Anmälan mot Västrumsgårdens psykologer. Socialstyrelsens beslut

Socialstyrelsen

Regionala tillsynsenheten i Jönköping 2004-11-23                     Dnr 44-10351/04

Byrådirektör Gunnar Östling

Tel 036-30 94 14

                                                                                                     

                                                            NKMR

                                                            Ruby Harrold-Claesson

                                                            Ströms väg 37

                                                            42471 OLOFSTORP

 

 

 

 

Er skrivelse med begäran om utredning

 

Ni har i skrivelse av den 19 november 2004 hemställt att Socialstyrelsen granskar Västrumsgården AB och utreder "i vilken omfattning andra barn och föräldrar som utretts och/eller vårdats på Västrumsgården lidit skada genom felaktiga psykolog­bedömningar eller osakliga framställningar i utredningar". Ni har vidare begärt att i synnerhet tre särskilt angivna fall skall granskas. Med anledning härav får Social­styrelsen meddela följande.

 

Socialstyrelsen har till uppgift att utöva tillsyn över hälso- och sjukvården. Den verksamhet som bedrivs vid Västrumsgården är inte hälso- och sjukvård och står därmed inte heller under Socialstyrelsens tillsyn. Tillsynsuppgifterna åvilar i stället Länsstyrelsen i Kalmar län.

 

Även om Västrumsgården AB:s verksamhet som sådan inte utgör hälso- och sjuk­vård har Socialstyrelsen tillsyn över den yrkesutövning som där utförs av legitimerad personal, i detta fall legitimerade psykologer. Socialstyrelsen utreder dock i princip inte ärenden i vilka händelseförloppet ligger långt tillbaka i tiden. Svårigheterna att utreda vad som verkligen inträffat ökar och möjligheterna att vidta åtgärder av olika slag minskar allteftersom tiden går. De patientsäkerhetsaspekter, som styrelsen har att bevaka är i huvudsak överspelade efter så lång tid som i dessa ärenden. Några speciella omständigheter som medför att denna grundinställning bör frångås har inte visats föreligga.

 

Med hänvisning till ovanstående lämnar Socialstyrelsen Er begäran utan åtgärd.

 

För Socialstyrelsen

 

Gunnar Östling

 

SOCIALSTYRELSEN                       Besök: Målargatan 3                               E-post: socialstyrelsen@sos.se

Box 2163                                         Telefon växel: 036 - 30 94 00                 Internet: http://www.sos.se

55002 Jönköping                             Telefax: 036-309423

 

 

 

Tillbaka till Rapporter

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

Fosterbarn dog i trafikolycka. JO-anmälan

Fosterbarn dog i trafikolycka

 

Siv Westerbergs Juridiska Byrå AB

Jur. kand. Siv Westerberg

Adress: Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg, tel. 031/40 29 88

Fax 031/40 66 83

All slags juridisk service, men företrädesvis:

Juridisk service till personer som felbehandlats av 1äkare eller på sjukvårdsinrättningar. Juridisk service i tvister med Försäkringskassan. Skadeståndsärenden. Familjerätt: Äktenskapsförord, skilsmässor, vårdnadsärenden, testamenten. invandrarrätt.


LAGA ARVODEN                                                
JO

                                                                                 Riksdagens Ombudsman

                                                                                 Box 16 326

                                                                                 103 26 Stockholm

 

 

 

JO-anmälan med begäran att JO tager initiativ till att allmänt åtal väckes mot ett par fosterföräldrar i Skåne för grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

 

Jag bifogar en artikel ur Svenska Dagbladet för den 5 november 2006 med rubriken "Fem omkom i helgtrafiken". I artikeln har jag gjort understrykningar med rött.

 

Av artikeln framgår att de fyra tonåringar som omkom i en trafikolycka respektive en 13-årig pojke som skadades kom från ett fosterhem. Endast en av de omkomna synes ha varit i körkortsåldern, nämligen den 19-åriga flickan som omkom. En 19-åring kan rimligen inte ha den mycket stora erfarenhet av bilkörning som krävs för att manövrera en bil i mycket halt väglag. Därtill kommer att även synnerligen erfarna bilförare kan ha stora problem och löper stora risker när det är mycket halt väglag.

 

Av artikeln framgår vidare att de i bilkraschen så tragiskt omkomna och skadade ungdomarna bodde i ett s.k. familjehem, d.v.s. det som i dagligt tal kallas för fosterhem. De två omkomna flickorna var döttrar till de fosterföräldrar som drev det här fosterhemmet.

 

Fosterföräldrar uppbär enormt höga ersättningar för fosterbarnsvården, vilket tyvärr har attraherat en hel del ytterligt olämpliga personer att starta fosterhem. I artikeln uppges att de här ungdomarna var "på väg för att handla vid 20-tiden på kvällen". Fredagskvällen då de omkom var ju något som närmast får kallas helgdagsafton eftersom lördagen den 4 november ju var helgdag.

 

Med de enorma penningsummor som Socialmyndigheten utbetalar för fosterbarnsvård så är det ju ändå enligt min mening ett minimikrav att fosterföräldrar med 5 tonåringar i huset ser till att det inför en storhelg finns mat i huset. Att skicka iväg ett antal tonåringar i en bil i mörker och halka för att handla på fredagskvällen tyder på ett fullständigt enormt dåligt omdöme. Den 19-åriga flickan var ju myndig men man kan väl alltid gissa att bilen tillhörde fosterföräldrarna. Det är ju inte särskilt vanligt att 19-åringar äger en minibuss. Däremot så är det väl troligt att med 5 tonåringar i huset så har fosterföräldrarna inköpt en minibuss men det kan man ju bara gissa om i avvaktan på utredningen. I det läget borde givetvis fosterföräldrarna ha nekat att låna ut sin minibuss till 19-åringen, om nu 19-åringen, som ju var myndig, krävde att få låna denna minibuss för att åka och handla. Vad beträffar de övriga omkomna tonåringarna och den skadade 13-åriga pojken så hade fosterföräldrarna tveklöst ett vårdnadsansvar för dem. Det måste betraktas som mycket grov vårdslöshet i utövande av detta vårdnadsansvar att tillåta dessa tonåringar att åka ut för att handla i mycket halt väglag i en minibuss körd av en tonåring. Om de absolut måste handla borde givetvis någon av fosterföräldrarna åkt och handlat och riskerat sitt eget liv i stället för att riskera livet och hälsan på de tonåringar som de har vårdnadsansvar för.

 

I det läget hemställer jag att JO tager initiativet till att de bägge fosterföräldrarna åtalas beträffande den 17-åriga flickan och de 14- och 17-åriga avlidna pojkarna för grovt vållande till annans död och vad beträffar den 13-åriga pojken som skadades åtalas för grovt vållande till kroppsskada.

 

Om vi nu föreställer oss att det var ett par föräldrar, d.v.s. biologiska föräldrar, som hade släppt ut sina tonåringar på detta vårdslösa sätt och dessa tonåringar hade skadats eller avlidit så är jag tämligen säker på att Socialmyndigheten omedelbart skulle ha inlett en utredning om dessa föräldrar var lämpliga som vårdnadshavare för de överlevande av sina barn.

 

Jag har i min verksamhet upplevt att Socialmyndigheten i ett fall agerande på följande sätt. Det handlade om en ensamstående mamma med två barn i förskoleåldern. Hon bodde i en modern hyreslägenhet och en dag gick en platta på spisen sönder och det fanns viss risk för att om man gick i närheten av den plattan så kunde man få en elektrisk stöt. Hon tog omedelbart kontakt med vice värden i huset och bad honom komma och se till att spisen reparerades. Det dröjde emellertid cirka en halv dag innan vice värden kom. Inget hade emellertid hänt och barnen hade inte varit i närheten av plattan. Socialmyndigheten menade att hon hade varit försumlig i sin vårdnad när hon lät det gå en halv dag (något som ju inte var hennes eget fel utan vice värdens). Ytterligare en händelse inträffade. Mamman stod i duschen och under tiden hade pojkarna klättrat upp i ett öppet fönster och satt där. Några grannar observerade dem emellertid och slog larm och ingenting hände. Mamman tog bort pojkarna från fönstret och stängde fönstret. Alltså inget barn hade skadats vid de här bägge tillfällena. Dessa bägge händelser gjorde emellertid att Socialmyndigheten beslöt om LVU och hon blev fråntagen sina pojkar och återfick dem aldrig!


Jag hemställer även att JO tager initiativ till att tillse att dessa fosterföräldrar aldrig mer får ha fosterbarn i sitt hem, då de ju är uppenbart olämpliga.

 

Jag hemställer även att JO tager initiativ till att de socialsekreterare som gjort en så bristfällig utredning att de inte förstått att det handlar om omdömeslösa och vårdslösa fosterföräldrar och placerat barn hos dessa personer åtalas för tjänstefel.

 

Jag emotser skriftligt besked att JO emottagit denna anmälan samt besked om under vilken rubrik den diarieförts och diarienumret och besked om vilka åtgärder min anmälan föranleder från JO:s sida.

 

Göteborg den 6 november 2006

 

 

Siv Westerberg

Jur.kand., med.lic.

 

 

Artiklar

 

Tillbaka till Justitieombudsmannen

 

 

Anmalan_socialkontoret_stockholm_m_fl

 

JO-ANMÄLAN

Anmälare:

Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., ordförande i Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheterna (NKMR); Box 8077, 424 12 Olofstorp

Peter Klevius, Antropolog, Andra v.ordf. i NKMR. Adress: Landsvägen 11, 172 39 Sundbyberg

Siv Westerberg, Jur. kand., Med. lic. styrelseledamot i NKMR. Adress: Skårsgatan 45, 412 69 Göteborg.

Anmäler härmed;

Socialsekreteraren Margit von Seth
Socialsekreteraren Karin Olsson
Psykiatern Mirjam Talvik-Lofti
Gynekologen S. Abelin-Törnblom

samtliga har varit engagerade i den händelse, som tilldrog sig i samband med Christina Ekmans förlossning den 15 sept. 1998 på Kvinnokliniken, Karolinska Sjukhuset i Stockholm.

Undertecknade anmälare får härmed anhålla om att Justitieombudsmannen måtte utreda huruvida

ovanstående personer förfarit rättsenligt eller gjort sig skyldiga till mycket grovt myndighetsmissbruk och synnerligen svikligt förfarande gentemot Christina Ekman i samband med hennes förlossning den 15 sept. 1998 på Kvinnokliniken, Karolinska Sjukhuset.

Saken är av sådan allvarlig beskaffenhet att Justitieombudsmannens ingripande synes påkallat. Frågan är av så allvarlig art

att JO bör anmäla samtliga inblandade till åtal för tjänstefel alternativt ålägga dem disciplinära åtgärder för deras klandervärda handlingar.

 

Bakgrund

Den 27 jan. 1999 sändes i TV 2 i serien "Dokument inifrån" under titeln "Ätt ta ett barn" en ingående skildring av Christina Ekmans livsöde och mångåriga kontroverser med de sociala myndigheterna i Stockholm.

Detta ledde till att Christina Ekman två timmar efter födelsen av sitt första barn berövades detta barn och senare själv med polishjälp blev tvångsintagen på psykiatrisk klinik. Redan efter två dagar efter att ha fått sprutor för att stoppa mjölksekretionen återfördes Christina Ekman till Gyn.-avd. för fortsatt vård, då hon var sydd i underlivet.

Visserligen hade Christina Ekman enligt sociala myndigheter redan tidigare haft konflikter med socialen "hon vägrade att samarbeta" som termen lyder, vilket i själva verket betyder att hon vägrat att totalt underkasta sig givna direktiv.

Christina Ekman hade tidigare blivit vräkt från sin bostad på grund av utebliven hyra och hade under vintern före förlossningen bott jämte den blivande barnafadern först i ett campinghus för en billig penning. Enligt campingföreståndaren fanns inget som helst att anmärka på paret. När våren kom flyttade paret över i ett tält, eftersom campingplatsen skulle hyra ut stugan till turister.

Christina Ekman i TV skildras visserligen som en något udda person, djupt kränkt av sina tidigare mellanhavanden med "det sociala" men hon verkade fullt klar och redig, renlig och proper och fri från allt missbruk. Vad som är särskilt upprörande i detta fall är det försåtliga sätt, som kvinnan frånluras sitt barn. Vare sig före eller efter förlossningen nämndes med ett enda ord att kvinnan ej skall få behålla sitt barn, något som hon själv hela tiden tar för en självklarhet. Efter att efter förlossningen lagts några sekunder till modern tas barnet med någon alldaglig förevändning från henne för att sedan för modern för alltid vara försvunnet. Med andra ord barnet berövas helt den första modersmjölken under den första livsavgörande veckan och därtill all kontakt med sin biologiska mor.

Enligt svensk lag och artikel 3 i FN.s Barnkonvention skall barnets bästa komma i främsta rummet, vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner eller dylikt. Likväl berövades det lilla barnet sin moders mjölk, hennes värme och trygga famn.

Socialarbetarnas åtgärd att genom tvång skilja Christina Ekman och hennes nyfödda son åt stämmer således ej överens med skyldigheten att bara se till barnets bästa. Deras agerande måste därför betraktas som ett gravt myndighetsmissbruk. Personalen på sjukhuset inklusive läkare och "socialen " har uppenbarligen varit i maskopi för att stjäla barnet från sin biologiska mamma, som hållits helt utanför.

Högst klandervärt är vidare att efter en tio minuters läkarundersökning med polishjälp föra denna nyligen förlösta kvinna till psykiatrisk tvångsvård. Det hela är ett klart uttryck för den hämndreaktion, som "socialen" iscensätter gentemot en person, som ej helt vill underkasta sig. På ett bättre sätt kan ej begreppet myndighetsmissbruk skildras.

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen skall vården get i samråd med patienten. Vid tidpunkten för förlossningen var varken modern eller barnet föremål för tvångsvård. Förlossningsläkaren kände till de ondsinta planer som psykiatrin och socialmyndigheten hade mot mor och barn. I det läget hade det ålegat förlossningsläkaren att informera modern om dessa planer. Alldeles särskilt som modern tydligt sagt ifrån att hon ej ville ha med psykiatrin att göra.

Psykiatern har begått grovt tjänstefel när hon byggt sitt vårdintyg huvudsakligen på andrahandsuppgifter. Tio minuters undersökning av en för läkaren tidigare okänd patient är helt otillräckligt för att grunda ett frihetsberövande. Modern saknade bostad. Det hade ålegat socialtjänsten att skaffa den gravida kvinnan en lägenhet, en ingalunda omöjlig uppgift om socialmyndigheten går i borgen för hyran gentemot hyresvärden. Vi kan ej frigöra oss från misstanken att de bägge socialsekreterarna, som frustrerats av att Christina Ekman värnade om sin integritet och vägrade den totala underkastelse under socialsekreteraren (som av socialsekreteraren benämnes "samarbete") avsiktligt provocerat fram situationen att modern skulle vara bostadslös vid barnets födelse. Dessa socialsekreterare skulle då kunna taga ut sin hämnd på denna uppstudsiga kvinna genom att fråntaga henne barnet.

Rätten till privat och familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet som garanteras envar av såväl FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 12) som den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (artikel 8). Likaledes garanterar artikel 16 i FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna envar vuxen människa rätten att bilda familj med den som han eller hon själv väljer. Artikel 16:3 föreskriver: "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten."

Således är det ett grovt myndighetsmissbruk och rättighetskränkning att på sätt som skedde utså splittring mellan moder och barnafader. De kom ju tidigare tydligen mycket väl överens och klarade att vara ihop på några få kvadratmeter i en campingstuga. Mannen hade försatts i en utpressningsituation; fadern fick acceptera, och gjorde det också, att bo med barnet på ett barnhem under förutsättning att han hindrade den biologiska modern att träffa sitt barn. Annars skulle också han mista sitt barn, som sålunda skulle mista bägge sina föräldrar. Dylikt grovt myndighetsmissbruk hos socialsekreteraren måst beivras och stoppas.

På grund av vad vi sålunda anfört yrkar vi om

 • Att Justitieombudsmannen måtte vidta en omsorgsfull granskning huruvida ovannämnda personer,
socialsekreterarna Margit von Seth och Karin Olsson samt psykiatern Mirjam Talvik-Lofti och gynekologen S. Abelin-Törnblom var för sig och/eller i samråd förfarit rättsenligt vid handläggning av ovan angivna ärende, samt att disciplinär påföljd skall utmätas för det fall att JO finner att angivna personer kränkt den lilla familjens mänskliga rättigheter. Att Justitieombudsmannen måtte anmäla psykiatern Mirjam Talvik-Lofti och gynekologen S. Abelin-Törnblom till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för utredning huruvida de uppfyllt sina skyldigheter enligt lag och förordning, samt att disciplinär påföljd skall utmätas för det fall att HSAN skulle finna att angivna personer brustit i sin tjänsteutövning.
 • Ruby Harrold-Claesson
  Jur. kand.
  Ordf. i NKMR

Peter Klevius
Antropolog
2:a V. Ordf. i NKMR


Siv Westerberg
Jur. kand., med.lic.
Styrelseledamot i NKMR

 

Fallet Christina - Att ta ett barn

Tvångsomhändertagande av nyfödda barn

JO's beslut

Tillbaka till JO-index

Anmalan_mot_socialen_i_solna

 

 • Anmälan mot socialchefen vid Socialförvaltningen i Solna.

  Undertecknad Ruby Harrold-Claesson, jur. kand., ordförande i NKMR får härmed anhålla om att Justitieombudsmannen måtte utreda huruvida chefen för Socialförvaltningen i Solna gjort sig skyldig till fel och försummelse i tjänsteutövningen.

  Bakgrunden till min anmälan framgår av bifogade kopia av en artikel som publicerades i Expressen onsdagen den 26 maj 1999 med titeln "Socialarbetare förgrep sig på familjens barn".

  Av tidningsartikeln framgår att socialchefen i Solna underlåtit att polisanmäla den 41-åriga man som Socialförvaltningen utsett som stödperson för familjen. Genom att underlåta polisanmälan, trots att Socialförvaltningen genom moderns anmälan fått kännedom om övergreppen, har socialchefen gjort sig skyldig till grovt tjänstefel. Socialchefens underlåtenhet är av så allvarlig art att JO bör anmäla socialchefen till åtal för tjänstefel.

  Frågan är av sådan beskaffenhet att Justitieombudsmannens ingripande synes påkallat.

  Olofstorp, 1999-06-28

  Ruby Harrold-Claesson
  Jur. kand.
  Ordf. i NKMR.

   

Tillbaka till JO-index

JO-anmälan mot socialnämnden i Karlstad och JO:s-beslut

JO-anmälan mot socialnämnden i Karlstad och JO:s-beslut
Personalen vid socialtjänsten i Karlstads kommun underlät att skicka handlingarna i huvudmans ärende. De underlät också att kalla ombudet till nämndens sammanträde.
Trots det uppenbara tjänstefelet har justitieombudsmannen inte vidtagit några åtgärder mot de brottsliga tjänstemännen i Karlstads kommun.JO-anmälan mot socialnämnden i Karlstad
Av Ruby Harrold-Claesson

Personalen vid socialtjänsten i Karlstads kommun underlät att skicka handlingarna i huvudmans ärende.
De underlät också att kalla ombudet till nämndens sammanträde.

Olofstorp - 2011-03-21

 

JO-beslut
Meddelat av
Lilian Wiklund och Linda Bågling

I beslutet skriver Lilian Wiklund och Linda Bågling följande: "Vid telefonsamtal med avdelningschefen Ulla Eklund vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har bl.a. framkommit att Ruby Harrold-Claesson numera behandlas som ombud och har fått del av handlingarna i ärendet.

Mot bakgrund av vad som framkommit finner jag inte tillräckliga skäl föreligga för att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av Ruby Harrold-Claessons anmälan.
Ärendet avslutas."
Stockholm - 2011-05-17En liten reflektion:
Om nu JO anser att ett allvarligt tjänstefel, dvs ett brott, som har begåtts av myndighetspersoner inte ska åtalas på grund av att de har slutat begå brottet, då borde samma gälla för alla brott.

JO:s beslut i anmälan ovan ger vid handen att en mördare borde inte åtalas eftersom han inte fortsätter att döda sitt offer efter det fullbordade brottet

Ruby Harrold-Claesson
Jur. Kand
Ordf. i NKMR

 


SVERIGE och RÄTTSSTATEN på 2000-talet
Av Brita Sundberg-Weitman


"Tandlös JO ingen nyhet"
Av Åke Berglund


Dagens JO ett hot mot rättsstaten
Expressen, Debatt, 2008-07-07


Rättsstaten Åter!
Av Brita Sundberg-Weitman


Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning
Av Brita Sundberg-Weitman

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter