Fallet Beatrice. NKMR:s JO-anmälan

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

2007-07-16

 

Riksdagens Ombudsman

JO

Box 16 326

103 26 Stockholm

 

 

JO-anmälan mot berörda socialvårdstjänstemän och eventuellt andra offentliganställda tjänstemän i Nykvarns kommun som handlagt ärendet rörande den lilla flickan, Beatrice.

 

Med anledning av artikeln med rubrik som lyder "Skulle renovera huset – socialen tog bebisen", publicerad i Aftonbladet den 11/7 2007 vill undertecknad, Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordf. i NKMR, härmed begära att JO skall granska det inträffade.

 

Jag begär att JO skall granska agerandet från de socialvårdstjänstemän i Nykvarns kommun som handhaft det i tidningsartikeln skildrade ärendet. Jag hemställer att JO skall väcka åtal mot dessa socialvårdstjänstemän för grovt tjänstefel och grov misshandel av det lilla barnet.

 

Beträffande socialmyndighetens personal måste jag tillstå att jag finner att detta är ett upprörande exempel på hur de missbrukar den makt de har fått genom att handha LVU-ärenden. Detta är en brutal bekräftelse på hur den lag, LVU, som skall vara en skyddslag för barn och ungdomar, i stället leder till att barn skadas fysiskt och psykiskt för livet, på grund av socialmyndighetens agerande.

 

Det här fallet är inte alls unikt.

 

I november 2006 tvångsomhändertog socialtjänstemännen i Västerås kommun en femårig pojke. Han separerades från sina föräldrar och sitt syskon och hölls på hemlig adress i 43 dagar. Fallet skildrades i Vestmanlands Läns Tidning mellan den 20 december 2006 och den 23 januari 2007.

 

I mars 2006 tvångsomhändertog socialtjänstemännen i Örnsköldsviks kommun en sjuårig flicka. Hon separerades från sina föräldrar och hölls på hemlig adress i flera månader. Fallet var skildrades i Örnsköldsviks Allehanda mellan 2006-03-22 - 2006-10-02.

 

Listan på tvångsomhändertaganden utan saklig grund kan göras betydligt längre.

 

 

Justitieombudsmannen har i beslut daterat 2007-06-27 (Dnr 5886-2006) gjort en utredning och funnit att åtskilliga socialnämnder brister i sina rutiner vid tvångsomhändertagande av barn och unga och att barn tvångsomhändertas utan saklig grund.

 

Den 2 mars 2007 uppvaktade en delegation av tre jurister från NKMR, nämligen advokat Peter Haglund, jur. kand., med lic Siv Westerberg och undertecknad, Justitiekansler Göran Lambertz för att göra honom uppmärksam på den bristande rättssäkerheten inom LVU. Uppvaktningen utmynnade i en skrivelse undertecknad av 23 advokater och jurister däribland en fd åklagare och ett hyresråd som tidigare var kammarrättsråd. Skrivelsen till JK bifogas.

 

Se vidare "Barn tvångsomhändertas utan saklig grund"

 

Ett ingrepp i familjelivet måste vara "nödvändigt i ett demokratiskt samhälle" för att citera rekvisiten i Artikel 8 i Europakonventionen. 

 

Ett tvångsomhändertagande utan saklig grund skadar barn och deras familjer och samhället i förlängningen.

 

Jag emotser från JO omgående skriftlig bekräftelse att ni emottagit detta brev samt besked om vilka åtgärder brevet föranleder från er sida.

 

Olofstorp, dag som ovan

 

Ruby Harrold-Claesson

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

www.nkmr.org

 

 

 

FALLET BEATRICE
Artiklar i Aftonbladet, aftonbladet.se

 

VÄSTERÅSFALLET - Tvångsomhändertande av en femåring

En serie artiklar i Vestmanlands Läns Tidning, vlt.se

 

Örnsköldsviksfallet. Anonymt brev slog familjens liv i spillror
En serie artiklar i Örnsköldsviks Allehanda

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter