Artikler

Åpenhet om hva og for hvem?

Åpenhet om hva og for hvem?
Av Rune Fardal

 

 

 

 

 

Siste års strøm av kritiske opplysninger om kritikkverdig virksomhet utført av barnevernet i Norge, og især publiseringen av lister over barnevernsarbeidere, psykologer, advokater og andre som rammede familier ikke kan anbefale og vil advare andre familier mot å ha tiltro til, har ført til øket propaganda fra det offentlige, og fra andre forsvarere av barnevernet, i retning at større åpenhet om barnevernets arbeid vil føre til at befolkningen får større tillit til at barnevernet er bra.

Nedenstående debatt-artikkel har den 5. mai 2004 vært postert som innlegg i en nett-debatt på det norske nettstedet Nettforum om åpenhet i barnevernet som tilhører Statens barnevern og familievern. Innlegget er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

Innleggets nettadresse er: Åpenhet om hva og for hvem?


 


 
 Barnevernet har i den senere tid kjørt en kampanje der ulike representanter har stått frem og proklamert at nå skal det bli mer åpenhet i Barnevernet.

Som redaktør av www.likestilling.com ser undertegnede frem til et åpnere barnevern. Men umiddelbart blir spørsmålet : Hva skal det bli åpenhet rundt?

Enkeltsaker er jo belagt med taushetsplikt! Så der blir det neppe åpenhet.
Er det barnevernets ansatte det skal bli mer åpenhet om? Foreløpige reaksjoner på vurdering av barnevernsansattes faglige virke har skapt store reaksjoner og er et område barnevernet tydeligvis ikke vil ha mer åpenhet om!

Er det metodene benyttet i barnevernet det skal bli mer åpenhet om? Hvordan barnevernet arbeider? Skal det blir mulig å diskutere metodebruk? Skal det blir mulig å kreve dokumentasjon på empiri og erfaringsbasert viten om disse metodene? Med andre ord: Vil denne åpenheten føre til at barnevernet i større grad må kunne dokumentere sine vurderinger og vedtak mer enn det vi ser i dag?

Vil åpenhet bety større innsyn i barnevernets arbeid og hvordan skal det skje, når enkeltsaker er belagt med taushet?

Er barnevernets kampanje om åpenhet egentlig en dårlig skjult PR-kampanje for å gi inntrykk av at man tilkjennegir åpenhet, uten at det reelt blir mer åpenhet?

Jeg får umiddelbart problemer med å se hva og hvordan barnevernet skal åpne opp, gitt den struktur barnevernet har i dag. Kanskje blir det viktigste ved denne åpenheten at barnevernet kommer på banen og må dokumentere og forsvare sine valg, sin metodebruk! At barnevernet og dets ansatte blir ansvarlige for sine vurderinger.

At barnevernet mangler vesentlig kunnskap om sitt arbeidsfelt går klart frem av FO sitt mandat om at kvalitet og kunnskap må heves blandt barnevernsansatte. Det samme syn forfektes av BF-ministeren.
Da kan det synes nærliggende å tro at de som er kritiske til dagens barnevern og de metoder og holdninger vi finner, også bør bli hørt og lyttet til.

Det blir spennende å se hvor alvorlig ment den skisserte åpenhet blir og hva den i praksis innebærer.

Om den i det minste fører til at det blir akseptert å stille spørsmål ved dagens barnevern, ja da tror jeg vi er kommet et steg på riktig veg.
Likeledes tror jeg det blir viktig å ha åpenhet om barnevernets bruk av sakkyndige. Dette er en gruppe som i stor grad er utenfor normal kontroll. Det bør være et viktig moment i den videre debatt og få belyst også denne del av barnevernet.

For mange tragedier har fulgt i sakkyndiges kjølvann, og det skremmende er at det synes å være innarbeidede rutiner som går på at mange sakkyndige leverer nærmest bestillingsverk til barnevernet. Det svekker tilliten blandt folk og bør være et område der åpenhet kan spille en viktig rolle.

Til slutt må det være viktig å huske på at åpenhet må komme foreldre og barn til gode.


 

 

 

Webmasters anmärkning:

Som curiosum publiceras här :

Pressmeddelande från Socialdepartementet:

Kunskap om socialtjänstens arbetsmetoder ska spridas

 

Kicki Mäler

Pressekreterare

08-405 14 35

070-545 17 88

 

Urban Lindberg

Departementssekreterare

08-405 58 86

 

Regeringen har idag givit Socialstyrelsen 7 miljoner kronor för att genom Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, ge stöd till spridning av kunskap om metodutveckling inom socialtjänsten.

 

Särskild vikt skall läggas vid att göra kunskap tillgänglig för de yrkesverksamma inom socialtjänsten så att den i högre utsträckning kan ge stöd vid beslut om insatser. Det gäller socialtjänstens samtliga delar; individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och handikappomsorg.

 

- Det är viktigt att de som i dag arbetar praktiskt inom socialtjänsten också får ta del av den kunskap som finns inom socialt arbete. Det här är en viktig del i det livslånga lärandet. Det måste också nå socialtjänsten. Därför får Socialstyrelsen och IMS detta uppdrag, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

 

IMS får ett ansvar när det gäller att pröva metoder och verka för att sådana metoder som är verksamma sprids och används. Detta arbete kräver en nära kontakt med andra statliga myndigheter inom området, kommunerna, landstingen, utbildningsväsendet och arbetsmarknadens parter. Det är också viktigt att andra intressenter, som klient- och brukarorganisationerna inklusive pensionärs- och handikapporganisationerna, involveras i arbetet.

 

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, inrättades den 1 april 2004. Samtidigt upphörde CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete.

 

 


 
Kommentarer til "Barnevern i utvikling!", Dagbladet 20.10.2003
Barnevern kontoret i Rykkin synes ennå ikke å ha forstått at ydmykhet er et bedre utgangspunkt for troverdighet!
Av Rune Fardal

 
Alvheims tio bud
 
- Barnevernet stjal barn om natten!
Frp-veteran John Alvheim er glad pressen tar for seg problemene i det norske barnevernet
Av: Per Rødahl


Ødelegger barnevernet oss?
Av Harry Ulich

 
De har fyldt os med løgn - Vred mor til 14-årige Niels på flugt
Nyhetsartikel i Ekstrabladet

 
Håndbok for klientutvalg og barnevernsofre
Av Åge Simonsen

 
Feilen med Götene-saken
Av Jimmy Fredriksson

 
Når media løper barnevernets ærend
Av Marianne Haslev Skånland

 
Nå må det ryddes opp blant barnevernets egne ansatte
Nye sjokkmeldinger har strømmet inn til sfm.no både pr. telefon og e-post om alvorlige feilgrep begått av norsk barnevern.
Av Jan Hansen

 
Demonstrasjon i Oslo 8 mai mot norske myndigheter.
Et aller første ledd i kampen mot offentlige overgrep mot enkeltmennesker i Norge. Bak demonstrasjonen står Frigjøringsbevegelsen som igjen er en forgrening av Gruppen til Familiens Selvstendige Rett.
Tilretteleggelse: Jan Hansen

 
Borgervern mot barnevernet
Nyhetsnotis i Norsk Telegrambyrå (NTB)

 
Tortyr utan redskap
Av Gudrun Larsson


Familjehemmens marknadsföring
Av Sven-Erik Berg


Skydda oss från Socialen och deras telefonkonsulter
Av Ulla Wall


Europadomstolen prickar Finland - Fel splittra barnfamilj
Annikki Bergman

 
Tillbaka till Artiklar