Swedish

Välj ditt språk

Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

NKMR

För skydd av familjers rättigheter i de nordiska länderna

VERKSAMHETSBERÄTTELSE AUGUSTI 2009

Inledningsvis vill jag meddela att NKMR:s beskyddare, Birgitta Wolf von Rosen, har avlidit, 96 år gammal. Vi tackar henne för de 13 år då hon, "Fångarnas Ängel" har lånat sitt namn och sitt anseende och sin internationella ryktbarhet till NKMR. Må hon vila i frid.

Efterforskning efter en ny beskyddare pågår. Medlemmarna kommer att underrättas när en ersättare antar uppdraget.

Kort Historik

NKMR bildades på Christiansborg i Köpenhamn den 30 november 1996. Initiativet till kommitténs bildande togs av jurister, samhällsvetare och massmediafolk från samtliga de fyra nordiska länderna. Orsaken till det nordiska samgåendet har varit iakttagelser ute "på fältet" främst i Sverige, Danmark och Norge av det snabbt ökande antalet felaktiga och onödiga tvångsomhändertaganden av barn och dessas placering i helt undermåliga familjehem. Dessa övergrepp mot enskilda familjer ha blivit allt grymmare och egenmäktigare. Ofta tas barnet från modern redan på BB. De sociala myndigheterna, som svarar för denna hantering, har blivit allt mäktigare och trotsar både lagar och förordningar - och även domar från Europadomstolen. För att söka råda bot mot detta alltmera grasserande missförhållande, som bringat så mycken olycka och elände till så många barn och deras familjer försöker NKMR med alla till buds stående medel att väcka den allmänna opinionens kännedom om dessa rättsövergrepp.

NKMR'S Verksamhet - Opinionsbildning, lokalt och internationellt

Sedan starten - och i enlighet med stadgarna - har NKMR bedrivit opinionsbildande verksamhet.

Verksamheten har varierat under det gångna året. Den 30 oktober 2008 blev NKMR inbjudna att presentera vår verksamhet och föreläsa för gymnasisterna på Mänskliga Rättighetsgymnasiet i Kristianstad. Professor Jacob Sundberg och jag medverkade med var sitt föredrag.

Under hösten 2008 inledde socialchefen i Lerums kommun diskussioner med NKMR som utmynnade i att NKMR blev inbjudna den 27 februari 2009 att presentera vår verksamhet och föreläsa för kommunens anställda under deras informationsmöte. Därefter meddelade verksamhetschefen att de kommer gå vidare med att ordna en dag om makt och att hantera makten inom socialtjänsten samt att detta skulle följas upp med en etikdag. Det är då hoppfullt att min föreläsning har lett till en fortsatt diskussion i ämnet - vilket ju var mitt syfte.
Under våren publicerade olika media uppgifter om att en tysk pojke hade rymt från ett tyskt sk behandlingshem i Dalarna. Dessa uppgifter väckte NKMR:s grundare, jur. kand., med lic Siv Westerbergs intresse och nyfikenhet och hon tillsammans med vår "specialresurs" Madeleine Johansson började gräva i fallet. Både Siv Westerberg och hennes tvillingsyster, Birgitta Hellwig, har gjort JO-anmälningar och polisanmälningar. Fallet har av teamet Westerberg-Johansson döpts till "Guantanamo i Dalslandsskogen" som Madeleine Johansson föreläste om tidigare idag.

En nyligen avslutad verksamhet ägde rum den (9) 10 -12 augusti 2009 då jag representerade NKMR vid World Congress of Families V i Amsterdam. Denna medverkan har möjliggjorts genom generös sponsoring av World Peace Foundation i Stockholm. WCF V antog en "Amsterdam Declaration" som kan höras och läsas på deras hemsida på Internet.

Verksamhet från tidigare som ännu inte har burit frukt är bl a den skrivelse

"Barn tvångsomhändertas utan saklig grund" som undertecknades av 23 advokater och jurister inkl. en fd åklagare och ett hyresråd och fd kammarrättsråd. I skrivelsen, som publicerades i ett antal tidningar begärde vi att JK skulle tillsätta en utredning liknande den som utmynnade i rapporten "Felaktigt dömda".

Inte heller har den inbjudan som NKMR fick under 2004 att medverka som remissinstans för "En ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna" (Ju2004/11236/D), givit någon synbar frukt ännu, förutom att NKMR blev inbjudna att återigen att medverka vid konferensen den 7 februari 2008 i Rosenbad angående genomförandet av "En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009". NKMR finns omnämnd i Regeringens skrivelse 2005/2006:95, sid 212 enligt följande:

"Slutligen bör nämnas i anslutning till rätten till privatliv att ett par enskilda organisationer har kommit in med yttranden som rör familjelivet.
Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter har framfört att de anser att tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar är skadliga för barn samt att kunskaperna inom socialtjänsten behöver stärkas. Organisationen har även pekat på de berättelser om missförhållanden vid behandlingshem som fram förts i TV i december 2005.".

I början av 2005 blev NKMR uppmärksammade i Nya Zeeland pga att landets parlament övervägde införande av en agalag och Sverige angavs som modellen att följa. Sedan jag skickade in ett yttrande till Justice and Electoral Committee on the Crimes (Abolition of Force as a Justification for Child Discipline) Amendment Bill, blev jag inbjuden till en muntlig utfrågning som ägde rum i Wellington, Nya Zeeland i slutet av juli 2006. Besöket på Nya Zeeland varade i två fullspäckade veckor med radio- TV- och tidningsintervjuer, föreläsningar, offentliga föredrag och träffar med familjeombudsmannen, barnombudsmannen, och advokatsamfundets familjerättssektion. Rapporten från vistelsen på Nya Zeeland finns på NKMR:s hemsida i sektionen "Rapporter".

Trots det hårda motståndet från den Nya Zeelandska befolkningen - 85 % var emot införande av en agalag som de ansåg skulle underminera föräldraauktoriteten, förvandla goda föräldrar till brottslingar och leda till onödiga tvångsomhändertaganden och fosterhemsplaceringar av barn - infördes agalagen i Nya Zeeland i juni 2007. Motståndet mot lagen har inte klingat av, utan i stället har oppositionen samlat in 390 000 namnteckningar för ett referendum, som har hållits under perioden 31 juli t o m 21 augusti 2009. Resultatet emotses med stort intresse.


Förutom insatserna ovan har ordföranden medverkat i ett radioprogram i fransk radio i januari 2007 och i en TV-intervju som sändes i schweizisk TV den 9 december 2007 och i France TV5 i maj 2008. Därtill har jag skrivit artiklar för olika utländska tidningar och tidskrifter. Andra styrelsemedlemmar och NKMR:s grundare, jur kand, med lic Siv Westerberg, har varit aktiva på hemmaplan, dvs i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

NKMR Norge
I april 2009 anmälde NKMR:s norska v. ordf. Gry Scholz Nærø, den norska avdelningen av NKMR som medlem i Child Rights Information Network (CRIN) och medlemskapet har beviljats. Gry Scholz Nærø har även påbörjat en debatt om tvångsomhändertagande av barn i Norge, på Facebook och hon har polisanmält flera barnevernskontor.

Hemsidan på Internet
NKMR:s största och mest framgångsrika medium för opinionsbildning är vår hemsida på Internet. I oktober 1997 fick vi denna hemsida på Internet genom sponsring av Globecom. Sedan februari 2005 är F S Data, ett Internetföretag i Malmö, vår sponsor.

NKMR har dock inte fått sponsring med hemsidan av den amerikanske leverantören av domänadressen. Inledningsvis fick NKMR betala 100 US $ vilket är avgiften för domänadressen som abonneras i två år. Därefter har vi betalt en årlig avgift på 35 US $. Hemsidan togs i bruk den 21 november 1997.

NKMR publicerar på de nordiska språken danska, norska och svenska, och även på engelska och franska, finska, tyska och spanska, dvs åtta språk. Detta gör budskapet på hemsidan lättillgängligt för hela världen. Besöksfrekvensen är hög. Sedan hemsidan togs i bruk i slutet av november 1997 har vi haft drygt 7,5 miljoner besök till hemsidan.

Besöken till NKMR:s hemsida kommer från nästan hela världen. Huvuddelen av besöken kommer dock från Sverige, Norge, Storbritannien, Danmark, Finland, Kanada, USA, och Frankrike. Vi har också fått besök från bl. a Australien, Brasilien, Japan, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland och t o m Förenade Arab Emiraterna.

Journalister, chefredaktörer vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger oss tillstånd att publicera deras gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor, direkt från NKMR:s hemsida. Privatpersoner är också frikostiga med att ge oss tillstånd att publicera deras artiklar.

Vissa tidningar har i flera år vägrat publicera debattinlägg i ämnet tvångsomhändertagande av barn. Artiklarna som tidningarna vägrar ta emot går dock inte förlorade utan de publiceras på NKMR:s hemsida med angivande av det öde som de rönt från tidningsföretagen.

NKMR:s hemsida används som ett forskningsbibliotek av studenter m. fl. Gamla artiklar - såväl nordiska som engelska - förs över till våra arkiv och bevaras för framtiden.

Vi har fått en hel del reaktioner från när och fjärran. Vi har fått rop på hjälp från USA och Kanada, England, och nu senast från Ireland. Vissa av breven finns publicerade på NKMR:s engelska sida.  Nästan varje dag får jag något eller ett par samtal från förtvivlade föräldrar någonstans i Sverige, om att deras barn har tvångsomhändertagits eller hotas av tvångsomhändertagande. Detsamma gäller för andra styrelsemedlemmar i NKMR. Jur. kand. Rigmor Persson, pga sina personliga erfarenheter när hennes son, kammaråklagare Stefan Holmlin, blev utsatt för falska anklagelser om sexuella övergrepp på barn, får nästan dagligen rop på hjälp från män som själva har blivit utsatta för falska anklagelser och hon upprätthåller kontakter med dem som har blivit oskyldigt dömda eller avtjänar strafftid.

 Genom Internet har NKMR också kunnat hålla våra medlemmar och sympatisörer à jour med information om aktiviteter m m genom grupp e-mails.

NKMR har ett Diskussionsforum sedan sex år tillbaka. Det är vår medlem Bengt Törngren som har ordnat forumet åt oss. Vi hade länge behov av en fungerande debattsida, och nu har vi en sådan. Hittills har vi 322 registrerade debattörer men vi har också haft gästdebattörer. Antalet inlägg på debattsidan är f.n. 7900 stycken - dvs 1548 fler än förra året.

Ett stort tack till alla medlemmar och sympatisörer som tipsar om artiklar m m som vi kan länka till.

Andra Aktiviteter

NKMR höll ett mycket framgångsrikt symposium förra året. Information om våra tidigare symposier finns på hemsidan i sektionen "Rapporter".

Som vanligt har en del spännande saker hänt för NKMR under verksamhetsåret men en del gamla saker är ännu inte uppklarade.

Som de flesta av er redan vet utsattes NKMR:s SÖK-tjänst för en anonym anmälan till Datainspektionen i maj 2000. Datainspektionen utfärdade ett föreläggande som innebar att vi måste omedelbart upphöra med eftersökning av "administrativt frihetsberövade barn och spridning av information till tredje land."

Regeringsrätten har i beslut den 24 maj 2007 vägrat att meddela prövningstillstånd. För mer information vg och se NKMR:s SÖK-tjänst och Yttrandefriheten. Fallet anmäldes till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, men vi fick inte provningstillstånd. 

 
Administration & organisation
NKMR är en ideell organisation och den är registrerad som sådan. Organisationsnumret 855102-0053 är inskrivet i NKMR:s adress. Sedan april 1997 har NKMR också postgirokonto nr 444 888 1-5. Postgirot administreras av NKMR:s kassör, jur. kand. Rigmor Persson. Sedan posten stängt boxarna har vårt boxnummer upphört så numera använder vi ordförandens gatuadress. NKMR har inget eget kansli och saknar egen utrustning.

Styrelsen
Styrelsen består av medlemmar från de fyra nordiska länderna. Sverige har innehaft ordförandeposten sedan NKMR bildades i november 1996. Uppgifter om styrelsen finns på hemsidan. Under verksamhetsåret 2005 blev det en stadgeändring vilket också ledde till en ändring i styrelsens sammansättning. Ändringen innebär att medlemsländerna skall ha varsin viceordförandepost. Jag vill tacka samtliga för det ovärderliga arbetet som de har utfört för NKMR.

Styrelsemöten
Styrelsemedlemmarna har regelbundna och omfattande kontakter med varandra via telefon, brev, fax och e-mail. Det har inte hållits något styrelsemöte under 2008 pga. tidsbrist. Ett konsolideringsmöte kommer att hållas i direkt anslutning med årsmötet och årets styrelsemöte kommer att hållas så snart tillfälle ges.

 

Medel till verksamheten

NKMR:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifterna och enstaka gåvor. Vi bugar och tackar för bidragen. NKMR har tidigare gjort ansökningar för erhållande av medel från EU (staten bestämmer vilka som får komma i fråga), Socialstyrelsen och Allmänna Arvsfonden. NKMR har fått avslag på ansökningarna. Sedan en riksdagsledamot hösten 2006 motionerade om statliga bidrag till NKMR gjordes en ansökan till Socialstyrelsen under hösten 2007. NKMR:s ansökan avslogs.

Under hösten 2007 skänkte Canon AB, Göteborg en iR3300 multikopiator att hjälpa oss i vårt arbete.
Jag vill här tacka två av årets föredragshållare har sponsrat med att betala sina egna resekostnader, den ena betalar också sina övernattningar.

Andra sponsorer är: Svanströms, som sedan fem år tillbaka har sponsrat NKMR med kontorsmateriell till ett värde av 500 kr Ljudföretaget Rentut hyr sedan fem år tillbaka ut ljudutrustning för NKMR:s symposium till ett facilt pris och datakonsulten Bengt Törngren har sponsrat NKMR med åtskilliga timmars dator- och installationsarbete samt den tekniska förberedelsen kring tidigare års symposier och även i år.

Uppgifter om annan sponsring framgår av tidigare års verksamhetsberättelser, som finns att tillgå på NKMR:s hemsida.

Å NKMR:s vägnar vill jag framföra vårt hjärtliga TACK! till våra bidragsgivare och sponsorer.

NKMR:s finansiella ställning framgår av revisionsberättelsen.

Förlorade medlemmar och sympatisörer

Sedan NKMR bildades har vi förlorat 20 medlemmar och sympatisörer som har avlidit. I augusti i år avled modern till NKMR:s sponsor och fd sekreterare, jur. kand Madeleine Antonsen. NKMR har framförs våra konsoleanser.

Framtidstro
NKMR:sverksamhet pekar i en mycket positiv riktning. NKMR deltar som remissinstans i utformningen av "En ny nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna" och ordf. har också skrivit artiklar och blivit intervjuad i olika utländska media under årens lopp. NKMR:s opinionsbildningsverksamhet har erhållit 2008 års Æres diplom av den norska tidningen Samfunnsmagasinet. Detta ger framtidstro.

NKMR har etablerat kontakter med åtskilliga utomnordiska organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Det finns numera åtskilliga Human Rights hemsidor på Internet. Vi har funnit, tagit kontakt med och länkat till ett antal hemsidor i USA, Kanada, England, Australien och Nya Zeeland  som behandlar tvångsomhändertagande och fosterhemsplacering av barn och de har länkat till NKMR. Chefredaktörer och journalister vid inhemska och utländska tidningar och tidskrifter ger oss tillstånd att publicera sina gamla artiklar som aldrig har varit publicerade på Internet eller som inte längre finns publicerade på deras hemsidor. Vi har också blivit kontaktade av ett antal utländska organisationer som sedermera har länkat till vår hemsida. Numera är inte NKMR den enda hemsidan som behandlar rätten till familjeliv som en mänsklig rättighet. Genom NKMR:s publicering på Internet - även på engelska, franska, spanska och tyska - har omvärlden kunnat få reda på att det finns ett oerhört stort behov av skydd för privat- och familjeliv i de nordiska länderna.

Inför årsmötet har NKMR mottagit åtskilliga hälsningar från när och fjärran för en lyckad sammankomst. Tack Alla!


Sammanfattningsvis anser jag att styrelsen har fullgjort alla våra åligganden beträffande utveckling av NKMR och dess konsolidering samt uppfyllande av stadgandena vad gäller opinionsbildning i alla medierna. Hemsidan på Internet - som ju är tillgängligt för hela världen - är dock NKMR:s största tillgång. Den är billigare än en medlemstidning och artiklarna finns kvar för läsning under lång tid. Därefter sorteras artiklarna omsorgsfullt i kategorier för fortsatt publicering i våra Artikelarkiv av vår arkivansvarig, Ingegerd Alvbring.

Gensvaret från enskilda, föreningar och media har varit uppmuntrande.

NKMR behövs.

Olofstorp, den 22 augusti 2009

Ruby Harrold-Claesson

Ruby Harrold-Claesson

Jur. kand.

Ordf. i NKMRNKMR: s valberednings förslag inför årsmöte den 22 augusti 2009

Revisionsberättelse NKMR 2008

Tack för fortsatt stöd


Tillbaka till Symposium och Årsmöte 2009

Tillbaka till Huvudsidan