Revisionsberätelse 2005

Advokatfirman Lennart Hane AB

 

REVISIONSBERÄTTELSE

 

Över granskning av NKMR:s räkenskaper för kalenderåret 2004.

NKMR är en ideell förening med förenklade beslutsformer så till vida att medlemsmöten mellan årsmötena ej förekommer. Styrelsen är vald på årsmötet men protokollförda styrelsemöten har ej redovisats under de tre verksamhetsår jag granskat. Verksamheten har väsentligen bestått i insamlande av material och publicering därav på NKMR:s hemsida samt därutöver information via E-mail mellan styrelsemedlemmar ävensom ett symposium i anslutning till årsmötet.

Föreningens ekonomiska omsättning har varit låg och inkomsterna har i allt väsentligt utgjorts av medlemsavgifterna.

För verksamhetsåret 2002 företeddes grundbok för noteringar jämte verifikationer över utgifter och inkomster. Däremot har bokslut ej företetts för verksamhetsåren 2002-2004.

För revisionen av 2003 års verksamhet har företetts grundbok med fortlöpande noteringar men inga verifikationer över utgifterna.

För det året skrev jag en rapport enlig vilken ”anledning till anmärkning föreligger ej beträffande redovisade inkomster medan utgifterna som ej bestyrkts med verifikationer dock synes stå i god överensstämmelse med det framtagna resultatet” varför jag tillstyrkte ansvarsfrihet.

Samma påpekanden kan göras beträffande 2004 år räkenskaper så till vida att inkomsterna i allt väsentligt bestående av medlemsavgifter inkommit till NKMR:s postgiro medan utgifterna betalats över postgirot så att det verifierade saldot om 7.462,04 kr innestår på  NKMR:s postgiro den 31 december 2004.

Den ekonomiska omslutningen är emellertid så blygsam att den förenklade redovisningen bör kunna godkännas även för 2004.

Min granskning visar klart att föreningens svaga ekonomi och låga omsättning icke möjliggjort för ordföranden att obehörigen tillgodogöra sig föreningens medel. Allt pekar tvärtemot på att ordföranden oegennyttigt subventionerat föreningen med omfattande oavlönat arbete och därutöver tillhandahållit andra nyttigheter utan någon gränsdragning över vad som därav skall ersättas och till vilka belopp.

För aktuellt räkenskapsår förhåller det sig annorlunda på så sätt att ordföranden inför årsslutet fordrat ersättning utan närmare specifikation vilket föranlett en utbetalning till henne om 15.000 kr i november månad.

Därefter har ordföranden i en bekräftande faktura specificerat ersättningsbelopp varav framgår att hon ej fordrar ersättning för egna arbetsinsatser utan för beräknade belopp som avser andra av henne tillhandhållna nyttigheter samt för externa utgifter för internetabonnemang.

Jag tillstyrker därför att årsmötet beviljar ansvarsfrihet för det granskade räkenskapsåret.

För fortsättningen måste ett budgetförslag upprättas så att det framgår vilka sorts utgifter det rör sig om och den inbördes beloppsfördelningen samt föreningens förväntade inkomster.

I anledning av den häftiga kritik som riktas mot ordföranden finner jag anledning uttala att vad gäller anspelningar eller direkta beskyllningar för ekonomiska oegentligheter är de grundlösa och grovt kränkande och vad gäller samarbetsformerna är det anmärkningsvärt att så många till synes kvalificerade personer funnit anledning att vädra sina personliga aggressioner helt oresonligt i stället för att söka vägar för att förstärka våra strävanden mot vårt gemensamma och ytterst angelägna mål - att stoppa den groteska tvångsvården av barn inte bara i Sverige.

Stockholm i mars 2005

 

revisionsberattelse_2005

 

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter