Swedish

Välj ditt språk

KAMMARRÄTTEN BESLUTAR ATT ÅTERFÖRVISA NKMR:s ÖVERKLAGANDE AV DATAINSPEKTIONENS BESLUT TILL LÄNSRÄTTEN FÖR SAKPRÖVNING

 

 

                                        BESLUT

 

KAMMARRÄTTEN
I STOCKHOLM
                               2002-01-23                            Avdelning 5

                                                                                                            Mål nr 1173-2001

Medddat i Stockholm

 

 

 

 

KLAGANDE                                      Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter 855102-0053

                                                            Box 8077

                                                            424 12 Olofstorp

 

 

MOTPART                                        Datainspektionen

                                                            Box 8114

                                                            104 20 Stockholm

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE      Länsrättens i Stockholms län beslut den 

                                                            29 januari 2001 i mål nr 9590-00 (se bilaga)

 

 

 

SAKEN                                               Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - PUL

 

 

 

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter (NKMR) yrkar i första hand att kammarrätten, med andring och undanröjande av länsrättens beslut, måtte göra en sakprövning av Datainspektionens föreläggande av den 19 maj 2000. I andra hand yrkas att kammarrätten återförvisar Datainspektionens beslut till angivna myndighet för fattande av ett överklagbart beslut.

 

Till stöd för sin talan anför NKMR bl. a. följande. Genom länsrättens avvisningsbeslut av överklagandet av Datainspektionens föreläggande/ beslut frånhänds NKMR rätten till en sakprövning huruvida SÖK-tjänsten omfattas av personuppgiftslagen. Föräldrar till onödigt tvångsomhändertagna och av socialtjänsten gömda barn berövas yttrandefriheten att genom NKMR:s SÖK-tjänst be allmänheten om hjälp att få uppgifter om sina bortrövade och gömda barn. NKMR, såsom juridisk person, nekas rätten till en rättvis rättegång och förvantas finna sig i en myndighets godtyckliga ingripande mot dess verksamhet.

 

Datainspektionen (DI) anför i svaromål bl.a. följande. Inspektionen ser gärna att beslutet av den 19 maj 2000 sakprövas och har darfbr inte någon invändning mot att kammarrätten återförvisar målet till länsrätten för prövning i sak. DI:s beslut innehåller en uppmaning till NKMR att omedelbart upphöra med sin behandling av personuppgifter om tvångsomhändertagna barn. Detta far ses som ett påbud och enligt inspektionens uppfattning har beslutet en sådan verkan mot NKMR att det bör kunna överklagas. Beslutet är visserligen ett avskrivningsbeslut men i praktiken innebär det ett förbud för NKMR att fortsätta den aktuella behandlingen av personuppgifter såvida NKMR inte önskar få ännu mer ingripande myndighetsbeslut mot sig. Det är inte någon lyckad situation om NKMR för att få sin sak prövad måste fortsätta att bryta mot personuppgiftslagen till dess DI fattar ett nytt beslut vid vite eller ansöker om utplånande av personuppgifterna hos länsrätten eller till dess att polismyndigheten gör någon form av ingripande. Beträffande NKMR:s alternativa yrkande vill DI framhålla att inspektionen såsom självständig förvaltningsmyndighet själv avgör vilka beslut som skall fattas. För närvarande synes det dock inte aktuellt med något mer ingripande myndighetsbeslut, eftersom de i målet aktuella uppgifterna har tagits bort från webbplatsen.

 

 

SKÄL

 

Någon generell lagreglering av frågan om besluts överklagbarhet finns inte i svensk rätt. Däremot har frågan behandlats i praxis och doktrin. Även i samband med tillkomsten av den nu gällande förvaltningslagen (SFS 1986:223) diskuterades om man i denna lag borde införa en bestämmelse om när ett beslut kunde överklagas.

 

Departementschefen kom fram till att så inte borde ske och hänvisade till den praxis som fanns. Han konstaterade att praxis innebär flera viktiga inskränkningar i överklagbarheten och att det för överklagbarhet förutsattes att beslutet hade någon inte alltför obetydlig verkan för parter eller andra. (prop. 1985/86:80 s. 45 - 48)

 

"Enligt 45 § PUL skall tillsynsmyndigheten genom påpekanden eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelse om myndigheten konstaterar att personuppgifter behandlas eller kan komma att behandlas på ett olagligt sätt. Går det inte att få rättelse på något annat sätt eller är saken brådskande, får myndigheten vid vite förbjuda den personuppgiftsansvarige att fortsätta att behandla personuppgifterna på något annat sätt än genom att lagra dem.

 

Datainspektionen har i beslutet den 19 maj 2000 funnit att NKMR genom sin SÖK-tjänst behandlar personuppgifter i strid med 21 § PUL och att behandhngen även strider mot förbudet i 33 § PUL att föra över personuppgifter till tredje land samt har uppmanat NKMR att upphöra med den aktuella behandlingen av personuppgifter. Beslutet är inte av den karaktären att det klart kan slås fast om det är fråga om ett beslut som får överklagas eller inte. Uppmaningen till NKMR att omedelbart upphöra med den aktuella behandlingen av personuppgifter, i förening med dels påpekandet om förfarandets allvarliga karaktär dels möjligheten för DI att ingripa med ett vitessanktionerat förbud, gör dock att beslutet får ses som ett påbud som sakligt sett ligger nära ett formligt föreläggande att efterleva lagstiftningen (jfr RÅ 1996 ref 43). Tilläggas kan att NKMR med anledning av DI:s beslut vidtagit åtgärd och tagit bort de aktuella uppgifterna från webbplatsen.

 

 

Med hänsyn till det anförda och till den betydelse som beslutet har för NKMR finner kammarrätten att Dl:s beslut bör anses överklagbart. Länsrätten hade således inte bort avvisa NKMR:s överklagande.

 

 

BESLUT

 

Kammarrätten upphäver länsrättens avvisningsbeslut och visar målet ater till Länsrätten i Stockholms län för prövning av Nordiska Kommitténs för Mänskliga Rattigheter överklagande av Datainspektionens beslut den 19 maj 2000.

 

 

 

 

Marja Regner       Kerstin Belfrage        Heléne Lövung

 

 

DI-tillsynsärende

Den anonyma anmälan

DI-författningssamling

NKMR:s yttrande

DI-beslut 2000-05-19

NKMR:s begäran om besvärshänvisning

DI:s brev 2000-05-25

NKMR:s förnyade begäran om besvärshänvisning

Personuppgiftslagen - Siv Westerbergs föredrag inför kristdemokraternas riksdagsutskott

Komplettering av NKMR:s talan i länsrätten

Länsrätten i Stockholm beslut 2001-01-29

NKMR:s överklagande av Länsrättens beslut

Datainspektionens yttrande 2001-05-07 till Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd 

Tillbaka till NKMR:s SÖK-Tjänst och Yttrandefriheten

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Powered by AIS