Vuonna 1871 ryhtyivät pohjoismaiden hallitukset lainsäädännölliseen yhteistyöhön. Tavoitteena oli saada yhtenäinen lainsäädäntö eri pohjoismaissa. Lainsäädäntöyhteistyö jatkuu vieläkin. Perheoikeuden, ja erityisesti sosiaalioikeuden alueella vallitsee suuri lakien, instituutioiden ja soveltamisperiaatteiden samankaltaisuus.

 

Esittely

 

Ruotsissa ja muuallakin Pohjolassa on hyvinvointivaltio johtanut siihen että sosiaaliviranomaiset ovat Lastensuojelulain nojalla ottaneet huostaan tuhansia lapsia heidän kunnollisilta ja rakstavilta vanhemmiltaan ja sijoittaneet heidät vieraisiin ympäristöihn sijaisvanhemmille ja laitoksiin. Nämä ovat usein huonolaatuisia ja niiden tavoitteena on kerätä tuloa sijoituskorvauksista jotka varsinkin Ruotsissa ovat huomattavan korkeita. Perheet joiden lapset on huostaanotettu ovat usein yksinhuoltajaperheitä, työttömiö ja/tai toimeentulotuen varassa eläviä. Maahanmuuttajperheet ovat tässä suhteessä erityisen altiita toimenpiteille.

Sosiaaliviranomaiset ovat herkkiä päättelemään, että tällaiset ihmiset eivät ole sopivia vanhempina. Tämä on yleensä virheellinen johtopäätös, sillä siitä, että henkilö ei pärjää kovilla työmarkkinoilla, ei seuraa että henkilö ei voisi olla hyvä vanhempi.

 

Pohjoismaissa - erotuksena katolisen kulttuurin maista - suhtaudutaan perhe- ja yksityiselämään huomattavan vähäisellä kunnioituksella. Nämä oikeudet taataan YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa ja Euroopan ihmisoikeuksein ja perusvapauksien sopimuksen artiklassa 8.

 

Juristit ja muut ammattiryhmät jotka työskentelevät lasten pakkohuostaanottojen ja perheiden hajottamisprosessien kanssa ovat reagoineet vahvasti pohjoismaisten sosiaalibyrokratioiden epäkohtiin ja puutteisiin ja alkaneet yhteistyön yli rajojen perustamalla PKIP:n

 

PKIP perustettiin Christiansborgissa, Kööpenhaminassa 30 marraskuuta 1996.

 

 

Pohjoismainen Komitea Ihmisoikeuksien Puolesta - PKIP - Perheiden oikeuksien puolesta pohjoismaissa, on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton aatteellinen kansainvälinen järjestö.

Sen tarkoitus on:

 

- edistää yksityisten ihmisten ja heidän perheidensä vapautta ja oikeusturvaa

- vahvistaa kansalaisvapauksien ja -oikeuksien kunnioitusta Pohjoismaissa lähtökohtana YK:n ihmisoikeuksien julistus, Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien Eurooppasopimus, YK:n Lasten oikeuksien sopimus

 

- kun hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi se raportoi YK:n ihmisoikeuselimille, Strasbourgin Eurooppatuomioistuimelle ja YK: Lasten oikeuksien komitealle epäillyistä perheiden oikeuksien rikkomuksista

 

- pyrkiä varmistamaan että viranomaiset, jotka rikkovat näitä periaatteita vastaan ja käyttävät valtaansa väärin yksityisiä kansalaisia ja heidän yksityis- ja perhe-elämäänsä kohtaan, joutuvat vastuuseen tuomioistuimissa tai kurinpitoelimissä

 

- vaikuttaa mielipiteen muodostukseen siten että kansalaisten yksityis- ja perhe-elämään ei tarpeettomasti puututtaisi

 

- PKIP on rekisteröity aatteellinen yhdistys

 

- Jäsenmmaksut:  yksityishenkilöt 250 SEK/v (n. 25 €), järjestöt 700

SEK/v (n 70 €)

 

- Puolisot maksavat vain yhden jäsenmaksun