Kallelse till Årsmöte 2002

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR  inbjuder till Årsmöte

på Hotell Europa Köpmansgatan 38 i Göteborg

lördagen den 1 juni 2002 klockan 16.00

 

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Medlemmarna i NKMR kallas härmed till årsmöte lördagen den 1 juni 2002 klockan

16.00,  omedelbart efter symposiet (se bifogat program för symposiet).

Plats: Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

 

16.00   Årsmöte

NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

Val av mötesordförande.

Val av protokollförare för årsmötet.

Val av justeringsmän för årsmötet.

Frågan om årsmötets behöriga utlysande.

Fastställande av dagordning.

NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrager verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret juni 2001 - maj 2002.

Revisorn föredrager revisionsberättelsen för 2001

Kassören redogör för NKMR:s aktuella kassaställning.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fastställande av medlemsavgifter.

 

Val av styrelse för verksamhetsåret 1 juni 2002 - 30 juni 2003.

Förslag föreligger enligt nedanstående:

Ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (omval)

Vice ordförande professor J. P. Roos, Finland (nyval)

Ordinarie:  jur. stud. Sverre Eskeland, Norge (nyval)

Ordinarie:  teol. cand. Majken Frost, Danmark (nyval)

Ordinarie:  jur. kand., Madeleine Karlin, Sverige (nyval)

Ordinarie:  antropolog Peter Klevius, Finland (omval)

Ordinarie:  advokat Tryggve Emstedt, Sverige (omval)

 

Val av revisor och revisorssuppleant

Förslag föreligger enligt nedanstående:

Revisor leg. läkare Monika Widlund (nyval)

Revisorssuppleant Advokat Lennart Hane, Sverige (omval)

 

Val av valberedning

Förslag föreligger enligt nedanstående:

Ulla Wall (sv) sammankallande
Göte Nordström (sv)
Ny medlem skall väljas från Danmark, Finland eller Norge

 

Nästa årsmöte

Frågan om plats för nästa årsmöte.

 

Övriga frågor.

Årsmötet avslutas.

 

Till årsmötet klockan 16.00 - 16.30 äger endast medlemmar i NKMR tillträde.

 

Till symposiet, som börjar klockan 10.00, är både medlemmar och icke medlemmar hjärtligt välkomna. Fri entré. Förhandsanmälan behövs ej.

 

De medlemmar, som ännu ej betalat årsavgiften för år 2001, ombedes göra detta snarast. Vi bifogar inbetalningskort. Av praktiska skäl bifogas inbetalningskort i samtliga kuvert med denna inbjudan, alltså även till medlemmar, som redan har betalat årsavgiften för 2001 och 2002. Använd gärna det extra inbetalningskortet till att rekrytera nya medlemmar till NKMR. Glöm inte skriva namn och adress på inbetalningskortet.

 

Medlemsavgiften är 250 kr för privatpersoner (makar/sambor betalar endast en avgift) och 700 kr för organisationer och företag. Medlemsavgiften inbetalas till NKMR:s postgiro 444 88 81-5.

 

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE OCH SYMPOSIUM!

 

 

Kallelse till Symposium 2002

 

Tack för fortsatt stöd till NKMR

 

Revisionsberättelse

 

Verksamhetsberättelse

 

Referat fra NKMRs årsmøte 2002

 

MYNDIGHETSMAFFIAN - Sång av Sven-Erik Berg

 

Mormorsupprorets hälsning till NKMR:s årsmöte 2002

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter