Forslag_till_stadgeandring

 

 • FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING

  Bilaga 1

  till kallelse till årsmöte /kongress i NKMR den 5 juni 1999 ang förslag till stadgeändringar

  Efter det NKMR bildats utarbetades stadgarna. Vi var väl medvetna om att dessa stadgar på vissa punkter skulle behöva ändras sedan vi genom erfarenhet funnit ut de lämpligaste arbetsformerna för NKMR.

  Vid årsmötet år 1998 uppdrogs åt styrelsen att utarbeta förslag till ändring av stadgarna.

  Ett arbetsutskott inom styrelsen bestående av ordf. Ruby Harrold-Claesson och styrelsemedlemmarna Peter Klevius och Siv Westerberg har utarbetat följande förslag till ändringar. Efter varje ändringsförslag följer inom parentes en kort kommentar med kort redogörelse för arbetsutskottets grunder för ändringsförslaget.

  Ang. Ingressen st 6 På sid 1 "NKMR anser att en separation --"

  ändras till

  "NKMR anser att en separation som samhällsåtgärd i princip skall vara temporär och att inget tvångsomhändertagande av ett barn skall ske om det finnes släktingar som är villiga att taga hand om barnet."

  (Kommentar: det bör tydliggöras att ett barn icke skall separeras från sin familj och släkt)

  Ang 1 § p.3 "--Årligen rapportera till FN:s organ --"

  ändras till

  "--När styrelsen så finner lämpligt rapportera till FN:s organ för mänskliga rättigheter, Europadomstolen i Strasbourg och FN:s Barnkommitté misstänkta fall av kränkningar av familjers rättigheter.---"

  (Kommentar: Spontana rapporter torde ha större möjlighet att väcka uppmärksamhet än rutinmässiga rapporter. Europakommissionens verksamhet har upphört 1 november 1998 och dess funktioner har övertagits av Europadomstolen i Strasbourg.)

  Ang. 2 § "Kommitténs verksamhet --"

  ändras till

  "Kommitténs verksamhet utövas genom följande organ:

  *Kongress, det vill säga årsmöte och extra möte

  *Styrelse

  *Arbetsutskott

  För dessa organ gäller vad därom särskilt stadgas.

  (Kommentar: Orden "stiftelse" och "nationalavdelningar" bör tagas bort ur stadgarna.

  Planer på stiftelse grundade sig på en förhoppning om att NKMR skulle få en mängd anslag från många olika sponsorer. Så har ej blivit fallet trots att ordföranden lagt ner ett mycket stort arbete på att finna sponsorer. NKMR:s verksamhet torde vara alltför kontroversiell för att etablerade företag, avhängiga av att ha goda relationer med stat och kommun, skall våga sponsra NKMR.

  Någon stiftelse har aldrig bildats.

  De gåvor och anslag som NKMR fått har gått in i NKMR:s verksamhet och använts i den allmänna verksamheten eller till av gåvogivaren föreskrivet speciellt ändamål inom NKMR:s verksamhet. Gåvorna/anslagen har av givarna överlämnats direkt till NKMR, inte till en stiftelse.

  I den situationen medför en stiftelse endast onödigt administrativt arbete. NKMR:s personella resurser vad avser styrelsens och medlemmarnas insatser i form av ideellt arbete bör användas till arbete i enlighet med NKMR:s syften och icke till onödigt administrativt arbete.

  Detsamma gäller nationalavdelningar. Sådana skulle endast medföra onödigt administrativt dubbelarbete. Några nationalavdelningar har ej heller bildats i Sverige, Norge eller Finland.

  Ang. 3§ 1 mom och 2 mom "

  Organisationers medlemskap --"

  ändras till

  "1 mom. Organisationers medlemskap. Lokal, nationell eller internationell juridisk person eller organisation erhåller medlemskap genom anmälan om medlemskap och erläggande av stadgad årsavgift. NKMR:s styrelse kan vägra en organisation medlemskap.

  2 mom. Enskildas medlemskap. Enskilda personer, som vill verka för NKMR:s syften erhåller medlemskap genom anmälan om medlemskap och erläggande av stadgad årsavgift. Styrelsen kan vägra en person medlemskap".

  Mom 3, 4och 5 föreslås kvarstå oförändrade.

  (Kommentar: Det finns alltid en risk för att en organisation som NKMR infiltreras av motparten. Därför bör det finnas möjlighet för styrelsen att vägra en enskild person eller organisation medlemskap.)

  Ang. 4§ 2 mom "Kongressen skall hållas --"

  ändras till

  "2 mom. Kongressen/årsmötet skall hållas varje år före juni månads utgång."

  (Kommentar: Det är mycket praktiskt och administrativt arbete bakom varje årsmöte. Praktiska skäl talar för att styrelsen bör ha även juni månad på sig för detta arbete.)

  Ang.5 § 2 mom. p. 1 " -- styrelsens och revisorernas berättelser --"

  ändras till

  "--styrelsens och revisorns berättelse över Kommitténs verksamhet och förvaltning under det senaste verksamhetsåret"

  (Kommentar: se ovan ang. stiftelse)

  Äng. 5 § 2 mom. p. 5 "val av revisorer"

  ändras till

  "val av revisor"

  (Kommentar: NKMR:s ekonomi är ej mer omfattande än att det räcker med en revisor)

  Ang. "Motioner till Kongressen --"

  ändras till

  "Motionsrätt tillkommer varje enskild medlem eller organisation, som är medlem. Motion till kongressen skall inlämnas skriftligen och skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet."

  (Kommentar: V. g. se ovan ang nationalavdelningar)

  Ang. 8 § "Nationella avdelningar --" mom 1, 2, 3, 4 och 5

  ändras till

  "Medlemskap i NKMR kan erhållas oberoende av nationalitet eller bosättningsort.

  I styrelsen för NKMR bör om möjligt finnas representanter från alla de nordiska länderna."

  (Kommentar: V. g. se ovan beträffande nationalavdelningar)

  Ang.9 § mom 1 "Styrelsen för NKMR --"

  ändras till.

  "Styrelsen för NKMR består av ordförande, vice ordförande, förste sekreterare, andre sekreterare, kassör och 2-7 andra ordinarie ledamöter. Styrelsen utses av kongressen/årsmötet i NKMR för ett år i taget bland medlemmar som föreslagits av valberedningen eller av enskild medlem eller av organisation med medlemskap i NKMR eller av kongressen. För ordinarie ledamot väljs högst tre suppleanter. Kongressen skall bestämma i vilken ordning suppleanterna skall träda in för frånvarande ledamöter."

  (Kommentar: Eftersom NKMR bör arbeta på ett dynamiskt sätt bör mandattiden endast vara ett år och nomineringen vara så fri som möjligt."

  Äng. 10§ "Stiftelse"

  ändras till

  "10 § Förvaltningen av NKMR:s ekonomi

  Förvaltningen av NKMR:s medel handhaves rent praktiskt av kassören. Vid större utgifter bör kassören rådgöra med ordföranden och vid mycket stora utgifter med hela styrelsen. Synnerligen stora utgifter bör underställas kongressen innan beslut fattas om utgiften."

  (Kommentar: V. g. se ovan ang. stiftelse)

  Ang. 11 § "Val beredning"

  ändras till

  "Styrelse- och revisorsval skall förberedas av en valberedning om fyra personer, utsedda av kongressen för ett år åt gången. Valberedningen avger sitt förslag så att det kan delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet."

  (Kommentar: V g se ovan ang nationalavdelning )

  Ang.12 § "Revisorer"

  ändras till

  "Kongressen utser en revisor och en suppleant för denne."

  "Kommentar: V. g. se ovan ang val av revisor. "

  Ang. 13 k "Firmateckning"

  ändras till

  NKMR:s firma tecknas av ordföranden i NKMR"

  Ang. §14 "Förvaltning och revision"

  ändras till

  NKMR:s verksamhetsår omfattar tiden 1 juli -30 juni. NKMR:s räkenskapsår omfattar kalenderår."

  (Kommentar: Av effektivitetsskäl bör nya styrelsemedlemmar, som valts på årsmötet, tillträda strax efter årsmötet, det vill säga 1 juli. Av praktiska skäl bör dock räkenskapsåret omfatta kalenderår.

  Ang.15 § "Stadgeändring"

  ändras till

  "Ändring av NKMR:s stadgar sker genom majoritetsbeslut på kongressen. Ändringsförslaget skall ha kommit medlemmarna tillhanda senast i samband med kallelsen till årsmötet"

  (Kommentar: NKMR bör arbeta på ett så dynamiskt sätt som möjligt.)

    

  Till Stadgar

  Tillbaka till Kallelsen Årsmöte 1999

  Tillbaka till huvudsidan

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter