Swedish

Välj ditt språk

REVISIONSBERÄTTELSE  för  N K M R  för  år  2001.

Undertecknad vald att revidera NORDISKA KOMMITTÉN för MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:s verksamhet under år 2001 får härmed efter fullgjort uppdrag redovisa min granskning.

Någon kontantkassa i egentlig mening föreligger ej, utan alla ekonomiska transaktioner redovisas i princip över föreningens postgirokonto 444 88 81 - 5. Detta har jag siffergranskat fullständigt och avstämt mot föreliggande allegat.

Årets intäkter av medlemsavgifter uppgår till      25.850  kronor. Därtill kommer gåvor på 1.623:30 samt ränta på 10:82.

Inga styrelse- eller föreläsningsarvoden har utgått utan endast resebidrag till dem, som haft mycket höga reskostnader.

Lokal- och kontorskostnader i övrigt har uppgått till                                       19.312:20 kr

och kostnader för årsmöte/konferens och dylikt var                                           8.145 kronor.

Årets verksamhet har resulterat i ett överskott på                                                  26:22 !

Postgirots ställning        2001-01-01     var       1.367:91 kr samt

            2001-12-31     var       1.394:83 kr      !

Jag har även sökt följa föreningens verksamhet i övrigt (i allt väsentligt ordföranden och kassören) och noterat hur de vid flera tillfällen lyckats fånga massmedias uppmärksamhet i för föreningen viktiga frågor, något som torde förklara den relativt kraftiga medlemsökningen, som i sin tur lett till att ökade porto- och datakostnader kunnat täckas.

Då jag nu ånyo av åldersskäl önskar bli utbytt mot yngre revisor - helst från Göteborg - är det samtidigt angeläget att understryka min beundran för främst ordf och kassörens insatser till fromma för föreningens syfte samtidigt som jag inte finner anledning till anmärkning mot vare sig bokföring eller verksamheten i övrigt. utan tillstyrker:

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2001-s förvaltning samt

att utgående behållning på Postgirokontot 444 88 81 - 5  kronor  1.367:91 föres i ny räkning.

Dessutom noteras, att föreningen äger den ACTIVE 266 MMX, som förvärvades år 1998 samt att föreningens hemsida är betald till och med 2003-20-25.

Olofstorp 2002-03-12

RUNE TORWALD

F d riksdagsman

Ströms väg 35

424 71 OLOFSTORP

031-702 03 29

Kallelse till Symposium 2002

Kallelse till Årsmöte 2002

Tack för fortsatt stöd till NKMR

Verksamhetsberättelse

Referat fra NKMRs årsmøte 2002

MYNDIGHETSMAFFIAN - Sång av Sven-Erik Berg

Tillbaka till Huvudsidan