Böcker-Avhandlingar-Uppsatser

 

 

 

Barnets rätt till familjeliv. 25 svenska fallstudier av föräldraalienation
Lena Hellblom Sjögren

 

 

Kampen om barnets beste, er rettssikkerhet i barnevernssaker mer enn en illusjon?
en pamflett av Joar Tranøy og Nina Langfeldt


Som i en mardöm - en nutida svensk rättsskandal
Av Ulf Broberg


Förvaltningsdomstols utredningsansvar vid mål om tvångsvård av barn

Författare: Anders Hamlin. Handledare: Titti Mattsson. Juridiska Fakulteten vid Lunds universitet, VT 2008

 

Barnets mening i LVUprocessen

Titti Mattsson, Socialvetenskaplig tidskrift nr 1 • 98


Föräldraalienation
Uppsats på Wikipedia


BUP-utredningar. En kritisk granskning
Författare: Irén Berg och Rose-Marie Bergqvist, Uppsats, Örebro universitet, 2002. Handledare: Docent Bo Edvardsson


Minnen från en stormig professur : om svensk juridik och politik i det kalla krigets skugga
Av Jacob W. F. Sundberg


Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige. En personlig odyssé om att lära och växa i dagens Sverige
Av Jonas Himmelstrand


Ängel - en antologi av tvångsomhändertagna ung­domars egna berättelser
Birgitta Hedman-Lindgren är informatör på SIS och redaktör för boken Ängel


”OMÖJLIGHETSPRINCIPEN" - Om behovet av ett fungerande resningsinstitut
Uppsats av Thomas Wettergren, uppläst för seminariedeltagarna av jur kand Therese Juel vid Stiftelsens, Rättsstatens Vänner, seminarium i Stockholm i november 2010


Ett gott hem? Normer för en lämplig fosterbarnsplacering Barnavårdsnämndens praktik i Växjö 1926–1935
Rapportserie i socialt arbete. Nr 3, 2007


Human Rights and Traditional Values
By Professor Emeritus Jacob W.F. Sundberg


Why love matters. How affection shapes a baby's brain
By Sue Gerhardt


Återförening eller en familj för livet
Författare: Caroline Jonasson. Handledare: Eva Ryrstedt, Lunds Universitet, Juridiska fakulteten


Femte Kolonne
Av Gertrud Galster


Parent Abuse On The Rise: A Historical Review
Paul W. Robinson, Leah J. Davidson & Michael E. Drebot, Brigham Young University, American Association Of Behavioral Social Science, AABSS Online Journal - 2004


The Madhouse
By Daniel Hammarberg


Barnets röst som källa: -en kvalitativ studie om barnperspektiv i barnavårdsutredningar
Författare: Christina Sigfrids och Elin Benendo. Handledare: Elinor Brunnberg, Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, 2006


Den värsta draken. Föräldrars upplevelse av socialsekreterares maktmissbruk i myndighetsutövning i Sverige
Författare: Abigail A. Lehrer och Josefine Ahlin. Handledare: Bo Edvardsson, Mittuniversitet, Institutionen för socialt arbete, VT 2010

Takebarn en studie över utpensioneringen av fosterbarn från Göteborgs fattigvård under åren 1800-1920
Författare: Ingeborn, Torsten, Ödenäs 1989


RETORIKFALLET. Förföljande strategier i ett LVU-ärende
Författare: Linda Ärlig. Handledare: Bo Edvardsson


Rett og rettferdighet – Rettsikkerhetsutvalget, Den Norske Advokatforening

Barnevern. Sosialdiktatorisk mishandling og historisk ille familieforfølgelse
Av Arild Holta


100 tigrar i djungeln : En studie om Posttraumatisk stressyndrom hos barn
Lisa-Maria Pettersson, Karlstads universitet, Estetisk-filosofiska fakulteten, HT 2009


Den onda föräldern - attributionsmönster i sociala utredningar
Författare: Maria Eriksson och Hanna Wiesel, Örebro Universitet, Handledare: Bo Edvardsson


En utvidgad möjlighet till vårdnadsöverflyttning för familjehemsplacerade unga
Line Zandén Gren


Olämpligt bemötande av klienter inom socialtjänsten
Författare: Teresa Jansson, Örebro Universitet, Handledare: Bo Edvardsson


Metod- och tankefel i barnavårdsutredningar
Bo Edvardsson, Föredrag


Metod- och tankefel i barnavårdsutredningar
Bo Edvardsson, Föredrag
(Pdf)


Barnets historia
Terra Scania - Kategori: Familjen, livet och döden


De oönskade barnen på 1800-talet
Terra Scania - Kategori: Familjen, livet och döden


Nya uppgifter för rätten och rättstillämpningen?
En rättssociologisk fallstudie om "att visa demokratins muskler"
Författare: Niklas Sellberg, Handledare: Lars Ericsson, Examinator: Karsten Åström, Lunds Univ. VT 2005


Textual Analysis of a Recovered Memory Trial Assisted by Computer Search for Keywords

By Max Scharnberg, Associate Professor (Boken laddas ned här)

Textual Analysis of a Recovered Memory Trial Assisted by Computer Search for Keywords

By Max Scharnberg, Associate Professor

Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon
Utgitt av: Barne- og familiedepartementet, Norge


Barn som aktører i sosialt arbeid
Førsteamanuensis Liv Schjelderup og førstelektor Cecilie Omre,
Universitetet i Stavanger, ForsaNorden - Nordisk Symposium, Århus, august 2008


LINKÖPINGFALLET: Förföljande strategier, förtryckande metodik och myndigheters misshandel av barn.
Författare: Berit Rönnbäck. Handledare: Bo Edvardsson


Kritisk granskning av BBIC:s teori och av barnavårdsutredningar med respektive utan BBIC - Same same but different?
Examensarbete av: Malin Hedlund & Celina Lovén


BBIC – en farlig vårdideologisk paradox: Enögd barnperspektivsmonopolism hindrar helhetssyn
Av Maths Lundsbye


Röster om BBIC
Av B Aronsson & J Kildén


Rättshaverister – problem eller utmaning?
Göran Lambertz, 2005


Utredningsmetodik i ett omhändertagandemål
Bo Edvardsson, 2008


Förhörsmetodik: strategi, teknik och analys
Bo Edvardsson, 2001


ABE Interviews: Is the Child's ‘Best Evidence’ being achieved in alleged sexual abuse cases? (Part 1)
Brenda Robinson, Family Law Week


Sverige och rättsstaten på 2000-talet
Brita Sundberg-Weitman


Huntford och Europakonventionen
Jacob W.F. Sundberg, professor emeritus


The New Totalitarians
By Roland Huntford
(nerladdning)


The New Totalitarians
Roland Huntford


Errors in investigations of disputable cases of child sexual abuse
Bo Edvardsson


Content strategy in police interviews of children in alleged child sexual abuse cases
Bo Edvardsson


Kritisk utredningsmetodik - begrepp, principer och felkällor
Bo Edvardsson


Saklighetsproblem i en social utredning med psykologutredningar och BBIC-modell
Bo Edvardsson


Källkritik vid utredningsarbete
Bo Edvardsson, Föredrag


Overgrep. Søkelys på psykiatrien
Gro Hillestad Thune


Prioriterar socialtjänsten rätt?
Projektledare: Tommy Lundström


"Hon gör sitt bästa efter sin förmåga" En juridisk studie av LVU-domar med barn till föräldrar med utvecklingsstörning
Mirjam Jonsson


Länsrättens bevishantering i LVU-mål med hedersrelaterad problematik
Lena Gavlevik och Lena Jelic


Outside the Comfort Zone. Erfarenheter från ett projekt för att utveckla brukarinflytande i socionomutbildningen
Arne Kristiansen, Verner Denvall och Cecilia Heule

 

Rättviselotteriet. Rättsväsendets handläggning av ett sexualbrottmål
Gunvor Wallin och Thomas Wettergren

 

Rättviselotteriet. Rättsväsendets handläggning av ett sexualbrottmål
Gunvor Wallin och Thomas Wettergren


Familjen i den svenska modellen
Åsa Lundqvist


Forced Drugging of Children in Foster Care: Turning Child Abuse Victims into Involuntary Psychiatric Patients
M. McKay


Håll käft och le
Per-Arne Pettersson och Tina Lundberg


Atskillelse barn og foreldre – det fortidde traume?
Sverre Kvilhaug


Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge
Dag Hiåsen


En virkelighet sentrale norske medier fortier
Erik Strand


The Dangers of the Therapeutic Culture
Germund Hesslow


Hvordan håndterer domstolene fms-sager?
Max Scharnberg


Återfunna minnen och återfunnet trams
Max Scharnberg


Ensam i världen en liten parvel på väg mot helvetet
Olle Hammarberg


Maktovergrep og Justismord
Berit Aarset


Menneskerettigheter og barnevern i Norge og Sverige
Joar Tranøy


Våre naboland har også skampletter på sine rulleblad
Jan Hansen


Den Underdåniga Lydnaden
Birger Hjelm
Med förord av Bo Edvardsson


OMHÄNDERTAGEN ÖVERGIVEN
Doris Kaleva


Makten över barnen
Maija Runcis


Atskillelse barn og foreldre
Sverre Kvilhaug


Lagen och Europakonventionen
Sundberg & Sundberg


Kampen om rätten till en barndom
Jonathan Riddarstål

 

Felaktigt dömda
Rapport från JK:s rättssäkerhetsprojekt

 

Rätten och rättvisan
En film av Henrik Alexandersson

 

Lika inför lagen. Rättsväsendets handläggning av ett sexualbrottmål
Gunvor Wallin och Thomas Wettergren


Terapeutens rätt: rättslig och terapeutisk logik i domstolsförhandlingar

Maritha Jacobsson

 

Gud räknar kvinnors tårar
Pia Degermark

 

Myndighetsmaffian
Sven-Erik Berg

 

Familjepolitik, förändringar i familjen - Jämförelser mellan Sverige, Italien och England. Kapitel 2

Patricia Morgan. Översättning: Krister Pettersson

 

Röd Åklagare
Xiao Rundcrantz

 

Vitsippornas tid
Martin Hillebard

 

Menneskerettigheter og barnevern i Norge og Sverige
Joar Tranøy


"Til pasientens beste"
Joar Tranøy


Familjen finns den?
Reinhold Fahlbeck


  'Resan utan mål' En hyllning till Anders Agell
Jacob W. F. Sundberg


En bur sökte sin fågel
Berättelsen om Ewa och Kasia

Ewa Nowacka, Bo Edvardsson och Agneta Pleijel


Hellre fria än fälla
Gunvor Wallin och Thomas Wettergren


Om Sverige och andra stater som svarande i Europadomstolen
professor em. Jacob W.F. Sundberg

 

Anatomin av en häxprocess
Anders Agell


Sämre lottade
Maria Sundkvist


Frigör familjen
Ingegerd Troedsson


Parts- og vitneavhør - i straffesaker og sivile saker
Nils Erik Lie

 

Menneskerettigheter i straffeprosessen
Sverre Erik Jebens

 

Formynderterror. Historien om en barnevernsak
John Hollen

 

Fru Hjelte och hennes barn
Göran Skytte


Utanför systemet!
Tapio Salonen

 

Salutogena perspektiv inom socialtjänsten
- en studie av 20 socialarbetares sätt att möta information om en familj
Jörgen Ahr och Jörgen Andersson


Myndighetsutövning i Skola och Socialtjänst
Johan Hettinger


Makten, männen, mörkläggningen
Deanne Rauscher & Janne Mattsson


Straff utan brott
Siv Westerberg

 

Tidigare liv....?
Berit Broström


Livsglad og vital svensk advokat på 72 år, ger ut sin andra bok
Jan Hansen


Animal Farm
George Orwell

 

1984
George Orwell

 

Tre böcker Vuxna barnhems- och fosterbarn berättar

 

Om Europakonventionen och Språnget Österut. Slutet på en epok?
Jacob W. F. Sundberg

 

Mot bättre vetande
Lennart Sjöberg
  

 

Er kommunen min mor?
Hvorfor hader kommunerne børn?
En bog om tvangsfjernelser
Else Sommer

 

Stigmatiseringen Av Obducenten
Patrik Nyberg

 

Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre
Ved Åge Simonsen

 

Barndom i fosterhjem i egen slekt.
Amy Holtans doktorgrad

 

Barnet och rättsprocessen
Titti Mattsson

 

Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning

Brita Sundberg-Weitman

 

Forældres rettigheder over egne børn
Uddrag af Henrik Døckers bog "Menneskeret i Europa. Beskyttelsessystemet i Strasbourg."

 

Tvångsadoption?

Psykologer om en mors olämplighet, och om barnets “anknytning”

Lennart Sjöberg

 

Var är pappa?
Ulf Gyllenhak

 

Myten om den goda modern och att barn alltid talar sanning
Stefan Holmlin


 Ekot om incest - sexuella övergrepp mot barn i en serie nyhetsprogram 1998
Peter Klevius

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter