Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR

ÅRSMÖTESPROTOKOLL


Plats: Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

lördagen den 19 maj 2001 klockan 15.30

§ 1

NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnade årsmötet.

§ 2

John Bouvin valdes till mötesordförande.

§ 3

Ulla Wall valdes till sekreterare.

§ 4

Gustav Hellsing och Hossein Moshrefzade valdes till justeringsmän.

§ 5

Kallelsen till årsmötet gick ut den 18:e april 2001.

Mötet godkände årsmötets behöriga utlysande.

§ 6

Dagordningen fastställdes. Ev. frågor tages under rubriken övrigt.

§ 7

Ruby Harrold-Claesson föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret juli 2000 - maj 2001.

§ 8

Revisorsberättelsen för verksamhetsåret 2000 föredrogs av Eva Granheim eftersom ingen av revisorerna var tillstädes på årsmötet.

§ 9

Kassören Siv Westerberg redogör för aktuell kassaställning.

Kassan uppgår den 16/5 –01 till 9450:54 kr

under årsmötet har 750:- influtit i kontanta medel. Föreningens tillgångar förvaltas över postgiro.

Kontanta utlägg göres vanligtvis av kassören eller ordf. mot kvitto.

§ 10

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

§ 11

Medlemsavgiften har varit 250:- för enskilda och för äkta makar. Organisationer har betalt en årsavgift om 700:-.

Efter olika förslag från de närvarande medlemmarna ang. speciella rabatter för studerande och för arbetslösa följde en diskussion och mötet beslutade om oförändrad årsavgift kommande verksamhetsår.

§ 12

Val av styrelse för verksamhetsåret 1 juni 2001 - 30 juni 2002.

Valberedningens förslag föreligger enligt nedanstående:

Ordförande

jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (omval)

Vice ordförande

professor Marianne Haslev Skånland, Norge (omval)

2:e vice ordförande

antropolog Peter Klevius, Finland (omval)

Kassör

jur. kand., med. lic. Siv Westerberg, Sverige (omval)

Sekreterare

teol. cand. Hans Olav Okkels, Danmark (omval)

Sekreterare

journalist Eva Granheim, Norge (omval)

Suppleant

advokat Tryggve Emstedt, Sverige (omval)

Beslut:

Årsmötet omväljer med acklamation sittande styrelse.

§ 13

Val av revisor och revisorssuppleant.

Förslag föreligger enligt nedanstående:

Revisor

f d riksdagsledamoten Rune Torwald, Sverige (omval)

(Rune Torwald har flaggat för om möjligt bli ersatt nästa verksamhetsår)

Revisorssuppleant

Advokat Lennart Hane, Sverige (omval)

Beslut:

Årsmötet väljer enligt valberedningens förslag med uppdrag till tillträdande valberedning att beakta revisorernas tillgänglighet för styrelsen.

§ 14

Tidigare har styrelsen fungerat som valberedning. Ordförande anmäler att valberedningen skall väljas av sittande årsmöte.

Efter diskussion beslöts att sittande årsmöte föreslår och väljer valberedning. En ledamot av dem skall vara sammankallande.

Beslut:

Till Valberedning valdes:

Sverre Eskeland (no)

Ulla Wall (sv) sammankallande

Göte Nordström (sv)

§ 15

Årsmötesplanering:

Vi fick taga del av alternativa årsmötesplatser och finner att Göteborg är en lämplig mötesplats i synnerhet som Hotell Europa bidrager med subventionerad möteshyra och förväntas göra så även nästa år.

Beslut:

Sittande årsmöte har inget att invända mot att årsmöte år 2002 förläggs till Göteborg eftersom de praktiska arrangemangen varit perfekta och billiga. Hotell Europa skall ha ett stort tack för detta.

§ 16

Övriga frågor.

Den 13 - 14 november 2000 hölls Demokrati Akademins MR-dagarna i Stockholm - ett två-dagars arrangemang som socialdemokraterna och vissa barnrättsaktivistgrupper stod bakom. NKMR var ej bland de inbjudna men vi (efter att ordf. tagit kontakt med arrangörerna) blev erbjudna att ha en monter som skulle kosta 10 -15 000 kr. Erbjudandet tackade vi nej till. Däremot medverkade vi genom att betala deltagaravgifter för två representanter - NKMR's andre vice ordf. Peter Klevius och vår medlem Helena Lufuma. Peter Klevius och Helena Lufuma talade där och blev avbrutna.

Styrelsemötet den 18 maj 2001 blev ej beslutsför på gr av för få deltagare närvarande från styrelsen.

Ett möte hölls dock på Siv Westerbergs kontor där våra framtida mål och sätt att föra fram vårt budskap om vår verksamhet diskuterades.

Sponsring av årsmötet har skett genom att Hotell Europa sponsrat oss med 50% på årsmötes-kostnaderna.

Övriga sponsorer under verksamhetsåret har varit Globecom vår internetleverantör.

Ett stort tack!

Fem av våra medlemmar har avlidit under de gångna åren. Vi har uppmärksammat deras bortgång och noterar med saknad deras frånfälle.

Flera hemsidor har dykt upp på nätet, som pekar på att familjens rättigheter är i fara internationellt. Åtskilliga hemsidor efterfrågar skydd för familjens rätt till sina barn.

En enmansutredning SOU 2000:77 "Omhändertagen" har lämnat ett förslag till förändring av Lag om Vård av Unga (LVU). NKMR har skickat in ett yttrande men vi är inte säkra på om politiker läser vad vi skrivit.

Det rådande systemet med familjehem noterades att det finns 28 privata företagare som är familjehem och drivs i vinstsyfte. Allt för många barn skadas fysiskt och psykiskt i fosterhemsindustrin! Siv Westerberg har försökt anmäla detta till olika myndigheter såsom olagligt, men myndigheterna har svarat med att meddela att man förmedlar fosterhem - inte barn (sic).

Därefter gav årsmötesordförande John Bouvin sin syn på hur han tycker att vi skall återupprätta ett demokratiskt styre i Sverige och därigenom värna familjen.

Årsmötet avslutades kl. 17.00

Vid protokollet

Ulla Wall

Justeras:

Hossein Moshrefzade Gustav Hellsing

Tillbaka till Årsmötet och symposium 2001

Tillbaka till Huvudsidan