för att ge familjen praktisk och ekonomisk assistans angriper barnevernet familjen och tar ifrån dem deras barn. Familjen förlorar sina ekonomiska resurser i kampen mot förföljelsen och står mestadels hjälplös och kan inte engagera verkligt sakkunniga, som kan bemöta barnevernets ogrundade beskyllningar. Tyvärr har vårt rättsväsende utvecklat sig till ett okritiskt redskap för myndigheterna i många sådana angelägenheter och man kan inte längre hävda att vi lever i rättsstater i Skandinavien."

Pengarna skall huvudsakligen användas till att engagera sakkunniga inom medicin och psykologi som arbetar på sakliga och vetenskapliga grundvalar och kan bemöta myndigheternas och deras utnämnda kvasi-experters påståenden.

Pengarna kan också användas till juristhonorar, så att offren för barnomhändertagande verksamheten kan engagera principfasta jurister, som klart och med kraft för offrens talan och drar fram i ljuset de myndighetsövergrepp familjen utsatts för. Eftersom domstolarna vägrar att ge ekonomisk täckning för offrens egna sakkunnigas och juristers arbete hindrar domstolarna och myndigheterna regelbundet offren från att få sådan rättshjälp. Några jurister får närmast yrkesförbud av staten när de vill hjälpa barnevernets/socialmyndigheternas offer.

NKMR tackar professor Marianne Haslev Skånland för sin skarpa iakttagelseförmåga, sin generositet och sitt mod.

Medierna har förbigått detta pressmeddelande med tystnad.

Styrelsemöten

Förutom styrelsemötet som hölls före årsmötet den 12 juni 1998, har NKMR haft ett styrelsemöte på Missionshotellet i Köpenhamn den 28 november 1998. Vid styrelsemötet i Köpenhamn antogs en resolution angående familjepolitiken i länderna representerade i NKMR. Rapporten från jubileumsmötet den 28 november 1998 och resolutionen finns att läsa på NKMR's hemsida under "Rapporter".

Förutom de två ovan nämnda styrelsemöten har inga andra styrelsemöten hållits. Detta beror på det faktum att NKMR är en internationell organisation och det är svårt och kostsamt att träffas. Åtskilliga andra informella kontakter mellan styrelsemedlemmarna har dock tagits under året.

Medel till verksamheten

Under våren, verksamhetsåret 1998 ansökte NKMR om medel ur Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Stiftelsen beviljade medel - 25 000 kr - till anskaffande av en dator, skrivare, fax och telefon. Angivna inventarier har anskaffats, och tack till generösa rabatter från Lap Power, har vi kunnat välja dyrare produkter. Än en gång vill jag framföra NKMR's stora tack till Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne och Lap Power.

Ansökan om EU-medel för information

I juli 1998 ansökte NKMR om EU-medel kallat "projektbidrag för informations- och kunskapshöjande insatser om Europeiska unionen", för att under läsåret 1998-99 hålla informationsaftnar för studerande på juristutbildningen, läkarutbildningen och socionomutbildningen. Målsättningen var att blivande jurister, läkare och socionomer skall göras medvetna om att synen på familjen i Sverige och de nordiska länderna tyvärr skiljer sig markant från flertalet övriga EU-länders syn på familjen. Denna målsättning innefattar att rättssäkerheten skall öka i Sverige och de nordiska på området tvångsomhändertaganden av barn och att färre familjer skall splittras. Bibehållande av banden till den biologiska familjen även när en familj råkar i svårigheter har större vikt i övriga EU-länder och detta ville vi informera om.

NKMR's ansökan avslogs av Sveriges regering den 15 oktober 1998. Motiveringen för avslaget var att vårt projekt "uppfyller inte kraven vad avser projektens inriktning".

Trots regeringens avslag höll NKMR en informationsafton enligt projektet vi hade skisserat den 11 november 1998, i aulan på Samskolan i Göteborg. Professor Marianne Haslev Skånland, Bergen, donerade medel till resebidrag och ett symboliskt arvode till föreläsarna, samt kostnader för porto för de personliga kallelserna. Endast juriststuderande kom.

Föreläsarna var advokaterna Lennart Hane och Peter Haglund, som bägge har en omfattande praktisk erfarenhet av mål rörande tvångsomhändertagande av barn och fil. Dr. Lena Hellblom Sjögren som har en omfattande erfarenhet av forensisk psykologi. Veterinären Ola Lundin berättade om sina personliga erfarenheter av att bli oskyldigt anklagad för incest.

Rapporten från informationsaftonen finns på NKMR's hemsida.

Allmänna arvsfonden

NKMR ansökte om medel ur Allmänna Arvsfonden. Deras avslagsbeslut meddelades den 25 februari 1999.

Socialstyrelsen

NKMR ansökte om medel från Socialstyrelsen. Ansökan insändes den 7 januari 1999 men redogörelse för denna ansökan om bidrag görs nu. Socialstyrelsens avslag är daterat 1999-02-03 och lyder: "Socialstyrelsen har inga möjligheter att ge stöd till den verksamhet Ni beskriver och avslår därför Er ansökan.
Skälen till avslaget är bland annat följande:
- Enligt regeringens förordning kan Socialstyrelsen bara ge stöd till svenska riksorganisationer på det sociala området.

- Verksamheten måste vara spridd i fler än hälften av landets län om det inte finns särskilda skäl för annan bedömning.
- Ansökan skall vara inne hos Socialstyrelsen kring 1 oktober årligen för bidrag nästkommande år.
- Till ansökan har inte bifogats stadgar, verksamhetsberättelse, bokslut eller revisorernas berättelse.
Er organisation har självklart möjlighet att söka bidrag för år 2000 enligt de regler som finns för detta. Vår bedömning är dock att en sådan ansökan skulle få avslag av skälen ovan."


Nya medlemmar

NKMR har vuxit under 1998. Vi har haft nöjet att välkomna såväl enskilda medlemmar som föreningar. De nya föreningsmedlemmarna är Vest-Agder Familjevern, Kristianstad, Landsforeningen for familiens rettigheter, Gar (Oslo), den finska familjerättsföreningen Perheen Su Ojel un, och Rättssäkerhetsföreningen. Antalet medlemmar i dessa föreningar är okänt för NKMR.

Andra föreningar står i begrepp att bli medlemmar i NKMR.


Framtidstro

Vid årsskiftet 1998 - 1999 pekade verksamheten i en mycket positiv riktning. Det finns åtskilliga Human Rights hemsidor på Internet, men NKMR är den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Genom NKMR's publicering på Internet - även på engelska och franska - har omvärlden kunnat få reda på att det finns ett oerhört stort behov av skydd för privat- och familjeliv i de nordiska länderna.

Sammanfattningsvis kan jag säga att styrelsen har fullgjort alla sina åligganden beträffande utveckling av NKMR och dess konsolidering samt uppfyllande av stadgandena vad gäller opinionsbildning i alla medierna. Hemsidan på Internet - som ju är tillgängligt för hela världen - är dock NKMR's största tillgång. Den är billigare än en medlemstidning och artiklarna finns kvar för läsning under lång tid.

Gensvaret från enskilda och föreningar har varit uppmuntrande.

NKMR behövs.

Olofstorp den 5 juni 1999

Ruby Harrold-Claesson
Jur. kand.
Ordf. i NKMR

Tillbaka till Årsmöte & Symposium

Tillbaka till Huvudsidan