Under sommaren och hösten 2001 hade Aftonbladet och Året Runt var sin artikel om ett ungt förlovat sambopar i Mellansverige som önskade få ta hand om sitt fosterhemsplacerade barnbarn. Men socialnämnden bedömde att de biologiska föräldrarna inte kunde ta hand om sitt nyfödda barn och ordnade därför med familjehemsplacering. Barnet placerades hos ett barnlöst par som väntade i adoptionskön för att få adoptera ett spädbarn. Fosterföräldrarna har sedermera adopterat ett utländskt barn. Farföräldrarna fick träffa sitt barnbarn 90 minuter en gång i månaden i närvaro av fosterhemsföräldrarna och en socialsekreterare. Barnet hade blivit två år innan första mötet ägde rum. Farföräldrarna förde nu en rättslig kamp för att få adoptera sitt barnbarn.

Artiklarna illustrerades med en bild av de två farföräldrarna i hemmiljö där de höll upp ett stort färgfoto av barnbarnet mellan sig.

Farföräldrarnas och barnbarnets namn angavs också.

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av fosterhemsföräldrarna med socialnämnden i kommunen som ombud. De påpekade att barnet självt inte kunnat ta ställning till saken och de ifrågasatte om publiceringen levde upp till god publicistisk sed med hänsyn till barnets integritet.

Aftonbladet anförde i yttrande till PO att publiceringen hade allmänintresse eftersom socialtjänstlagen ändrats. Tidigare gällde enligt tidningen att barn bör placeras hos släkt och närstående men nu gällde att barn ska placeras på det sättet.

Aftonbladet och Året Runt vände sig mot att PO över huvud taget tog upp fallet. Anmälan hade ursprungligen inkommit från socialnämnden via fosterföräldrarna som kände sig besvärade av att grannarna skulle få vetskap om att barnets boende hos dem inte var oproblematiskt, utan att familjen förde en kamp för att få tillbaka sitt barn.

När tidningarna inte velat erkänna nämndens befogenhet att anmäla för barnets räkning hade PO sett till så att en fullmakt till nämnden ingetts av fosterföräldrarna. Därvid hade tremånadersregeln satts ur spel. De biologiska föräldrarna, som var vårdnadshavare, hade godkänt bildpubliceringen. Myndigheten var inte berörd av den. PO ställde sig på maktens sida. Varken socialnämnden eller fosterföräldrarna hade hävdat att någon publicitetsskada uppstått.

PO anförde i beslut den 25 januari 2002:

Avgörande är vem som tillvaratar barnets intressen. Barnet är omhändertaget enligt lagen om vård av unga (LVU). Det innebär att ansvaret för vården av barnet har övergått från vårdnadshavarna, som är de biologiska föräldrarna, till socialnämnden. Denna har i sin tur placerat barnet i ett familjehem. Såväl familjehemsföräldrarna som socialnämnden har att tillvarata barnets intressen.

I vårdnadstvister är barnet eller barnen den svagaste och sårbaraste parten. En tidning som skriver om en vårdnadstvist bör visa största omtanke om barnets integritet. Oftast kan minderåriga av naturliga skäl inte själva ta ställning till om de önskar medverka i publiceringen. Så förhåller det sig i detta fall.

Allmänintresset motiverar inte att barnets namn och bild lämnas ut och att intima och integritetskänsliga förhållanden i barnets tillvaro på så sätt blir kända i en vidare krets av människor än de som redan tidigare kan antas ha varit bekanta med fallet. Aftonbladet har därigenom enligt min mening inte visat en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. För det bör tidningen klandras.

Pressens Opinionsnämnd gör följande bedömning:

Sedan ett barn omhändertagits enligt LVU ankommer det på socialnämnden att bestämma om barnet i den mån det behövs för att genomföra vården (LVU 11 § fjärde stycket). Samma befogenhet tillkommer enligt bestämmelsen också den åt vilken nämnden har uppdragit vården.

Såväl socialnämnden som anmälarna är med hänsyn till det sagda behöriga att företräda barnet i ärendet.(Se också Opinionsnämndens ärenden 66/2001, 84/2001 och 85/2001). Något hinder att pröva anmälan mot tidningen föreligger alltså inte.

I själva verket delar nämnden PO:s bedömning. Tidningen har genom publiceringen åsidosatt god publicistisk sed.

Socialen skrämmer släkten till tystnad
Av Katarina Lagerwall

Kommunen skänkte bort vårt barnbarn
Av Katarina Lagerwall

Barnevern, media og åpenhet
Av Ole Texmo

Powered by AIS