Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB

Jur. kand. Siv Westerberg

Adress: Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg, tel. 031/40 29 88

Fax 031/40 66 83

All slags juridisk service, men företrädesvis:

Juridisk service till personer som felbehandlats av läkare

eller på sjukvårdsinrättningar.

Juridisk service i tvister med Försäkringskassan.

Skadeståndsärenden.
Familjerätt: äktenskapsförord, skilsmässor,

vårdnadsärenden, testamenten.

Invandrarrätt.


LAGA ARVODEN
                                             JO

                                                                                    Riksdagens Ombudsmän

                                                                   Box 16327

                                                                   103 26 Stockholm

 

 


Jur. kand Siv Westerbergs JO-anmälan mot generaldirektören på Statens Institutionsstyrelse,
chefsjuristen på Statens Institutionsstyrelse Åsa Hård samt föreståndarna på de ungdomshem där tvångsintagna ungdomar förvägrats utevistelse.

JO-anmälan återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

JO-anmälan mot generaldirektören på Statens Institutionsstyrelse, chefsjuristen på Statens Institutionsstyrelse Åsa Hård samt föreståndarna på de ungdomshem där tvångsintagna ungdomar förvägrats utevistelse.

Nedanstående anmälan föranleds av uppgifter som jag fått i ett radioprogram i radions program l, Kaliber, den 16 maj 2010 kl. 13.

Av radioprogrammet framgick att på de institutioner där tvångsintagna ungdomar vårdas förvägras rutinmässigt dessa ungdomar under vissa perioder helt och hållet vistelse utomhus. Därvid är att märka att vanligtvis fönstren är låsta och icke öppningsbara. Det är också att märka att det rör sig delvis om barn som är så små som l2 år gamla och enligt radioprogrammet händer det även att 11-åringar varit tvångsintagna. Viktigt är också att majoriteten av de barn och ungdomar som tvångsvårdas på dylika institutioner med stöd av LVU icke är dömda för något brott.

I radioprogrammet framhölls att dessa ungdomar vad beträffar utevistelse har det betydligt sämre än vad vuxna som är dömda till fängelsestraff och de har inte som dessa som är garanterade minst l timmas utevistelse varje dag. Vissa av de ungdomar som vittnade i programmet berättade att de hade för att få lite frisk luft i ett fall nödgats börja röka för att då få vistas åtminstone en liten stund på en balkong och andra berättade om hur de skurit sig i armarna för att åtminstone få komma utomhus lite grann på väg till sjukhus för skadorna i armen.

Det hela synes vara helt sanktionerat av chefsjuristen Åsa Hård enligt vad hon uttalade i programmet. Min uppfattning är att om en statlig myndighet anställer en chefsjurist så är en mycket viktig uppgift för denna chefsjurist att tillse att allt som sker på institutionen ifråga sker i enlighet med svensk lag. Jag vill påpeka att Europakonventionen om mänskliga rättigheter sedan många år är svensk lag. Artikel 3 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna innehåller ett förbud mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Att helt vägra ett barn eller en ung människa frisk luft (de drabbade berättade i radioprogrammet att flertalet ungdomar hade huvudvärk av den dåliga inomhusluften) och utevistelse måste utan tvekan betraktas som tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling. Det framgick ju även att åtgärden att förvägra en tvångsintagen ungdom utevistelse användes såsom bestraffning. Allt detta strider alltså mot svensk lag, dvs Europakonventionen som är svensk lag. Det är ett mycket allvarligt fel som chefsjuristen har begått då hon inte klargjort för den institution där hon är chefsjurist att det här inte kan få fortsätta. Likadant måste det anses att generalsekreteraren på statens institutionsstyrelse har begått ett mycket allvarligt tjänstefel då denna generalsekreterare väl rimligen inte kan vara ovetande om dessa förbud mot utevistelse som används som tortyr mot de tvångsintagna barnen.

Detsamma gäller föreståndarna på varje enskild institution. I programmet nämndes namnet på en rad institutioner, exempelvis Råby, Lunden, Sundbo avdelning Sjögården o.s.v. Det troliga är väl dock att det förekommit på samtliga dessa s.k. ungdomshem där barn tvångsvårdas. Därför bör rimligen varje föreståndare som tillåtit sådant på sin institution även anses ha begått tjänstefel.

Det hemställes om JO:s utredning. Särskilt allvarligt ser jag på att statens institutionsstyrelse och de enskilda ungdomshemmen inte tagit till sig att JO redan för flera år sedan kritiserat bristen på utevistelse. Det kan inte få förekomma i ett demokratiskt land att år efter år sådan tortyr av tvångsintagna barn och ungdomar pågår. Det är så allvarligt att det är oerhört viktigt att de tjänstemän som begått tjänstefel bestraffas. Jag hemställer således att JO föranstaltar om åtal för tjänstefel mot de i rubriken angivna personerna.

Jag emotser från JO skriftlig bekräftelse på att Ni emottagit detta brev samt besked om vilka åtgärder brevet föranleder från Er sida. Det är viktigt att det i JO:s diarium antecknas exakt vilka tjänstemän jag har anmält och inte bara antecknas att det rör sig om statens institutionsstyrelse med flera.

Göteborg, den 19 maj 2010

Siv Westerberg


Siv Westerberg
Jur.kand., med.lic.

 

 

Inlåsning av barn i statens regi
En serie artiklar publicerade i sr.se 2009-02-15 --Artiklar

Rapporter

Tillbaka till NKMR:s Huvudsida

Powered by AIS