Swedish

Välj ditt språk

REVISIONSBERÄTTELSE 2003

Undertecknad som av NKMR valts till revisor för dess ekonomiska verksamhet kalenderåret 2002 - 01 -01   - 2002 - 12 - 31 får härmed avge min revisionsberättelse.

För mig till granskning har överlämnats en kassabok för verksamhetsåret omfattande inkomster och utgifter under granskningsperioden samt därtill hörande inkomst- och utgiftsverifikationer som avprickats mot noteringarna i kassaboken.

Något bokslut har ej upprättats utan det kan noteras att i balans ingående medel från föregående år utgjordes av på postgirokonto nr 444 88 81 - 5 innestående kr 1 394,83 och i utgående balans 30 444,64 kr innestående på omnämnt postgirokonto den 31 december 2002.

Enär de till mig överlämnade räkenskapshandlingarna ej föranlett någon anmärkning tillstyrker jag att ansvarsfrihet beviljas avseende den ekonomiska förvaltningen.

Stockholm den 18 maj 2003

Lennart Hane, advokat

Kallelse till Symposium 2003

Kallelse till Årsmöte 2003

Tillbaka till Huvudsidan