Verksamhetsberättelse 2000

 

 

 

 • VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NKMR

  JAN. 1999 - JUNI 2000

   

   

  Kort Historik

  NKMR bildades på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Initiativet till kommitténs bildande togs av jurister, samhällsvetare och massmediafolk från samtliga de fyra nordiska länderna. Orsaken till det nordiska samgåendet har varit iakttagelser ute "på fältet" främst i Sverige och Norge av det snabbt ökande antalet felaktiga tvångsomhändertaganden av barn och dessas placering i helt undermåliga familjehem. Dessa övergrepp mot enskilda familjer ha blivit allt grymmare och egenmäktigare. Ofta tas barnet från modern redan på barnbördshuset. De sociala myndigheterna, som svarar för denna hantering, har blivit allt mäktigare och trotsar både lagar och förordningar. För att söka råda bot mot detta alltmera grasserande missförhållande, som bringat så mycken olycka och elände till så många familjer och så många barn försöker NKMR med alla till buds stående medel att väcka den allmänna opinionens kännedom om dessa missförhållanden.

   

  NKMR'S Verksamhet - Opinionsbildning

  Sedan starten - och i enlighet med stadgarna - har NKMR bedrivit opinionsbildande verksamhet.

  NKMR's största och mest framgångsrika medium för opinionsbildning är hemsidan på Internet. I oktober 1997 fick NKMR en hemsida på Internet genom sponsring av Globecom. Överenskommelsen med företaget Globecom innebär att upplåtelsen av hemsidan (en kostnad av 8000 kr/år) gäller i två år, eller till dess att vi kan betala för den. NKMR fick dock ingen sponsring av den amerikanske leverantören. NKMR fick därför betala 100 US $ vilket är avgiften för domänadressen som abonneras i två år. Hemsidan togs i bruk den 21 november 1997.

  NKMR publicerar på de nordiska språken danska, norska och svenska, och även på engelska och franska. Vi också en artikel på finska på den nordiska sidan, och en artikel på tyska på den franska sidan. Detta gör budskapet på hemsidan lättillgängligt för hela världen. Besöksfrekvensen är hög. Sedan hemsidan togs i bruk i slutet av november 1997 har vi haft 82 886 besökare till hemsidan - en ökning med 3 746 besök sedan den 29 maj. Den 7 juni 2000 undersökte WebsMostLinked.com NKMR's popularitet och 'rankade' vår domän i jämförelse med de andra domäner på Internet. NKMR's hemsida är rankad #113562 av 460679 domäner på WebsMostLinked.com databas. NKMR's hemsida ligger således bland den första fjärdedelen!

  Besöken till NKMR's hemsida kommer från hela världen. Huvuddelen av besöken kommer dock från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Vi har också fått besök från bl. a Kanada, USA, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Japan, Nya Zeeland och t o m Förenade Arab Emiraterna.

  Vi har fått en hel del reaktioner från när och fjärran. Bland de reaktioner vi har fått kan jag nämna e-mails med rubrik som "Oerhörda övergrepp", "Övergrepp", och dyl. En man frågade "Kan sånt här verkligen hända i Sverige? Är Sverige en rättsstat?"

  Genom Internet har NKMR också kunnat hålla våra medlemmar och sympatisörer à jour med information dvs grupp e-mails. NKMR har också en debattsida där medlemmar och andra kan debattera aktuella ämnen. 

  Förutom kontakter via Internet har åtskilliga föräldrar, släktingar och grannar ringt till styrelsemedlemmarna och berättat om vad de och deras barn, anhöriga eller vänner har utsatts för av olika socialförvaltningar runt om i landet. Samtliga har klagat på den maktfullkomlighet och det rättsövergrepp - ja den administrativa och psykiska misshandel som de har blivit utsatta för av socialsekreterarna, socialnämnderna och förvaltningsdomstolarna. Vid dessa tillfällen har NKMR lämnat rådgivning beträffande val av lämplig advokat samt lämpligt tillvägagångssätt.

  En del spännande saker har hänt för NKMR under verksamhetsåret.

  Den 6 juni 1999 sände NKMR en kommuniké till Europarådets Ministerkonferens som skulle äga rum i Stockholm samma dag. Kommunikén skickades till regeringskansliet och till ett antal ambassader i Stockholm. Därefter sändes kommunikén till FN, FN:s Barnkommitté med fl. människorättsorganisationer. Resultatet blev följande:

  1 - FN's Barnkommitté i Geneve meddelade att de skulle ta upp våra klagomål mot Sverige och de nordiska länderna under sin session som började i september 1999. Därefter har Kommittén begärt att NKMR skall lämna information om de andra nordiska ländernas politik vid tvångsomhändertagande av barn. Ännu har vi inte hunnit sammanställa informationen.

  2 - Det Danske Center for Menneskerettigheder i Köpenhamn inbjöd Siv Westerberg och undertecknad till ett sammanträffande den 27/9 1999 med två av deras forskare, i anledning av den Kommuniké som vi skickade till Europarådets Ministerkonferens i juni 1999. Vi hade en överläggning om förekomsten av onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna.

  3 - Kommissionären för mänskliga rättigheter i Östersjörådet har begärt ytterligare upplysningar om NKMR, styrelsemedlemmarna och vårt arbete. Informationen har lämnats och sedan dess får NKMR Kommissionens informationsblad.

  4 - NKMR fick en inbjudan till konferensen för NGO's i Seoul den 10 - 16/10 -99. Vi blev ombedda att hålla ett föredrag och/eller ansvara för en workshop. Men, tyvärr kunde vi inte delta.

  5 - NKMR's SÖK-tjänst har blivit anmält till Datainspektionen. Vi har nu stängt Söktjänsten men lämnar uppgifter om hela händelseförloppet på vår hemsida. Vi avser att översätta uppgifterna till engelska och franska för publicering på respektive sida.

   

  Administration & organisation

  NKMR är registrerad som ideell förening. Organisationsnumret 855102-0053 är inskrivet i NKMR's adress. Sedan april 1997 har NKMR också postgirokonto och postbox adress.

   

  Styrelsemöten

  Styrelsemedlemmarna har regelbundna och omfattande kontakter med varandra via telefon, brev, fax och e-mail. Det enda styrelsemötet som hölls under 1999 ägde rum i samband med årsmötet och symposiet den 5 juni 1999. Årets styrelsemöte hölls fredagen den 16 juni 2000 kl. 20.00 - 23.55 på jur. kand Siv Westerbergs kontor i Göteborg. Hans-Olav Okkels, vår danske styrelsemedlem och suppleanten Tryggve Emstedt anmälde förhinder inför årets styrelsemöte. Tyvärr avled NKMR's norske sekreterare, Harry Ulich, i mars 2000. Den av styrelsen föreslagna nya styrelsemedlemmen, journalisten Eva Granheim, Norge, kunde tyvärr inte närvara (som observatör) vid vårt styrelsemöte på grund av sjukdom.

   

  Medel till verksamheten

  NKMR's verksamhet finansieras genom medlemsavgifterna och enstaka gåvor. NKMR har tidigare gjort ansökningar för erhållande av medel från EU (staten bestämmer vilka som får komma i fråga), Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden. NKMR har fått avslag på ansökningarna.

  NKMR har emellertid erhållit en del sponsring. Sedan oktober 1997 sponsrar Globecom NKMR's hemsida på Internet. Svenska Arbetsgivarföreningen i Göteborg lånade ut sitt stora konferensrum till NKMR för hållande av årsmöte och symposium 1998. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne beviljade (1998) medel - 25 000 kr - till anskaffande av en dator, skrivare, fax och telefon. LapPower lämnade rabatter så att vi kunde köpa en dyrare dator och utrustning. Hotell Europa har lämnat 50 % rabatt på lokalhyran för vårt årsmöte och symposium såväl år 1999 som i år. NKMR vill framföra vårt hjärtliga TACK! till våra sponsorer.

   

  Förlorade medlemmar

  Sedan NKMR bildades har vi förlorat fem medlemmar som har avlidit. NKMR har skickat kondoleanser till ifrågavarande medlemmarnas familjer. Vi kommer att publicera en minnesspalt över vår avhållne styrelsemedlem, Harry Ulich, som avled i mars 2000.

   

  Framtidstro

  Vid årsskiftet 1999 - 2000 pekade verksamheten i en mycket positiv riktning. NKMR har etablerat kontakter med åtskilliga utomnordiska organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Det finns åtskilliga Human Rights hemsidor på Internet, men NKMR är den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Genom NKMR's publicering på Internet - även på engelska och franska - har omvärlden kunnat få reda på att det finns ett oerhört stort behov av skydd för privat- och familjeliv i de nordiska länderna.

   

  Sammanfattningsvis

  kan jag meddela att styrelsen har fullgjort alla sina åligganden beträffande utveckling av NKMR och dess konsolidering samt uppfyllande av stadgandena vad gäller opinionsbildning i alla medierna. Hemsidan på Internet - som ju är tillgängligt för hela världen - är dock NKMR's största tillgång. Den är billigare än en medlemstidning och artiklarna finns kvar för läsning under lång tid.

  Gensvaret från enskilda och föreningar - både inom norden och i andra världsdelar - har varit uppmuntrande.

  NKMR behövs.

   

  Olofstorp den 17 juni 2000

   

  Ruby Harrold-Claesson
  Jur. kand.
  Ordf. i NKMR

   

  Revisionsberättelse

  Tillbaka till Årsmöte och Symposium

  Tillbaka till huvudsidan

   

   

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter