• PEDOFILI -HYSTERIET.

  Av Sigurd Halleraker, leg. psykolog

    

Artikeln är tidigare publicerad i Tidskriften for NPF nr. 6-7 1995. Den återges här med författarens benägna tillstånd.

 •  

  På Sørlandet ble det arbeidet intenst før Bjugn-saken - med seminar og kurs. Men det ser ikke ut til at aksjonistene har lært noe av Bjugn-saken, for like aggressive er de mot fagfolk som setter spørsmålstegn ved incest-støttesentrene, om i Vest-Agder får offentlig støtte, men bare i et par kommuner i Aust-Agder.

  Nå arrangeres enda en "incestival" , Ressursteamene for barnemishandling og omsorgssvikt i Vest-Agder arrangerer kurs om seksuelle overgrep. 50 institusjoner får invitasjon. For et bruk av mennesker, tid og ressurser!

   

  Den historiske paralell i Europa-hekseprosessene.

  Ved totalt å neglisjere den kriminologiske forskning bringer korsfarerne strafferetten flere hundreår tilbake. Når de dessuten har prestert også å bringe fyrster og konger inn i saken er det klart at de må få en annen gruppe vitenskapsfolk til å våkne: historikerne.

  Flere svenske historikere har stått fram med sine tanker om jamføring mellom pedofilikorstoget og hekseprosessene.

  Det var en større bølge i Sverige mellom 1688 og 1696. Den startet i Dalarna, inspirert av folk som hadde vært i utlandet og lært at hekseri kunne forklare enkelte slag ulykkelige hendelser, sjukdom på buskap f.eks.

  En viktig del av hekseteorien var -interessant nok - at barn var særlig verdifulle som vitner. En av de 114 heksene som ble dømt i denne bølgen hadde hele 4o barnevitner imot seg. Imidlertid ble det satt i verk tiltak fra sentralt hold for å stoppe "det store uvesenet " som det ble kalt. Da det også kom til noen prosesser nærmere Stockholm ble saker tatt opp igjen, og mange barns vitneprov ble avviste. "Barna ble ikke trodd" som det har blitt sagt nå i forbindelse med Bjugn-saken. Nå ble det til og med tilsatt særlige embetsmenn for å demme opp for hekseprosess-bølgen, og det ble bare enkelt-prosesser som gikk utover på 17-hundre-tallet.

   

  Hva sier politikerne?

  Nå må det være på sin plass å appelllere til våre politikere,den menige nemnder og utvalg som har jattet med , ikke har kommet med motforestillinger når kommunene har bevilget i vilden sky til kursavgiftger, permisjon med lønn og dietpenger bare det ymtes om seksuelle overgrep.Kan det være at de ikke har lyst til å legge seg ut med sin moderne og tøffe høgskoledøtre?

  Neppe på noe område ser vi medias makt så tydelig som på dette. Nå foreligger det jo en handlingsplan mot seksuelt misbruk av barn, en plan det er beregnet trettito millioner å gjennomføre. Jeg har prøvd å slå til lyd for å se kritisk på denne, men det er ikke mulig å få folk til å se på den. Grete Berget står jo bak, men hun beæres med svært lite oppmerksomhet.

  Såvidt jeg vet har det aldri vært noen kritiske spørsmål i Stortinget om saken. Men gjett om Trond Viggo har fått oppmerksomhet! I Bjugn har han fått æren for at saken " tok av". Han burde etter min mening fått avskjed som barneombud Han kunne jo bare gå .inn i pop-bransjen. Nå ble han såkalt "kalt inn på teppet" til Grete. Var det avtalt spill det helet?

   

  Made in USA.

  Det var i USA det hele startet, TV-stasjonene hadde mange innslag med blant annet rike familiers barnefordelings- og insest-saker. Mary-Ann påberoper seg da også først og fremst at hun har fått gjennomslag på amerikanske TV-kanaler. Muligens har hun tenkt å overta plassen til herr Tilmann Furniss, EU- barnepsykiateren som legger fram tysk materiale.Opptil l20 deltakere hadde han på sine kurs på Sørlandet. Jo- det ligger nok penger i dette!

  Korsfarerne har påberopt seg at de bygger på forskningsresultater, mye statistikk og slikt.. Angitt prosent av "utsatte " har gått nedover stort sett i løpet av 4-5 år. Mary-Ann har havnet på 5 %, og så trekker hun en interessant konsekvens : I enhver skoleklasse finnes det et barn som har vært utsatt for seksuelt overgrep. Men da må det jo også være en overgriper knyttet til hver utsatt? Er korstogets målsetning at det skulle settes i gang en inprosess for hver skoleklasse i dette land?

   

  Forkasting av forskningen fra før l984.

  Det er slett ikke mangel på forskningsreultater omkring incest like fra århundreskiftet av. Mye av den er amerikansk. I vårt land er jo hele sosialvitenskapen USA-orientert. Men knapt har jeg sett intervjuer med fagfolk fra våre sosialvitenskapelige institutter - og ikke fra de kriminologiske institutter.

  Merkelig dette: Antakelig er overgrepstallet økt, særlig i forbindelse med TV- og videopåvirkning, men dette finner korsfarerne uinteressant. De satser på totalløsning av problemet, idet de henviser til at det alltid har eksistert, men er bare interessert i kunnskap som fra de siste decennier.

   

  Incest-korstogets bevegelser.

  Korsfarernes målgruppe har blant annet vært politiet, som vanligvis har fått innbydelse til kurs og seminar (incestivaler). Og i Bjugn-saken ser dette ut til å ha hatt sin virkning. Det er vel her vi kan vente og håpe på avklaring ved granskingen som Riksadvokaten nå setter i gang. Er det så at politiets arbeid har blitt forurenset av mediastøyen og incest-kampanjene via seminarene?

   

  Lekdommerne.

  En seier for det sunne folkevett, vil mange si etter Bjugn-kjennelsen. Men korsfarerne har allerede på forhånd tatt standpunkt mot frifinnelseskjennelser, har antydet at de frikjente endelig ikke må tro at de er funnet uskyldige. Hele barnevernet har blitt invitert til å vise skepsis mot alle frifinnelsesdommer, til og med i et offisielt dokument "Veileder" om " Seksuelle overgrep mot barn" fra Sosialdepartementet 1992, dok. I-0690 B.

  En positiv side ved Bjugn-prosessen har tross alt vært at retts-sikkerhetsproblemene har blitt ganske godt belyst i pressa under sakens gang. På mange måter er ikke Riksadvokatens gransking så nødvendig. Tvert om vil den lett kunne tåkelegge de aktuelle problemer rundt om i landet, problemer i forbindelse med barnevernets overgrep mot barn og mistenkte overgripere. Det farlige maktapparatet er i denne forbindelse ikke politiet, men barnevernet og enkelte andre deler av sosialapparatet.

  Det var prestene på landsbygda som stod for de store overgrepene mot kvinner under de svenske hekseprosessene. Hvilke profesjoner har tilsvarende funksjon i dagens saker?

   

  Tilbake til USA : Emigrantene tok i noen stater med seg heksetankegangen og gav lover med hjemmel for heksebål. Men etter en prosess i Salem Massachussetts , hvor 19 personer ble hengt for hekseri ble det slutt med hekseprosesser i USA.

  Mest aktuelle analogi - McCarty-ismen ?

  Som sagt - også "Incestismen" ble importert fra USA. Barneministerens handlingsplan mot seksuelt misbruk av barn ble svært lemfeldig behandlet i demokratiske organser. Vi kan sammenlikne med behandlingen av søknad om NATO-medlemsskap, Etter det fikk vi McCarthyismen . Forfølgelsene i forbindelse med pedofilihysteriet er verre.. Nå er privatlivets fred.truet i verre grad.

  Til slutt igjen litt om barns troverdighet. Fra "Incestismens" side har det ikke blitt begrunnet hvorfor barn skulle være mer troverdige enn voksne.

  Men tanken må vel være at barn skulle være mer umiddelbare, naturlige og dermed mer sannferdige. Her må da en jamføring med hekseprosessene bli spesielt interessant. Var barna på svensk landsbygd på slutten av l6-hundretallet mer eller mindre naturlige og umiddelbare enn l990 -årenes norske barn som på alle bauger og kanter er omgitt av teknologi, video- og fjernskjermer ?

  ---------------------

   

  Fotnote :jan 1998 . Trond Viggo (TViggo) har toppstilling i underholdningsbransjen, Dette bestyrker teorien om Tviggo som hoff-narren- teorien jeg lanserte i artikkel i IMPULS.

  Det blir spennende å se om han får en viktig rolle når den store feiring av Gro skal skje. Og Gro har selvsagt vært den viktigste person i hele styret., men bak kulissene - som sufflør.

  Viktig side ved hekseprosessene var dessuten selve brenningen, som jeg mener var offentlig og attraktiv underholdning på den tid. Nå serverer TViggo masse dreping på sin kanal. I alle fall leser jeg kritikk i denne lei, således i Vårt Land. Sjøl ser jeg ikke på kanalen.

  Se bøkene av paret Hammern, utgitt på Leseselskapet. Hammern ble frikjent, men det nyttet jo ikke. Nå apellerer han saken til Europarådets Menneskerettsdomstol i Strasbourg.

  Se også "Veileder" om seksuelle overgrep mot barn, utgitt av Sosialdepartementet - dok. I-0690 B. I denne "Veilederen" gis det støtte for at strafferetten skal utdefineres. Man skal anmelde til politiet. Hvis resultatet er at politiet finner grunn tio tiltale og får mannen dømt til straff er det bra. Men hvis resultatet blir henleggelse eller frikjennelse kan barnevernet fortsatt regne mannen for skyldig på sin måte. Det er beklagelig at det er en psykolog er den som har produsert "veilederen".

  I diise linjer har mener jeg å ha analysert et spesielt utslag av "vår hysteriske tid" som vi lærte om på seminaret hos Julia Kristeva. Men den mest interessante analyse av den typen jeg har funnet til nå er i artikkelen : REALITY AND MYTHOLOGY OF CHILD SEXUAL ABUSE i Journal of Analytical Psychology 1995, 40, 63-75 av Adolf Guggenbühl-Craig, Zürich.

  Seksuelle overgrep-tverretatlig samarbeid

  Sexualhysterin

  Tillbaka till Artikelindex