• - JO -

  BESLUT

   

  JO meddelade två beslut i anledning av NKMR's anmälan.

   

  I -

  I beslut 1999-08-06 undertecknat av Stf justitieombudsmannen, Gunnel Norell Söderblom och hennes kollega Nils-Erik Elfstadius, Dnr 2826-1999 i anledning av den anmälan som gjorts av NKMR, meddelade JO följande:

   

  Er anmälan mot Socialnämnden och socialförvaltningen i Karlskoga kommun

  Ni har i en anmälan till JO hemställt om JO:s granskning av Socialnämnden och socialförvaltningen i Karlskoga kommun. Ni har därvid hänvisat till en artikelserie i Karlskoga tidning rörande ett omedelbart omhändertagande av en pojke född i augusti 1998.

  Jag har tagit del av Länsrättens i Örebro län beslut den 23 juni 1999 och dom den 2 augusti 1999 i mål nr 1409-99 E.

  JO är ett extraordinärt tillsynsorgan som inte skall ersätta den rättstillämpning och tillsyns som kan ske i ordinarie ordning. Beslutet att omedelbart omhänderta barnet enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har varit föremål för överprövning av Länsrätten i Örebro län. Samma länsrätt har genom dom den 2 augusti 1999 bifallit socialnämndens ansökan om vård. Länsrättens dom kan överklagas till kammarrätten.

  Mot bakgrund av vad det anförda finner jag att det som har framkommit inte utgör skäl för mig att vidare utreda saken.

   

  Beslut

  Jag kommer inte att utreda Er anmälan ytterligare.

  Gunnel Norell Söderblom

  Nils-Erik Elfstadius

   

  II -

  I beslut 1999-10-04 meddelat av JO Kerstin André och angivna kollegan Nils-Erik Elfstadius, skrev JO följande:

  Anmälarna (enligt expeditionslista)

   

  Er anmälan mot Socialnämnden i Karlskoga kommun och dess förvaltning

  Ni har i en anmälan, inkommen till JO den 29 september 1999, hemställt om en granskning av Socialnämndens i Karlskoga kommun och dess förvaltnings handläggning av ett barnavårdsärende. Er anmälan är daterad den 26 juli 1999. En likalydande anmälan, undertecknad av Ruby Harrold-Claesson och Siv Westerberg, inkom till JO den 28 juli 1999. 1 anledning av den anmälan meddelade stf JO Gunnel Norell Söderblom beslut den 6 augusti 1999. Beslutet bifogas för kännedom.

  Eftersom saken redan har behandlats av JO avser jag inte att vidta någon ytterligare åtgärd i anledning av den nu inkomna anmälan. Anmälningen läggs till handlingarna i JO:s ärende med dnr 2826-1999.

  Kerstin André

  Nils-Erik Elfstadius

  JO:s beslut den 6 augusti 1999 (aktbilaga 5), dnr 2826-1999

  Expedition

   

  1. Ruby Harrold-Claessson
  2. Marianne Haslev Skånland
  3. Peter Klevius
  4. Siv Westerberg
  5. Hans Olov Okkels
  6. Harry Ulich
  7. Tryggve Emstedt

   

  Till Artikelindex

  Till Justitieombudsmannen

Powered by AIS