Protokoll fört vid NKMR: s årsmöte lördagen den 17 juni 2000.

Plats: Hotell Europa, Köpmansgatan 38 i Göteborg

Protokollförare styrelseledamoten och antropologen Peter Klevius

§ 1 - NKMR: s ordförande Ruby Harrold-Claesson öppnar mötet.

§ 2 - Till mötesordförande väljs professor Marianne Haslev-Skånland

§ 3 - Till justeringsmän väljs Helena Lufuma och Siv Westerberg

§ 4 - Årsmötet befinnes behörigen utlyst.

§ 5 - I kallelsen föreslagen dagordning fastställs

§ 6 - NKMR: s ordförande Ruby Harrold-Claesson föredrar verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret juli 1999 -juni 2000.

§ 7 - Siv Westerberg föredrar revisionsberättelsen för 1999

§ 8 - Kassören redogör för NKMR: s aktuella kassaställning. Behållning per 2000-06-02 var 8.482,41 kr

§ 9 - Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes.

§ 10 - Fastställdes medlemsavgifter per år enligt tidigare dvs. 250:- för individer och 700:- för föreningar.

§ 11 - Mötet godkände valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 1 juli 2000 - 30 juni 2001:

Ordförande

jur. kand. Ruby Harrold-Claesson, Sverige (omval)

Vice ordförande

professor Marianne Haslev Skånland, Norge (omval)

2:e vice ordförande

antropolog Peter Klevius, Finland (omval)

Kassör

jur. kand., med. lic. Siv Westerberg, Sverige (omval)

Sekreterare

teol. cand. Olav Okkels Danmark (omval)

Sekreterare

journalist Eva Granheim, Norge (nyval)

Suppleant

advokat Tryggve Emstedt, Sverige (omval)

§ 12 - Förslag till val av revisor och revisorssuppleant enligt nedanstående godkändes:

Revisor

f d riksdagsledamoten Rune Torwald, Sverige (omval)

Revisorssuppleant

Advokat Lennart Hane, Sverige (omval)

§ 13 - Förslag att styrelsen utgör valberedning godkändes

§ 14 - Nästa årsmöte mm. M H S föreslog att följande styrelsemöte skulle hållas i Gbg i samband med symposium. En majlördag föreslog SW. M H S föreslog att symposiet skulle hållas först och årsmötet senare.

§ 15 - Ordförande RHC föredrog verksamhetsberättelsen

§ 16 - Mötesordförande MHS avslutar årsmötet.

Stockholm den 17 juli 2000

Peter Klevius

Protokollförare

Protokollet justerat

Stockholm den 19/7 2000

Helena Lufuma

Göteborg den 19 juli 2000

Siv Westerberg

Tillbaka till Årsmötet 2000

Tillbaka till Huvudsidan