Fallet Tommie Karim - JO:s-beslut

Fallet Tommie Karim - JO:s-beslut

 

 

 

BESLUT

-JO-                                                                 

                                              Datum               Dnr                 Sid

Justitieombudsmannen            2005-11-17      4871-2005          1(1)

Kerstin André                                                        

 

Siv Westerberg

Skårsgatan 45

412 69 GÖTEBORG

 

Er anmälan till JO

 

I en anmälan till JO har Ni, med hänvisning till en artikel ur tidningen Expressen den 6 november 2005, framfört klagomål mot bl.a. socialtjänstens och åklagar­myndighetens handläggning i ärendet som skildrades.

 

Vad Ni har anfört ger inte anledning till någon åtgärd från min sida. I den del an­mälan ror åklagares handläggning har jag samrått med chefsjustitieombuds­mannen Mats Melin till vars tillsynsområde åklagarmyndigheterna hör.

 

Ärendet avslutas.

 

Kerstin André

 

                                              Charlotta Berglund

 

 

 

 

__________________________________________________________________
Postadress                    Gatuadress                            Telefon              Texttelefon        Telefax           Webbplats

Box 16 327                     Västra Trädgårdsgatan 4    08-786 40 00       08-786 61 15       08 21 65 58     www.jo.se

103 26 STOCKHOLM

 

 

 

Fallet Tommie Karim - Siv Westerbergs JO-anmälan

 

 

FALLET TOMMIE KARIM

OSKYLDIGT ANKLAGAD - FRÅNTAS SITT BARN

 

Tragedi med fosterhemsbakgrund
En sammanställning av artiklar i olika media

 

Socialtjänsten i Gävle JO-anmäls
Sveriges Radio Gävleborg

 

Artiklar

 

Tillbaka till Justitieombudsmannen

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter