Stöd Nkmr

Amount: 

Våra sponsorer

Fallet Simeon - En berättelse om tvångsomhändertagandet av ett spädbarn

 

NKMR:s svar nr. 2

 

 

 

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR

För skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna

Ordf. Ruby Harrold-Claesson, Jur. kand., Ströms väg 37, S-424 71 OLOFSTORP, Sverige.

Tel. (+) 46 - 31 - 70 20 385, Fax. (+) 46 - 31 - 70 25 242, Org.nr 855102-0053

Pg. 444 88 81 -5

Domänadress: http://www.nkmr.org

   

 

2002-05-02

 

 

Eva Andersson & Andreas Berglund KÅGERÖD

eva.a@

 

 

Angående: Tvångsomhändertagande av Ert lille barnbarn

 

Bästa Eva Andersson & Andreas Berglund,

 

Jag bekräftar härmed at Era mails med Era förtvivlade rop på hjälp har kommit NKMR tillhanda.

 

Inledningsvis vill jag framhålla att det är synnerligen betänkligt att de unga föräldrarna har "tillåtits" att välja att de ville föda sitt barn, men de tillåts inte ta hand om barnet - inte ens med hjälp av den äldre generationen som kan och är villiga att hjälpa dem.

 

Socialtjänstens hantering av Ert lille barnbarn Simeon är synnerligen anmärkningsvärd. Enligt förarbetena till LVU och enligt Socialstyrelsens rekommendationer skall ett tvångsomhändertagande vara den sista åtgärden i en rad av olika åtgärder.

 

Socialtjänstens hantering av Ert lille barnbarn förefaller därför vara ett grovt åsidosättande av gällande svensk lag dvs den lagändring i 22 § 4:de stycket Socialtjänstlagen som trädde i kraft den 1 januari 1998, enligt vilken mor- och farföräldrar eller andra släktingar skall utredas på samma sätt som dem som socialtjänsten utser som fosterhem till LVU-ade barn.

 

Samtidigt utgör hanteringen av barnet och hans mor, far, och övriga släktingar en grov kränkning av Artikel 3 av FN:s Barnkonvention och Artikel 8 av den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna.

 

Artikel 3 av FN:s Barnkonvention stadgar:

"Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, SKALL BARNETS BÄSTA KOMMA I FRÄMSTA RUMMET." Detta stadgande har intagits i socialtjänstlagen där det talas om "barnets bästa" men tolkningen av vad som är bäst för barnen motsvarar dessvärre inte vad som i själva verket är bäst för barnen eftersom man vägrar lyssna på barnen.

 

Artikel 8 av den Europeiska Konventionen angående de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna stadgar:

"Envar har rätt att få sitt privat- och familjeliv respekterat, liksom sitt hem och sin korrespondens.

Offentliga myndigheter får inte störa åtnjutandet av denna rättighet med undantag av vad som är stadgat i lag och är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle .."

 

Ett tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av ett barn är likvärdigt med en dödförklaring av barnets föräldrar och släkt. Läs gärna Professor Sven Hessles artikel i Fallet Alexander Aminoff i NKMR:s artikelarkiv.

 

Socialtjänstens tillämpning och deras hantering av barn och föräldrar har därför gjort att Sverige åtskilliga gånger har tvingats sitta på den anklagades bänk i Strasbourg. I åtskilliga fall har Sverige blivit fällt för kränkning av barns och deras föräldrars mänskliga rättigheter. Den 27 april 2000 i målet K & T v. Finland, dömde Europadomstolen Finland för tvångsomhändertagande av ett nyfött barn. Dessvärre vägrar socialtjänstens personal i detta avlånga land att lära sig från de fällande domarna mot Sverige och mot de andra europeiska länderna som tillämpar samma ödesdigra och okänsliga familjepolitik.

 

Du frågade i Ditt mail om Ni ska polisanmäla socialtjänsten. Mitt svar på denna fråga är ja. Det förefaller onödigt att tvångsomhänderta barnet och placera det i ett fosterhem där det redan finns så många barn - särskilt med tanke på att barnets farmor med familj är villiga att ta hand om honom.

 

Att döma av socialtjänstens agerande i det här fallet har de träffat ett avtal med ett fosterhem och avtal skall hållas enligt avtalsrättsliga principer. Härvidlag struntar socialarbetarna huruvida de kränker Europakonventionen som Sveriges regering så högtidligt signerat och ratificerat 1950 - 52  samt inkorporerat i gällande svensk lag genom SFS 1994:1219.

 

Socialtjänsten bör därför polisanmälas för tjänstefel eftersom de skall välja den åtgärden som är minst ingripande i barnets liv.

 

Vi kommer att publicera Er redogörelse på NKMR:s hemsida under Pågående rättsfall.

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand

Ordf. i NKMR

 

PS Visa gärna det här mailet för socialarbetarna i Svalöv. Glöm inte att titta på Kalla Fakta i TV 4 i kväll.

 

Dens

 

 

Tillbaka till Fallet Simeon

 

Tillbaka till Rättsfall

Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter