Kallelse till Symposium 2002

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR  inbjuder till Symposium

på Hotell Europa Köpmansgatan 38 i Göteborg

lördagen den 1 juni 2002 klockan 10.00

 

 

Till detta symposium är alla välkomna, såväl medlemmar i NKMR som icke medlemmar. Fri entré. Förhandsanmälan behövs ej.

 

 

Tema: Medicinska feldiagnoser som orsak till onödiga tvångsomhändertaganden av barn i de nordiska länderna

 

 

PROGRAM

(Efter varje föredrag ges under 5-10 minuter tillfälle till korta frågor till

föredragshållaren och korta debattinlägg.)

 

10.00   NKMR:s ordförande jur.kand.Ruby Harrold-Claesson, Sverige, hälsar  välkommen.

 

10.05   Donald Söderberg, Vimmerby: Jimmy Söderbergfallet. Jimmy Söderberg sitter i rullstol med en kroppslig sjukdom och misstanke om infektionssjukdomen twar konstaterad av Dr. Gunnar Sandberg, som är specialist på sjukdomen och har behandlat 800 infektionsfall, de flesta misstänka vara orsakade av twar och borelia. Men läkarna på barnavdelningen på Västerviks sjukhus klassade sjukdomen som inbillningssjuka. Socialnämnden i Vimmerby beslöt om att omedelbart tvångsomhänderta då 16-åriga Jimmy Söderberg. Länsrätten i Kalmar biföll socialnämndens ansökan.

10.45   Fil. Dr. leg. psykolog Lena Hellblom Sjögren: Farlig eller farliggjord mamma? Ett nyfött barn tvångsomhändertogs direkt från BB 1996. Antydd misstanke om Munchausen by proxy syndrom fanns från barnläkare och socialsekreterare. Kammarrätten beslutade att  barnet skulle bo med sin mamma. Det godtogs inte av socialförvaltningen som fick den antydda diagnosen bekräftad av barnpsykiater som aldrig träffat mamman. Denna diagnos användes som grund för omhändertagande av det barn mamman födde år 2001.

 

 

11.25 – 12.00 Kaffepaus

 

 

12.00   Bernt Lindelöf: Konsekvenserna av en felaktig barnpsykiatrisk utredning. Bernt Lindelöfs är till vardags överläkare vid ett stort svenskt sjukhus. Hans dotter har Retts syndrom sedan tidig barndom. Barnpsykiatern skyllde flickans symptom på sexuella övergrepp från faderns sida. Förvaltningsdomstolarna biföll de sociala myndigheternas beslut om  tvångsomhändertagande av flickan. Familjen Lindelöf anmälde fallet till Europadomstolen som förklarade målet admissibelt. I en förlikning den 20 juni 2000 betalade svenska staten 2,1 miljoner kronor i skadestånd till familjen Lindelöf.

 

 

12.40 - 13.30 LUNCH

 

13.30   Advokat Lennart Hane: Atopifallet: Hovrättsdom om skadestånd till föräldrar vars barn led av hudsjukdomen Atopi. Läkarna hävdade att fadern brände sin son med cigaretter vilket ledde till att socialtjänsten tvångsomhändertog pojken. Pojken blev således felaktigt föremål för LVU. Föräldrarnas ombud Lennart Hane berättar om ett alltför litet uppmärksammat mål i Stockholm 1992.

 

14.10  Ole Texmo, norsk free-lance skribent og kritiker : Bruk av sakkyndige i "barnesaker" . Hovedvekten er lagt på saker om barnefordeling og barnevernsaker, men også straffesaker med påståtte overgrep som tema vil bli belyst. Det sentrale paradigme er de sakkyndiges kunnskapsgrunnlag, etikk og dømmekraft og hvordan rettsapparat og øvrig system ofte ser gjennom fingrene med krav til begrunnelse, logikk og videnskapelig belegg. Systemhensyn og de sakkyndige behov for markedsandeler går ofte foran hensyn til det enkelte barn/foreldrerepresentant(er). Studier av enkelsakskomplekser er forsømt. Tematisering av "dømmekraft" er basert på studiet av forholdet mellom det enkelte og det almene. Både jurister og psykologer har forsømt seg på dette område.
Ole Texmo har både fagfilosofisk bakgrunn og omfattende brukererfaring.

 

14.50  Överläkare Stig Cronberg, Malmö. Ett fall av sepsis — barnmisshandel eller naturlig sjukdom?

Ett spädbarn insjuknar med upprepad blodförgiftning. Två experter menar att det stora antalet positiva blododlingar bevisar att modern förgiftar barnet genom att spruta bakterier i blodådrorna. En annan specialist menar att de flesta bakterier som påvisats i blodet hos barnet är sådana som normalt förekommer på huden och brukar betraktas som föroreningar när de påträffas i blodet. Andra bakterier är typiska för sjuka som vårdas på intensivvårdsavdelningar som Stenotrophomonas maltophilia. Barnet har buksjukdom med blodpropp i portådern som för blodet från tarmarna till levern. Barnet har också bukspottskörtelinflammation. Dessa fynd kan endast förklaras av naturlig sjukdom. Psykiater som träffat modern finner ingen anledning att tro att hon åstadkommit sjukdomen, medan barnpsykiater som ej träffat henne anser att hon är skyldig. Modern förlorar omvårdnaden av barnet och av det barn som föds ett år senare. Regeringsrätten fäller avgörande med tre röster mot två.

 

 

15.30 SYMPOSIET AVSLUTAS

 

 

 

Kallelse till Årsmöte 2002

 

Tack för fortsatt stöd till NKMR

 

Revisionsberättelse

 

Verksamhetsberättelse

 

MYNDIGHETSMAFFIAN - Sång av Sven-Erik Berg

 

Inledningsanförande av NKMR:s ordförande

 

Jimmy Söderbergfallet.Föredrag av Donald Söderberg

 

Anförande av Maud Olofsson vid NKMR:s symposium i Göteborg den 1 juni 2002

 

Konsekvenserna av en felaktig barnpsykiatrisk utredning  Av Bernt Lindelöf

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter