JO kritiserar Kortedala efter att tolk agerat spion

Av Peter Löwendahl

.

Artikeln är tidigare publicerad i Metro, 2010-06-30, men den har inte publicerats på Metros hemsida.

Den återges här eftersom artikeln är viktig för NKMR:s läsare.

  


* Skulle översätta så att socialtjänsten och föräldrarna förstod varandra

* Men på uppdrag av socialtjänsten lämnade tolken även egna uppgifter


Tolken anlitades av SDN (stadsdelsnämnden) Korte­dalas socialtjänst för att tol­ka i en tvist med ett föräld­rapar, vars femåriga dotter socialtjänsten omhänderta­git. Men i stället för att ba­ra vara en språklig länk an­vände socialtjänsten tolken for att samla information om föräldrarna även då so­cialtjänsten inte var med.

Uppgifter som använts i processen kring LVU-omhändertagandet.

- Tolken har även haft en uppgift att senare redo­göra för sina iakttagelser. Jag ifrågasätter starkt lämpligheten av att ge en tolk ett sådant uppdrag, skriver JO i sitt beslut.


I det här fallet hade soci­altjänsten anlitat en tolk som inte var auktoriserad av Kammarkollegiet. Varför det beslutet togs vill Pär Gustafson, tillförordnad verksamhetschef funktions­hinder, individ och familj vid socialtjänsten i SDN Kor­tedala, inte svara på, men han menar att de framöver kommer att försöka anlita auktoriserade tolkar.

Bizhan Tondkar, ordförande Sveriges tolkförbunds Göteborgsavdelning, instämmer i JO:s kritik och menar att situationen inte uppstått om de anlitat er auktoriserad tolk eftersom förmedlaren då hade gjort klart för stadsdelen vilka uppgifter som är tolkens.Socialtjänsten lät tolken spionera

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2010-06-30

 


Tillbaka till Artikelindex
 

Powered by AIS