Årsmötesprotokoll 2005

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Plats: Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

Lördagen den 18 juni 2005 klockan 17.30

 

§ 1

NKMR:s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnade årsmötet.

 

§ 2

Bengt Törngren valdes till mötesordförande.

 

§ 3

Birgitta Andersson valdes till sekreterare.

 

§ 4

Rigmor Persson och Jeanette Österstål valdes till justeringsmän.

 

§ 5

Kallelsen till årsmötet gick ut den 18 maj 2005.

Mötet godkände årsmötets behöriga utlysande.

 

§ 6

Dagordningen fastställdes. Ev. frågor tages under rubriken övrigt.

 

§ 7

Ruby Harrold-Claesson föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret juli 2004 - juni 2005.

 

§ 8

Revisorsberättelsen för verksamhetsåret 2004 föredrogs av Rigmor Persson eftersom ingen av revisorerna var tillstädes på årsmötet.

 

§ 9

Kassören Rigmor Persson redogör för aktuell kassaställning.

Kassan uppgår den 31/12–04 till 7462 kr och fyra öre

Föreningens tillgångar förvaltas över postgiro.

Kontanta utlägg göres vanligtvis av kassören eller ordf. mot kvitto.

 

§ 10

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

 

§ 11

Medlemsavgiften har varit 250:- för enskilda och för äkta makar. Organisationer har betalt en årsavgift om 700:-.

Mötet beslutade om oförändrad årsavgift för kommande verksamhetsår.

 

§ 12

Förslag till ändringar i NKMR:s stadgar

Beslut: senareläggs till nästa år.

§ 13

Val av styrelse för verksamhetsåret 1 juni 2005 - 30 juni 2006.

Valberedningens förslag föreligger enligt nedanstående:

Ordförande jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (omval)

Vice ordförande JP Roos, Finland (omval)

Vice ordförande Majken Frost, Danmark (omval)

Vice ordförande Sverre Eskeland, Norge (nyval)

Kassör jur. kand., Rigmor Persson, Sverige (omval)

Sekreterare Anu Suomela, Finland (omval)

Suppleant advokat Tryggve Emstedt, Sverige (omval)

Beslut:

Årsmötet omväljer med acklamation sittande styrelse.

 

§ 14

Val av revisor och revisorssuppleant.

Förslag föreligger enligt nedanstående:

Revisor Advokat Lennart Hane, Sverige (omval)

Beslut: bifalles

 

§ 15

Sedan en medlem i valberedningen avgått har Bengt Törngren ensam fungerat som valberedning. Ordförande anmäler att valberedningen skall väljas av sittande årsmöte.

Efter diskussion beslöts att sittande årsmöte föreslår och väljer valberedning.

Beslut:

Till Valberedning valdes:

Bengt Törngren (sv)

Endre Dolhamre (sv)

 

§ 16

Årsmötesplanering:

Beslut:

På grund av de tidigare under året stora problemen och motstridigheterna beslutas att årsmötesplatsen för 2006 förläggs till Göteborg.

 

§ 17

Övriga frågor.

Inga övriga frågor

 

§ 18

Årsmötet förklaras avslutat kl.19:00

Vid protokollet

Signatur

Birgitta Andersson

Justeras :

Signatur

Rigmor Persson                                                                                                                                                                  Jeanette Österstål

 

Ordf. kommentar

Vi har inte kunnat nå justeringsmannen Jeanette Österstål.

 

 

 

 

NKMR:s symposium och årsmöte 18 juni 2005


Tillbaka till Huvudsidan

 

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter