Stark ny ungdomstrend i Europa

 • FAMILJEN åter till heders

  av Jan Gillberg, ansvarig utgivare för "Den Svenska Marknaden" Port Vendres, Frankrike

  artikel_familjen_ater_till_heders

  Det Europeiska Fönstret

  Nedanstående artikel, som ursprungligen publicerades i tidskriften Den Svenska Marknaden DSM 8/97 *, återges med författarens benägna tillstånd.

  Stark ny ungdomstrend i Europa

  "Die Familie hat Zukunft. Nach 20 wirklich schwierigen
  Jahren erlebt sie in Deutschland eine Renaissance."

  Så lyder upptakten till en temaartikel i ett av senhöstens nummer av det tyska veckomagasinet FOCUS.

  De kvaliteter - "Liebe, leibliches und seelisehes Verständnis, Treue, Vertrauen, Kameradschaft" - som enligt äldre "ideell" syn utgör själva fundamentet för äktenskapet och därmed familjen har sedan 1954 tappat mark år från år.

  Från en toppnotering 1954 (gäller Västtyskland) då ännu 83 procent anslöt sig till ett sådant "ideellt" synsätt har "materiella" och "praktiska" aspekter gjort sig allt bredare. Många av dessa aspekter har vuxit fram som konsekvenser av nya samhälleliga "välfärdslösningar". Vad är utifrån skatte-, avdrags- och bidragssynpunkt det klokaste"? I det ekonomiska kalkylerandet har trängt undan sådant som här att göra med "Liebe und Treue'.

  Det "ideella" synsättet på äktenskap-familj noterade en bottennotering 1977 med 16 procent och har sedan legat på denna låga nivå fram till 1986 då andelen hade ökat svagt till 19 procent. Någon gång i början av 90-talet inträffade emellertid ett markant trendbrott och andelen är nu ( 1997) uppe i 54 procent. Denna nya trend är i hög grad en ungdoms- och därför framtidstrend.

  Med denna renässans för äktenskapet och familjen är ett allt starkare tryck på väg att utvecklas med krav på ett bättre skydd för äktenskapet-familjen som själva grund-elementet i samhällsbygget. Välfärdsstatens arrangemang för att "lösa problem" åt olika "klientgrupper" har fått ökad konkurrens med krav på en skatte- och familjepolitik, som återger familjen berövade möjligheter att klara sin försörjning - möjligheter som efterhand blivit allt mindre genom en visavi familjen och familjelivet alltmer interventionistisk politik.

  Denna nya trend återspeglas i den "värderingsrevolution" som gör sig gällande runtom bland unga människor i Europa. Inte bara i Tyskland. Studier presenterade av det svenska Institutet för Framtidsstudier förmedlar signaler om besläktade attitydförändringar.(¹)

  I ett Europa med massarbetslöshet och en därigenom fortplantad otrygghet tycks färre människor sätta sin tillit till 'de statliga apparaterna': För de människor, som leder utvecklingen av de nya synsätten, framstår det som alltmer uppenbart, att det inte längre är de storskaliga mastodont-lösningarna som gäller utan livskraften i samhällets allra minsta byggstenar - den enskilda individen, familjen, de små gemenskaperna.

  Politikens uppgift framstår i land efter land allt tydligare som att anpassa regelverken till dessa nya synsätt utvecklade i samklang med en i så många fundamentala avseenden förändrad verklighet.

  (1) Åke E Andersson, Thomas Fürth och Ingvar Holmberg: "70-talister. Om värderingar förr, nu och i framtiden " Institutet för Framtidsstudier (tel 08-402 12 00; fax 08-24 50 14)

  * Tidskriften Den Svenska Marknaden DSM kan beställas på fax nr 00933 - 468 82 39 13

  Tillbaka

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter