Verksamhetsberättelse 2005

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNI 2004 - JUNI 2005

 

 

Kort Historik

NKMR bildades på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Initiativet till kommitténs bildande togs av jurister, samhällsvetare och massmediefolk från samtliga de fyra nordiska länderna. Orsaken till det nordiska samgåendet har varit iakttagelser ute "på fältet" främst i Sverige, Danmark och Norge av det snabbt ökande antalet felaktiga och onödiga tvångsomhändertaganden av barn och dessas placering i helt undermåliga familjehem. Dessa övergrepp mot enskilda familjer ha blivit allt grymmare och egenmäktigare. Ofta tas barnet från modern redan på BB. De sociala myndigheterna, som svarar för denna hantering, har blivit allt mäktigare och trotsar både lagar och förordningar - och även domar från Europadomstolen. För att söka råda bot mot detta alltmera grasserande missförhållande, som bringat så mycken olycka och elände till så många barn och deras familjer försöker NKMR med alla till buds stående medel att väcka den allmänna opinionens kännedom om dessa rättsövergrepp.

 

NKMR'S Verksamhet - Opinionsbildning

Sedan starten - och i enlighet med stadgarna - har NKMR bedrivit opinionsbildande verksamhet. Såväl styrelsemedlemmarna som våra övriga medlemmar och sympatisörer har under årets lopp skrivit debattartiklar och insändare eller deltagit i radio- eller TV-program. Ordf. och inbjöds att medverka i inhemska radio- och tidningsintervjuer och i en TV-debatt mot Barnombudsmannen i TV2 debattprogrammet "Debatt" i oktober 2004. Vissa tidningar, t ex Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, har i flera år vägrat publicera debattinlägg i ämnet tvångsomhändertagande av barn. Artiklarna som tidningarna vägrar ta emot går dock inte förlorade utan de publiceras på NKMR:s hemsida med angivande av det öde som de rönt från tidningsföretagen.

NKMR har blivit inbjudna som remissinstans för En ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna, Ju2004/11236/D. Ordf. representerade NKMR på mötet som hölls på Justitiedepartementet i Stockholm den 10 februari 2005 och jur. kand Madeleine Karlin  representerade NKMR på mötet som hölls den 2 maj 2005. NKMR:s synpunkter finns publicerade på vår hemsida. Ytterligare inlagor kommer att utarbetas under året.

 

NKMR har blivit uppmärksammad i Nya Zealand pga att landets riksdag fn debattera införande av en agalag och Sverige anges som den modell att följa. Jag blev intervjuad i två radioprogram tidigare den här veckan nämligen den 14 och 15 juni 2005.

 

Hemsidan på Internet
NKMR:s största och mest framgångsrika medium för opinionsbildning är vår hemsida på Internet. I oktober 1997 fick vi denna hemsida på Internet genom sponsring av Globecom. Sedan februari 2005 har vi en ny sponsor F S Data, ett företag i Malmö.

 

NKMR har dock inte fått sponsring med hemsidan av den amerikanske leverantören av domänadressen. Inledningsvis fick NKMR betala 100 US $ vilket är avgiften för domänadressen som abonneras i två år. Därefter har vi betalt en årlig avgift på 35 US $. Hemsidan togs i bruk den 21 november 1997.

 

NKMR publicerar på de nordiska språken danska, norska och svenska, och även på engelska och franska, finska, tyska och spanska, dvs åtta språk. Detta gör budskapet på hemsidan lättillgängligt för hela världen. Besöksfrekvensen är hög. Sedan hemsidan togs i bruk i slutet av november 1997 har vi haft drygt 2,6 miljoner besök till hemsidan.

 

Besöken till NKMR:s hemsida kommer från hela världen. Huvuddelen av besöken kommer dock från Sverige, Norge, Storbritannien, Danmark, Finland, Kanada, USA, och Frankrike. Vi har också fått besök från bl. a Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland och t o m Förenade Arab Emiraterna.

 

Journalister, chefredaktörer vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger oss tillstånd att publicera deras gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor, direkt från NKMR:s hemsida. Privatpersoner är också frikostiga med att ge oss tillstånd att publicera deras artiklar.

 

Gamla artiklar - såväl nordiska som engelska - förs över till våra arkiv i mån av tid.

 

Vi har fått en hel del reaktioner från när och fjärran. Vi har fått rop på hjälp från USA och Kanada, England. Vissa av breven finns publicerade på NKMR:s engelska sida.

 

Genom Internet har NKMR också kunnat hålla våra medlemmar och sympatisörer à jour med information om aktiviteter m m genom grupp e-mails.

 

NKMR har sedan ett par år ett Diskussionsforum. Det är vår medlem Bengt Törngren som har ordnat det åt oss. Vi hade länge behov av en fungerande debattsida, och nu har vi en sådan. Hittills har vi 170 registrerade debattörer men vi har också gästdebattörer. Antalet inlägg på debattsidan är f.n. 1939 och en av de mest populära sektionerna är "Övriga Frågor" där ämnet "Rättsröta" fördes in mycket tidigt under forumets existens.

 

Ett stort tack till alla medlemmar och sympatisörer som tipsar om artiklar som vi kan länka till.

 

 

Andra Aktiviteter

NKMR höll ett mycket framgångsrikt symposium förra året. Vid det symposiet hade vi bl. a tre föreläsare från England och Skottland. Information om våra tidigare symposier finns på vår hemsida.

 

Som vanligt har en del spännande saker hänt för NKMR under verksamhetsåret men en del gamla saker är ännu inte uppklarade.

1 - Som de flesta av er redan vet utsattes NKMR:s SÖK-tjänst för en anonym anmälan till Datainspektionen i maj 2000. Datainspektionen utfärdade ett föreläggande som innebar att vi måste omedelbart upphöra med eftersökning av "administrativt frihetsberövade barn och spridning av information till tredje land."

Vi stängde Söktjänsten och vi överklagade Datainspektionens beslut till länsrätten i Stockholm, som i beslut den 29 januari 2001 avvisade vårt överklagande. Vi överklagade vidare till kammarrätten där vi fick prövningstillstånd. Den 23 januari 2002 beslutade kammarrätten att återförvisa målet till länsrätten för sakprövning. Ännu är saken inte avgjord. Hela händelseförloppet redovisas på NKMR:s hemsida under rubriken "NKMR:s SÖK-tjänst och YTTRANDEFRIHETEN".

Länsrätten i Stockholm avkunnade dom i målet den 5 februari 2004. NKMR förlorade. Domen överklagades till kammarrätten i Stockholm. Även där förlorade NKMR. Vi har nu begärt prövningstillstånd i Regeringsrätten där målet måste kompletteras inom kort. För mer information vg och se NKMR:s SÖK-tjänst och Yttrandefriheten 

Den långa handläggningstiden i förvaltningsdomstolarna har medfört att NKMR:s verksamhet med att be allmänheten om hjälp då föräldrar efterlyser sina av socialtjänsten bortförda barn som hålls på hemliga adresser har således varit stört under två års tid. Vi avser att översätta uppgifterna om hur Sveriges myndigheter kränker utsatta medborgares yttrandefrihet till engelska och franska. Dessvärre har vi små resurser så frivilliga översättare efterlyses.

2 - I juli 2004 greps en norsk fd stortingsledamot som hade flytt med sina onödigt tvångsomhändertagna barn till Spanien där de hade bott sedan drygt två år. I samband med publiciteten kring fallet skrev NKMR till Spaniens premier minister via ambassaderna i Stockholm och Oslo och vädjade om skydd för familjens rättigheter men dessvärre valde Spaniens regering att utlämna modern och barnen till de norska myndigheterna och ett splittrat familjeliv.


Administration & organisation
NKMR är en ideell organisation och den är registrerad som sådan. Organisationsnumret 855102-0053 är inskrivet i NKMR:s adress. Sedan april 1997 har NKMR också postgirokonto nr 444 888 1-5. Postgirot administreras av NKMR:s kassör, jur. kand. Rigmor Persson. Sedan posten stängt boxarna har vårt boxnummer upphört så numera använder NKMR ordförandens gatuadress.

Styrelsen
Styrelsen består av medlemmar från de fyra nordiska länderna. Sverige har innehaft ordförandeposten sedan NKMR bildades i november 1996. Uppgifter om styrelsen finns på hemsidan. Under verksamhetsåret blev det en stadgeändring vilket också ledde till en ändring i styrelsens sammansättning. Ändringen innebär att medlemsländerna skall ha varsin viceordförandepost. Således omvaldes professor J P Roos, Finland, som vice ordförande, teol. cand. Majken Frost, Danmark, dåvarande andra v. ordf. valdes till v. ordf. och Nina Elin Hauge, Norge nyvaldes som v. ordf. Nina Elin Hauge avgick i februari i år. Jur. kand Rigmor Persson är kassör sedan snart tre år tillbaka. Övriga styrelsemedlemmar var Anu Suomela, ledare i PESUE, Finland, omval, Margit Eliasson, fd språkrör i Mormorsupproret, Dagny Hysing-Dahl, Norge och Else Sommer, Danmark, nyvalda. Dagny Hysing-Dahl och Else Sommer lämnade styrelsen under året. Suppleanterna har varit juss. stud. Sverre Eskeland, Norge suppleanten advokaten Tryggve Emstedt, ordf. i Länderkommittén, Sverige. Jag vill tacka samtliga för det ovärderliga arbetet som de har utfört för NKMR.

Styrelsemöten
Styrelsemedlemmarna har regelbundna och omfattande kontakter med varandra via telefon, brev, fax och e-mail. Det enda styrelsemötet som hölls under verksamhetsåret 2004 var ett telefonmöte som ägde rum den 22 november 2004. Årets styrelsemöte kommer att hållas här på Hotel Europa i direkt anslutning till detta årsmöte.

 

Medel till verksamheten

NKMR:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifterna och enstaka gåvor. Vi bugar och tackar för bidragen. NKMR har tidigare gjort ansökningar för erhållande av medel från EU (staten bestämmer vilka som får komma i fråga), Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden. NKMR har fått avslag på ansökningarna.

 

NKMR har emellertid erhållit en del sponsring. Från oktober 1997 till februari 2005 sponsrade Internet leverantören Globecom NKMR:s hemsida. Svenska Arbetsgivarföreningen i Göteborg lånade ut sitt stora konferensrum till NKMR för hållande av årsmöte och symposium 1998. Hotell Europa sedan 1999 och även i år lämnat 50 % rabatt på lokalhyran för vårt symposium och årsmöte. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne beviljade såväl 1998 som 2002 medel - 25 000 kr - till anskaffande av en dator, skrivare, fax och telefon. LapPower lämnade rabatter så att vi kunde köpa en dyrare dator och tillbehör. Bidraget från Bångs Stiftelse 2002 och en generös sponsring från Canon, Göteborg möjliggjorde inköp av en videoprojektor och en Smartbase dvs en multimaskin. Franska Reformerta Kyrkan i Stockholm bidrog till NKMR symposium i Stockholm (24/8 2002) med fri lokal och Stiftelsen for Forensisk Psykologi gav oss 5000 kr för att täcka kostnaderna för symposiet.

 

Andra sponsorer är: Svanströms, som sedan två år tillbaka har sponsrat NKMR med kontorsmateriell till ett värde av 500 kr, och Clas Ohlson, Bäckebol som skänkte ramarna till NKMR:s diplom för symposium samt 200 C5-kuvert (2003). En medlem, Sven Törnquist, skänkte samma år en 40G hårddisk avsedd att förvara en säkerhetskopia av hemsidan. Ljudföretaget Rent ut i Mölndal hyrde ut ljudutrustning för NKMR:s symposium såväl 2004 som i år till det facila priset av 400 kr och datakonsulten Bengt Törngren har sponsrat NKMR med åtskilliga timmars data och installationsarbete samt den tekniska förberedelsen kring förra årets och årets symposier.

 

I samband med att kammaråklagaren Stefan Holmlin tagit sitt liv den 5 april 2002 till följd av att han år 1998 i samband med sin skilsmässa anklagats för sexuella övergrepp på sin styvdotter, bad hans föräldrar, Rigmor Persson och Sture Persson, och syskon de övriga sörjande att tänka på NKMR och vår verksamhet. Donationerna uppgick till 6 900 kr.

 

Jur. kand. Madeleine Karlin, fd sekreterare i NKMR representerade NKMR vid mötet den 2 maj 2005 inför justitiedepartementets utarbetande av "En ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna". Madeleine Karlin åkte till Stockholm för egna medel vilket innebar sponsring med ca 2000 kr exkl. hennes värdefulla arbetstid.

 

På grund av NKMR:s vacklande ekonomi har vår suppleant advokaten Tryggve Emstedt sponsrat 2005 års symposium och årsmöte med det generösa bidraget av 2000 kr.

 

Å NKMR:s vägnar vill jag framföra vårt hjärtliga TACK! till våra bidragsgivare och sponsorer.

 

NKMR:s finansiella ställning framgår av revisionsberättelsen.

 

Förlorade medlemmar och sympatisörer

Sedan NKMR bildades har vi förlorat tolv medlemmar och sympatisörer som har avlidit. NKMR har skickat kondoleanser till ifrågavarande medlemmarnas familjer.

 

 

Framtidstro
NKMR:s verksamhet pekar i en mycket positiv riktning. Ordf. inbjöds att medverka i inhemska radio- och tidningsintervjuer dels i ett debattprogram i TV2 i oktober 2004, vi blev inbjudna att delta som remissinstans i utformningen av "En ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna" och ordf. har också blivit intervjuad i utländska media. Detta ger framtidstro.

 

NKMR har etablerat kontakter med åtskilliga utomnordiska organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Det finns numera åtskilliga Human Rights hemsidor på Internet. Vi har funnit, tagit kontakt med och länkat till ett antal hemsidor i USA, Kanada, England och Australien som behandlar tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn. Chefredaktörer och journalister vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger oss tillstånd att publicera sina gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor, direkt från vår hemsida. Vi har också blivit kontaktade av ett antal utländska organisationer som sedermera har länkat till vår hemsida. Numera är inte NKMR den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Genom NKMR:s publicering på Internet - även på engelska, franska, spanska och tyska - har omvärlden kunnat få reda på att det finns ett oerhört stort behov av skydd för privat- och familjeliv i de nordiska länderna.

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att styrelsen har fullgjort alla sina åligganden beträffande utveckling av NKMR och dess konsolidering samt uppfyllande av stadgandena vad gäller opinionsbildning i alla medierna. Hemsidan på Internet - som ju är tillgängligt för hela världen - är dock NKMR:s största tillgång. Den är billigare än en medlemstidning och artiklarna finns kvar för läsning under lång tid. Därefter sorteras artiklarna omsorgsfullt i kategorier för fortsatt publicering i våra Artikelarkiv.

 

Gensvaret från enskilda och föreningar har varit uppmuntrande.

 

NKMR behövs.

 

Olofstorp den 18 juni 2005

 

 

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMR


 

Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2005


Tillbaka till Huvudsidan

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter