Karlstadsfallet: Mamma gömde sitt barn från socialtjänsten

Mamma gömde sitt barn från socialtjänsten

Modern bad socialtjänsten om hjälp med sin 11-åriga dotter. Socialtjänsten satte dottern i ett familjehem som inte fungerade och beslutade att tvångsomhänderta flickan.
Då såg modern ingen annan utväg än att gömma dottern från myndigheterna.
En serie artiklar i Nya Wermlands Tidning, nwt.se - 2011-03-14


KARLSTAD: Mamma gömde sitt barn från socialtjänsten. Återfick vårdnaden i kammarrätten

Av Linda Lungström

11-åriga Linnéa har aspergers syndrom. Konflikterna mellan mamman och dottern har tidvis varit mycket svåra och jobbiga. Johanna har haft kontakt med socialtjänsten och fått stöd flera gånger under hennes uppväxt.

– För ett år sedan ansökte jag själv om en familjehemsplacering för att vi skulle få hämta andan allihop, säger Johanna.

Hon önskar i dag att hon aldrig hade bett om hjälp.

Nya Wermlands Tidning, nwt.se - 2011-03-14


KARLSTAD: Socialen vill inte bemöta kritiken. "Viktigt med bra bemötande"

Av Linda Lungström
Johanna har skrivit på en fullmakt som ger socialförvaltningen rätt att prata om hennes ärende med NWT, men det vill ingen tjänsteman göra.

Anna Bäckstrand, enhetschef för utredningsenheten, säger att hon inte diskuterar enskilda ärenden i media – en fullmakt spelar ingen roll. Men hon förklarar gärna hur socialtjänsten arbetar med barnärenden.
Nya Wermlands Tidning, nwt.se - 2011-03-14


KARLSTAD: Många klagomål på familjeavdelningen i Karlstad. Utredning klar i vår
Av Linda Lungström

Efter flera klagomål på familjeavdelningen i Karlstad har Socialstyrelsen hårdgranskat verksamheten. Rapporten väntas bli klar i slutet av mars.

Nya Wermlands Tidning, nwt.se - 2011-03-14

 

 

 

 

 


Socialen i Karlstad anmäld igen

Av Morgan Schmidt, Värmlands Folkblad, vf.se - 2010-09-28

Många anmälningar mot socialtjänsten i Karlstad
Av Morgan Schmidt, Västerbottens Folkblad, vf.se - 2010-06-17


 Socialen tog Elins bebis. Bebisen ansågs för snäll och tvångsomhändertogs från sin unga mamma Elin
Artiklar publicerade i Eskilstuna kuriren, Dagens Nyheter, NKMR:s Diskussionsforum och Aftonbladet - 2009-06-04 -- 2010-05-19

 

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till NKMR:s Huvudsida

 

Karlstadsfallet: Föräldrar dömda för barnaga - familjen splittrad av samhället

Karlstadsfallet: Föräldrar dömda för barnaga - familjen splittrad av samhället

En sammanställning av artiklar i olika media, juli 2010 - -

Några citat ur förarbetena till agalagen och agadebatten

"Ett otvetydigt förbud i Föräldrabalken mot aga bör kunna bli ett värdefullt pedagogiskt stöd i strävandena att övertyga föräldrar och andra om att inga former av våld får vara medel i barnens fostran. Lagändringen borde därför fullföljas genom en effektiv och fortlöpande information om den nya bestämmelsen. Risken är annars stor att reformen ska stanna på papperet." 
Citat, statsrådet Romanus, Prop 1978/79:67 s 7.

"Möjligen kan man tänka sig som en negativ effekt att man framdeles både i trängda och oträngda fall kommer att springa till polisen med anmälningar om barnmisshandel, när det nu blivit fastslaget att man på intet vis får kroppsligen angripa ett barn. Därigenom kan polis och åklagare komma att få göra utredningar i större antal fall än tidigare och även i åtskilliga fall där några förutsättningar för åtal för misshandel ej visa sig föreligga. En dylik effekt av ett utökat angivelseraseri skulle på intet sätt vara önskvärd och en hel del omotiverade polisutredningar skulle kunna få ordentligt negativa konsekvenser för barnen i många fall."
Citat, Länsåklagarmyndigheten i Östergötlands län, Prop 1978/79:67 s 11
 

"Det är också viktigt att framhålla, att barnen idag är speciellt utsatta för den våldsindoktrinering som förekommer exempelvis inom massmedia, där våldet ofta ses som det enklaste sättet att lösa konflikter. Toleransen för våld i olika former ökar därför tyvärr hos både barn och vuxna. I samhället finns dessutom inbyggt ett strukturellt våld, som drabbar alla."
Citat, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Prop 1978/79:67 s 11

"Det är viktigt att samhällets myndigheter när det gäller korrektionsmetoder tjänar som ett gott föredöme. Dessa myndigheter uppfattas ofta av människor som en övergripande föräldraauktoritet. Myndigheterna får då ej göra sig skyldiga till onyanserade påföljder som är otillbörligt smärtsamma och kränkande. I så fall gör de sig skyldiga till just sådana övergrepp som de i sin tur vill beivra."
Citat, Sjukvårdsförvaltningen i Gotlands kommun, Prop 1978/79:67 s 13

"Det är ju som justitieministern (i 1966 års riksdag) sade, att även under de bästa familjeförhållandena kan det förekomma situationer av det här slaget. Och skadan blir mångdubbelt större, om det hela dras inför domstol."
Citat, Tore Nilssons (m) slutinlägg, Riksdagens protokoll 1983/84 nr 58 § 20 anf. 90 interpellation 1983/84:61 om innebörden av förbudet mot aga.

Tore Nilsson (m): "Den här lagen kommer att göra brottslingar av anständigt folk."
Tidningen Dagen 17 november 1978 s 2

"This provision does not represent an extension of the punishable area. It is still the provisions of the Criminal Code which will decide whether an action shall be subject to penalty or not."
Citat, SOU 1978:10 s 11



Straffet för agande par höjdes för honom, sänktes för henne
Av Sven L-O Johansson

Hovrätten ändrade domarna mot ett par från Karlstad som stått åtalat för att ha agat sina tre minderåriga barn. Eftersom pappan slagit barnen mest fick han straffet höjt med tre månader till ett års fängelse, medan mamman i stället fick sitt fängelsestraff sänkt lika mycket till sex månader.
Värmlands Folkblad, vf.se - 2011-05-03


Spar riset?
Av A W

Värmlandsnytt och Dagen rapporterar om ett föräldrapar i Karlstad som nyligen fällts i tingsrätten för barnmisshandel (grov fridskränkning). Deras fyra barn är sedan i somras omhändertagna av de sociala myndigheterna. Paret har dömts till nio månaders fängelse vardera, och ska dessutom betala 25000 kronor i skadestånd till varje barn. Föräldrarna har under flera års tid använt aga som en del i barnuppfostran. De har ansett sig ha stöd i Bibeln för sin inställning, och kom redan innan barnen föddes överens om att tillämpa denna metod. När barnen har gjort något som de inte fick har föräldrarna först samtalat med dem. Om förseelsen upprepats har barnen fått en muntlig varning, och vid vid tredje tillfället har barnen utsatts för lättare fysisk bestraffning, ”smäll” med föräldrarnas egna ord. Tingsrätten skriver:
Det har inte framkommit annat än att föräldrarna – bortsett från i målet aktuella gärningar – har haft ett kärleksfullt och omsorgsfullt förhållande till sina barn.

tassamahay.wordpress.com - den 14 december, 2010


Föräldrapar ansåg sig ha stöd i bibeln för aga - döms till fängelse
Av Leif Cyrillus

Ett föräldrapar i Värmland agade sina barn i många år. De ansåg sig ha stöd i bibeln för sitt handlande. Nu har de dömts till fängelse för grov fridskränkning.
Dagen, dagen.se -
2010-11-27



Fängelse för barnmisshandel
Värmlandsnytt, Sveriges Television

Ett föräldrapar i Karlstad, som under flera år misshandlat tre av sina barn, dömdes på fredagen till nio månades fängelse vardera för grov fridskränkning.
Värmlandsnytt, Sveriges Television, svt.se - 26 november 2010



Föräldrar dömda till fängelse för aga
Nyhetsnotis, Nya Wermlands Tidningen

VÄRMLAND. Föräldrarna agade sina tre barn regelbundet i flera års tid.
På fredagen dömdes de till fängelse i nio månader för grov fridskränkning, och till skadestånd på 25 000 till vart och ett av barnen.
Nya Wermlands Tidingen, nwt.se - 2010-11-26



Föräldrar åtalade för barnmisshandel
Nyhetsartikel i Värmlands Folkblad

De föräldrar som erkänt att de agat sina barn åtalades i går för grov fridskränkning. Pappan uppgav att han hade stöd i bibeln för agan.
Värmlands Folkblad, vf.se  - 2010-08-18



Agande pappa får inte tillbaka barnen
Nyhetsartikel i Värmlands Folkblad

Den pappa som erkänt att han agat sina barn med stöd i bibeln vill få tillbaka vårdnaden av dem.
Men kammarrätten säger nej.

Värmlands Folkblad, vf.se - 2010-07-20

 


Swedish Parents jailed for spanking, children seized
A collection of articles published in English language media, November 27, 2010 --


Lagen om aga är idiotisk
Av Janne Stenborg, Newsmill.se - 2010-04-22


Smacking Law Leads to Miscarriage of Justice
Family Integrity, familyintegrity.org.nz - 19 October 2010


Parent Abuse On The Rise: A Historical Review
Paul W. Robinson, Leah J. Davidson & Michael E. Drebot, Brigham Young University, American Association Of Behavioral Social Science, AABSS Online Journal - 2004


Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till NKMR:s Huvudsida



 

JO-anmälan mot socialnämnden i Karlstad och JO:s-beslut

JO-anmälan mot socialnämnden i Karlstad och JO:s-beslut
Personalen vid socialtjänsten i Karlstads kommun underlät att skicka handlingarna i huvudmans ärende. De underlät också att kalla ombudet till nämndens sammanträde.
Trots det uppenbara tjänstefelet har justitieombudsmannen inte vidtagit några åtgärder mot de brottsliga tjänstemännen i Karlstads kommun.



JO-anmälan mot socialnämnden i Karlstad
Av Ruby Harrold-Claesson

Personalen vid socialtjänsten i Karlstads kommun underlät att skicka handlingarna i huvudmans ärende.
De underlät också att kalla ombudet till nämndens sammanträde.

Olofstorp - 2011-03-21

 

JO-beslut
Meddelat av
Lilian Wiklund och Linda Bågling

I beslutet skriver Lilian Wiklund och Linda Bågling följande: "Vid telefonsamtal med avdelningschefen Ulla Eklund vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har bl.a. framkommit att Ruby Harrold-Claesson numera behandlas som ombud och har fått del av handlingarna i ärendet.

Mot bakgrund av vad som framkommit finner jag inte tillräckliga skäl föreligga för att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av Ruby Harrold-Claessons anmälan.
Ärendet avslutas."
Stockholm - 2011-05-17



En liten reflektion:
Om nu JO anser att ett allvarligt tjänstefel, dvs ett brott, som har begåtts av myndighetspersoner inte ska åtalas på grund av att de har slutat begå brottet, då borde samma gälla för alla brott.

JO:s beslut i anmälan ovan ger vid handen att en mördare borde inte åtalas eftersom han inte fortsätter att döda sitt offer efter det fullbordade brottet

Ruby Harrold-Claesson
Jur. Kand
Ordf. i NKMR

 

 


SVERIGE och RÄTTSSTATEN på 2000-talet

Av Brita Sundberg-Weitman

"Tandlös JO ingen nyhet"
Av Åke Berglund


Dagens JO ett hot mot rättsstaten
Expressen, Debatt, 2008-07-07


Rättsstaten Åter!
Av Brita Sundberg-Weitman


Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning
Av Brita Sundberg-Weitman



Justitieombudsmannen - anmälningar och beslut

Artiklar

Huvudsidan

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter