JANNE JOSEFSSON OCH HÄXJAKTEN

Janne Josefsson och häxjakten

Av Bertil Grennberg, docent i fysik

  

 

 

Bertil Grennberg är docent i fysik och verksam som patentombud i Uppsala.

Artikeln sändes till SvD och DN men angivna tidningar har avböjt att publicera den.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

Han petar i ett kräftsår i samhället

 

Många av oss har sett Josefssons referat om de begåvningssvaga i Oskarshamn som blev fråntagna sitt barn. Bakgrunden är oerhört tydlig. En psykologutredning har gjorts, med redovisat slutresultat: De här föräldrarna behöver handledning varje timme på dygnet för att klara av barnet. Detta motiveras med att de beslagits ej mindre med att minst en gång byta blöja på barnet i onödan än även till och med bereda välling genom att skaka pulver och vatten i flaskan (vilket för mig som docent i fysik och en som vill spara på disk framstår som klart förnuftigt). Till råga på eländet kände de inga politiker till namnet eller ens vad huvudstaden i Australien heter.

- Jag vet inte om just detta fall är det hemskaste av alla de fall av barnomhändertagande enligt LVU som jag sett på håll eller nära inpå. Jag har nämligen för länge sedan drivit fall i kommission och Domstol för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, varför jag, fastän inte själv jurist, varit samtalspartner till en hel del jurister som varit ombud i fall om barnomhändertaganden som förts till Strasbourg. Många är de fall där föräldrarna vänt sig till Europarådets kommission och domstol och fått rätt i sak. (Den som har tillgång till Internet kan läsa över 20 domar och utslag på hemsidan www.nkmr.org  som Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter har.)

 

Jan Johansson beskylls nu på flera håll för att bedriva häxjakt, "en modern häxprocess", som socialdirektören Hjördis Flodström Nilsson uttrycker saken i en debattartikel i Dagens Nyheter den 14 december. Svenska Dagbladet hade den 16 december en debattartikel av Alf Svensson där han klandrade Josefsson för att han gav sig på de politiskt ansvariga nämndledamöterna och begärde förklaringar, nog så aggressivt, det får medges. Svensson har förstås rätt i att sådana personer knappast besitter den rutin och dementiteknik som politikens mera slipade högdjur har. Däremot har de förstås det politiska ansvaret för sina beslut. Men det verkliga ansvaret har socialsekreterarna, vilka så lätt kollrar bort de ofta särdeles naiva fritidspolitikerna. Miljöpartiröret Peter Eriksson har nyligen i annat sammanhang påstått att det alltid är lättare att säga ja än nej. I så fall är detta ett karaktärsfel som tyvärr är särskilt vanligt just bland svenska kommunala nämndledamöter. (Det är kanske ett nödvändigt villkor för att bli vald!!) Mycket av sjukan ligger där. De följer slaviskt de anställda tjänstemännens förslag. Och det är ett faktum, i den här branschen, bland socialsekreterarna, där finns det häxor. Många. Ibland bara naiva. Ofta passivt eller till och med i vissa fall aktivt elaka. Och envisa, de ger sig aldrig. Man skall väl inte gå lika långt som Bibeln som säger: "En trollkona skall du icke låta leva." Men somliga elaka häxor förtjänar mera att jagas än som sker.

 

I själva verket har Janne Josefsson kommit att peta i något som är ett kräftsår i samhället, och särskilt men inte bara i vårt system med administrativa domstolar. Enligt klar och tydlig lag har länsrätt och kammarrätt ett självständigt utredningsansvar, men detta utövas sällan när en kommunal nämnd kommer dragande med ett tydligt påstående stött av ett expertutlåtande. Således, när i detta fall nämnden med utlåtandet i handen påstår att dessa föräldrar skulle behöva en dygnet runt närvarande handledare, ja, då tror domstolen utan vidare på detta. Erfarenheten visar att det är omöjligt att ens med den bästa motexpertis som står att få kullkasta ett sådant utlåtande. Myndigheten har alltid rätt. Och myndigheten är villig att gå hur långt som helst.

 

Ta till exempel fallet Nyberg, där barnet var bortlovat till ett fosterhem som varit hjälpsamt vid brådskande barnomhändertaganden (och sådan finns förstås, barn som far illa i knarkarkvartar osv.). Till råga på eländet var barnet intelligent och försigkommet, gillade som fyraåring att spela Memory, vilket i hög grad ogillades av utredande sandlådepsykolog. Nu råkade modern till barnet vara tysk medborgare, och familjen hade ett yngre barn, som försiktigtvis fötts i Tyskland, varför föräldrarna fått behålla det. Vid ett tillfälle då föräldrarna fått låna det äldre barnet över dagen flydde de till Tyskland, enligt egen uppgift därför att de ville att mormor skulle få träffa barnet. Nu råkade den ansvariga socialtjänsten vara särdeles manhaftig och initiativrik och finansierade och skickade iväg fosterfadern och en vän till denne på en expedition till Holland där de hyrde bil och tog sig in till Tyskland, där de lyckades snappa bort barnet från en lekplats i föräldrarnas åsyn. Finansieringen för bovstrecket skedde till hälften av, vill jag minnas, Lidingö kommun, resten av Rädda Barnen. Kort därpå beslöt kammarrätten att omhändertagandet skulle upphöra. Tysk diplomati kan ha påverkat, liksom Europarådets människorättsavdelningar.

 

Det var också Lidingö kommun som tog barnet Aminoff och satte det hos en grobian som spöade honom med en osplitsad bit wire. Man döpte också om honom och berövade honom hans adliga namn (han var adopterad), något som i och för sig enligt normaleuropeisk rätt är en äganderättskränkning. Det barnet tog man därför att modern var dum eller oförsiktig nog att begära att polisen skulle köra bort honom och andra barn från en populär lokal intill Hötorget full med spelautomater. (Modern var journalist och hade skrivit elakt i finsk veckopress om svensk socialtjänst, ett särskilt skäl till försiktighet från hennes sida.) Gossen, som liksom modern var finsk medborgare, lyckades rymma till Finland och ringa till mamma, som bad sonen ta kontakt med vänner till henne. Men socialhäxorna fick nys om detta och for och hämtade honom. Fallet Aminoff hamnade i Strasbourg, och när saken var uppenbar för regeringen, fann man för gott att förlika saken och ge familjen en större penningsumma.

 

I ett annat fall framstod problemet som att det brast i städning i hemmet, och det var nog så att modern hade litet svårt att kasta bort saker. Detta föranledde sociala distriktsnämnden att omhänderta barnen, en pojke och en flicka, vilka placerades i var sitt fosterhem på längsta möjliga avstånd för att möjligast hindra fraternisering med modern. I detta fall skyllde man på "sanitär olägenhet", ett begrepp som ju är tämligen vidsträckt och kan täcka det fall att golvspringorna är mer än en millimeter. Egentlig hygienisk brist påstods dock aldrig. Även detta fall var svenska regeringen tvungen att förlika med en hyfsad summa som kompensation, och kammarrätten fann efter ett närmare studium för gott att släppa barnen tillbaka till modern. Men det skedde inte utan protester. Ordföranden (KDS) i den sociala distriktsnämnden, intervjuad kort därpå i Jönköpings-Posten, förklarade att det inte kunde komma i fråga att hon skulle få barnen tillbaka "så länge hon inte ändrade inställning till samhället". Han fick förstås ge sig den här gången, inför övermakten. Modern var säkert mycket besvärlig, och någon större anledning till tillit till myndigheterna hade hon ju knappast.

 

En god bild av oefterrättligheten i rådande förhållanden ges av fallen Olsson från Göteborg, som inte mindre än två gånger riktat klagomål mot förhållandena i Sverige när det gäller omhändertagande av barn. De vann en gång. De fick inga barn tillbaka, men deras rättigheter var kränkta, ansåg Europarådsdomstolen. De klagade en andra gång i Strasbourg och fick rätt. Men inga barn tillbaka. Bakgrunden för de sociala myndigheternas förföljelse synes ha varit att de bodde nära socialkontoret, man tyckte att de såg dumma ut, och de hade som barn stått på omsorgsnämndens lista. Ett andra fall var fallet Eriksson, där omhändertagandet bedömdes vara ett övergrepp. Men något barn fick man inte tillbaka, det hade gått för lång tid, barnet hade rotat sig på ett nytt ställe. Således premieras de sociala myndigheterna om de lyckas förhala ärendena. Den som vinner tid vinner allt.

 

Våra länsrätter har tvärtemot de allmänna domstolarna en så tämmeligen dubiös historia, födda som de är ur länens gamla prövningsnämnder som hade att pröva taxeringsbesvär och vilkas ledamöter genom avläggande av domared hastigt transsubstantierades till domare. Vad man kan begära, och saken är på sikt inte hopplös, är en bättre ordning både till form och innehåll. Exempelvis finns det all anledning för dessa domstolar att ifrågasätta expertis och till och med tillåta riktiga korsförhör sådana som i England och USA är självklart tillåtna. Exempelvis bör man kunna i det välförberedda korsförhörets form få fram att många av de här experterna i själva verket äter ur handen på de sociala myndigheterna, alltså har en stor del av sin bärgning från att ställa upp på elaka socialhäxors sida. Som det nu är, kan man räkna med att en svensk allmän domstol aldrig kan tänka sig tillåta elaka förhör av experter i avsikt att fastställa var de står i en konflikt och att nedsätta deras trovärdighet, och långt mindre så en svensk länsrätt eller kammarrätt.

 

Det skulle sålunda vara ytterligt intressant att få på i USA med motsträviga vittnen tillåtet sätt förhöra en viss läkare i Linköping som tagit på sig att förfölja stackars föräldrar som är måna om sina barns hälsa och kanske går till doktorn någon gång för ofta enligt hans mening. Hans favoritdiagnos, som han brukar fatta efter att bara ha sett handlingarna, kallas för "Münchhausens syndrom by proxy" eller "MSbP", innebärande att en förälder vill se sitt barn sjukt för att få springa på sjukhus med det och tyckas synd om, till priset att barnet utsätts för allehanda mer eller mindre smärtsamma och obehagliga undersökningar. Vid ett fall som står under prövning i domstolarna påstås till och med att barnet medvetet smittats med diverse bakterier, även om bakteriologer av facket är av motsatt uppfattning. Barnet är omhändertaget, ett antal äldre syskon har dessbättre fått vara kvar i hemmet.

 

Vid ett brådskande tillfälle var jag själv "nödombud" i ett sådant fall av påstådd "Münchhausen by proxy" som dessbättre sedan övertogs av en särdeles namnkunnig jurist som lyckades åvägabringa en av socialstyrelsen beordrad motundersökning som helt avvisade den kränkande diagnosen. Jag vill ifrågasätta om inte en sådan diagnos är straffbar enligt femte kapitlet av brottsbalken, där preskriptionstiden dock tyvärr bara är två år. En läkares professionella ansvar som eljest utkrävs genom Ansvarsnämnden finns inte i ett sådant fall. Han har ju inte stått i något läkar-patient-förhållande till den han genom missbruk av sin yrkestitel vållar skada.

 

I det här fallet, där jag alltså själv ett tag var ombud, påstods med stöd av ett intyg av den nämnde läkaren att modern var livsfarlig för sitt nyfödda barn. Ett gäng civilklädda personer som inte ville legitimera sig eller ens uppvisa något myndighetsbeslut kom instövlande i hemmet strax efter moderns och barnets hemkomst, för att hämta barnet. Enligt senare lämnad uppgift var två av dem civilklädda poliser. (Det finns i Sverige en vanlig rättsvillfarelse, troligen uppkommen genom amerikanska TV-program, om att polis vid husrannsakan måste ha med sig en skriven order därom. Så är det alltså inte. I det här fallet, när man kommer och tvångshämtar barn, borde strängare regler vara föreskrivna.)

 

Moderns make kunde man inte utan vidare underkänna, men han och barnet insattes på en av Stockholms stad driven institution, under förhållanden erinrande om en öppen fångvårdsanstalt. Modern fick träffa barnet en stund varannan vecka. Hennes erbjudande att leverera modersmjölk avspisades under förödmjukande former.

 

Alldeles som vid en öppen fångvårdsanstalt var fadern tvungen att vara på plats på Eurenii Minne, om han inte skulle förlora all rätt som fader till sin son. Ville han ta med sig sonen på promenad i vagn eller i bil, eller tillsammans med sin son tillbringa en dag hos sina föräldrar, så måste han utverka tillstånd därtill av "fångvaktarna". Från februari till november 2001 var han sålunda berövad sin frihet. Under tiden utfördes något slags diagnosverksamhet, undersöktes hur han skötte barnet, varvid det förstås fanns mycket att anmärka. Förutom naturliga utslag av "fångens" misslynthet var det huvudsakligen subjektiva iakttagelser av hur fadern höll i barnet och hur barnet hade "tom blick", något som var och en som känner spädbarn vet bero på att de vid olika tillfällen kan vara mer eller mindre vakna och alerta. Man ser rätt många tomma blickar även bland vuxna på tunnelbanan. Ett försök att häva iväg fader och barn från Stockholmsområdet till Västerås med liknande ofria förhållanden misslyckades dess bättre genom att jag anförde besvär och begärde interimistiskt förbud, något som försvårades av att det inte gick att få tillgång till beslutet. Jag fick klaga med stöd av hörsägen. Efter en flyttning till ett närmare "behandlingshem" släpptes fader och barn den 21 februari 2002, efter ett frihetsberövande av tolv och en halv månad (minimistraff för grov misshandel). För denna tvångsinackordering har Botkyrka kommun fått punga ut med ungefär 1,5 miljon kronor.

 

Sedan den framstående juristen övertagit målet som vid det laget låg i regeringsrätten, och begärt och fått en utredning av socialstyrelsen, där experter från Umeå universitet, som i motsats till barnpsykiatern i Linköping träffat och undersökt barnets moder, helt och hållet avvisat den senares påståenden, beslöt nämnden i Botkyrka häva omhändertagandet den 2 oktober, varefter regeringsrätten inte längre behövde bekymra sig om ärendet.

 

Samma moder har tidigare blivit av med tre barn från tidigare äktenskap, på samma grund, att hon skulle vara skadlig för barnen. Herr Linköpingsdoktorn har i intyg bl. a. uttalat:

 

"Utredningsmaterialet visar att döttrarna har utsatts för den form av barnmisshandel som benämns MSbP. Mest aktivt och mest potentiellt handikappande har detta varit i E:s fall . . . ". Ett faktum är emellertid att just moderns barn E. varit i hennes vård extremt kort tid, summa två nätter innan barnet omhändertogs för samhällsvård.

 

Frågan om de tre äldre barnen ligger nu i domstolarna, och den ansvariga kommunen, Tyresö, har bestämt sig för att underkänna socialstyrelsens expertis från Umeå, utnämnande den beramade Linköpingsdoktorn till Sveriges enda expert på saken. Men nu tror jag att han står inför sitt fall.

 

För övrigt kan noteras att modern beträffande just dessa äldre barn ett par gånger genom rättskraftig dom (ej prövningsrätt för kommunen i regeringsrätten) fått rätt i domstolarna, men det hjälper nämligen inte mot en kommun. Socialnämnden kan nämligen när som helst vägra att foga sig i ett beslut genom att meddela hemtagningsförbud, och så är man igång i domstolarna på nytt. Detta beror bland annat på att det aldrig verkar kunna bli något rättskraft, eftersom socialnämnderna aldrig behöver ge sig utan var gång de förlorar starta om på nytt, med ny process. Det kan visserligen föräldrar göra också - i teorin, men de orkar ju inte och har inte kommunens outtömliga kassakista för att bekosta processer. Föräldrar får i stället i bästa fall nöja sig med "pliktadvokater", som av domstolarna utses till biträden och som aldrig är de mest skarpkantade, utan tvärt om de behagligaste. Sopor, som någon uppriktig benämnt en del av dem.

 

Vid ett samtal med en tjänsteman vid Socialstyrelsen, som ringde mig i samband med det ärende jag hade varit ombud i, föll jag för frestelsen att uttala mitt hjärtas mening om förhållandena, den systematiserade orätt som drabbar alltför många föräldrar som råkar i de sociala myndigheternas klor. Jag uttryckte, låt oss säga i hastigt mod, min mening så, i korthet, att om något liknande drabbade mig personligen, så skulle jag inte vända mig till de administrativa domstolarna, jag skulle först som sist vända mig till något av de kriminella motorcykelgängen. För det är nu en gång så, att maffia inte uppstår av sig själv, maffia skapas av myndigheter som förtrycker människorna tills de inte tål det längre utan reagerar. I motsats mot andra servicenäringar som försvinner när behovet upphör, så blir man tyvärr inte av med maffia bara för att behovet därav försvinner.

 

Som sagt, Jan Josefsson har petat i ett kräftsår i samhällskroppen. Man kan tycka vad man vill om honom och om hans sätt att behandla förtroliga rasistuttalanden med naiva politiker i valstugor av alla schatteringar. Men inte heller av den nyttige sopåkaren begär vi ju att han skall lukta gott, ty annars gör han ju inte sitt jobb. Och ett rättslöst tillstånd har han träffat på, Jan Josefsson. Återstår att se vad som går att göra åt det.

 

Jag skulle åtminstone vilja hoppas att Jan Josefssons ingripande kommer att ses, inte som elefantens i porslinsbutiken utan som Herkules i Augias' omockade stall. Det är bra om det går mycket vågor. Problemet är att det är så svårt att få det att gå vågor i en hink med gödsel.

 

 

Där lagen slutar, tar tyranniet vid… Av Peter Klevius

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Jävig domare får inte döma

Jävig domare får inte döma

Av Sven L-O Johansson 


Artikeln är tidigare publicerad i Värmlands Folkblad, VF den 25 september 2008. Den har numera försvunnit från tidningens hemsida. .

Artikeln återges här eftersom den har stort intresse för NKMR:s läsare.

 

Arvika En domare i länsrätten är jävig och får inte handlägga ett mål när han en gång har dömt om samma sak som kommer upp på nytt, exempelvis för att en högre instans skickat tillbaka det till underrätten. Däremot finns det inget som hindrar att han dömer i andra frågor som berör samma mål.

 

Så kan man sammanfatta en dom från kammarrätten som gäller en tvist om ett omhändertagande enligt LVU (lagen om vård av unga) av tre barn i Arvika.


Föräldrarna överklagade kommunens beslut och ville ha barnen tillbaka. Länsrätten avslog detta, och beslutade också att barnen inte behövde ha något offentligt biträde. Länsrättsdomen överklagades till kammarrätten, som fann att beslutet att neka offentligt biträde var fel, och därför skickade ärendet tillbaka till länsrätten.


Föräldrarnas juridiska ombud har anmält jäv mot de domare som avgjorde målet i länsrätten första gången. Kammarrätten kommer fram till att den domare som avgjorde frågan om överklagande inte kan vara med och döma i målet igen, men att de som beslutat i frågan om offentligt biträde inte kan anses som jäviga. Att en av de senare tidigare dömt i ett annat mål som berörde samma personer medför heller inget hinder för honom att ta sig an det nya målet.

 

 

 

Jävig domare får inte döma

Av Sven L-O Johansson, Värmlands Folkblad, vf.se, 2008-09-25


Domarjäv efter återförvisning
Kammarrätten i Göteborg: 5728-5729-08

 

Tillbaka till Artiklar

Tillbaka till NKMR:s Entrésidan

 

 

 

 

Jo_kritiserar_socialnamnd

 

 

 

JO kritiserar socialnämnd (1/4-97)

Omhändertagande av barn.

Myndigheten kan ha begått brott då sexåring placerades på barnhem.

Justitieombudsmannen Gunnel Norell Söderblom, JO, riktar, allvarlig kritik mot sociala distriktsnämnden i Farsta för dess sätt att handlägga ett ärende där man misstänkte sexuellt utnyttjande av en sexåring. Nämnden har på flera punkter brutit mot de lagar och förordningar som finns. JO skriver i sitt beslut att hon också funderat på att anmäla delar av ärendet till åtal.

Den 12 april 1995 kontaktade dagisföreståndaren för "Sofia" (fingerat namn) socialdistrikt 9 och sa att sex år gamla Sofia blödde ur underlivet. Socialförvaltningen tog kontakt med polisen och Sofia undersöktes senare samma eftermiddag av rättsläkaren. Därefter kördes hon till ett HVB-hem dit också hennes mamma kom.

Dagen efter beslutade ordföranden i sociala distriktsnämnden i Farsta att Sofia omedelbart skulle omhändertas och placeras på det HVB-hem hon och mamman redan fanns på. Senare samma eftermiddag beslutade också vikarierande sektionschefen för nämnden att mamman och dottern inte skulle få ha något som helst umgänge med varandra. Något som länsrätten ändrade på, men först tre veckor senare. Och umgänget fick bara ske på HVB-hemmet i närvaro av personal enligt länsrättens beslut.

Ytterligare två veckor senare upphävdes nämndens beslut om att omhänderta Sofia, och hon fick återigen komma hem till sin mamma. Någon brottsmisstanke fanns inte längre. Och mamman vände sig till JO via ett ombud och frågade om omhändertagande verkligen får gå till på det här sättet.

Lagstiftningen om hur man ska gå tillväga när man misstänker att ett barn riskerar att skadas i hemmet är tydlig. LVU, Lagen om vård av unga, talar om att "det ska finnas en klar och konkret risk för skada" om socialnämnden ska ingripa.

- Det får alltså inte vara fråga om något subjektivt antagande om att barnet löper risk att skadas. Inte heller får ovidkommande omständigheter som till exempel allmänna samhällsvärderingar läggas till grund för tvångsomhändertagande, skriver JO i sitt beslut.

Att Sofia undersöktes av en rättsläkare för att se om brott blivit begånget, och att Sofias mamma inte kontaktades och därför inte kunde godkänna undersökningen, var fel enligt JO. Eftersom Sofia inte omhändertagits enligt LVU i det här skedet får inte socialförvaltningen medverka till att Sofia undersöks av en rättsläkare utan tillstånd enligt gällande lag, skriver JO.

Efter rättsläkarundersökningen fördes Sofia av socialförvaltningens personal till HVB-hemmet dit också mamman kom. Dagen efter, den 13 april, ville mamman åka hem med sin dotter, men vägrades detta av den biträdande kvinnliga sektionschefen på sociala distriktsnämnden, och fann sig då tvingad att lämna hemmet utan sin dotter. Sektionschefen har i en promemoria efteråt skrivit att "vi bedömer att det föreligger risk för Sofias hälsa och utveckling och att hon måste tillförsäkras vård jämlikt 6 § LVU då modern överger henne".

- Såvitt jag kan se har mamman lämnat HVB-hemmet ensam eftersom hon inte fick ta med sig dottern. Formuleringen att mamman skulle ha övergett sitt barn är därför vilseledande. Jag full förståelse för att mamman känner sig kränkt av uttalandet i sektionschefens promemoria, skriver JO i en personlig kommentar.

Sex dagar efter omhändertagandet den 13 april underställdes beslutet länsrätten. Alldeles för lång tid, tycker JO, som menar att ett sånt beslut ska underställas länsrätten helst samma dag.

- Socialnämnden kan inte undgå kritik för det inträffade, skriver JO och understryker att hon förutsätter att nämnden i framtiden beaktar vad hon nu uttalat.

I blanketten för motiveringen till beslutet om omhändertagandet har socialnämnden kryssat i "risken för den unges hälsa/utveckling" och att "vidare åtgärder hindras". Kopian på det beslutet skickades hem till mamman. På den blankett som länsrätten fick hade dock ännu en orsak kryssats i, nämligen att "utredningen allvarligt försvåras".

- De närmare omständigheterna kring den aktuella ändringen har inte helt kunnat klarläggas. Jag har i och för sig övervägt att inleda förundersökning för att undersöka huruvida brott begåtts, skriver JO men pekar på den länga tid som förflutit sen omhändertagandet, och fortsätter:

- Jag vill dock understryka att det finns anledning att allvarligt kritisera den gjorda ändringen av beslutet.

JO kritiserar också socialnämnden för att Sofia under sina veckor på HVB-hemmet aldrig fick en riktig läkarundersökning av sitt underliv och hela sitt allmäntillstånd.

Fotnot: Sociala distriktsnämnden i Farsta ingår efter Stockholms kommunala omorganisation i Farsta stadsdelsnämnd.

 

NKMR's Kommentar

Fallet Sofia är ett typexempel på hur ett tvångsomhändertagande kan gå till. Sofia hade dock tur i oturen. Hon fick träffa sin mor redan dagen efter omhändertagandet och mardrömmen tog slut efter ca sex veckor varefter hon fick återvända hem. Men, huvudparten av barnen som blir utsatta för liknande ogrundade påståenden att de har varit offer för sexuella övergrepp el dyl. får oftast aldrig återvända hem - även om åklagaren väljer att inte inleda en förundersökning eller lägger ner förundersökningen på grund av att brott ej kan styrkas.

Barnet som skulle "skyddas" av den goda daghemsföreståndaren, har i stället blivit ett brottsoffer - utsatt för ifrågavarande personals ideologi eller kanske rent av illvilja mot barnets mor. Polis och åklagare väljer dessvärre allt för ofta att inte inleda en förundersökning mot felande tjänstemän inom den sociala sektorn. Således medverkar de s k rättsvårdande myndigheterna till kränkning av enskilda medborgares mänskliga rättigheter.

Är myndigheternas övergrepp mot barn acceptabla eller "nödvändiga i ett demokratiskt samhälle"? NKMR's svar är ett rungande "NEJ!"

Till När föräldrar blir offer

Till Utgör LVU en påtaglig risk för barn

Till Anmälningar kan komma från förvirrade

Tillbaka till JO-index

JO kritiserar Kortedala efter att tolk agerat spion

JO kritiserar Kortedala efter att tolk agerat spion

Av Peter Löwendahl

.

Artikeln är tidigare publicerad i Metro, 2010-06-30, men den har inte publicerats på Metros hemsida.

Den återges här eftersom artikeln är viktig för NKMR:s läsare.

  


* Skulle översätta så att socialtjänsten och föräldrarna förstod varandra

* Men på uppdrag av socialtjänsten lämnade tolken även egna uppgifter


Tolken anlitades av SDN (stadsdelsnämnden) Korte­dalas socialtjänst för att tol­ka i en tvist med ett föräld­rapar, vars femåriga dotter socialtjänsten omhänderta­git. Men i stället för att ba­ra vara en språklig länk an­vände socialtjänsten tolken for att samla information om föräldrarna även då so­cialtjänsten inte var med.

Uppgifter som använts i processen kring LVU-omhändertagandet.

- Tolken har även haft en uppgift att senare redo­göra för sina iakttagelser. Jag ifrågasätter starkt lämpligheten av att ge en tolk ett sådant uppdrag, skriver JO i sitt beslut.


I det här fallet hade soci­altjänsten anlitat en tolk som inte var auktoriserad av Kammarkollegiet. Varför det beslutet togs vill Pär Gustafson, tillförordnad verksamhetschef funktions­hinder, individ och familj vid socialtjänsten i SDN Kor­tedala, inte svara på, men han menar att de framöver kommer att försöka anlita auktoriserade tolkar.

Bizhan Tondkar, ordförande Sveriges tolkförbunds Göteborgsavdelning, instämmer i JO:s kritik och menar att situationen inte uppstått om de anlitat er auktoriserad tolk eftersom förmedlaren då hade gjort klart för stadsdelen vilka uppgifter som är tolkens.Socialtjänsten lät tolken spionera

Aftonbladet, aftonbladet.se - 2010-06-30

 


Tillbaka till Artikelindex
 

Justitiekanslern och rättssäkerheten - forts

Justitiekanslern och rättssäkerheten - forts

Fd justitieminister, Thomas Bodström, försökte utöva påtryckning på justitiekanslern Göran Lambertz för att få honom att mildra sin kritik av polisen och rättsväsendet. Påtryckningen utfördes med hjälp av Bodströms statssekreterare, Dan Eliasson, i maj 2006. I påtryckningssamtalet framfördes att Bodström skulle offentligt ta avstånd från Göran Lambertz.

Detta kom fram i Göran Lambertz "Sommar i P1" igår den 28 juni 2007.

Att Bodström förnekar händelsen är inte ägnat att förvåna. Maktens arrogans ska inte fram i ljuset. Den ska verka utan att synas.
Rättssäkerhet i brottmål debatteras också i "Advokaten".

 

 

 

Svar till Lars Hesser

Göran Lambertz, justitiekansler

Det finns skäl att tala om systemfel i brottmålsprocessen. Det skriver justitiekansler Göran Lambertz i sitt svar på hovrättsrådet Lars Hessers debattartikel i förra numret av Advokaten.

Advokaten Nr 4 2007 Årgång 73

 

 

Kritik från advokathåll – ett rop i öknen

Thomas Olsson, advokat
Angreppen på justitiekanslern och hans uttalanden om oskyldigt dömda vilar på ideologisk och inte juridisk grund. Det anser advokat Thomas Olsson.

Advokaten Nr 4 2007 Årgång 73

 

JK-debatten

Lars Hesser, hovrättsråd i Svea hovrätt
Hovrättsrådet Lars Hesser tycker att den viktiga debatten om rättssäkerhet grumlas av JK:s svepande kritik.

Advokaten Nr 3 2007 Årgång 73


JK anklagar Bodström för påtryckningar

Av Ivan Garcia

Justitiekansler Göran Lambertz anklagar Thomas Bodström för att som justitieminister ha försökt att tysta honom. Lambertz berättar om ett möte med Bodströms närmaste man, statssekreterare Dan Eliasson, i början av sommaren 2006.

Sr.se - 2007-06-28

 

 

"Bodström ville stoppa min kritik"

Av Tove Nandorf

JK Göran Lambertz hävdar att han utsattes för påtryckningar av förra justitieministern.

Förra justitieministern Thomas Bodströmförsökte med påtryckningar få justitiekansler Göran Lambertz att sluta kritisera rättsväsendet. Det hävdar Lambertz i sitt Sommarprogram i Sveriges Radio i dag. Bodström tillbakavisar anklagelsen.

Dagens Nyheter och dn.se - 2007-06-28

 

 

 

 

Justitiekanslern och rättssäkerheten i Sverige
En serie artiklar i olika media 2006-01-07 --Tillbaka till Artiklar


Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter