Foreldrefiendtliggjøringssyndromet (PAS)

Av Ole Texmo, free-lancer

 

 

 

 

Ole Texmo er free-lance skribent og litteraturkritiker. Han har bakgrunn innen humaniora som filosofi og historie.

 

Artikkelen er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

Kommentar: Parental Alienation Syndrome, främmandegörande av förälder, foreldrefiendtliggjøringssyndrom förekommer såväl i skilsmässofall där en förälder utesluter den ena föräldern från sitt barns liv, som i tvångsomhändertagandefall där myndighetspersoner och fosterföräldrar hjärntvättar barnet att tro att dess föräldrar är farliga eller värdelösa. Slutresultatet blir att barnet blir fientligt inställt till sin/a förälder/föräldrar. Således förefaller det norska begreppet "foreldrefiendtlighetssyndrom" synnerligen lämpligt valt.

 

 

 

 

Når et barn etter at foreldrene har flyttet fra hverandre, hårdnakket nekter å ha kontakt med den av foreldrene barnet ikke bor sammen med, har man i endel tilfeller å gjøre med hva man i anglo-amerikansk språkbruk betegner "the Parental Alienation Syndrome". Forkortelsen PAS er etterhvert glidd inn i vokubularet internasjonalt, og vil også bli brukt i det følgende. Betegnelsen syndrom refererer seg til hvordan PAS manifesterer seg som gjenkjennbare klynger av symptomer.

 

 

Som et nytt typetilfelle ble PAS oppdaget på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet av den amerikanske barnepsykiateren Professor Richard A. Gardner som også er opphavsmann til betegnelsen. Bakgrunnen for oppdagelsen var den fremmed- eller også fiendliggjøringseffekt Gardner kunne bevitne og måtte forholde seg til profesjonelt som terapeut og rettssakkyndig gjennom den store veksten i barnefordelingssaker i denne perioden. I Norge har særlig fedre som har fryktet seg eksponert for PAS vært pådrivere for å spre kunnskap om PAS. Faglitteraturen vokser raskt. Standardverkene om PAS og beslektede fenomener er Richard A. Gardner: The Parental Alienation Syndrome; A Guide for Mental Health and Legal professionals. Creative Therapeutics. Creskill, NJ.(1992, 2.nd ed. 1998), og på oppdrag fra den amerikanske advokatforeningen (American Bar Association, ABA) den omfattende studien av Clawar, Stanley S. and Brynne V. Rivlin: Children held Hostage. Dealing with programmed and brainwashed children. Section of Family Law, American Bar Association. Chicago, Ill. (1991). Studien omfatter en oppfølging av 700 konfliktfamilier over en 12 års periode, og har i sin gjennomgang av problemstillinger knyttet til funnene referanser til Gardners arbeider så langt tilbake som til 1982.

 

 

Gardner regner opp vesentlig 8-åtte kjennetegn på PAS. For oversiktens skyld nevner jeg disse, idet jeg presiserer at valgte rekkefølge avviker noe fra professor Gardners (mest vanlige nummerering i parentes). For forsøksvis klargjøring av syndromforståelsen, knytter jeg for egen del enkelte sammenbindende kommentarer til fenomenbeskrivelsen.

 

 

For å kunne betegne eller diagnostisere et tilfelle som PAS, må det være tale om en nedsvertingskampanje (1) hvori inngår svakt funderte, vidløftige eller absurde rasjonaler (2). I konflikten med den fraværende og utstøtte forelderen støtter barnet og den av foreldrene barnet bor hos hverandre refleksivt (5), men påvirkningen fra den nærværende forelderen er oftest av det subtile slaget slik at barnet gjerne påberoper seg og selv tror det gir uttrykk for sin selvstendige oppfatning (4). At barnet ikke er så selvstendig i sin oppfatning som det hårdnakket påstår, kan identifiseres gjennom påvisning av "lånte scenarier" (7), opplevelser eller synspunkter barnet hevder er dets egne men som påviselig er hentet annetstedsfra, oftest gjennom påvirkning fra bostedsforelderen. I sitt hat eller også fremmedgjøringsprosess overfor den utstøtte forelderen viser barnet en gradvis avtagende og etterhvert fravær av ambivalens (3). Normalt har barn blandede følelser overfor sine foreldre, men i de værste PAS-tilfellene er positive følelser radert vekk. Barnet har derfor ingen skyldfølelse (6) overfor hva den utstøtte forelderen må finne seg i av nedsverting og anklager. I  presentasjon av PAS regnes også spredning av fiendtlighet til den utstøtte forelderens utvidede familie (8).

 

Det avgjørende kriteriet for å bestemme eller diagnostisere et PAS-tilfelle til forskjell fra et mer "normalt" mindre dramatisk tilfelle av kontaktvegring fra barnets side, er hvorvidt vegringen er et produkt av samspillet mellom bostedsforelderens påvirkning og barnets egen medvirkning til nedsvertingen av den fraværende forelderen. I denne sammenheng er det viktig å skille PAS fra andre tilfeller av "normal" samværssabotasje eller forklarlig vegring fra barnets side når det er tale om reelle overgrep.

 

 

I en dom fra menneskerettsdomstolen (Elsholz vs Germany, no. 25735/94, Judgment Strasbourg 13. July 2000)   fremheves i premissene (jf redigeringen av klagerens anførsler) som kritikkverdig at  sakkyndige og rettsapparat ikke har brydd seg om forekomsten av PAS, og dermed ikke forstått hvordan retten til famileliv (artikkel 8) og rettferdig rettergang (artikkel 6) ble krenket. Dommens vektlegging på erkjennelsen av PAS kan tolkes (pkt 35 og 36 sammenholdt med pkt 33) som et veiskille i anerkjennelsen av kunnskap om PAS. Påpekning av at PAS som fenomen var kjent i faglitteraturen fra1984 (og1992), betyr at sakkyndig rettsoppnevnte i barnefordelingssaker ikke med integriteten i behold kan hevde at PAS er et ukjent fenomen. I Norge henger dessverre fagfolkene etter slik de gjør på andre områder omkring forståelsen av barnets genuine behov for å ha begge sine foreldre tilgjengelig på mest mulig likeverdig grunnlag.

 

Bestrebelser norske foreldre som selv frykter at de er i ferd med å bli eksponert for PAS, gjør overfor rettsapparat og fagmiljøer møtes stort sett med forakt. Det er "symptomatisk" at når en norsk professor i psykologi, Frode Thuen, (Dagbladets Magasinutgave 09.11.02 s 52-55) fremstilles som en av de fremste eksperter på PAS her til lands, kan verken Thuen eller Dagladet  underbygge påstanden. Uavhengig av hverandre har to kilder, en advokat og en far, nylig fortalt meg at for 1 1/2 år siden satt Thuen som sakkyndig og gapte uforstående i retten da muligheten for at barna kunne ha utviklet PAS ble trukket frem i saken om barnefordeling. Oppegående fedre har siden siste halvdel av 80-tallet formidlet kunnskap om PAS til rettsapparat og fagmiljøer, men hittil har kunnskapen ikke blitt absorbert.

 

 

Når fagfolk som Thuen skal oppdage fenomenet PAS  i en fei, uten å sette seg inn i faglitteraturen, går det over styr. 28.09.02 publiserte Dagbladet  Thuens kronikk Barn som hater sin far eller mor  hvor Thuen demonstrerer at han ikke forstått hvilke tilfeller som er PAS og hvilke som ikke faller inn under betegnelsen. Thuen hevder at nedsverting kan være gjensidig fra begge foreldreparter. Slike tilfeller forekommer nok i betydelig grad, men da har man ikke med PAS å bestille. Senest på en  internasjonal konferanse om PAS i Frankfurt <www.pas-konferenz.de> nylig, understreket Professor Gardner viktigheten av å skille mellom PAS som sådant og forekomst av annen "parental alienation" forårsaket av forhold som ikke tilfredstiller diagnosen.

 

Barnets samspill med den nærværende forelderen er selve clouet for å forstå dynamikken i PAS. Når barnet etterhvert hevder at det er barnets egen oppfatning som ligger til grunn for vegring og påberoper seg absurde rasjonaler for å nekte kontakt, har den nærværende forelderen trådt noe i bakgrunnen. Forholdene er lagt tilrette for at inntrykket om at det er barnet selv som har kommet frem til at det ikke ville ha med den fraværende forelderen å gjøre, kan feste seg i omgivelsene. Likeledes at opplevelsen eller mistanken om eventuelle overgrep representerer en "psykisk realitet" som tilsier at kontakt uteblir. I norske rettsaker om barnefordeling må man hente inn utenlandske sakkyndige for å drive kritisk utredning om oppkomstbetingelser for påstander om (seksuelle) overgrep og barns vegring mot samvær. Hittil har ikke norske fagfolk anstrengt seg for å ta inn over seg faglitteraturen som dokumenterer PAS som fenomen og beskrivelser av hvordan PAS kan håndteres rettslig og terapeutisk.

 

 

Föräldra Alienations Syndrom: Hur det upptäcks och vad man kan göra åt det. Av J. Michael Bone och Michael R Walsh.

 

Farliggörande av föräldrar. Föredrag av Lena Hellblom Sjögren

 

Hvor var professor Thuen ? Om professoral omnipotens og "the Parental Alienation Syndrome" (PAS) Av Ole Texmo

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

 

Foreldre er Guds gave til barna!

Av Rune Fardal

Leder LFPO, Landsforeningen For Psykopat Ofre

 

 

 


Artikkelen er tidligere publisert i litt forkortet form i Bergensavisen (BA) 1. februar 2004.

Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

Terje Lerøy har et innlegg i BT 28. januar 2004 som ikke kan stå uimotsagt. Til tross for kraftige reaksjoner fra mange pårørende på barnevernets overgrep får han på nytt spalteplass. Andre innlegg som imøtegår ham får ikke slippe til, forresten ikke uventet i BT!

 

Alle som har hatt med barnevernet å gjøre VET at barn har et dårlig rettsvern. De vet at barnevernet ikke er noen garanti for at barna får det bedre enn det de hadde det hos sine foreldre. Tvert imot finnes det et utall eksempler der barnevernet fremviser så sviktende kunnskap at det opplagt må være snakk om grove overgrep mot barn. I altfor mange tilfeller stiller barnevernet med forutinntatte holdninger og de fremstår da også som bedrevitere når det dokumenteres grove feil. Hvis de ikke benytter taushetsplikten da, for å unngå å bli avslørt! Når han så i tillegg er bekymret for autoritære foreldrefigurer, bør han også huske på at barnevernet i høyeste grad fremstår som autoritært!

 

Terje Lerøy nevner at det er de voksne som begår overgrep av psykologisk karakter. Og det har han rett i. Problemet er bare at barnevernet består av voksne! At det skjer overgrep der er noe alle vet, og for å bruke Lerøy sine egne ord: "Argumentasjon for dette trengs ikke"! Slik adferd fra barnevernet er helseskadelig for de barna det går ut over. Og som Lerøy er inne på ser man ikke de skadene før barna er blitt voksne. Spesielt i min erfaringsverden blir disse skadene helt ødeleggende for barna.

 

Som leder av Landsforeningen for Psykopat Ofre jobber jeg selv i en organisasjon som i høyeste grad har med barnas helse å gjøre. Og de beskrivelser vi får kjennskap til er skremmende. Dessverre er det mest skremmende at de etater som burde hjelpe, verken har kunnskap eller evne til å hjelpe. De lever i en verden av gamle dogmer, subjektive sakkyndige og ofte total mangel på spesialkunnskap om psykiske lidelser. Like skremmende er det at selv BUP (barne- og ungdoms-psykiatrien) i altfor mange tilfeller mangler elementær kunnskap for å hjelpe barn når foreldre har psykiske problemer. Det synes å råde en holdning om at selv den verste psykopat kan ta seg av barna sine ved hjelp av noen piller! Hvor er barnevernet da? Slike personligheter er ikke lette å avsløre, det kreves lang observasjon og spesialkunnskap. Noe barnevernet mangler. Da er det lettere å gå inn i dels friske familier og "konstruere" problemer som grunnlag for omsorgsovertakelse.

 

Når Lerøy så viser til samtaler med enkelte ofre og deretter glorifiserer barnevernet og rakker ned på foreldre, blir dette for enkelt. Skal tro om Lerøy har snakket med noen av de barna som ble fratatt sine foreldre på spinkelt grunnlag? Men de er kanskje for små til å snakke for seg, så de trenger sine foreldre for å kjempe for seg! Så kanskje Lerøy skulle vært mindre fokusert på at barna er Guds gave og heller fokusert på at foreldrene er Guds gave til barna! Ikke ta denne gaven vekk fra barna. Gi de få foreldre som har problemer hjelp, ikke straff barna ved å frata dem den største gaven Gud har gitt dem! Og for de foreldre som er så psykisk syke at de ikke innser at de trenger hjelp, der er det sikkert annen familie som kan hjelpe til før barnevernet er påkrevd!

 

 

Blod är tjockare än vatten

Av Hans Hjortsjö

 

Barn: foreldres eiendom

Av Tor Langbach

 

Skal foreldre vurderes

Av Marianne Haslev Skånland

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

 

 

 • Forakt for familiene

  Marianne Haslev Skånland, professor i lingvistikk, Universitetet i Bergen:

   

   

Artikkelen har tidligere vært publisert i forkortet versjon i avisen Kvinnheringen den 26. februar 1996.

 

"Ikke vær naiv! Folk skulle vite hva som foregår!" Uttalelsen kom fra en som selv var sosialarbeider, og den var en advarsel til en familie som barnevernet var begynt å aksjonere mot (se Marit Wang: Det store barnevernspøkelset).

Stud.jur. Bjarte Døssland har levert to lange innlegg om min inkompetanse i barneverns- og andre spørsmål. Etter mitt syn går han ut i feil retning. Kanskje hovedgrunnen kan være at han ikke kjenner realitetene, men tror det er sant, det sosialkontorene hevder? Det ville muligens være riktig overfor leserne å gå nøye igjennom hvert punkt jeg mener bør tilbakevises, men det ville vel sprenge enhver ramme for et avisinnlegg. Jeg tar her opp det jeg anser som det aller viktigste.

 

Det alvorlige er den bitre, fordømmende holdning Døssland viser overfor foreldrene til de barn som blir tatt av barnevernet. Han bruker her slik "Mor-Nille-logikk" som han tror jeg ligger under for. Han antar at hvis dårlige foreldre kan forårsake at barna blir vanskelige eller muligens unormale, så er alle barn som tas av barnevernet vanskelige og unormale, og ødelagt av foreldre som er dårlige. Uten å kjenne "noko særskilt engasjement for barnevernssaker" – kanskje uten å kjenne familier som har vært utsatt for barnevernet? – stempler han foreldrene: han tillegger dem å mene at det er deres "menneskerett å forsømma og/eller mishandla eit barn"; de er "udugelege" og gir sine barn "dårlege livsvilkår". Det er familienes tragedie at mange tror på slike hatske anklager mot dem.

Jeg kjenner flere av familiene. Foreldrene er tvertimot kjærlige og omsorgsfulle. I motsetning til mange fosterforeldre vurderer de for eksempel ikke et øyeblikk om barna er så trassige eller langt nede, eller saken så håpløs, at det er mer lettvint og behagelig å gi opp. Disse foreldrene står på utrettelig for å hjelpe sine ulykkelige barn som er blitt skilt fra sine. Det er ikke mellom dem og barna det finnes noe motsetningsforhold.

Også en del av Kvinnheringens lesere kjenner visst til tilstandene. Iallfall fikk jeg etter min første artikkel noen oppmuntrende henvendelser. En begynte "Det var gledelig å lese ..", og fortsatte "I sosialvesenet møtte jeg så fryktelige holdninger som jeg ikke hadde trodd var mulig". En annen sa "Endelig tar noen opp hvor omfattende dette er", og berettet om hvordan venner ble behandlet av barnevernet da de ønsket en spesiell opplæring for sine barn (en det er full dekning for i norsk lov, og som de har fått til med godt resultat).

Barnevernet ynder å ta barn i tidlig alder. At spedbarn og småbarn skulle være ødelagt og "stigmatisert" av "åtferdsvanskar som følgje av oppvekst hjå udugelege foreldre" har jeg ikke funnet eksempler på – naturlig nok. Derimot på bunnløs ulykke når barnet er bortført fra familien.

Bjarte Døsslands brutalitet omfatter også barna. Han later til å finne det kurant at fosterbarn blir stigmatisert i fosterhjemmet og at noen blir utsatt for seksualovergrep og annen vold fra fosterforeldre og deres barn. Dette er vel å merke fosterhjem som barnevernet alltid hevder er spesielt utvalgt og under barnevernets eget tilsyn.

 

Ett slikt deportert barn sitter apatisk og sturer i fosterhjemmet. Han tror foreldrene har sendt ham bort og ikke er glad i ham. Han er for liten til å forstå at foreldrene ikke har makt til å hente ham hjem. Ved de korte samværene de aller nådigst får med ukers mellomrom, gråter han fortvilet når foreldrene må gå igjen. Ja, hvem av oss ville ikke bli urolig og fortvilet ved å få et glimt av paradiset når veien tilbake dit er stengt? Fosterforeldrene tror på barnevernets versjon: at gutten er så "vanskelig" fordi han er "feilutviklet" av foreldrene. Jo ulykkeligere han er, desto klarere bevis for feilutvikling i deres forestillinger, og desto mer fornærmet blir fosterforeldrene når han ikke blir lykkelig og "grei" av å være hos dem.

Et annet barn ble holdt fanget på barnehjem i flere måneder. Til slutt skrev han til barnevernet og truet med å begå selvmord. Først da fikk han komme hjem. Han har fått en varig redsel i seg etter tiden vekke fra familien, i hendene på mektige, fremmede mennesker.

En åtteåring ringer i hemmelighet (fosterfamilien og barnevernet har forbudt det) hjem til foreldrene og roper: "Far, hvorfor henter dere meg ikke? Hva har jeg gjort galt?"

 

Særlig ille er barnevernets fremferd mot syke eller handikappede barn. En gutt med atferdsavvik som senere har vist seg å skyldes Tourettes syndrom ble av barnevernet skilt fra sin familie. Deres "diagnose" var nemlig at hans oppførsel skyldtes "dårlig samhandling i hjemmet". Før hadde foreldrene møysommelig fått ham til ihvertfall å motta noe undervisning og opplæring. Etter fryktelige uker på barnehjemmet er alt ødelagt; gutten har siden fullstendig avvist alt som heter ro, instruksjon og læring. Hans far har også fått en varig helseknekk etter barnevernets behandling av sønnen; han har måttet gi opp sin ledende stilling i en stor kommune og søke erstatning for ødelagt arbeidsevne.

En liten hjerneskadet jente er blitt holdt "under omsorg" i flere år. Barnevernet hevder at familien ikke "har kompetanse til" å ta seg av henne, trass i at jentens avvik og ekstra behov er små, og at moren og besteforeldrene er typisk ressurssterke – de har god utdannelse, solide yrker, og bor i en veletablert villa i et svært så rolig og godt boligstrøk. Det eneste denne lille handikappede jenten vil, er å få være hjemme hos sine kjære: moren, søsteren og besteforeldrene. Det eneste de vil er å stelle om henne. Dette hjemmet og familien har barnevernet bare kritikk å si om.

Personalet på barnehjemmet der jenten ble satt hadde ingen kompetanse til å gjøre noe spesielt for et barn med hjerneskade, og gjorde det heller ikke. Enkelte av personalet opptrådte direkte uvennlig mot henne. Etter 4 år ble jenten flyttet fra barnehjem til fosterhjem. Dertil har barnevernet engasjert et "avlastningshjem" og enda et tredje hjem fordi fosterfamilien "trenger hjelp". Heller ingen av disse hjemmene har altså kompetanse nok, men i motsetning til når det gjelder barnets familie, blir det her brukt som argument for å tilføre dem ekstra midler. Alle blir rundelig betalt av barnevernet – til sammen dreier seg nok om flere hundre tusen kroner i året.

Starten på denne saken var forøvrig at barnehagen og barnevernet lanserte en incest-beskyldning. Da de ikke fikk medhold i dette, gikk de raskt over til å karakterisere moren – med mangeårig akademisk utdannelse og en våken og bevisst holdning til livet og verden – som umulig og inkompetent på alle måter. "Utredningen" av henne gikk bl.a. ut på at en sakkyndig psykolog kom hjem og inspiserte. Han forlangte at hun skulle lage omelett, mens han sto bak henne og så på. Psykologen avgjorde at omeletten ikke var bra nok og at hun var klosset med boksåpneren. Disse uttalelsene står i sakspapirene blant argumentene for å fjerne barna. Fra incest til omelett – barnevernet regjerer uansett.

Det groteske er jo faktisk ikke bare at slike argumenter kan utgjøre en stor del av barnevernets sak og bli akseptert i nemnder og domstoler, men at de overhodet blir brukt. Det er ytterst avslørende for alle de involverte instanser. For familiene har det den konsekvens at folk tror det ligger mer alvorlige ting bak – man kan ikke forestille seg at barnevernet ville gripe inn ellers. Særlig hvis foreldrene forteller om anklagene mot dem mens barnevernet forholder seg mystiske bak taushetsplikt, er det naturlig for oss å tro at foreldrene nok skjuler vesentlige ting. Men slik er det ikke. De fleste av barnevernets argumenter er i denne stilen.

Bjarte Døssland tror visst jeg ljuger om moren med boksåpneren. Leserne kan få bekreftet både denne og tilsvarende saker ved henvendelse til Landsforeningen for familiens rettigheter, Boks 41, 1342 Jar (tel 67 12 12 86). Også andre foreninger har startet opp, bl.a. i Vest-Agder, Møre og Romsdal, Stavanger og Telemark. De kjenner til dusinvis av tilfeller, alle sammen påfallende like hva angår barnevernets herjinger.

 

Loven pålegger barnevernet å arbeide utrettelig for å legge til rette for snarlig tilbakeføring av et barn som fjernes fra sitt hjem. Menneskerettskommisjonen i Strasbourg gjør det samme. Barnevernet gjør det motsatte, de haler tiden ut og setter seg steilt imot tilbakeføring, hvoretter de hevder at nå er det gått så lang tid at flyttingen ville medføre uro for barnet og sorg over å skilles fra fosterforeldrene. Den sorg barnet ble påført ved å bli tatt fra sin egen familie nevnes ikke.

Den nå niårige datteren hvis mor var klosset med boksåpneren, blir sendt i skytteltrafikk mellom de tre forskjellige bostedene til fremmede mennesker uten at den uroen bekymrer barnevernet. Én flytting er de sterkt imot: den hjem.

Den reelle grunnen til at barnevernet alltid er redd for tilbakeføring av barn, er at de godt vet at grunnlaget for i det hele tatt å ta barnet var uholdbart helt fra starten. Hvis da foreldrene får barnet hjem, er familien ute av gissel-situasjonen, og da går gjerne de – og barna når de blir store – til erstatningssak mot barnevernet for de overgrep de er blitt påført. Mange fosterbarn gjør det uansett, når de blir myndige og ingen lenger kan nekte dem å flytte hjem.

Venstres Lars Sponheim har karakterisert barnevernets deportasjoner som "biologisk henrettelse". Alle som har noen nære de er glad i, kan nok forstå at slike overgrep også medfører følelsesmessig ødeleggelse for livet – en ufattelig og totalt unødvendig tragedie for våre aller nærmeste kjærlighetsbånd.

Barnevernets metoder

Skadelig barne"vern i Sverige og Norge

Barne vern?

Tillbaka till Artikelindex

 

 

FOBIKs uredeligheter

 

av Ole Texmo, free-lancer

 

 

 

Ole Texmo er free-lance skribent og litteraturkritiker. Han har bakgrunn innen humaniora som filosofi og historie.

Artikkelen - kronikken  - er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

I Dagbladets Magasinutgave 10.05.03 hevdes i en artikkel om "Incest" (s16-21) at forskningsprosjektet FOBIK (Foreldre Og Barn I Krise (ved mistanke om seksuelle overgrep)) kan summere opp tre relevante erfaringer (s 19-20). Søker man etter dekning for disse påstandene i Magasinartikkelen eller i de to ferske publikasjonene om prosjektet (Tidsskrift for Norsk Psykologforening (TNPF) 2003, 40, s282-294 og 295-306) vist til i Magasinet, leter man forgjeves. Førsteforfatter i de to  artiklene respektive er psykologene Odd Arne Tjersland, leder av FOBIK, og Svein Mossige, som er intervjuet i Magasinet. Verken fremstillingen som tar for seg et større problemkompleks også knyttet til fagfolkenes manglende tillit etter spesielt Bjugn-saken, eller fagartiklene publisert i TNPF gir belegg. Uten empirisk-metodisk underbygging hevdes det:

1. At barn meget ugjerne vil snakke med fremmede om overgrep.

2. At mødre sjelden setter frem falske anklager om overgrep.

3. At fedre/stefedre vil renvaske seg fra enhver mistanke, og har alt å vinne på det.

 

Påstått relevans er ikke kvalifisert. I forhold til hvilke diskurser er disse "funnene" av betydning ?  At fagfolk som i utgangspunktet ikke anerkjenner fedre som fullverdige foreldre velger som sitt faglige ståsted å støtte mødre og deres "bekymringer" betingelsesløst, gjør ikke situasjonen bedre. I en redaksjonell kommentar/lederartikkel i samme nr som de to artiklene i TNPF (s281) heter det: I Fobik-prosjektet var det vanskelig å få kontakt med de mistenkte familiemedlemmene. Det interessante er likevel   (OTs understrekning - red.anm)at noen av de mistenkte som møtte til samtaler, kritiserte terapeutene for ikke å ha invitert dem inn tidligere i prosessen.

 

Fagfolkene bekymrer seg over hvorfor de mangler tillit. FOBIKs uredeligheter er utslag av stereotypien om mødre som troverdige omsorgspersoner mens fedre betraktes som potensielle overgripere. Dette perspektiv har få kritikere blant fagfolk. Metodiske krav til etterrettelighet settes som diametral motsetning til oppfatningen om at beskyttelse av barn må gå foran alt annet, slik endel gjerne ordlegger seg. I de sist publiserte artikler om emnet, dokumenteres ikke hvilken metode FOBIK har benyttet for å innhente de mistenkte. Like lite som FOBIK kan gjøre rede for metodiske forutsetninger for å kategorisere ulike tilfeller av mistanker som sannsynligjort  og uavklarte, evner man å differensiere ulike kategorier av delaktighet i informasjon og samtaler med terapeutene.

FOBIK kan mistenkes for å ha rekruttert tilfeller hvor mor har foreldreansvaret alene. Slik slipper man forholde seg til rettigheter fagfolkene likevel ikke har noen respekt for, også samværsretten undergraves. I et notat av mai 2002 (s16) fra en arbeidsgruppe hvor Tjersland deltok, nedsatt av Barne-og familiedepartementet (BFD), foreslås samværsparagrafen i Barnelovens § 44a fjernet.

I FOBIK-tilfeller jeg kjenner til ble fedre uten foreldreansvar holdt uvitende i 1 - 1 1/2 år. Fedrenes reaksjon på at barna ble overlatt ansvaret med å forholde seg til at deres fedre var mistenkt for seksuelle overgrep ble møtt av psykologenes store irritasjon. Dr.psych. Svein Mossige og dr.phil. Odd Arne Tjersland forstår neppe hvordan barn kan bli skadelidende av å måtte holde inne med mistanker overfor fedre som kanhende ikke har gjort annet galt enn å følge opp sine barn gjennom samværsordninger mødrene setter premissene for.

 

Til påstått "relevant erfaring" nr 1. At barn meget ugjerne vil snakke med fremmede om overgrep   kan (derfor) bemerkes at utover mangelfull empirisk dekning som bygger på forutsetningen om at overgrep virkelig har funnet sted, kommer også en sviktende forståelse for at barn misliker at deres fedre blir mistenkeliggjort uten grunn og derfor holder kjeft. Denne enkle kjensgjerning forstår ikke psykologene, eller de underslår den ! Påstanden om (A)t mødre sjelden setter frem falske anklager om overgrep. (2) kan heller ikke underbygges; dette er ren synsing og bygger på samme type feilslutning. All den tid man setter igang med terapi uten å utrede om der virkelig har forekommet overgrep, og dermed forutsetter at uten at overgrep må ha funnet sted vil ikke mødrene ha fått mistanker, oppstår mulighetene for urett og fordobling av feil. Påstanden er propaganda for et syn som skal motvekte en usystematisert mengde av fedreerfaringer psykologer med liten respekt for far/barn- forholdet gjør hva de kan for å underslå.

 

Samværssabotajse i kombinasjon med falske overgrepsanklager er et tabu i forbindelse med barnefordelingssaker. I Magasin-artikkelen fremkommer en temmelig stor grad av synsing om rettspraksis. Empirisk dekning for disse påstandene er fraværende som tendensen ellers, også for den tredje påstanden om (A)t fedre/stefedre vil renvaske seg fra enhver mistanke, og har alt å vinne på det. Påstanden stemmer dårlig med en tidligere uttalelse fra Tjersland (Aftenposten 11.01.02) hvor han sier at når først mistanke er etablert er det ingen vei tilbake. FOBIK  gir inntrykk av at fedre som nekter for de mistanker de eksponeres for blir "frikjent"/trodd. Dette stemmer dårlig med erfaringer til talløse fedre som har fått sine liv og forholdet til barna ødelagt av falske anklager understøttet av fagfolk.

 

Fra FOBIKs side hevdes at man ikke tilråder politianmeldelse eller sivilsak om barnefordeling. FOBIK selv tilskynder politianmeldelse når fedre som oppdager at de har blitt holdt uvitende, blir forbannet og viser sine følelser. Da truer FOBIK med stans i samvær og sender bekymringsmelding til barnevernet som forestår resten med politisak som resultat. FOBIK skyver foran seg ikke bare barnevernet som de gir intrykk av å mene pusher mor til anmeldelse, men også mødrene og barna. Barnevernet truer mor med å frata henne omsorgen om hun ikke anmelder; endel mødre presses lengre enn deres "mistanker" tilsier. Tar vi med at mødre etter råd fra fagfolkene presser barn til å holde kjeft om mistankene mot fedrene, er sirkelen sluttet og galskapen tilnærmet komplett.  Den kliniske intuisjons ufeilbarlighet er avhengig av en selvimmunisering hvor projisering av ansvarsfohold settes først. 3 av FOBIKs psykologer ble i ett tilfelle innklaget til Psykologforeningens fag-etiske råd og fikk refs. I notat av mai 2002 (s14) fra gruppen nedsatt av BFD, demonstrerers med all tydelighet hvor lite Tjersland og Mossige later til å ha har lært etter "dom" for brudd på regler om henholdsvis Ansvar og Respekt for personens rettigheter og verdighet, samt Kompetanse og Metodebegrensninger.

 

FOBIK dokumenterer ikke foreldrenes juridiske status. Dermed kan de skyve mødrene foran seg ved å skylde på at man må ha mødrenes tillatelse til å informere fedrene når og hvis mødrene har foreldreansvaret alene. Barn som overlates ansvaret med å forholde seg til mistenkte fedre bringes i lojalitetskonflikt når foreldrene spilles ut mot hverandre.

 

I den nylig fremlagte familiemeldingen (stort.meld. nr 29 2002-03) vies synet på mannen som overgriper stor plass. Tendensen er den samme: intet empirisk underlag. Når påstand om falske anmeldelser og samværssabotasje fra mødre skal tilbakevises (man vet selvsagt at dette er et problem som rir barnefordelingssakene som en mare), har man intet annet å vise til enn dr.psych. Mossiges avhandling fra 1998, et verk som ikke dokumenterer annet enn perspektivvalg: å støtte mor fullt og helt. Den strategiske effekt av overgrepsbeskyldninger er formidabel, noe mødrene blir fortalt på krisesentre, familievernkontorer og hos advokater. I Magasinets fremstilling hvor det angivelige hensyn til beskyttelse av barnet er gjennomgående, ytrer en advokat seg slik: Dette er kvinnefrigjøringens bakside. Nå er fedrene kommet høyere opp på banen i barns hverdag, det kan slå ut i mødrenes disfavør, (...).  Her ligger formodentlig et helt hundekobbel begravet: fedre som betrakter seg som likestilt på egne premisser oppfattes som trusler mot fagfolk og mødre.

 

 

FOBIK  - historien. Av Ole Texmo  

 

En barnefars møte med "psykologisk kompetanse”. Av Ole Texmo

 

Tillbaka till Artiklar

 

Till Pågående Rättsfall

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

FOBIK  - historien

 

Av Ole Texmo  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

Ole Texmo er free-lance skribent og litteraturkritiker. Han har bakgrunn innen humaniora som filosofi og historie.

Artikkelen - kronikken  - er publisert her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

I august 1999 fikk en far ved en tilfeldighet vite at hans sønn neste dag skulle til psykolog. Anledningen for denne opplysning var overlevering av barnet til besteforeldrene ved avsluttet samvær. Den som røpet seg var barnets mormor; farens "eks-svigermor", forsåvidt som foreldrene aldri var gift innen bruddet på voksenparnivå. Faren ble  bekymret over å få vite at hans sønn skulle til psykolog og undret seg over hva som eventuelt var galt. På denne tiden var det i gang et barnevernstiltak som faren ble fortalt gjaldt problemer med sønnen på skolen. I den sammenheng var det et nært samarbeide mellom far og  barnevern; iallfall var dette hva faren trodde. Faren spurte moren om hva dette med psykologen var for noe, men moren benektet det hele og forklarte sin mors bemerkning om psykologen med at mormoren var dement.

 

Et par-tre måneder senere, i november 1999,  fikk faren vite fra sønnen selv, etter at moren hadde stelt i stand et sant helvete når hun fikk vite at hennes egen mor hadde forsnakket seg og fortalt noe guttens far ikke skulle vite noe om, at en mann som het Svein og en dame gutten ikke husket navnet på, hadde sagt at de ikke likte at faren "klinte med tissen" til gutten:

 

" De tror du gjør noe rart med meg ",

sa gutten som hadde og fremdeles har et åpent fortrolig forhold til faren.

" Hva da" ,

spurte faren, som siden "eks-svigermor" forsnakket seg hadde merket en betydelig forverring i foreldresamarbeidet med moren.

" De tror du kliner med tissen min "  ,

svarte gutten som også fortalte at han regelmesig hadde gått til denne mannen som hette Svein, pluss en dame gutten ikke husket navnet på. Ifølge gutten mente mannen kalt Svein og damen han ikke husket navnet på at faren "klinte med tissen", og ikke nok med det:  mannen kalt Svein og damen gutten ikke husket navnet på mente at faren også hadde begått andre typer av mishandling mot gutten: f.eks skulle faren ha slått gutten.

 

 

Ettersom mor og barnevern nektet faren informasjon om hvem denne psykolog Svein var og hva psykolog Svein holdt på med, gikk faren ut på Internett Newsgroups og etterlyste den person han mente måtte være psykolog Svein. Slike free-lance journalistiske tiltak er det fritt frem  for på Internett. Med eller uten fagtittel kan hvemsomhelst delta i diskusjoner om f.eks  juss, psykologi og foreldre/barn.  Faren fikk raskt svar og peilet etterhvert inn en psykolog som heter Svein Mossige og som var/er beskjeftiget med et hemmelig prosjekt kalt FOBIK  (forkortelse for Foreldre Og Barn I Krise, ved mistanke om seksuelle overgrep). Det kom etterhvert til en diskusjon om falske incestanklager på Newsgroup. Flere av innleggene hadde vinklinger hvor koblingen til psykolog Svein Mossige var helt eksplisitt. Hvor opplysningene om at faren nå visste temmelig sikkert hvem psykologen var, tok veien, og hvordan psykolog Svein fikk rede på at en far til en av hans klienter, en gutt man hadde mistanker om var blitt utsatt for seksuelle overgrep, hadde fått rede på at faren nå var på det rene med at hans sønn var til "behandling" hos psykologene i FOBIK, kunne vært et interessant studium i Kildekritikk, gitt at denne Metode fortsatt er relevant med henblikk på  kartlegging av diverse årsaks/virknings-forhold. Hva som uansett skjedde var at psykolog Svein i mars 2000 tilskrev faren med innkalling til en "konferansetime". Psykolog Svein, med etternavn Mossige, var ikke særlig begeistret for at hans navn "ble diskutert på internet" slik psykolog Svein valgte å ordlegge seg i sin henvendelse til klientens far:  

" Jeg setter ikke pris på å bli diskutert på internett  ! "

 

 

En historie som denne kan  fremstilles på forskjellig vis, avhengig av aktørstatus og interesser; av hvilke perspektiver man vil ha frem, tydeliggjort for alle som frivillig underkaster seg lesningen og dermed også valget mellom de ulike måter man kan tilegne seg, utlegge, fortolke og forstå en tekst slik denne også reflekterer en opplevelse av "historien" med tilhørende "figurasjoner". Blant akademikere fins der opp og i mente av karrierister som skaper seg sine levebrød av å gjøre seg interessante med fine og flotte ord og uttrykk som "narrativ" og "analyse". På dette stadium i  FOBIK  - historien   vil jeg foreløpig nøye meg med følgende : til dere som i deres godtroenhet er tilbøyelige til å tro på "barnets beste - retorikken" hos Psykologer og andre såkalte fagfolk: stol ikke alltid på at deres "retorikk" er seg bevisst sine virkemidler !

 

 

Et stort problem forbundet med Psykologer er at de ikke alltid vet hva de holder på med, men også at de i endel tilfeller vet udmerket vel hva de gjør og hvilke konsekvenser deres handlinger kan få når de mer-og-mindre frivillige klientene oppdager hva som er i ferd med å skje. Til å avmystifisere psykologenes påståtte faglighet trengs neppe mer enn noen ødelagte foreldre/barn-relasjoner og en begrepsbevissthet inneholdende termer som Kritikk, Regress og Kompetanse; kjennskap til Retorikkens mest elementære virkemidler Logos, Ethos og Pathos, samt noe kunnskap om Dekonstruksjonens muligheter. Undersøkelse av dekonstruksjonens muligheter for å kunne skjelne mellom synteseskapende "fortolkningskunst" på den ene side og på den annen: den regressiv-analytiske tilnærming; metafor- og prinsipptenkningens grunnide om muligheten for å kunne tilbakeføre en Forståelse eller også en Forklaring til noe opprinnelig, krever ingen psykologisk embedseksamen. Det holder at man kan lese og skrive, men viktigst: at man er villig til å anstrenge seg en smule for å forstå ! Slik kan man ved "retorisk analyse" f.eks. forsøke å finne ut når psykologene vet hva de holder på med, og når de ikke vet. Som klient i et psykonom-system vil man før man har skaffet seg sine erfaringer, ikke helt usannsynlig riste på hodet over slike forbehold jeg her nevner: " Man må da kunne stole på at fagfolk vet hva de driver med ! Det må være de som hevder at man ikke kan stole på fagfolkene det er noe galt med !"  Slik har endel mennesker tenkt og sagt opp gjennom årene, inntil de eventuelt selv blir utsatt for "psykonomenes demokratur".

 

 

Tilbake til  FOBIK  - historien   og hvordan faren reagerte da han ble kjent med hvordan psykologene hadde "behandlet" hans sønn for noe han aldri hadde blitt utsatt for; uttrykkene "behandling" og "terapi" ble benyttet om hverandre. En far som usaklig blir beskyldt for å ha begått seksuelle overgrep mot sitt barn, blir i regelen sjokkert og traumatisert for en kortere eller også lengere periode. I tillegg kommer det forhold at han må forholde seg til forulempelsen av å ha blitt holdt uvitende om mistanken og hvem mistanken var/er rettet mot. Dette normale reaksjonsmønster, eller "mistankens psykologi" om man vil, forstår ikke norske psykologer, såpass tør jeg hevde! Der finnes  ingensomhelst skriftlig produksjon begått av noen norsk psykolog som med et snev av antydning nevner muligheten for at uskyldig og usaklig mistenkte barnefedre kan få problemer etter å ha blitt utsatt for falske anklager, hemmeligholdelse og andre psykonomiske bak-ryggen-strategier fra "fagfolk" som er opplært til å tro at de forstår hva som er best for deres mer-og-mindre frivillige "klienter"; som alltid vet best hvordan klientsystemet tenker og føler! Tilsvarende fins det heller ikke psykologer i Norge som er i stand til å forstå at Foreldresamarbeidet og dets betingelser kan risikere å bli ødelagt, kanskje for alltid, som følge av mildest talt tvilsomt funderte for ikke å nevne falske overgrepsanklager. Helt korrekt er dog ikke denne påstand. Noen psykologer vet udmerket vel at falske incest-påstander f.eks. er med og sysselsetter mange "familierådgivere", "sakkyndige", "utredere", "trerapeuter" og "behandlere", og at de kan stole på Myndigheter og Media med hensyn til risikoen for å bli avslørt for sin manglende kompetanse f.eks hva angår skillet mellom de ulike rollene. Ved å gjemme seg bak uttrykksmåten "mistanker" kan de ha ryggen fri, uansett utfall, f.eks ved å stoppe "behandlingen" og dermed "frikjenne" for mistanke. Men stor skade kan allerede være skjedd, og det er neppe sikkert at psykologer på eget initiativ vil iverksette den nødvendige tvil som kan avkrefte de mistanker psykologene har gjort til sitt levebrød. Psykologer trives best i lukkede rom hvor ingen kan kontrollere hva de driver med; åpenhet f.eks om metodiske og andre forutsetninger er fremmedord. Derfor lærer de heller ikke hvordan og hvorfor falske overgrepsanklager fungerer som de gjør; dvs en voksende skare av psykologer har dog "lært" hvordan de skal tilrettelegge for konflikter og slik skape seg levebrød og status.

 

 

Igjen tilbake til historien med faren som var forbannet fordi han var mistenkt for seksualovergrep mot sin sønn, og psykologen som "ikke satte pris på at han ble diskutert på internet". FOBIK  - historien  slik den her presenteres er ment å skulle inngå i et større artikkelprosjekt  hvor i hovedsak forholdet mellom Etikk, Foreldresamarbeid og Psykologenes roller blir belyst.

 

I tillegg til å være forbannet fordi han var mistenkt for seksualovergrep overfor sin egen sønn som i klare ordelag hadde gjengitt psykologenes syn på farens status som mistenkt, var faren forbannet på psykologene som hadde utsatt gutten for mistanken om at faren skulle ha begått overgrep mot ham. I tillegg til å utsette gutten for "bevisstheten" om at faren var en mulig seksualovergriper og at gutten var et mulig offer for farens seksualovergrep, utsatte psykologene også gutten for belastningen med å skulle forholde seg til muligheten av å måtte fortelle faren om mistanken og det hele. Som vi har sett tidligere, fikk faren vite om sønnens psykologtime ved en tilfeldighet. I værste fall kunne psykologene ha skapt en splittelse mellom far og sønn. Forholdet mellom foreldrene var fra før av anstrengt, og ble ikke akkurat bedre av at moren nå kunne "profitere" på mistanken mot faren. I slike settinger som den her beskrevet har psykologene gode markedsmuligheter da alle parter, enkeltvis og eller samlet kan få såpass til problemer med å takle hverdagen og mistenksomheten at de blir mer-og-mindre hjelpetrengende. I slike settinger må ingen komme og forstyrre psykologene med spørsmål om metodekrav og etikk !

 

En mindre oppegående og åndsnærværende far kunne ha blitt forbannet på sønnen fordi sønnen ikke fortalte faren om hva som foregikk. Sønnen kunne i sin tur ha blitt redd og fryktet sin fars sinne, som sønnen ikke kunne forstå skrev seg fra en totalt uforberedt opplevelse om å bli mistenkeliggjort for en pervers forbrytelse. Et slikt sinne ville ikke nødvendigvis vært rettet mot sønnen, noe et barn ikke alltid ville forstå, selv med etterfølgende forklaringer. De fleste mennesker kan opptre "irrasjonelt" i pressede situasjoner. Et solid far/sønn-forhold tåler en støyt. I dette tilfelle hadde gutten kan hende ikke forstått hva han ble "behandlet" for, eller også ga gutten faen fordi det hele var for absurd.

 

 

FOBIK overlot til et barn å håndtere et vanskelig spørsmål, kall det gjerne "et etisk dilemma", FOBIK selv ikke hadde "guts & brains" nok til å tackle. Da faren ble innvilget audiens hos psykolog Svein var faren og psykologen opptatt av vidt forskjellige spørsmål. Psykologen kunne ikke forstå at man i FOBIK hadde noe etisk ansvar for å unngå guttens mulige belastning. Mossiges kollega og leder for FOBIK, Odd Arne Tjersland mente at det var til farens beste at han ikke visste om at han var mistenkt for seksuelle overgrep mot sin sønn og at sønnen var til "behandling" for mulige overgrep. Tjersland kunne ikke forstå at man hos FOBIK hadde noesomhelst etisk ansvar overfor sønnen som klient, eller overfor faren som "mistenkt". I henhold til Tjerslands egne "kategorier" er ikke faren å betrakte som "omsorgsperson" eller berørt part med krav på informasjon og respekt. Når FOBIK beskjeftiger seg med "mistanker" opererer de i en strafferettslig gråsone på mer enn en måte. Ved å unngå "plikten" til å anmelde/rapportere hindrer man også de mistenkte fedrene i å gjøre krav på rettigheter som evt. siktede. Det metodiske problem psykologene vrir seg unna kan uttrykkes som manglende evne og vilje til å skille mellom utreder og behandlerrollen, en "arv" disse såkalte fagfolkene sørger for å beskytte mot innsikt i gjennom sin mystifisering av egen kompetanse i "de lukkede rom".

 

Psykolog Svein Mossige var som nevnt opptatt av å unngå at hans navn ble diskutert på internet, heller enn å forklare eller begrunne hvorfor faren var holdt uvitende om sin status som mistenkt for seksualovergrep mot sin sønn, mens sønnen gikk til "behandling" hos FOBIK. Vi skal ikke se bort i fra at når psykologers virksomhet i lukkede rom kan tenkes å bli gjenstand for åpenhet, f.eks på internett hvor hvem som helst kan delta i diskusjonsgrupper, blir psykologene redde for å bli avslørt for sin humbug, f.eks manglende evne til å sortere mellom behandler- og utrederrollen. Psykologene reagerer i slike tilfeller som en hvilken som helst person som ikke har rent mel i posen og blir vinket inn. De fleste mennesker som har passert gjennom en tollstasjon vet at hvis man ikke har mer enn kvoten på sprit, tobakk og hva man nå ellers finner på å kjøpe med seg, er det nesten for ille å ikke bli stoppet slik at man kan vise hvor ærlig man er. I motsatt fall, derimot, håper man selvsagt på sløve tollere. For Mossige og Tjersland var det utenkelig at faren skulle informeres eller også at gutten skulle skånes for belastningen med å måtte velge å informere faren eller holde for seg selv at gutten ble "behandlet" for mulige overgrep faren skulle ha begått.

 

Grunnen til at disse meget fremtredende norske psykologene ikke er i stand til å forstå farens reaksjon eller på annen måte innrømme feil på egne vegne er like enkel som den er tofolds, jf "dekonstruksjonens muligheter": Hos psykologene Mossige og Tjersland har ikke barnefedre selvstendig status som fullverdige foreldre med tilhørende krav på respekt.  Mossige og Tjersland har heller ikke begreper om moral, såkalt etikk ! Det andre følger av det første, men er også en selvstendig faktor. Likeverd mellom mor og far har aldri vært psykologenes fanesak. Den manglende respekt for fedre er "logisk følgeriktig" av psykologenes Eneforelderdogme. Spørsmålet om hvordan også barnets forhold til fedrene og forholdet foreldrene i mellom kan bli på bakgrunn av mildest talt tvilsomme "mistanker" om overgrep, blir totalt irrelevant både "psykolog-faglig" og ”etisk”.

 

FOBIK  - historien   er ikke helt ferdigfortalt. Faren ble ikke beroliget av psykologenes forsikringer om at det var til hans eget beste at han ikke visste hva som foregikk bak hans rygg og med hans eget barn som forsøkskanin for psykologenes skrudde ideer om "narrativ analyse" og lignende psychobabble. En kollega av faren tipset en journalist med barn/foreldre/omsorgsspørsmål som spesialområde. Journalisten som arbeidet i en av Norges største riksdekkende aviser, tente på saken, ble forespeilet flere nyhetsoppslag og hadde laget ferdig oppslaget hvor faren var en av kildene, da kontrabeskjeden kom fra avisledelsen. I denne avisen vil man selvsagt aldri innrømme at man har vært under press, men det hører med til historien at  moren til gutten som hadde blitt "behandlet" for mulige overgrep fra faren, en kjent kvinnelig feature-journalist i en annen riksdekkende avis opptrådte meget ubehagelig. Sjefen sjøl, dr. philos og førsteamanuensis Odd Arne Tjersland presset også på for å ta av plakaten nyhetsoppslaget som kunne sette FOBIK i et mer differensiert lys. "Feilen" med nyhetsoppslaget som var ferdigstilt for Aftenposten , var nok at også klient/fedreperspektiv var tatt med. Faren hadde klaget til fag-etisk råd (FER) i psykologforeningen og ellers latt høre fra seg. Dette kunne ikke Tjersland tåle, og da han ble konfrontert med sitt eget utsagn om at der ikke forelå klager overhodet, noe Tjersland selvsagt visste var løgn, var det ingen vei tilbake for dr. philos Tjersland: Nyhetsoppslaget måtte stoppes !

 

Noen måneder senere, 5. november 2000, er førsteamanuensis dr. philos Odd Arne Tjersland avbildet smilende fra øre til øre over en hel side i den avisen moren til gutten er ansatt som en profilert journalist. I dette oppslaget er det kun Tjersland som slipper til, ingen forstyrrende innslag av klagende fedre som er blitt utsatt for mistenkeliggjøring og som dessuten er grunnleggende opptatt av hvordan deres barn blir "behandlet" av psykologene.

 

 

Denne historien, kalt  FOBIK  - historien   inngår som en del av avsnittet

 ÅPENHET OG LUKKETHET

i en større og bredere anlagt artikkel med arbeidstittel

Etikk, foreldresamarbeide og psykologer

 

Noen av leserne vil kanskje finne uttrykk som "dekonstruksjon" vanskelige, noe jeg som forfatter av nærværende historie tar høyde for. Jeg tror imidlertid at FOBIK  - historien   er noenlunde leseverdig selv om slike mer akademiske uttrykk ikke blir forklart på dette stadium i artikkelarbeidet. Å gå såkalte fagfolks "psychobabble" etter i sømmene er en lite takknemlig "jobb", men jeg tror det er helt nødvendig at man noen ganger tar på seg belastningen med å gripe fagfolkenes påståtte kompetanse akademisk an. Om det i slike sammenhenger skulle forekomme enkelte fremmedord, og om jeg skulle komme i skade for å forsømme å forklare alt jeg skriver like eksplisitt, er det en sjanse å ta. I utgangspunktet har jeg tillit til at den enkelte leser selv velger med hvilke anstrengelser han eller hun Tilegner seg, Utlegger, Tolker og Forstår FOBIK  - historien   slik den fremstilles her.

 

 

Hvis noen har kommentarer, egne refleksjoner eller enda bedre: egne historier som kan bidra til å "løfte frem" (jf "dekonstruksjonens muligheter") andre hittil uopplyste sider av "psykonomenes demokratur", er det bare å sette i gang med å skrive. Jeg regner med å måtte bruke noe mer tid på å ferdigstille mitt artikkelprosjekt. Fordi både det "narrative" (les: det fortellermessige) og selve det "analytiske" arbeidet krever sitt, ikke minst med tanke på ambisjonen om å avsløre deler av Psykologenes Dogmer og Myter om egen fortreffelighet, vil det være inspirerende om noen av dere som leser dette tar dere bryet med kommentarer, eller også egne historier.

 

 

FOBIK  som prosjekt betraktet er støttet og godkjent bl.a av Norges Forskningsråd. Den damen som gutten i nærværende historie ikke husket navnet på heter Sissel Reichelt. Hun var psykolog Svein Mossiges veileder under hans doktorgradsarbeide, publisert som:

 

Mossige, Svein (1998) :   Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep ?  En narrativ analyse av mødres fortellinger (Avhandling til dr. psychol.-graden Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo).

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), NOVA Rapport 21/1998.  (ISBN 82-7894-060-6)

 

 

Mossiges andre veileder under doktorgradsarbeidet var Hanne Haavind, den samme veileder dr.philos Odd Arne Tjersland hadde i sin tid under sitt prosjekt om "meklingsprosessens psykologi". Jeg har tatt for meg Tjerslands Eneforelderdogme, og forsåvidt også antydet noe av den uheldige innflytelse Statsfeministen Haavind ikke helt usannsynlig har hatt på Tjersland, i min egen artikkel :

 

Texmo. Ole (1997) : En barnefars møte med "psykologisk kompetanse",

publisert i tidsskriftet Impuls' temanummer om Mannen, nr 3/1997, også tilgjengelig på http://www.nkmr.org Nordiska Kommittèn för Mänskliga Rättigheter

 

 

 

Referanser til avisoppslag ifm FOBIK :

 

1. Undersøker sex-misbruk i familier, Dagsavisen Dato: 5/11/2000
 

 2. Få tiltak hjelper mot sex-overgrep , Dagsavisen Dato: 27/12/2000

 

3. Vanskelig jakt på sex-forbrytere, Dagsavisen Dato: 27/12/2000 

 

4. Forsker på overgrep, Dagsavisen Dato: 17/07/2000

 

5. Psykolog-rapport: Barnevernet kan for lite om overgrep

 

 

 

En barnefars møte med "psykologisk kompetanse"

 

Tillbaka till Artiklar

 

Till Pågående Rättsfall

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

 

 

 

 

 

FNs barnekonvensjon - nytt intresse?

Av Ruby Harrold-Claesson, jur. kand.

 

 

 

 

Ruby Harrold-Claesson är som bekant ordf. i NKMR.

Artikeln har blivit översatt till norska och är publicerad i sektionen "Leserbrev" i tidningen Gjengangeren.no den 4 augusti 2004.

 

 

 

 

 

Gjengangeren publicerar (20/7 2004) en insändare undertecknad av Barne- og familieminister Laila Dåvøy, där det framgår att Barne- og familiedepartementet, dvs den norska regeringen, har nu lanserat ett informations- och utbildningsprojekt om FN:s Barnkonvention i kommunerna.

 

NKMR välkomnar den norska regeringens initiativ, och trots att det förefaller lite sent påkommet är det "bättre sent än aldrig". FN:s Barnkonvention signerades och ratificerades av Norge september 1990 - februari 1991 och konventionen inkorporerades i norsk lag den 1 oktober 2003. Norge har således haft åtminstone 12 år på sig att utbilda kommunernas personal som har med barn att göra, dvs barnevernet, om vilka rättigheter barnet har vis à vis det allmänna.

 

Artikel 3 i FN:s Barnkonvention föreskriver följande: 

"Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, SKALL BARNETS BÄSTA KOMMA I FRÄMSTA RUMMET." ,

Art. 16 i FN:s Barnkonvention föreskriver också att:

"Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende."

Samma garanti för skydd för privat- och familjeliv finns i Artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som daterar från 1950-1955 och i FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som daterar från 1948.

 

Trots att Norge högtidligt har signerat och ratificerat ovan angivna internationella konventioner har vi kunnat bevittna hur de norska sociala myndigheterna, dvs barnevernet, och fylkesnemndene under hela 1990-talet och även i dag kränker barns rätt till privat- och familjeliv. Jag nämner endast Adele Johansen-saken, Svanhild Jensen-saken och Anita Lundli-saken, men listan kan göras hundrafalt längre. I början av 2000-talet genomförde Norges myndigheter tvångsadoption av Adele Johansens dotter trots att Europadomstolen i Strasbourg år 1996 dömde Norge för kränkning av Adele Johansens och hennes dotters mänskliga rättigheter. Det skall noteras att Strasbourgdomen i målet Johansen v. Norge avkunnades fem år efter Norge ratificerade FN:s Barnkonvention och 48 år efter Norge i FN:s generalförsamling antog Deklaration om de mänskliga rättigheterna.

 

Vad vill nu Barne- og familieminister Laila Dåvøy uppnå genom igångsätta sin informations- och utbildningsprojekt om FN:s Barnkonvention i kommunerna?
Det är tämligen klart att det som avses är att använda FN:s Barnkonvention för att hävda barnets självständiga rätt gentemot sin familj. Staten har gjort sig till uttolkare av vad som är bäst för barnet. I domen Olsson v. Sverige fastslog Europadomstolen att staten inte kan göra anspråk på att veta vad som är bäst för varje barn.  Barnevernet anser likväl att det som är bäst för barn är att de tvångsomhändertas och placeras i fosterhem hos av myndighetspersonerna godkända familjer. Barnevernet i Norge diskvalificerar kärleksfulla föräldrar som Svanhild Jensen från vården av de egna barnen. De sociala myndighetspersonerna i Gunnared i Göteborgs kommun och de svenska förvaltningsdomstolarna inklusive regeringsrätten diskvalificerade makarna Olsson från vården av sina barn och de tyska sociala myndigheterna diskvalificerade makarna Kutzner från vården av sina döttrar. Europadomstolen dömde Sverige och Tyskland i de här angivna målen.

 

Under flera decennier praktiserades tvångssterilisering av "odugliga". Lagen om tvångssterilisering har utmönstrats från våra lagböcker, men i dag tvångsomhändertar myndigheterna barnen. Frågan är: Vilket ingrepp var grymmast? Tvångssterilisering av de potentiella föräldrarna eller tvångsomhändertagande av deras barn?

 

Alla är vi överens om att tvångsäktenskap är förkastligt. Samtidigt framhärdar de sociala myndigheterna i såkallade civiliserade, demokratiska rättssamhällen att tvångsinlemma barn i konstgjorda familjer.

 

Det är bra att Barne- og familieminister Laila Dåvøy erbjuder kommunernas personal information och utbildning om FN:s Barnkonvention, men barnens mänskliga rättighet till sina egna familjer måste vara det grundläggande elementet i denna satsning.

 

 

 

FNs Barnekonvensjon
Av Ruby Harrold-Claesson

 

FNs barnekonvensjon
Barne- og familieminister Laila DåvøyTillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

  

Flyktningefamilie til sak mot barnevernet
Av Torrey Enoksen

Artikeln är tidigare publicerad i Farsunds Avis den 9 februari 2004.
 
Artikeln återges här för NKMR:s läsare på grund av att den har försvunnit från Farsunds Avis hemsida. Artikeln är också viktig eftersom den bekräftar många utländska föräldrars misstankar att vissa bland socialtjänstens personal diskriminerar dem och placerar deras barn i fosterhem för ekonomisk vinning - där barn och deras familjer blir offer.

 

 

Høsten 2002 besluttet barnevernet i Lyngdal å plassere en nå seks år gamle datter til et bosnisk ektepar i fosterhjem, til tross for at de har god omsorgsevne. Saken bringes nå inn for Lyngdal Tingrett.

– Vi føler det veldig vanskelig, og hver gang vi er inne på soverommet hennes, er det som en del av oss som blir revet ut, sier jentas far til Farsunds Avis mens han og kona sitter på datterens seng.

I november 2002 ble den nå seks år gamle jenta plassert i fosterhjem, etter at det ble konstatert at hun lider av «reaktiv tilknytningsforstyrrelse» som følge av at barnet og mora var atskilt fra hverandre i lengre tid. Dette kan behandles ved at en styrker nærheten mellom barnet og foreldrene, heter det i en artikkel i gårsdagens Dagbladet.

Den nå seks år gamle jenta for tidlig født og lagt i kuvøse, og atskilt fra moren. Da jenta var ett år gammel kom moren til sykehuset og var sammen med henne i seks uker. Den tidlige atskillelsen fra foreldrene førte til at barnet fikk utagerende oppførsel.

Det bosniske ekteparet bosatte seg i Lyngdal vinteren 2000, etter at de hadde flyktet fra Tyskland og Sverige. Under denne flukten fikk moren et sammenbrudd og ble innlagt på sykehus.

Etter at jenta ble plassert i fosterhjem for et drøyt år siden, har det vært lite kontakt mellom foreldre og barn. Ettersom de kun får treffe hverandre tre timer annenhver uke, føler jenta dette som en straff. Flere ganger har seksåringen stått opp midt på nettene og ringt foreldrene. Fordi barnevernet ikke klarte å skaffe en bosnisk tilsynsfører, la de ned forbud mot at foreldrene snakket bosnisk med jenta.

5. desember i fjor var saken oppe i fylkesnemnda for sosialsaker, der barnevernets vedtak om å plassere jenta i fosterhjem ble opprettholdt. Derimot mente de at foreldrene og datteren burde få lov til å snakke morsmålet sitt. Både foreldrene og jenta snakker dårlig norsk.


– Vi ønsker det beste for barnet, og jeg håper saken kommer opp for tingretten så fort som mulig. Der vil vi få klarhet i hvem som tok avgjørelsen om at barnet skulle flytte inn i fosterhjem, og de faglige begrunnelsene for dette. Slik jeg ser det, har barnevernet tatt avgjørelsen stikk i strid med de faglige rådene. Jenta har traumer, og det at hun ikke bor sammen med foreldrene sine kan skade henne for livet. Det må vi forhindre, sier familiens advokat Per Slinde til Farsunds Avis.


Farsunds Avis var i går kveld i kontakt med både saksbehandleren og lederen av barnevernet i Lyngdal, men de ønsket ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.


Flyktningefamilie til sak mot barnevernet
Av Torrey Enoksen


Invandrarbarn tas från sina föräldrar
Av Ruby Harrold-Claesson


Tvångsomhändertagande av utländska barn. Invandrarföräldrar råkar oftast illa ut
Av Ruby Harrold-Claesson


Tillbaka till Artikelindex

Artikelarkiv

Flere børn fjernes med tvang
Merudgiften for foranstaltninger og anbringelser i Aalborg Kommune er nu oppe på 6 millioner kr. Udgiftsstigningen skal nu undersøges.

Borger Debat.dk

 

  

Artikeln och bilden är lånade från Borgerdebat.dk. Atikeln publicerades på Borgerdebats hemsida den 15 maj 2003.

 

Publicering sker med Borgerdebats välvilliga tillåtelse.

 

  

 

 

 

Selv om Aalborg Kommune har øget den forebyggende indsats hos familier med problemer, er antallet af børn anbragt uden for hjemmet vokset drastisk inden for de senere måneder. Antallet af anbringelser er steget med næsten 10 procent på otte måneder.

Antallet af børn anbragt uden for hjemmet er stiger foruroligende i Aalborg Kommune. I september sidste år var tallet 398 anbringelser. Nu er tallet 428. Tvangsanbringelser udgør hovedparten af stigningen. I september sidste år var 40 børn tvangsanbragt. Nu er tallet 58.

 

 

flere_born_fjernes_med_tvang

 

 

 

Især er antallet af tvangsfjernelser steget voldsomt. Sidste år i september var 40 børn i Aalborg Kommune tvangsanbragt i familiepleje, på et socialpædagogisk opholdssted eller i en døgninstitution. Det tal er i løbet af blot et halvt år steget til 58.

 

- Jeg har ingen forklaring på den ret kraftige stigning i antallet af anbringelser uden for hjemmet. Stigningen i de sociale udgifter er en tendens, vi ser over hele landet, siger socialrådmand Birgit Ekstrøm (S) i dag til Nordjyske Stiftstidende.

 

Hverken Nordjyllands Amt eller Socialministeriet har overblik over, hvordan landstallene for de senere måneder ser ud, men hvis tallene fra Aalborg er udtryk for en tendens, vækker de uro i Kommunernes Landsforening, KL.

 

- Det er stik modsat den tendens, man ønsker. Der er taget flere initiativer til at dæmpe væksten i udgifterne på området, og hvis stigningen i antallet af anbringelser fortsætter med at vokse, er det nedslående, siger konsulent Henrik Skovdal fra KL til Nordjyske Stiftstidende.

 

Efter mange års pres for flere anbringelser er tendensen nu ved at vende. Og det hænger ifølge KL-konsulenten ikke kun sammen med de store økonomiske byrder, der er forbundet med at anbringe. Det hænger også sammen med, at undersøgelser tyder på, at anbringelserne ikke har den store gavnlige effekt på børnenes trivsel.

 

- Hvis vi kunne sige med sikkerhed, at børnene har gavn af anbringelserne, så var det nok en anden sag. Men problemet er, at vi ikke ved, om anbringelserne sikrer deres trivsel, og hvis det ikke er tilfældet, kunne det være, at vi burde prioritere alternative tilbud højere, siger Henrik Skovdal.

 

 

Socialnämnden i Kumla går back med fyra miljoner

 

 Allvarlig kritik mot socialförvaltningen i Hylte kommun

En sammanställning av artiklar publicerade i Hallandsposten.se mellan september 2000 - mars 2003

 

Kraftig ökning i Östergötland - Allt fler barn omhändertas ­

Av Ewa Nyrinder

 

Mer personal ger fler LVU
Av Ewa Nyrinder

 

Dramtiskt ökade vårdkostnader
Av Andreas Mårtensson

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Fejrer 8-års fødselsdag på flugt for politi og myndigheder 
Artikel i Borgerdebat.dk

 

 

 


 
Artikeln är tidigare publicerad i Borgerdebat.dk den 19 mars 2004.


Den återges här med ägarens och webmasters för Borgerdebat.dk benägna tillstånd.

 

 

 

 


Dannus, der sammen med sin far og broder den 11. marts sidste år måtte flygte fra sit hjem uder dramatiske omstændigheder, kan i dag fejre sin 8-års fødselsdag på et ukendt sted i udlandet. Det hans anden fødselsdag under sit ufrivillige ophold, uden kontakt til sine venner og familien.

 

De 6 tidligere fødselsdage har han fejret på god gammeldags vis med godt med hjemmehygge og masser af hjemmebag. Den oplevelse savnede han rigtigt meget, da han  sidste år -  en uge efter efter flugten - kunne fejre 7-års fødesledag under mere utrygge forhold, og igen i år må han undvære familie og kammerater til sin 8-års fødselsdag ... på flugt og med frygt for politi og nævenyttige sociale myndigheder

 

Det er Helsingør Kommunes koldsede sagsbehandling og stædighed i en grundløs tvangsfjernelsessag, der er årsagen til Dannus's ynkelige fødselsdags-"fest" i dag.  Et flertal i B&U udvalget hevde ellers belsuttet at ophæve tvangsfjernelsesordren, og socialdirektør Steen Johnny Hansen javde lovet, at drengene ville kunne være hjemme inden jul 2003. Men dette blev ikke til noget, selv om kun to medlemmer af B&Uudvalget havde stemt imod hjemgivelsen. De to, der stemte imod, var institutionsleder og psykolog Hans Kornerup, Nebs Møllegaard og det socialdemokratiske byrådsmedlem Gitte Kondrup. Hans Kornerup vat utilfreds med flertalsbeslutningen og sendte en såkaldt "underretning" til Den Sociale Ankestyrelse, som fik opsættende virkning.

 

Dannus er søn af Lisbeth Eliasen og Jens Jørgensen. Hans historie blev landskendt da DR-Dokumentar på TV i en udsendelse den 3. september 2003 fulgte tre familier, der havde fået børn tvangsfjernet på grund af stædige kommuner og tilsyneladende inkompetente sagsbehandlere. For rullende kameraer så man, hvorledes kampuniformerede betjente med skjolde og visir stormede hjemmet i Helsingør og smadrede hoveddør og indgangsparti.

 

En kreds af læsere her på debatsiderne har nu dannet en støttegruppe om familien i lighed med den gruppe, der sidste år fik Isabella hjem til sine forældre i Skælskør. Som noget af det første har gruppen rette henvendelse til Den Sociale Ankestyrelse med underretning om de to drenges kummerlige forhold, som absolut ikke tjener børnenes tarv. Desuden er gruppen i gang med en orientering til folketingets politikere om det meningsløse i Helsingør Kommunes uansvarlige handlemåde.

 

Helsingør kommune har til gengæld - helt uhørt - hængt familien ud på kommunens egen hjemmeside med oplysninger om private forhold, som familien med rette kan ønske undraget offentliggørelse. Denne sag er nu politianmeldt.

 

 

Borgerdebat

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

 

 

Fedres omsorg er meget viktige for barns oppvekst

Av Rune Fardal, Psyk.Stud.

 

 

 

 

 

Rune Fardal er psyk.stud. og Leder LFPO, Landsforeningen For Psykopat Ofre.


Artikkelen er tidligere publisert i Samfunnsmagasinet 05.01.2005.

Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

I en tid da stadig flere barn vokser opp uten sin far er det viktig å forstå hvilken innvirkning dette har på barna. Høye skilsmissestatistikker og mødre som i praksis ofte har omsorgen enten fordi far ikke bryr seg eller at mor saboterer eller nekter far omsorg har opplagt alvorlige konsekvenser for barn.

 

Det er påfallende hvor lite innformasjon som kommer frem i media om konsekvensene av slike oppvekstvilkår for barn. Og som forskning viser har oppvekst uten fedre en ødeleggende virkning på barn.

 

Search Institute i minesota, USA, foretok i 1993 en undersøkelse blant 46000 barn fra 6 til 12 skoleår (Benson & Roehlepartain 1993). De fleste barn med en forelder levde med moren. De fant at barn fra 6-8 klasse som levde i en-forelder familier hadde dobbelt så stor sjanse, som de barn som levde med begge foreldrene til å bruke narkotika, være seksuelt aktive, innblandet i hærverk, skulke skolen og til å stjele fra butikker. Barn som levde bare med sin mor hadde også dobbelt så stor sjanse til å ha brukt våpen for å ”tvinge” til seg noe fra andre, ha vært i konflikt med politiet, ha vært fysisk eller psykisk misbrukt av en voksen og planlagt å slutte skolen for tidlig.

 

 I 1986 kom 70% av de ungdommer som var innblandet i alvorlig kriminalitet fra familier der barna kun levde med mor (Beck, Kline & Greenfield, 1987). Av de antisosiale barn som ble studert i Oregon Social Learning Center, kom mindre enn 30% fra intakte familier med far til stede (Forgatch, Patterson &Ray, 1994). Av de mer enn 130.000 barn som rømte fra sine hjem i 1994, forlot 72% familier der de i hovedsak bare levde med mor.  (Snyder & Sicmund 1995, s.31). I en studie i 1992 i St.Paul, Minesota viste det seg at 70% av de barna som hadde mer enn 22 ubegrunnede fraværsdager i året kun fikk omsorg fra en enslig mor (Foster 1994).

 

Nasjonalt i USA levde ca. 70% av de tenåringsjentene som fikk barn utenfor et forhold, jenter som var oppdratt av en enslig mor uten en far til stede. (Kristol, 1994). 72% av ungdommer som hadde begått mord vokste opp uten sin far (Cornell 1987). I en undersøkelse gjort av statsadvokaten i Minneapolis av 135 barn opp til 9 års alder, avslørt for brannstiftelser, ran, hærverk, tyveri, overfall og seksuelle overgrep, levde 70% kun med en enslig mor (Wiig, 1994).

 

I en annen undersøkelse viste det seg at det var 11 ganger mer sannsynlig at et barn som kun levde med mor (uten far) sto for voldelig misshandling i skolen og 6 ganger mer sannsynlig om foreldrene ikke var gift (Sheline, Skipper & Broadhead, 1994). Nasjonalt viste det seg i USA at 15.3% av barn som levde kun med ugift mor, og 10.7% som levde med en skilt mor var blitt utvist eller suspendert fra skolen, sammenlignet med bare 4.4% med de barna som levde med begge biologiske foreldre (Dawsen 1999). McNeal fant i en undersøkelse at selv om man holder sosialøkonomisk status, kjønn, alder utenfor hadde studenter som bare levde med den ene forelder dobbelt så stor sjanse for å droppe ut av skolen som de som levde med begge foreldre. Lykken fant i en undersøkelse i 1996, at de studenter som var oppdratt uten sin far hadde 7 ganger så stor risiko til å havne i et sosialt patologisk uføre fra kriminalitet til død, som de som levde med sin far.

 

Tallenes tale er ganske klar. Det finnes en mengde tilsvarende forskning som viser akkurat det samme mønsteret. Fedre er opplagt en underkjent resurs for sine barn. Gitt slik kunnskap er det selvfølgelig viktig at også fedre deltar i omsorgen for sine barn. Mødre som hindrer eller på annen måte saboterer slik delaktighet bør frataes barna umiddelbart. Dessverre er kunnskapen om dette problemområdet lite, og for mange kvinner som er opptatt av sin likestilling, er det påfallende at dette temaet ikke diskuteres. Er det ikke ”Barnets beste” man er interessert i? Det er kanskje på tide at andre bidrar med saklig innformasjon.

 

 

Fedres omsorg viktig for barns oppvekst
Av Rune Fardal

 

Vad innebär umgängessabotage för de barn som hindras träffa sin far?

Av Per Mindus

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Farsøs kommunaldirektør fyres efter
tvangsfjernelsessag

Artikel i BorgerDebat.dk

 

 


Artikeln är tidigare publicerad i BorgerDebat.dk den 24 juli 2003.

 

Den återges här med föreståndarens benägna tillstånd.

 

 

 

 


Kommunaldirektøren i Farsø Kommune igennem 17 år, Henning Olsen, blev i går bedt om at søge sin afsked. Vil han ikke det, agter økonomiudvalget at få kommunalbestyrelsen til at indlede en afskedigelsessag.
Tidligere er afdelingslederen i Familieafdelingen blevet fyret, samtlige medarbejdere har sagt op og den institution, der tidligere modtog henviste familier er gået konkurs.

 

Ifølge Nordjyske Stiftstidende var det et enigt økonomiudvalg, der i går besluttede at nu også at sige farvel til kommunaldirektøren, der de seneste år har haft en central rolle i en række opsigtsvækkende sager.

 

Dermed trækker familieafdelingen nu kommunaldirektøren med sig i faldet efter den seneste sag, hvor Farsø Kommune måtte sende to børn fra Ullits hjem igen fem dage efter en fejlagtig tvangsanbringelse sidste efterår. Sammen med en kritisk rapport fra Kommunernes Revision førte episoden til, at afdelingens leder og hele personalet blev fyret.

 

Medarbejderne svarede igen. De følte sig klemt i en magtkamp mellem kommunaldirektør Henning Olsen og kommunalbestyrelsesmedlem Kirsten Moesgaard, der også er advokat for forældre, som har fået tvangsfjernet børn af Farsø Kommune.

 

Som vi tidligere har fortalt her på siden fortalte medarbejderne derefter, hvordan kommunaldirektør Henning Olsen havde sagt til dem, at de selv kunne bestemme deres løn, hvis de fik Kirsten Moesgaard ned med nakken. For at genskabe et godt arbejdsklima bad borgmester Kommunernes Landsforening om at undersøge, hvad der var blevet sagt, og hvad der ikke var blevet sagt.

 

I går modtog kommunen så den fortrolige rapport fra Kommunernes Landsforening. Den er tilsyneladende ikke specielt belastende for Henning Olsen, og finder ikke grundlag for at reagere tjenstligt i forhold til kommunaldirektøren.

 

Men det er nu sket alligevel.

 

 

Familieinstitution gik konkurs. Kommunen sendte ikke flere klienter
Artikel i Borgerdebat.dk

 

Borgerdebat.dk

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

Far tiltalt - mor og barnevernet slipper unna

Mandag den 26 mars 2001 skal tobarnsfaren Per Kristensen fra Halsnøy, møte i Sunnhordland herredsrett og forsvare seg i straffesaken som er reist mot ham. Han er tiltalt for å ha forsøkt å rette opp en rettsstridig situasjon.

Av Herman J Berge, jur. cand, Oslo

 

 

Herman Berge är jurist i Oslo. Han är också ägare och webmaster for Rettsnorge.no.

 

Artikeln är tidigare publicerad i Rettsnorge.no men tekniska problem har gjort vår länk obrukbar.

 

NKMR:s kommentar

NKMR gör en ny publicering av artikeln eftersom den är en otvetydig dokumentation över de olagliga handlingarna som barnevernets personal vidtar utan att drabbas av rättsliga efterräkningar.

I "Rättsstaten åter!" visar fd Hovrättsrådet Brita Sundberg-Weitman hur socialtjänstens personal åkte till Helsingfors för att återföra 10-årige Alexander Aminoff som hade flytt undan de outhärdliga förhållandena han levde under i fosterhemmet. JO väckte inte åtal mot de felande tjänstemännen. JO påstod att de inte kunde veta att de begick en brottslig handling.

För närvarande (6/12 2002) pågår ett intressant fall i Fristad utanför Borås, där socialtjänstemän har ingått ett avtal med en 12-årig pojke, i vilket pojken åtar sig att inte kontakta sina morföräldrar som har uppfostrat honom. Länsstyrelsen har riktat allvarlig kritik mot socialtjänsten i Fristad för detta tilltag. Fortsättning följer.

Artikeln återges här med författarens benägna tillstånd.

 

 

 

 

 

En barnefordelingssak
Siktelsen og hele historien er noe nær fantastisk. Det hele har sitt utgangspunkt i en barnefordelingssak (altså ikke en barnevernsak) hvor barnevernet helt på egen hånd har bistått en utlending med i den dypeste hemmelighet å røve to norske statsborgere ut av Norge. Den kommunale bistanden har vært både av planmessig art, så vel som økonomisk og fysisk. Mor til barna er av dansk opprinnelse.

 

Barneloven §43 er helt klar; barna kan ikke flyttes ut av landet, dersom det er en pågående sak for retten, eller det er enighet mellom foreldrene, eller at man har en rettskraftig avgjørelse på at utflytteren har foreldreretten alene.

 

Opptakten
Da den danske kvinnen rettet en henvendelse til Kvinnherad kommune om hjelp til barnebortføring til en annen stat, sa kommunen seg villig til å delta for å sørge for at ingen ble skadet! I tillegg sa kommunen seg villig til å finansiere aksjonen dersom politiet ikke hadde midler.

 

Det lokale lensmannskontor ønsket ikke å støtte aksjonen. Heller ikke Politimesteren i Hordaland ønsket å bistå aktivt. Fylkesnemda for sosiale saker i Hordaland og Sogn og fjordane fant ikke å kunne godkjenne bortføringsvedtaket gjort av det lokale barnevernet. Både Sunnhordland namsrett og Justisdepartementet sa i etterhånd at bortføringen og aksjonen var ulovlig. Kvinnherads lokale barnevern bøyde dog ikke av, og satte i gang på egen hånd.

 

Da barnevernet til tross for denne massive motsand likevel satte i gang med den rettsstridige aksjonen, kan man spekulere i om barnevernet mottok betaling av kvinnen eller ble påvirket på annen måte. Noen juridisk saklig grunn for denne rettsstridige handling forelå jo ikke.

 

Barnebortføringen slik den er beskrevet nedenfor, er straffbar og rammer både kvinnen og kommunens ansatte jf bl.a. strl §§ 123, 216, og 223.

Enhver må bare legge seg flat og innrømme at vi har ville tilstander når en utlending bare kan ringe til den offentlige forvaltningen, som skal sikre og beskytte egne borgere, og be om bistand til en rettsstridig handling. Når en av kommunens medarbeidere i den ulovlige aksjonen, vitnet (i lagmannsretten) at hun var klar over at handlingen var straffbar, må en bare ta av seg hatten for kommunen. Vi gjør oss forhåpninger om at kommunen innser ironien.

 

Den kommunale aksjonsgruppen
Om morgenen den 12 mai 1998 hadde Per Kristensen allerede dratt på jobb. Klokken 0900 denne morgenen troppet tre damer opp utenfor Kristensens eiendom på Halsnøy - alle var fra det lokale barnevernet. Barnevernsleder, Kari Ersvær, hadde fått låne bilen til sin samboer, Nils Tore Oppsanger. Det er usikkert om han visste at bilen skulle benyttes til en straffbar handling. Regien for bortføringen stod saksbehandler Oddny S.Vågen for.

 

Aksjonen
Da barna intetanende kom ut av boligen, på vei til skolen, slo aksjonsgruppen fra Kvinnherad kommune til. Av barnevernets egen rapport går det frem at moren og en medskyldig bekjent sto på lur og ventet på at barna skulle komme ut, mens kommunens representanter i barnebortføringen satt i bilen og ventet. I det Kristensens eldste sønn kommer ut, griper moren rundt ham og tvinger ham inn i bilen. Gutten gjør stor motsand både utenfor og i bilen, jf barnevernets egen rapport: "Gutane gjorde sterk motstand i bilen…dei skreik sparka og slo". Eldstemann blir nå holdt fanget av barnevernet i bilen, mens moren og en medskyldig går på jakt etter yngstemann. Kommunens aksjonsgruppe utførte samme handling da minstemann kom ut.

 

Flukten
Nå bar ferden mot et avsidesliggende ferjeleie på sydspissen av øya, hvor bebyggelsen er meget sparsom. Her er det liten trafikk, og kommunen som hadde planlagt forbrytelsen satset nok på at sjansen var mindre for å bli oppdaget ved å benytte denne reiseruten.

 

Avslørt
I mellomtiden hadde en kamerat av guttene oppdaget hva som skjedde. Han hadde straks gitt beskjed videre til guttenes bestemor, som straks ringte guttenes far. Per Kristensen reiste med en gang hjem. I et forsøk på å forhindre at barna nå skulle miste sin far, tok han kontakt først med det lokale lensmannskontor, dernest med politimesteren i Hordaland via sin advokat. Til tross for at Kristensen også hadde klart å lokalisere hvor den rettsstridige kommunale aksjonsgruppen befant seg - om bord i MF Skånevik i overfart til Utbjoa - så nektet politiet å gripe inn.

 

Ute av landet
Den kommunale aksjonsgruppen fra Kvinnherad dro videre til Sola flyplass, og sørget således for at den utenlandske statsborgeren lykkes med å frarøve den norske stat for to borgere.

 

Tilbakeføringen - rettsstridig
Noe over ett år senere, august 1999, reiser Per Kristensen ned til Danmark i et forsøk på å rette opp i den langvarige rettsstridige situasjonen. Han henter barna hjem til Norge. Nå derimot avsier lagmannsretten en kjennelse på at barna skal tilbake til den tidligere rettskraftig ulovlig erklærte bosituasjon i Danmark. Tross Per Kristensens forsøk på å anke avgjørelsen, følger namsretten i Sunnhordland opp lagmannsrettens midlertidige kjennelse og fatter vedtak på at barna skal bli tatt med makt og føres ut av landet.

 

Vil ikke reise fra far - går i skjul
Begge barna setter seg sterkt til motverge mot å bli tilbakeført til Danmark. Dette ble så sterk kost for politiet og barnevernsmedarbeideren som var på stedet for å utføre tvangstiltaket, at de måtte gi opp. Da Per Kristensen får telefon om at namsmannen har fått beskjed fra høyere hold at tvangsgjennomføringen skal utføres uansett maktbruk, er det i rent nødverge overfor barna at han går i skjul. Han har da fått vite at både namsretten så vel som barnevernet ønsker å opprettholde den rettsstridige situasjonen. Man ønsker altså å sende begge de norske statsborgerne ut av landet igjen før saken er endelig avgjort, dette i strid med barneloven § 43 siste ledd.

Da Kristensen, tett oppunder jul 1999, møtte opp i Gulating lagmannsrett i barnefordelingssaken som pågikk, ble han arrestert, fratatt alle dokumenter og puttet på glattcelle. Det symbiotiske bergenspolitiet fulgte opp det normale mønster ved straks å tipse sin egen avis, Bergens Tidende, om at man nå hadde vært veldig flinke med å finne den lenge ettersøkte barnefaren.

 

På toppen av det hele blir det altså reist tiltale mot Per Kristensen for barnebortføring. Det er denne tiltalen Kristensen og hans advokat, Morten Kjensli, nå skal forsvare seg mot.

 

Anmeldelse rotet bort - forholdet foreldet
Per Kristensen anmeldte både barnas mor samt barnevernet for den rettsstridige aksjonen. Anmeldelsen mot kvinnen ble rotet bort i det lokale lensmannskontoret - senere henlagt som intet straffbart forhold bevist - mens anmeldelsen mot kommunen ble avvist av Statsadvokaten i Hordaland med den begrunnelse at det ikke var rimelig grunn til å undersøke om det forelå straffbart forhold, jf strpl §224, første ledd.

 

Riksadvokaten henla Kristensens klage over denne beslutningen ved å greit konkludere med at forholdet syntes lovstridig, men at det straffbare forholdet tross dette nå var blitt foreldet.

 

Med hjemmel i straffeprosesslovens kap 28 har Kristensen søkt å reise privat straffesak mot barnevernmedarbeiderne. Tiltalebeslutningen benevnes i slike tilfeller for "stevning". Stevningen skal inneholde bl.a. tiltaltes navn og bopel. Kommunen nekter å utlevere adressen grunnet i taushetsplikten. I og med at Kristensen ikke har klart å oppdrive adressen til barnevernmedarbeiderne, mener kommunens advokat at den private straffesaken må avvises da stevningen således er mangelfull; den mangler altså adressen på de tiltalte. Kjempetriks!

 

For den som har mulighet, vil det være vel verdt å benytte sjansen å følge saken som starter førstkommende mandag i Sunnhordland Herredsrett. Det er ikke usannsynlig at påtalemyndighetene kan ha flere juridiske overraskelser å by på. Tiltalebeslutningen er for øvrig undertegnet av den ikke helt ukjente Randi Gabrielsen, statsadvokaten som ved en juridisk vri nærmest ble sittende med ansvaret for SEFO's etterforskning av seg selv.

 

Gå til Per Kristensens hjemmeside og les hva pressen har skrevet om saken: http://home.online.no/~fjordkos/index.cfm Disse sidene er foreløpig ikke kompatible med Netscape. Dette vil bli rettet opp om ikke lenge.

 

Les oppdaterte rettsreferat fra Bergens Tidende:
26.03.01 http://www.bergens-tidende.no/vis.html?id=131101
27.03.01 http://www.bergens-tidende.no/vis.html?id=131190
28.03.01 http://www.bergens-tidende.no/vis.html?id=131366
29.03.01 http://www.bergens-tidende.no/vis.html?id=131541

Se også artikler fra Haugesunds Avis:

Saken avsluttet 29.03.01
Saken er herved avsluttet i Sunnhordland herredsrett. Nå er det opp til dommeren å enten gi en rimelig og rettferdig dom, eller motsatt; å høre på aktoratet, barnevernet og politiet som tilkjennegir en lovforståelse som vil gi ville tilstander, tilstander hvor lov og rett ikke har noen funksjon.

 

 

Fristad kommundel får allvarlig kritik av länstyrelsen

 

Rettsnorge.no

 

Tillbaka till Artiklar

 

Familievold – et unyansert begrep

 

 

Av Ole Texmo, free-lancer

 

 

 

 

 

 

Ole Texmo är en aktiv samhällskritiker. Artikeln är tidigare publicerad i Samfunnsmagasinet, sfm.no den 17 januari 2005.

Den återges här med författarnas benägna tillstånd.

 

 

 

 

I et VG-innlegg 29.10.04 (s57) repeterer redaktør Ellen Arnstad i bladet Henne de fleste mytene om påstått vold begått av menn mot kvinner. Redaktør Arnstad viser til en landsdekkende undersøkelse Henne har gjort i samarbeid med MMI, men gjør ikke nærmere rede for representativitet eller andre metodiske kriterier.

 

Mangel på empiri

 

At så mange som 30 000 kviner i alderen 20-50 år skal ha blitt voldtatt og at hver sjette kvinne i samme aldersgruppe skal ha vært utsatt for vold, høres ille ut, slik ingressen øverst på helsidesinnlegget formidler. Men hvor mye substans er det i slike tallfestinger? Så lenge redaktør Arnstad ikke evner å redegjøre for undersøkelsens metodiske forutsetninger, f.eks mulige kildefeil, og heller ikke later til å være særlig kildekritisk motivert overfor sine påberopelser, enten det er Amnesty International, en svensk kvinnelig politiker, eller en norsk mannsforsker, må hun finne seg i å bli mistenkt for å ha andre ærender enn å ville fokusere på et angivelig stort samfunnsproblem. Redaktør Arnstads forsøk på å sannsynliggjøre store forekomster av vold begått av menn mot kvinner svikter på et avgjørende punkt: der finnes intet som helst empirisk-statistisk grunnlag for å estimere omfanget av vold.

 

Tvilsomt begrep

 

Dermed ikke sagt at vold begått av menn mot kvinner (og barn) ikke forekommer: ett tilfelle er ett for mye; hundre er hundre for mye; tusen er tusen for mye, etc. Redaktør Arnstad følger opp en trend som er gitt legitimitet gjennom Kvinnevoldutvalget (NOU 2003:31) som i sin tur har hentet sitt ”mandat” fra Familiemeldingen (stort.meld. nr 29, 2002-03) hvor familievold defineres som vold begått av menn mot kvinner og barn. Amnesty og profeministene blant mannsforskerne har været denne tendens i lang tid og får nå uttelling for sin karrierebevissthet. Etableringen av Kompetansesenter for voldsofferarbeide ved Høyskolen i Oslo har hatt samme feministiske tilnærming. I beste fall er familievoldbegrepet unyansert; i værste fall kjønnsdiskriminerende. Samtidig gir begrepskonstruksjonen mulighet for å usynliggjøre systemvold begått mot fedre (og barn), samt legaliserte overgrep mot kjernefamilien begått av barnevern og domstol. Familievoldbegrepet representerer en legitimitetskrise innen politi, domstol, akademia og offentlig forvaltning hvor statsfeministenes værnede bedrifter er lokalisert.

 

”Mørketallene er store”

 

Redaktør Arnstad skriver: ”30 000 kvinner i alderen 20-50 er blitt voldtatt, men anmeldelsene er få”. Slik konstrueres myter. Man skaper høye tall, uten å gjøre rede for alminnelige regler for definisjoner og metodisk etterprøving. Jevnført med kriminalstatistikkene åpenbares det store misforholdet mellom de store tallene og antallet anmeldelser, siktelser, tiltaler og domfellelser. Mannsforskeren Jørgen Lorentzen som redaktør Arnstad viser til, bruker sin posisjon til å fremme liknende høye tall som at ” 100 000 menn mishandler sine koner og samboere”. Tallet er tatt rett ut av luften og mangler selvsagt empirisk grunnlag. Man ser bort fra at en del av de anmeldelsene som blir inngitt er falske, forutsetter at ingenkvinner lyver om overgrep, og når ikke alle anmeldelser som blir inngitt fører til fellende dom, trekkes konklusjonen før man rekker å tenke. Grunnleggende slutningsfeil fordobles og mørketallene vokser seg store.

 

Falske påstander

 

Forestillingen om store mørketall skaper forventninger som bidrar til å hausse opp stemningen. Ensidigheten i familievoldbegrepet skaper en trend som legitimerer amnesti når kvinner fremmer tvilsomt funderte overgrepsanklager. Typisk er barnefordelingssaker hvor mødre som ikke ønsker at kompetente fedre skal opprettholde fullverdig kontakt med barna, tyr til falske påstander om incest og kvinnevold. ”Ekte menn” lar seg ikke så lett skremme, men en del ekte menn som i egenskap av fedre har tatt sin del av barneomsorgen og vel så det, opplever ikke sjelden å bli forsøkt nøytralisert som potensielle konkurrenter til kvinners enerett til barna. Feministisk fordumming av forvaltning og akademia har ført til at det ikke forskes seriøst og kjønnsnøytralt på dynamikken i denne type saker hvor trussel- og fiendebildene er opphengt på de samme rasjonaler som mørketallsmagien.

 

Foreldreansvar til besvær

 

Medias hovedfokus er på menn som slår, voldtar og for øvrig er så farlige og uansvarlige at de ikke bør ha automatisk del i foreldreansvaret. 01.11.04 meldes på NRK i forbindelse med en konkret sak, at man nå vil foreslå at fedre som dreper mødrene til sine barn, ikke skal få beholde foreldreansvaret. NRK og Aftenposten melder at forslaget er ute på høring. Enkel utført kildekritikk viser at forslaget fra en interdepartemental gruppe som har vurdert ”Tiltak for å beskytte barn mot overgrep” (rapport 16.02.04, s45) er langt mindre dramatisk enn NRK og Aftenposten utlegger. Høringsfristen gikk for øvrig ut 02.07.04. En juridisk likestilling av mødre og fedre, jf kravet om automatisk felles foreldreansvar for menn man i utgangspunktet ikke forutsetter vil drepe mødrene til sine barn, vil kan hende fjerne mye av konfliktgrunnlaget og dermed også trussel- og fiendebildene. Fullverdige foreldre behandler man med respekt. Fokus på menn/fedre som overgripere dekker over det forhold at fedre ikke får automatisk del i foreldreansvaret uten å være gift med mor.

 

De egentlige tabuer

 

For ulike myndigheter og media er unnlatelsessynder viktige drivkrefter for å opprettholde overgrepshysteriet. Media har også kommersielle hensyn å ta når behovene til den kjøpekraftige delen av markedet bestående av velutdannede kvinner mellom 20-50 år skal imøtekommes. Med likeverd som barnelovens hovednorm, vil en del hysterikere og tragedieparasitter bli arbeidsløse. Psykologer, advokater, mediefolk, kriminologer og sosiologer som surfer på hysteribølgen risikerer at deres fag mister sin hittil sterkt overdrevne betydning. Mistenkeliggjøringen av menn/fedre antar tidvis slike dimensjoner at man må kreve belegg for fiendebildene. For noen av hysterikerne er det ingen vei tilbake: de ”100 000 menn” mannsforsker Lorentzen uimotsagt får legge ut om, bedriver ikke lenger triviell hustruvold: nå er volden blitt alvorlig, og begås daglig <sic>. Forekomsten av kildekritisk kollaps og fordobling av tankefeil er nok større tabuer enn de redaktør Arnstad bekymrer seg for.

 

 

 

Kvinnomisshandlare måste ibland frias
Av Anna Christensen

 

Tillbaka till Artiklar

 

Familiens Børneråd (Forældrenes Børnekommission).

Af Majken Frost, teol. Cand, Horsens

 

 

 


Majken Frost är teol. cand och präst i Horsens, Danmark. Hon är andra vice ordförande i NKMR. Majken Frost är en av grundarna av "Forældres Børnekommission", 1976. Hon har publicerat många artiklar i dagspress och tidskrifter.

Artikeln är skriven för NKMR:s hemsida.

 

 

 

 

I 1976 mødtes en række forældre og besluttede at nedsætte sig som Forældrenes Børnekommission.

Anledningen hertil var daværende socialminister Eva Gredals nedsættelse af en Børnekommission, der skulle iagttage danske børns forhold og rådgive herom. Samtlige medlemmer af den socialministerielle Børnekommission var udpeget p.g.a. deres faglige og ansættelsesmæssige status, - ingen var udpeget på grund af konkret forældreskab. En protest mod denne ”ekspert”-sammensætning af socialministerens Børnekommission blev afvist af dennes formand – og derfor nedsatte ovenstående forældre deres selvstændige kommission. Også som en protest mod den stadig mere udbredte offentlige ærbødighed overfor adfærdsvidenskaberne.

Forældrenes Børnekommission fik ganske megen presse og medlemmerne havde en flittig foredragsvirksomhed. En stor støttekreds dannedes efterhånden, og tvangsfjernelsernes uhyggelige aktualitet – forstærket af Bistandslovens paragraf om ”Hjælpeforanstaltninger uden samtykke” -mødte Kommissionen gennem mange henvendelser fra ulykkelige forældre, hvis retsløshed var åbenlys. Vi (kommmissionens medlemmer) fungerede ofte som bisiddere i disse sager – og det lykkedes at bremse enkelte af dem.

Men først og fremmest udgav Forældrenes Børnekommission en stribe bøger og pjecer, (se nedenfor), hvori man påpegede netop familiens retsløshed, hvis den kom i myndighedernes søgelys, ligesom der her blev foretaget et opgør med især psykologiens principper og tiltag.

 

I 1997 fremsattes i Folketinget lovforslag om ophævelse af  forældres ”Revselsret”. Denne ret, der af partierne bag lovforslaget konsekvent blev omtalt som ”retten til at banke sine børn”, er jo udtryk for familiens frihed og integritet og dens mandat til at opdrage egne børn.

Siden nedsættelsen af Forældrenes Børnekommission var en ny generation vokset frem, der fortsatte kommissionens arbejde, nu under navnet Familiens Børneråd (idet regeringen som afløser af den socialministerielle Børnekommission havde nedsat et Børneråd – af samme ensidige karakter som forgængeren).

Familiens Børneråd protesterede voldsomt mod lovforslaget om ophævelse af Revselsretten og indkaldte til en høring på Christiansborg. De påviste den totalitære tankegang, der lå bag forslaget – at staten skal diktere forældre en bestemt opdragelse. Partierne i Folketinget var splittede og ”fritstillede” deres medlemmer i stillingtagen til lovforslaget. (if. Grundlover er folketingsmedlemmer alene forpligtet på deres samvittighed, så ”fritstillingen” afslørede et uhyggeligt og lovstridigt partityranni).

Lovforslaget blev dog vedtaget med en stemmes overvægt og trods bred folkelig modstand.

Efter dets vedtagelse udsendte socialministeriet sammen med ”Red Barnet” og ”Børns vilkår” pjecen ”Nej til bank”, der bl.a.uddeltes til skolerne og i enkelte tilfælde til skolebørnene selv.

 

Familiens Børneråd har dog fortsat sin virksomhed. Udover at det – som de ”gamle” – har ydet hjælp og vejledning til betrængte familier – gik F.B. igen på barrikaderne, da Bistandsloven i l999 afløstes af ”Serviceloven”, if. hvilken adgangen for De sociale Udvalg til at foretage tvangsfjernelser blev endnu nemmere. I indlæg og interviews i pressen gjorde Familiens Børneråd igen opmærksom på den psykologiske ekspertises uhyggelige magt, men også Serviceloven blev vedtaget.

I 2001 gjaldt det forslaget om en ny ”Børnelov”, hvori det biologiske forældreskab blev fremhævet som absolut gældende, - dvs. at den ældgamle ”Pater est”-regel, if. hvilken en mand ved ægteskab  tilkendes faderskabet til et kommende barn, udgik. If. Børneloven skulle der tilkendes  ”søgsmålsret for 3-person”. Hvad der i praksis betyder, at en mand, der hævder at være den biologiske far til et barn født i en kvindes ægteskab med en anden, kan forlange sit ret pådømt.

Familiens Børneråd påpegede det skræmmende ved en sådan søgsmålsret – det indebar bl.a. som et perspektiv en afvist og hævngerrig mands mulighed for at ødelægge et ægteskab og familieliv og ophævede ægteskabets hidtil lovhjemlede beskyttende status.

Heller ikke her havde Familiens Børneråd held til at hindre loven – F.B. må, som den slags private protestorganisationer, kæmpe en ulige kamp mod offentligt støttede organisationer, der nyder godt af en udstrakt offentlig finansiering af pjecer og anden reklame.

 

Men der er ikke tvivl om, at både Forældrenes Børnekommission og Familiens Børneråd har været med til at ændre indstillingen i Danmark. I 2001 afløstes den socialdemokratiske regering af en borgerlig, og -68 generationens magtstilling er under langsom afvikling.

Både i børneinstitutioner og i skoler har den psykologisk/pædagogiske ensidighed afsløret sin afmagt, - og i en opsigtsvækkende TV-udsendelse i august 2003 afsløredes den lemfældighed og magtbrynde, der ofte ligger bag f.eks. tvangsfjernelser af børn.

Institutionsopvæksten, som i dag er virkeligheden for de allerfleste danske børn, har ikke bevirket lykkelige og harmoniske børn, - tværtimod. Og folkeskolen, der i 30 år har lagt vægten på børnenes personlig udvikling, har nærmest spillet fallit. (Internationale undersøgelser har vist, at danske børns kundskabsniveau er katastrofalt ringe).

Den - igen private - kommission, der i 2002 nedsatte sig under navnet Kommissionen til forsvar for kundskaber, har fået stor både medieomtale og opbakning overalt i landet – og i sin åbningstale i oktober 2003 blæste statsministeren til kamp mod ”rundkredspædagogikken” og fremhævede skolens opgave som kundskabsskole. Samtidig har socialministeren fremsat forslag om, at den nære familie som det første og vigtigste netværk skal inddrages, når en tvangsfjernelse er ved at trække op.

 

Adresser: Elisabeth K. Jensen, Holmelundsvej 4, 8382 Hinnerup. DK.

                  Formand for ”Familiens Børneråd”                                              

 

                  Agnete Raahauge, Manziusvej 17, 2900 Hellerup. DK.

                  Formand for ”Kommissionen til forsvar for kundskaber”.

 

Bøger udgivet af Forældrenes Børnekommission:

                  Vore børn er vore børn. 1977

                   Frihed eller lighed – et opgør med U-90. 1978

                   Hvad et barn har brug for. 1979.

                   Nej til børnepolitik. 1981

                   Hvor ægteskabet skal stå. (Stig Vendelkjærs forlag) 1985.

                   Ægteskabets afskaffelse – en lovgivningsmæssig gyser. 1986.

 

 

 

Tranbjerg-sagen
Af Majken Frost

 

Tranbjerg-sagen - dens såkaldte afslutning.

Af Majken Frost

 

Rapporter

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Familierne til anbragte børn

Av Kirsten Skovbo

 

 

Kirsten Skovbo är en flitig författare av insändare och artikel och en mycket flitig debattör på Borger-debat.
Inlägget nedan är tidigare publicerat i "Arbejderen" den 1 september 2009. Det finns återgivet i Borger-debat.dk. 

Det återges här med författarens och Borger-debats ägares benägna tillstånd.

 


Ifølge den ny "Barnets Reform" står der åbenbart smalhals på spisesedlen!

Hvorfor? Mig bekendt har det endnu ALDRIG kostet kommunerne en eneste krone at lade anbragte børn få samvær med deres biologiske familie.

Hvad er årsagen til at politikerne konstant beklager sig over hvor dyrt det er for landet med alle de anbringelser af børn udenfor hjemmet, imens de samtidigt UNDLADER at lytte til os, der igennem 10-20 år har klaget vor store nød om sporadisk eller intet samvær med vore anbragte børn/børnebørn !

I årevis har man istedet sendt børnene, der ellers skulle være garanteret ro og forudsigelige rammer, når kommunerne anbringer dem, ud til fremmede aflastnings plejefamilier i weekender og ferier, når den "rigtige" plejefamilie holder fri fra plejebarnet! Det koster yderligere mange penge!

Hvad gemmer sig egentlig bag alle de forskellige udmeldinger, hvor vi borgere ikke kan andet end føle os ført bag lyset! Det har mig bekendt ALTID i de senste år været en sagsbehandlers fornemste opgave, at sørge for at anbragte børn OGSÅ bevarer kontakten med deres egen slægt! For at de unge ikke en dag skal stå som: "Palle alene i verden", når systemet ikke mere opbevarer dem!Blod är tjockare än vatten
Av Hans Hjortsjö


Barn - Foreldres eiendom !
Av Tor Langbach

 

Må barna vernes mot barnevernet?
Av Åge Simonsen


Barnevernets metoder
Av Åge Simonsen


Holdningene hos sosialarbeidere som arbeider med barnevern
Av Marianne Haslev Skånland


Familjens roll större i Europa
Av Henrik Stenbäck

Kommunen skänkte bort vårt barnbarn
Av Katarina Lagerwall


LVU behöver ändras från grunden
Av Bo Ammer


Där lagen slutar tar tyranniet vid ...
Av Peter Klevius

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

Faller tvangsfjernede barn til ro?
En serie innlegg fra Borgerdebat.dk
 

Inläggen är lånade från Borgerdebat

 

Inläggsserien återges här för att visa att socialtjänsten/barnevernet i Danmark, i likhet med Sverige och Norge föraktar barns biologiska släkttillhörighet. Det är tämligen uppenbart att personerna som befolkar socialkontorens kanslier är omedvetna om att "Blod är tjockare än vatten".

 

Publicering sker med Borgerdebats välvilliga tillåtelse.

 

 
Farmors stædighed belønnet

Indsendt af Frede J. 03 december 2002 kl. 10:03:17:
fra IP-adressen: 212.10.168.130
--
Rønne kommune skulle bruge halvandet år til at finde ud af at to tvangsfjernede søskende måtte se hinanden.
http://www.dr.dk/nsapi.dr/regioner/zreg_newsitem.asp?thread=141531&bcat=700&ecat=799&keepcat=n

***


Søsken adskilles for å "falle til ro"

Indsendt af Marianne 03 december 2002 kl. 18:43:47:
fra IP-adressen: 129.177.211.28

Som svar på: Farmors stædighed belønnet indsendt af Frede J. 03 december 2002 kl. 10:03:17:
--
Nok en gang ser vi en ukritisk godtagelse av argumentet om at barn som lever under tvang ikke skal få treffe sin familie fordi de skal falle til ro hos foster-personene.

Det er for det første et klart bevis på at det IKKE er naturlig og godt for barn å berøves sin familie; man må TVINGE dem til isolasjon. Deres fengsel er for dem et mindreverdig sted å leve, fordi de uansett materielle forutsetninger og såkalt kjærlighet og omsorg ikke har det ene nødvendige.

For det andre er det like klart at slik adskillelse IKKE fører til at barnet faller til ro av tilfredshet og lykke. Det er snarere det samme som å berøve barnet alt som betyr noe for det og TVINGE det til å ta til takke med det lille det kan få - alternativet er å ikke engang ha tak over hodet eller mat i munnen.

Det hele minner meg litt om å sette mennesker i konsentrasjonsleir og så hevde at de har knyttet seg så sterkt til sin brakke og sine fangevoktere at det kunne virke forstyrrende om de fikk komme ut og tilbake til sine kjære.

***


Re: Søsken adskilles for å "falle til ro"

Indsendt af Ivan 03 december 2002 kl. 21:44:48:
fra IP-adressen: 132.192.20.60

Som svar på: Søsken adskilles for å "falle til ro" indsendt af Marianne 03 december 2002 kl. 18:43:47:
--
Den "falden til ro" som er så frygtelig populær blandt systemets bødler og fangevogtere er i virkeligheden en vaskeægte klinisk depression. Den gør børnene nemmere at "håndtere", men er i virkeligheden blot et tegn på at man har formået at skade barnet dybt og alvorligt.

Netop fordi en adskillelse fra moderen betyder fare (eller den visse død), er der et biologisk indbygget instinkt der ses hos stort set alle pattedyr. De kan, skal, vil og bør børn ALDRIG akseptere en adskillelse fra deres biologiske mor. At reagere på adskillelsen ved at blive urolig og stresset er en biologisk indbygget forsvarsmekanisme der dels skaber en ekstra vagtsomhed overfor fare, dels forsøger at nedbringe længden af den (farlige) adskillelses periode.

Først når vi har knækket barnet vil det "falde til ro". Men på det tidspunkt har vi frarøvet det troen på at der findes en tryg og forudsigelig verden med en pålidelig voksen der kan opfylde dets fundamentale behov. Endnu værre bliver det når vi overtaler moderen til at gå i ledtog med bødlerne og "frivilligt" overlade barnet til denne unaturlige skæbne. Det fremhæves ofte hvordan barnet "falder til ro" langt hurtigere når forældrene samarbejder. Sandheden er at barnet langt hurtigere knækkes og drives ind i en klinisk depression hvis dets skæbne er at bliver forstødt af sin mor.

Intet under at socialindustrien undviger at stille sig selv spørgsmålet: "hvad sker der 20 år senere". Hver gang man har gjordt dette på sund videnskabelig vis har man nemlig fået et svar som man ikke kan lide. Faktum er at man ødelagde barnet ved at fratage det sin familie (med eller uden familiens tilladelse). Man påførte det en livsødelæggende depression og smadrede dets selvtillid, og bragte det derved i høj risciko for stof/alkohol misbrug og selvmord. Men efter et selvmord er de jo så dejligt "faldet til ro", ikke sandt ?

***


Re: Søsken adskilles for å "falle til ro"

Indsendt af Farmor 03 december 2002 kl. 22:23:07:
fra IP-adressen: 195.249.246.196

Som svar på: Re: Søsken adskilles for å "falle til ro" indsendt af Ivan 03 december 2002 kl. 21:44:48:
--
Det er præcis sandheden du skriver her. Det kan ikke siges bedre.
Jeg tvivler på at de ansvarlige myndigheder ikke ved det. Og jeg fatter ikke at alle tilsyneladende leger med, som om de ikke har øjne og ører selv.
Det er så sandt når du skriver at barnet knækkes hurtigere når forældrene samarbejder.
Det er en alvorlig tilstand det lille barn sættes i, og jo yngre det er jo sværere depression kan det blive til. Men selv børn oppe i 8-10-årsalderen kan få varige men af et ufrivilligt ophold uden for hjemmet.

***


Re: Søsken adskilles for å "falle til ro"Netop derfor...

Indsendt af Kirsten Skovbo 04 december 2002 kl. 13:47:33:
fra IP-adressen: 212.10.10.30

Som svar på: Re: Søsken adskilles for å "falle til ro" indsendt af Farmor 03 december 2002 kl. 22:23:07:
--

Kære alle!

Lige akkurat derfor "valgte" min datter i sin tid for snart 31Ž2 år siden at "fravælge" at kæmpe imod det sammenspiste system, der også overfor hendes spædbarn skulle give det lang tids ro.....Samtidig med at hun IKKE så sit kære barn modtog hun de frygteligste fotos af sin oppustede datter (var blevet overfodret med kunstig modermælk istedet for mors egen brystmælk), hvor øjnene talte sit tydelige sprog. Der var et forvrænget grin på munden imens to store tomme øjne stirrede frem for sig uden at se hverken fotograf eller sin omverden. Dette vakte unødig sorg, idet min datter og jeg tydeligt kunne se, hvordan barnet allerede havde taget stor sjælelig skade.

Det kom senere frem, at da pædagogerne skulle tage fotografiet havde de været nødt til at kilde hende!!!

Christinas hjerte brast hver gang, de få gange hun nåede at se sit barn, inden det var total ødelagt. Hun sagde til mig, at hun følte, at det var somom det var HENDE som mor, der svigtede sit lille barn ved at "holde en gulerod op for hendes næse" (altså bare komme i kort tid og så forlade hende igen). Dette valgte hun en overgang så helt at undlade at se barnet, fordi hun følte stor skyld, uden at have skyld, for ingen i systemet ville høre noget som helst om hvilket enormt justitsmord de havde begået.

Plejemoderen til barnet har op til flere gange selv uforvarende kommet til at fortælle mig i telefonen, at barnet er tilbage i udvikling.

Det er gået hende som det går de mange andre børn, der brutalt fjernes og gemmes bort, at de får sådant et chok, at de brat sættes i stå i deres udvikling, så vor salig bisidder Thomas plejer at give det råd til forældre, der omsider får deres "barn" tilbage, når det er fyldt atten eller 23 år: "Behandl dit barn (den unge) somom han/hun stadig er den alder, de var da de blev tvansfjernet. For deres følelsesliv er blevet ødelagt allerede dengang. Og uden følelser - intet liv. Han har ret.

Kirsten

***


Re: Søsken adskilles for å "falle til ro"

Indsendt af Frede J. 03 december 2002 kl. 23:06:50:
fra IP-adressen: 212.10.0.240

Som svar på: Re: Søsken adskilles for å "falle til ro" indsendt af Farmor 03 december 2002 kl. 22:23:07:
--
Jeg var selv med som bisidder ved et overvåget samvær, mor og dreng 3 år og pige 5 år. Da samværdet på en time var ovre og børnene skulle med taxaen til institutionen kunne børnene overhovedet ikke forstå at mor skulle gå fra dem. De følte sig svigtet af mor. De skreg og græd, men ingen kunne gøre dem begribelig at det ikke var mor der svigtede, men de ansatte der havde stjålet børnene væk fra mor.

Frede J.

***


Re: Søsken adskilles for å "falle til ro"

Indsendt af Henning Rostgård Smith 04 december 2002 kl. 09:01:21:
fra IP-adressen: 80.160.115.36

Som svar på: Re: Søsken adskilles for å "falle til ro" indsendt af Frede J. 03 december 2002 kl. 23:06:50:
--
Vores børn Hans og Hanne var tvangsfjernet fra de var ca. 5 mdr. og ca. 2 år frem. Jeg kan kun bekræfte at det er utroligt hårt at tage afsked med sine børn uden at kunne fortælle dem at vi var tvunget til det efter samvær. De føler sig forrådte og med god grund. I en tvangsadskillelsesfase oplever de at far og mor bliver mere og mere ustabile og plejeforældrene bliver mere og mere stabile. Det hele er et kynisk spil iværksat af systemet for at tvinge jage børnene over i plejefamilien, få børnene til over tid at opfatte plejefamilien som deres familie og det vækker meget stærke følelser frem i forældrene. De bliver et af to onder. Enten hårde og sammenbidte eller også helt apatiske. På et tidspunkt har vi Hans hjemme på samvær hver uge i 2 timer. Det medfører at Hans stadig kan kende os hver lørdag når han kommer på besøg og leger forholdsvis ubekymret fra start af besøget. På et senere tidspunkt ændrer man samværet til hver 14' dag. Det gør en kæmpe forskel. Hans kan ikke kende os mere. Ufatteligt. At se sin egen søn kikke på en som en vildt fremmed. Det vækker bitterhed og uforsonlighed i en. Det går 5 - ti minutter før Hans igen kender far. Det siger sig selv at det var tilsigtet fra systemets side. Det fortæller deres lærebøger dem. Heller ikke så mærkeligt at de skriver i deres indstilling at Hans har brug for et mangeårigt ophold ved plejefamilien for at få sin tilknytning i orden. Vi var totalt uenig i tvangsfjernelsen. Jeg har dengang beskrevet et sådant hjemmesamvær som kan læses nedenunder:

Vores samvær med Hans.

Lørdag den 25.11.2000. Hans.
Inger kommer med Hans kl. 10.00 - 14.00 til samvær hjemme. Det er 14 dage siden Hans sidst var hjemme (Normalt hver uge) og det kan mærkes på ham. Det virker som om han ikke kan huske eller genkende os de første 2 - 4 minutter. Først da jeg sætter mig på hug og taler til ham, husker han noget og vil gerne op til mig. Der går nogle minutter hvor han bare nyder at hænge på mig. Så finder vi legesagerne frem og især bilerne og køretøjer generelt har hans store interesse. Inger havde sagt at Hans ikke havde sovet på turen til os.

Efter ca. et kvarter er Hans tøet op og leger som sædvanligt. Det bliver også til en tur ned på legepladsen inden frokost. På legepladsen er det især gyngen og rutschebanen der interesserer. Hans kan nu selv gå op af trapperne og selv komme ned og sidde og glide ned. Det skulle prøves mindst 4 - 5 gange inden det var tid at komme ind igen. Hans spiste ikke særlig meget. Han var meget glad for italiensk salat og ville helst spise det uden brød og pålæg. Efter at have spist ville Hans rundt i hele lejligheden. Han skulle op i sin seng og lige prøve at ligge "putte" som han siger. Så skulle han op igen og så over i mors og fars seng, også kun et minut eller 2. Dernæst ville han op i Hannes seng ganske kortvarigt. Det virker som om han kan huske noget, huske at det en overgang var Hans'es seng. På et senere tidspunkt kommer han ind på værelset og får øje på en mekanisk spilledåse som Hans og Hanne fik i dåbsgave. Den er han egentlig vokset fra, men den kan han huske og den skal undersøges og prøves igen.

Hans er blevet virkelig god til at sige trapper og at gå op og ned af trappen ved at støtte sig til gelænderet. Da klokken er blevet ca. 13.55 vil han gerne være oppe hos mig på arm og det er han så i ca. 5 - 7 minutter, så sover han og vi placerer Hans i lænestolen.. 5 minutter senere kommer Inger for at hente Hans og køre ham tilbage til plejefamilien. Hans sover godt og vågner ikke. Inger og Hans tager af sted. 14 dage mellem besøgene er afgjort for længe. Hans lange hukommelse virker meget god, men hans korte hukommelse (14 dage) skal altså først vækkes. Når Hans er syg og derfor springer en uge over i samværet med os kan vi helt afgjort mærke det.
Henning

Henning Rostgård Smith.

 

 

Blod är tjockare än vatten. Av Hans Hjortsjö.

 

Barn Foreldres eiendom. Av Tore Langbach

 

 Nu skiljer man på Jens och Johan. "Det är för barnens bästa" Av Charlotte Palmefors

 

Anförande av riksdagsmannen Thomas Julin

Hvad er familiesammenføring for noget? Af Anna Jensen

En 13-årig piges oppfatelse av sin egen tvangsfjernelse

 

Tonjes brev til barnevernet. Af Tonje selv

 

Frans Lovasz berättelse

 

En bön för Sofia och hennes son. Av Erik Woxborg 

Fosterbarn och deras syskon - Artikel i BRÅ-tidningen Apropå 3/1997
Av Margareta Edling

 

Psykiska övergrepp när barnens rätt skulle tas till vara
Av Astrid Holgerson

 

Sibling Ties Are Worth Preserving. By Diane Riggs

 

Tillbaka till Artikelindex

 

 

 

 

 

 

 

Kjenner-familien: Etter ti års kamp mot barnevernet er marerittet over for Gerd June Kjenner, hennes samboer og seks barn.

 

Tre artikler fra Bergensavisen.no

 

 

Får beholde barna etter 10 års kamp mot barnevernet 
Av Eivind Pettersen

Etter ti års kamp mot barnevernet er marerittet over for Gerd June Kjenner, hennes samboer og seks barn.

 

Barnevernet har opptrådt krenkende
Av Eivind Pettersen

Advokat Harald Grape mener barnevernet i ti år har utsatt Gerd June Kjenner for et ødeleggende press på sviktende grunnlag.

 

En stor utfordring

Av Eivind Pettersen

Sjefen for helse- og sosialtjenesten i Masfjorden forsikrer at kommunen nå arbeider for å tilrettelegge den hjelpen Kjenner-familien har krav på.

 

 

 

Tillbaka till Artiklar

 

 

 

EN 13-ÅRIG PIGES OPFATTELSE AF
SIN EGEN TVANGSFJERNELSE I IKAST KOMMUNE
TIL BEHANDLINGSHJEMMET "SCHUBERTSMINDE"
I RINGKØBING

 

 

Föredrag vid NKMR's Jubileumsmöte i Köpenhamn den 28 november 1998,
av Rikke Nielsen

ett_tvangsfjaernet_barn_berattar 

 • Jeg hedder Rikke Nielsen, og jeg er 131/2 år. Jeg blev tvangsfjernet den 1. Oktober sidste år.
  Mine forældre er skilt, og jeg boede hos min far.

  Mine problemer var omkring weekenderne hos min mor. Jeg havde svært ved at komme fra mor og hjem til far, og jeg følte ikke, at min mor ville lytte ordentligt på mig.

  Og nu vil hun slet ikke lytte på mig, så vores forhold er næsten ødelagt.

  Mit problem var også, at i skolen jeg gik i, der havde jeg ingen venner.

  Efter sommerferien sidste år skiftede jeg så skole, og den blev jeg rigtig glad for, og jeg begyndte at få det rigtig godt.

  Men kommune tvangsfjernede mig, og deres første grund til, at de gjorde det var, at de troede ikke på, at jeg havde forandret mig.

  Men det synes jeg egentlig er en dårlig grund.

  Kommunen formodede, at jeg ville tage skade, hvis jeg ved blev med at bo hjemme, men jeg syntes det er uretfærdigt, at de ikke gav mig en chance, for det kunne de egentlig godt have gjort.

  På denne her måde er det som om at kommunen mente, at jeg havde det forfærdeligt derhjemme, men det havde jeg ikke.

  ett_tvangsfjaernet_barn_berattar

  Men det jeg er mest bitter over er, at jeg ikke har fået det spor bedre siden jeg blev flyttet hjemmefra. Jeg har faktisk fået det værre, så der var jo ingen grund til, at kommunen tvangsfjernede mig.

  Men i stedet for at bo hjemme mente kommunen, at jeg skulle bo på Behandlingshjemmet "Schubertsminde", som ligger i Ringkøbing.

  Der har jeg nu boet 1 år, og jeg er meget ked af at bo der, og jeg stikker af, så tit jeg kan.

  Når jeg er oppe og diskutere med de voksne som er derude, og jeg kræver svar på noget, jeg synes er uretfærdigt - så begynder de voksne næsten altid med, at "du skal give Schubertsminde en chance" hvis jeg siger, at jeg ikke kan lide at bo der. De vil ikke forstå, at jeg har prøvet og give det en chance, men jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne lide det.

  De siger også, at jeg ikke har min egen mening, og at jeg ikke måtte bo hjemme, fordi at min far og stedmor, især min stedmor, påvirker mig i en negativ retning.

  Jeg ved godt, at min stedmor har lært mig at holde på min mening og ikke finde sig i alting, men hvad er der forkert i det?

  Derfor bliver jeg så gal, når de siger det, og jeg synes, at jeg bliver uretfærdigt behandlet af de voksne. For de kan ikke bare sige, at jeg ikke har min egen mening - for det ved de faktisk ikke noget om. Det er kun noget de tror, og så skal jeg dømmes for det.

  De siger faktisk ikke direkte, men i det de siger, der siger de faktisk, at jeg bare skal holde min mund og gøre, hvad de siger - men der er jeg glad for, at jeg har lært at holde på min mening og holde på mine rettigheder.

  For de siger, at jeg ikke må have nogen mening der ligner min fars og min stedmors, jeg må ikke blive påvirket af dem, men jeg har boet hjemme hos min far og stedmor i næsten åtta år, så jeg kan da ikke undgå at have nogle meninger der ligner deres.

  Jeg synes virkelig at det er uretfærdigt, for hvor tit bliver de voksne og andre menesker ikke påvirket af aviser, blade, radio, Tv o.s.v. og danner nogle af deres meninger ud fra det.

  Men hvorfor må de voksne så have lov til at sige at mine meninger er forkerte?

  Ude på behandlingshjemmet er der også skal - aktiviteter, d.v.s.ting som de voksne har bestemt at jeg skal lave, men jeg bryder mig ikke om dem. Jeg skal f.eks. gå til ridning, og i starten var jeg regtig bange for heste, men det troede de voksne ikke på, og da jeg ikke ville sætte mig op på hesten, tog de mig og løftede mig op på hesten, selvom jeg var bange for dem.

  Når de voksne bestemmer at et eller andet jeg skal, og ikke vil, så tvinger de mig til det,ved f.eks. at hive mig til det, altså bære rundt med mig, og de vil endda gå så langt at de vil skifte tøj på mig, hvis jeg nægtede det.

  Jeg syntes jeg bliver uretfærdigt behandlet, ihvert fald ved den episode med hesten. Jeg kan virkelig ikke forstå at de vil bestemme så meget over mig,og spørger jeg de voksne hvorfor , så siger de bare at jeg ingen medbestemmelse får, så længe jeg stikker af derfra.

  Men i starten da jeg ikke stak af, der havde jeg heller ingen medbestemmelse, i hvad der skulle ske med mig.

  De voksne vil virkelig have at jeg bare holder min mund, og gør hvad de siger, men jeg forstår ikke hvorfor det skal være sådan.

  De voksne vil også blande sig i alt hvad jeg laver.

  F.eks. når jeg skal ringe hjem, så skal jeg ringe indefra kontoret, hvor der næsten altid er en eller flere voksne. Det skal jeg, fordi at de voksne, som jeg skrev før, de tror jeg bliver påvirket af min far og stedmor.

  Det er meget ubehageligt, og jeg må også kun snakke med dem to gange om ugen. Jeg kan ikke se hvad de får ud af det, for jeg stikker af , for at komme hjem, og snakke om noget, som jeg ikke kan snakke med de voksne om.

  Jeg føler ikke at jeg kan snakke med de voksne, om mine føelser og meninger, for jeg synes ikke at de vil prøve og forstå mig, og jeg vil gerne have nogen som forstår mig, det gør min far og stedmor.

  De voksne skriver også en helt masse ned om mig, og det må jeg ikke selv læse, og det er træls, hvis de misforstår mig, og så skriver de måske noget ned, som ikke er rigtigt. Jeg aner jo ingen ting om hvad de skriver om mig.

  Derfor kan jeg ikke snakke med de voksne, og derfor vil jeg gerne have lov til at snakke noget mere med min far og stedmor, men det må jeg ikke.

  Mit største ønske er at komme på efterskole, men hverken kommunen eller de voksne mener at jeg er moden nok til at komme på efterskole, og så er det , at jeg stiller mig selv en masse spørgsmål. Hvorfor mener de ikke jeg er moden nok?

  Hvad skal jeg gøre for at komme fra Schubertsminde??

  Hvorfor må jeg ikke have min egen mening, og hvilken mening skal jeg så have, for at de mener at det er min egen?

  Hvorfor er der ingen der vil høre på mig ?

  Hvor længe har de egentlig tænkt sig at jeg skal være TVANGSFJERNET ?

  Alle disse spørgsmål og mange andre vil jeg gerne have svar på, men ingen vil give mig dem.

  Jeg håber virkelig at der er nogen, der en dag vil snakke Ikast kommune til fornuft, så det går op for dem hvad det egentlig er de laver, og så håber jeg virkelig at der snart er nogen der vil begynde at lytte til mig.

  Rikke Nielsen

   

  Artiklar

  Tillbaka till Rapporter

  Tillbaka till Rapport fra Jubileumsmøde

Et redningsarbeide i den kristne kjærlighets tjeneste - et lite innblikk i omstreifermisjonens barneredning

Av Joar Tranøy

  

 

Joar Tranøy er kriminolog, psycholog, historiker. Han er også vitenskapsman vid Østfold Universitet.

Artikkelen har tidligere vært publisert i et norsk tidsskrift som heter ARR, år 1995.

Den er gjengitt her med forfatterens velvillige tillatelse.

 

 

 

 

Revisjonistisk perspektiv

I hundrevis av år hadde taterne før vårt århundre vært kastet i tukthus og tvangsarbeidshus. På begynnelsen av 1900tallet skjer noe nytt. Foruten en satsing på omskolering av voksne tatere satses det på redning av barna. I motsetning til Eilert Sundt mente misjonen at hovedvekten i arbeidet måtte legges på tiltak til beste for barna. Mottoet var:"Berger du barna, berger du slekten!" Planen var "genial" i følge budskapet i et tilbakeblikk av misjonens leder i 1931:" Den gang var dette noget nytt. Men nu vil alle si at det selvfølgelig var det ene rette. Walnum var ikke blind for de medfødte dårlige egenskaper hos omstreiferne, og han fremholdt gang på gang at det ikke nyttet å løfte dem for høit op. Men han hadde en lys tro på kristendommens kraft og betydningen av en god opdragelse. Derfor gjaldt det å plante disse villskudd over i den rette jordbunn, i rette miljø, så tidlig som mulig, før barnesjelen var berørt av reiselivets nedtrykkende makter."(1)

Hvilke konsekvenser fikk den nye humanismen for det reisende folket?  Hvordan var sammenhengen mellom hjelp og kontroll når det gjaldt barneredningstiltakene? Perspektiver gir ulike svar på forholdet mellom humanisme og sosial kontroll. Det såkalte progressive rasjonalistiske perspektiv beskriver framskrittet som en utvikling av menneskeånden, hvor, selv om det kan påvises både framgang og tilbakegang, vil det likevel alltid  være en tydelig tendens, nemlig framskrittet - det vil si at det blir bedre og bedre og mer og mer utviklet.  En slik historisk tilnærming vil tildekke motsigelser i sitt materiale - som for eksempel mellom hjelp og kontroll. En slik progressiv rasjonalisme er utbredt innen tradisjonelle historieverker, der utviklingen er framstilt som drevet  av rasjonelle aktører med formålet framskritt. Det stilles ikke spørsmål om hva slags framskritt og for hvem. Omtale av omstreifermisjonens virksomhet i tre kirkehistoriske verker viser åpenbare tildekking er av motsigelser der  historien er harmonisk - renset for konflikter og maktbruk.

 

1.     Magnus Eriksen, "Kirkehistorie" (4. opplag  Oslo1947).

  "Presten Eilert Sundt (1817-75) tok seg av omstreiferne.(..) Sundt reiste omkring i landet og gransket omstreifernes levesett.  Han skrev flere bøker om dem og  gjorde meget for å bedre deres kår.   Arbeidet hans ble ført videre av presten Jakob Walnum.  Han grunnet Omstreifermisjonen (1897).  Den har opprettet barnehjem hvor omstreiferbarn oppdras til gode og nyttige mennesker.  For de voksne har den grunnet arbeidskolonier.  Der får hver familie sitt eget hus med et hagestykke til."  (Eriksen 1947, s. 9.)

 

2.  Ingvald B. Carlsen - "Brødrene Hersleb og Jakob Walnum" (s. 17, Kritiania,1925) beskriver den nye giv  overfor omstreiferne som del av: "Den vaaknende interesse for sociale spørsmaal hos de styrende og blandt menigmann bidrog til aa skape forstaaelse og offervilje for det nye som trengte sig frem".

 

3.  Norvegia Sacra (s. 212-213, Kristiania, 1921):

  "Jakob Walnums plan gikk også ut på å hjelpe de voksne.  På Svanviken i Nord-Møre blev i 1908 oprettet en arbeiderkoloni for omstreiferfamilier.  De kommer frivillig og bor der i sitt lille hus i 5 år for å venne sig til et regelmessig areidsliv.  Mannen  arbeider på det store gårdsbruk og får fast daglønn, hustruen steller hjemmet og får undervisning i hus-stell, og barna går på koloniens skole."

Et revisjonistisk perspektiv som denne framstillingen bygger på  er en kritikk av den progressive rasjonalismen ("framskrittsmodellen").  "Revisjonisme" er en retning innen sosialhistorie og sosiologi som kan oppfattes som et  paradigme med det til felles at den såkalte progressive rasjonalismen eller den tradisjonelle framskrittsmodellen omvurderes.

Sosial kontroll er   sentralt innen revisjonismen.  Den avviser den progressive rasjonalismen som "forklarer" historiske forandringer ut fra et "progressivt skjema" med moralsk visjon som den bærende historiske drivkraft.  Enkeltpersoners uttalte hensikter legges til grunn som del av historisk utvikling og det  fokuserers på positive forandringer som utvikling fra barbarisme til opplysning og brutalitet til humanisme.  Revisjonismeretningen benekter ikke slike positive forandringer, men stiller spørsmål om den entydige gyldighet ved slike overganger/forandringer.  Problemstillingen rettes i stedet mot den helhet idealene er en del av.  Uttalte ideelle formål avvises.  Istedenfor rettes søkelys på forholdet mellom intensjoner og konsekvenser, hvor reformer bestemmes ut fra sitt virke i den sosiale, økonomiske og politiske kontekst i tidsperioden ( Cohen og Scull, s. 2, 1983).

 

Vergerådsloven                                              

Misjonen hadde hjemler for maktbruk og inngrep gjennom Vergerådsloven av 1896-"Behandlingen av vanvyrdede og forsømte Børn", 6. juni 1896. Diffuse moralske begreper som "sædelig Fordærvelse" (§ 1a) og"sædelig forkommet" (§1b) kunne anvendes til å frata taterfamilier deres barn med henvisning til antakelse om sedelig forfall. Minst 1500 barn ble i perioden 1900-1970 ble for det meste på dette grunnlag fjernet fra sine reisendes foreldre og tvangsplassert i barnehjem og fosterhjem (2). Om lag 3/4 av disse barna ble fjernet med hjemmel i Vergerådsloven fram til 1953 (3). Misjonens leder kommenterte utviklingen i 1935:" Med denne lov i hånden kan samfunnet når som helst sette en stopper for det forkastelige reiseliv, hvor barna er dømt til å bli omstreifere." (4). I følge Tove Stang Dahl markerte vergerådsloven nye ideologiske prinsipper omkring statens ansvar og tro på lover som kontrolltiltak. Klientmassen ble utvidet fordi behandlingsspekteret ble videre med en sosialpolitisk begrunnelse. Vergerådene tok av seg fattigstyrenes og straffedomstolenes barn og benyttet kjente tiltak som oppdragelsesanstalt og bortsetting i fosterhjem (5).Vergerådet var samfunnets moralske autoritet der presten representerte det moralske aspekt ved loven.

 Vergerådene fikk karakter av å være neddempet domstol som overtok fengselsvesenets ansvar for "slemme" eller kriminelle barn. Alternativet til straff var behandling i oppdragelsesanstalt. Lovens bakgrunn var i stor grad spørsmålet om offentlig behandling av forkomne og vanvyrdede barn. Det var delvis knyttet til de praktiske behovene som ble uttrykt i økt ungdomskriminalitet. Frykten var basert på urbaniseringen og de problemene man antok at dette kunne føre med seg. Samtidig var det innenfor rettsvesenet et behov for å få barn ut av fengslene. Foruten vergerådsloven hadde misjonen et grep om foreldrene ved interneringen på Svanviken arbeidskoloni. Barna ble brukt som maktmiddel, da de kunne fratas sine foreldre om familien forsøkte å reise fra arbeidskolonien (6).

 Barn av omstreiferslekter ble i skolepliktig alder plassert på skolehjem . Grunnlaget var  hvis de var antatt"så sedelig fordervet" at de i vanlig skole ville øve dårlig innflytelse på andre barn.Tove Stang Dahl viser  i sin undersøkelse at skolehjemmene stod som lovens viktigste fremstøt. Hun sier det slik:" Det var disse som skulle gi vergerådsbarna den nødevendige oppdragelsen om andre midler slo feil, og det var disse som representerte essensen i det offentlige banevernet: at staten har ansvaret for vanskelige og vanskeligstilte barns oppdragelse." (7)

Det er ikke funnet talloppgaver som viser hvor mange barn av reisende som ble plassert på skolehjem. De fleste anbringelser må antas å ha passert misjonen. Misjonens årsberetninger for barnehjemmene innholder kun spredte og ufullstendige tallopplysninger. Opplysninger for enkelte år finnes. De kan tyde på at et lite mindretall ble utskrevet fra barnehjem til skolehjem (8). Langt fra alle anbringelser av "omstreiferbarn" til skolehjem hadde basis i barnehjem. Fosterhjemsbarn og barn boende hos sine reisende foreldre var trolig også viktig del av rekrutteringsgrunnlaget.

 

Plankegjerdesaken

Materiale fra Forsorgskontoret, Socialdepartementet (9),  viser at misjonen var pådriver i samfunnsvernets barneredning. Misjonens leder, Walnum, gikk inn for at foreldrene ikke skulle ha angrefrist. I et brev til Kirkedepartementet i 1899 (10) krever han at"foreldrene maa erklære sig villig til at lade børnene forblive der, uden at de griber forstyrrende i børnenes opdragelse." I et seinere brev samme år, krevde Walnum at staten måtte betale for barna:" Jeg tillader mig derfor paa hovedkomiteens vegne at forespørge om Kirkedepartementet er villigt til at bidrage af" fantefondet for omstreiferbørn", der optages paa barnehjemmet." (11)

Gjennombruddet for tvangspolitikken ble sannsynlig "plankegjerdesaken" i 1903. Saken var at foreldre tok barna sine ut fra Lillegården barnehjem. Omtale i lokalpresse, Porsgrund Dagblad og Gremar, Porsgrund Blad skapte et press om å hindre foreldre å besøke sine barn. Foreldrene ble framstilt som utspekulerte egoister av pressen: " Med Sukkertøi

og Løfter om alt mulig godt blev de to Barn, som er i 2 og 4 aarsalderen, lokket til at forlade sit Hjem for atter at betræde den frygtelige Bane, hvorfra gode Mennesker havde reddet dem(...) Gjennem Amtmanden blev Politiet i Porsgrund sendt og straks efter sad det fæle Taterpar paa Politikammerset og blev forhørt. De overøste sine Barn med Kjærtegn, lovede at være snille mod dem og søgte at dupere  Politiet med en Syndflod af Taarer(...) Disse farlige Folk kan let volde en Ulykke herude. Men den kan afvæges ved at der opføres et Plankegjærde omkring Gaarden, saa Betjeningen, naar det finds fornøden, kan nægte slike Gjæster Adgang." (12).

Misjonen fulgte ikke opp. Walnum var imot å sette opp plankegjerde (13). Han rettet en henstilling til Kirkedepartementet. I den ble misjonens arbeid presisert å være:" Et frivillig barmhjertighedsarbeide. Som saadant er det bygget paa frivillig tilslutning fra omstreifernes side. Alle de 66 børnene der som er paa våre barnehjem er optatt paa anmodning af omstreiferne selv. Der øves intet paatrykk fra vor side for at faa dem til at forstaa, hvad overvindelse det vil koste dem at afstaa børnene, forat de skal være fuldt paa det rene med at det maa ske frivilligt, og forat de ikke bagefter skal angre det." (14)

Mange foreldre så kanskje at de ikke greide omsorgen alene uten hjelp. Men det var kanskje ønske om midlertidig avlasting og ikke permanent avståelse av sine barn disse foreldre ønsket?

Tvangen var en lite klok strategi for misjonen. Det gjaldt å bygge opp en viss tilitt til reisende. På den måten kunne omskoleringsarbeidet bli mer effektivt. Denne linjen ligger også under i Walnums henstilling til departementet:" Lovlig adgang til at tilbageholde børnene er der formentlig ikke hvis foreldrene alligevel angrer at de har afstaat sine børn. Men selv om der var lovlig adgang til det, ønsker vi ikke at benytte os af den. Thi hvad der stemmer omstreiferne gunstigst for vort arbeid er netop dette, at det er frivilligt og at vi bygger paa tillid til dem." (14).

Tvangen ble i stedet foreslått lurt inn bakvegen. Walnum anbefalte at vergerådene selv måtte avgjøre om barnet skulle avståes fra foreldrene. Det var liten tvil om at viljen i vergerådene til å ta barna fra foreldre var der: " At børnene bør tages fra foreldrene er utvilsomt. Men de nødvendige tvangsforanstaltninger bør tages af vergeraadet og ikke af os." (14).

 Sammenblanding av hjelp og tvang var problematisk.

 Frivilligheten viste seg å være begrenset allerede i utgangspunktet.  Restriksjonene var der. Det gjaldt særlig foreldrenes mulighet til kontakt med barna sine:" De foreldre der har børn paa barnehjemmene faar lov til inden rimelige grænser  at besøge børnene, men aldrig, uden at bestyrerinden eller en af de voksne er tilstede. I alminnelighed tillader vi at forældrene faar se børnene 1 a 2 ganger om aaret. Viser de et mindre godt forhold, forlenger vi fristen. I enkelte tilfælder har vi nedlagt forbud mod at moderen besøger børnene." Noe seinere samme år presenterte misjonen sine synspunkter i sitt medlemsblad" Fra Landeveien." Synspunktene var " et forslag til landets værgeraad.": " Smaakredse af pleiehjem." Budskapet var: Vergerådene måtte skjerpe seg!: " Loven kalder værgeraadene til at skride ind, hvorsomhelst  omstreiferne færdes. Det er ikke, først naar forældrene slaar sig til ro at detenkelte værgeraad faar pligt ligeoverfor børnene. Det har den samme opgave, om forældrenes ophold paa stedet kun er kort." Det ble etterlyst en samlet plan for samarbeid mellom vergeråd med" at udsætte børn i pleiehjem."

En slik samordning ble ikke til. Kirkedepartementet fulgte opp året etter med et rundskriv 2. juli 1904. Rundskrivet til vergerådene innskjerpet nødvendigheten av å benytte anbringelse i barnehjem og fosterhjem. Misjonens seinere leder, Ingvald B. Carlsen, uttalte følgende om denne praksis i en utredning til Socialdepartementet i 1922: " at der ikke bare maa tas hensyn til om foreldrene har et hjem, men ogsaa hvordan dette hjem er. Finder et vergeraad, at forholdene i forældres hjem er saa daarlige, at barna bør fjernes derfra og det saa (efter departemetets egen opfatning) beslutter dem anbragt i et av vore barnehjem, da maa det være en selvfølge, at der ydes underholdningsbidrag av det offentlige for disse barn som for de øvrige. Bestemmelsen om at forældrene til barna paa vore barnehjem skal være "omstreifere i egentlig forstand"(ikke fastboende) er i realiteten ophævet for længst ved de omstendigheter som livet selv har skapt." (15)

 

Misjonens makt i barnevernet

Misjonen var også med i utformingen av det generelle barnevernet i Norge. Allerede under forberedelsene til iverksettelsen av vergerådsloven deltok misjonens leder Jakob Walnum i en spesiell komite utnevnt av Kirkedepartentet. Denne komiteen  samarbeidet også med justiskomiteen og komiteen for sosiale spørsmål. Disse komiteene la sammen fram planene for statens første skolehjem (16).I 1911 ble også generalsekretær Jakob Walnum leder for en sammenslutning av de ulike barneredningsforeninger. Tiltaket ble nedlagt i forbindelse med 1.verdenskrig (17).

Misjonens profesjonsmakt ble styrket i 1914 da organisasjonen fikk i oppdrag fra Kirkedepartementet å administrere vergerådenes bosettelse av omstreiferbarn som det offentlige skulle betale oppholdsutgifter for. Misjonen hadde i praksis overtatt alt ansvar for barnet og dets oppfostring etter beslutning i et vergeråd om bortsetting av barnet. Ansvaret for barn av omstreiferslekt var overdratt fra vergerådene til misjonen. Det nære samarbeid mellom misjon og stat kom til uttrykk også i flere rundskriv. Et eksempel er rundskrivet til stiftsdireksjonene fra " Det Kongelige Departement for Sociale Saker " av 13. mai 1919 (18). Rundskrivet henviste til misjonen som rette instans ved internering av arbeidsføre omstreifere og ved inngrep overfor omstreiferbarn for åredde dem fra livet på landevegen:" Navnlig hvor vedkommende foreldre stiller seg uvillig overfor arbeidsanvisning og hjelp til bosetttelse og ikke vil opgi sitt omstreiferliv, kan der være grunn for et fattigstyre til å henvende sig til vergerådet, forat dette kan gripe inn og om mulig redde iallfall barna fra livet på landeveien." Foreningen til Motarbeidelse af Omstreifervæsenet", vil være vergerådene behjelpelig med bortsettelsen." (19).

Nedleggelsen av barneredningssammenslutningen  fra 1911 hindret ikke at misjonen vant nye posisjoner. Norges Barnevernsråd-fellesrådet for barne-og ungdomsforeninger ble dannet i 1923, av reprentanter for de fleste landsforeninger (20). Formannen i dette mektigste barnevernsorgan, Norges Barnevernsråd, var misjonens leder Ingvald B. Carlsen, fra 1923 til 1935. Norges Barnevernsråd var premissleverandør for behandlingspraksisen. Mange rundsskriv og instrukser ble sendt til vergeråd og formannskap i det ganske land. Hensikten var samordning og enhet. Et av skrivene til formann Carlsen oppfordret formannskapene til å opprette pleiebarnskontor som "skulle anbringe barn for fattigstyrer og vergeråd i gode private hjem og føre forsvarlig tilsyn med dem." (12) Dette skulle "drives i forståelse med Kirkedepartementet og Socialdepartementet og under full offentlig kontroll." Barnevernsrådet samlet interesser og tok intiativet i en rekke saker. Gjennom nordisk samarbeid fanget organisasjonen opp nye ideer omkring vergerådsarbeidet og barneforsorgen som siden ble omformet til krav i den norske debatten (21).

 

Eksemplet Strinda vergeråd

Strinda vergeråd tok 149 barn fra sine foreldre i perioden 1916-1938 (22). Av disse var 82 barn fra såkalt omstreiferslekt. Antallet er oppsiktsvekkende høyt sett på bakgrunn av at det den gang fantes over 500 vergeråd. Hver kommune skulle ha et vergeråd i følge Vergerådslovens paragraf 6. Strinda kommune var blant landets største med hensyn til areal og folketall. Dessuten var vergerådet der bygd opp av en av misjonens pionerer, fengselsprest og stortingsrepresentant Anders Hval (Høire), som var medlem av omstreifermisjonens hovedstyre og leder for misjonens "Nordenfjeldske komite" med sete i Trondhjem.

Pioneren Hval var også formann i Strinda vergeråd. Sin etterfølger fikk han i fengselspresten Alfred Hauge også medlem av omstreifermisjonen. Det relativt store omfang av inngrep overfor familier fra det reisende folk kan i stor grad forklares som et resultat av et nært samarbeid mellom en lokal moralsk entreprise og misjonen sentralt der lokale representanter befant seg på begge nivå. Kildene er tilstrekkelig til å belyse denne politikken med to mindre, men klare eksempler. Det første referer til en familie som ble fratatt sine to barn en gutt på 8 år og en jente på 5 år. Gutten ble tatt først. Hans rømning fra fosterforeldrene 8/1-1917 ble straffet med at familien måtte gi fra seg sin lille datter. I et telegram til Strinda vergeråd 16/1-1917 meddelte misjonens generalsekretær Jacob Walnum at gutten hadde fått plass på oppdragelsesanstalten Toftes Gave. Walnum tilføyde forøvrig: " Toftes Gave kan nu skaffe plass til Tore Olsen om et par maaneder. Skal vi beslutte Nils Olsens datter anbragt i privat hjem? Skal jeg søke plads til henne?" (23). Den lokalkjente sokneprest og misjonsmedspiller Aulie henvendte seg til Strinda vergeråd: " Er Nils Olsens besluttet bortsatt og hvoledes?(24).

Først 9. mars kom nye utspill i saken. Walnum hadde da funnet "en utmerket familie i Bø i Telemarken." Walnum hadde strategien klar. Det gjaldt å holde foreldrene til den lille jenta unna: " Jeg maa bestemt fraraade at foreldrene faar følge barnet. Politiets assistance er vist nødvendig, naar barnet sakl frataa foreldrene. Jeg forutsetter, at foreldremyndigheten fratas foreldrene. Jeg maa ogsaa henstille til værgeradet, at foreldrene ikke gjøres kjent med, hvor barnet anbringes, da de er yderst brysomme mot dem der faar barnet." (25).

I følge brev fra Strindens Værgeraad- Trondhjem 22.mars 1917 til Vergeraadet i Nedre Stjørdalen, falt beslutningen om bortsettelse den 12.mars:"Omstreifer Nils Olsens barn Lise Olsen 5 aar gammel er av nærværende vergraad under 12.d.m. besluttet bortsat i en hæderlig og paalitelig familie."

Bortplasseringen skjedde ikke uten problemer. Walnum dro selv til Nedre Stjørdalen for å påse foreldrenes skikkethet. Anbringelsen ble vurdert som "ganske uforsvarligt":"Det er efter mitt skjønn ganske uforsvarligt at Nils Olsens datter er anbragt paa denne maate." (26) Grunnen var at fosterforeldrene var i slekt med barnets biologiske foreldre. Walnum advarte vergerådet:"Jeg maa hvis Værgeraadet ikke træffer en ordning med barnets anbringelse, frasige mig enhver befatning med saken, saaledes ogsaa med utbetaling av godtgjørelse."

6 dager  seinere telegraferte Walnums kone fra Kristiania. Det var funnet plass til lille Lise på et av misjonens barnehjem (27). Mottakeren av telegrammet, sorenskriver Knudtzon, viseformannen i Strinden værgeraad, handlet raskt. Allerede dagen etter ble det gitt beskjed til vergrådet i Nedre Stjørdalen:" Ved at meddele foranstaande tillater jeg mig at anmode værgeraadet om snarest inden nævnte 5. mai førstkommende, at foranstalte Lise Olsen bragt til nævnte barnehjem. Med hensyn her henholder jeg mig til min skrivelse af 12. mars sidste, og bemærker saaledes, at det antagelig vil være formodent at faa politiets assistanse til at tage børnene fra foreldrene. Foreldrene bedes ikke gjort bekjendte med hvorhen barnet bringes, likesom de ikke maa følge barnet. Regning over reiseutgiftene bliver at sende foreningen til modarbeidelse af omstreifervæsenet Hr. Pasor Walnum, Heggeli, Kristiania." (28).

Noe anderledes var brevet som Lises far skrev 29. april 1917 til Strinden Værgeraad. Fortvilelsen og desperasjonen kom klart til uttrykk:" Jeg hører at min lille datter Lise skal flyttes igjen. Men alt hva de gjør saa maa de ha plads for hende her inærheden- for nu er min kone omtrent sinnsvag- for nu har de gjort hende husvild igjen.(...) Vi er vel forældre for vores barn vi ogsaa. Vie er vel ikke dyr. De berøver vores barn som de berøver en fugl i rede. Saa hvis de har barhjertighed saa gjør da det bæste." (29).

Dagen etter skrev misjonens generalsekretær(helt uvitende om brevet fra Lises far) et brev til "Strindens vergeraad", der han gjentok at ingen i Lises familie fikk være med henne på reisen til barnehjemmet:" Jeg maa gjenta min anmodning om,  at Nils olsens familie eller nogen av slegten faar følge barnet." (30).

Lise ble sendt til barnehjemmet 1.juni. 12.juli skrev hennes far til misjonens generalsekretær:" Jeg tillader mig herved at skrive til dig og faa vide hvor min lille datter Lise er. Naar jeg har skrevet til barneværnet og da hun ikke var der og dem sagte at jeg skulde skrive til dig.(...) For min kone er næsten sinnsvag, da hun mistet sin lille Lise. Min kone gaar og graater hver dag. Saa nu vil jeg bede Herr Walnum om at han gir mig adressen hvor hun er."

Walnum svarte Lises far:" Jeg tillader mig oversende hoslagte brev fra Nils Olsen. Jeg har i dag skrevet til ham og sagt, at det er værgeraadet, han har at henvende sig til om det. Jeg vil ikke undlate at gjøre opmerksom paa, at Nils Olsen er yderst plagsom med breve til forpleiere. Det bedste er som Kristiania værgeraad i mange tilfælde gjør, ikke at la foreldrene faa barnenes adresse (31).

Det andre eksempel gjaldt en familie som ble fratatt fire av fem barn (32). Grunnlaget for inngrepet var naboklager som meddelte at" Barn forsømmes idet foreldrene er henfallen til drikk." Vergerådsprotiokollen opplyser videre: " Familiens dårlige forhold er det stadigt samtaleemne blandt naboene." (33). Den sentrale informantene som vitnet mot taterfamilien var en gjenganger. Det var en skolelærer  som hadde vitnet i flere tilsvarende saker. Like etter beslutningen tryglet barnas far om å få beholde barna mot at han og hele familien underkastet seg omskolering på Svanviken arbeidskoloni. Familiefaren kunne selv ikke skrive. Brevet ble derfor ført i penn av en representant for Strinda vergeråd: " Til pastor Lyngstad, Oslo-

Undertegnede, Karl Jensen og hustru Eva Jensen er begge villige til å søke om å få komme til Svanviken koloni. Da jeg herefter akter å føre et bedre liv, og mere leve og arbeide for min familie, håper jeg av hjertet at jeg må få anledning til å reise dit. Jeg er villig til å avlegge avholdsløfte." (34) Bønnen ble avvist. De fire barna ble hentet og alle satt i barnehjem. I følge vergerådsprotokollen gikk"skilsmissen nokså rolig for seg(...) bortsett fra at man tagg og bad om at hun måtte få tilbage den minste piken" (2 år) Barna ble skilt fra hverandre og satt i forskjellige barnehjem. Ved et av barnehjemmene ble det bråk. En uke etter anbringelsen fikk vergerådet opplysning om at"barnas mor og tante er brysomme med sine stadige besøk og trakasserier der." (35) Barnet, det yngste, ble straks overflyttet til et annet barnehjem (36).

Vergerådet og misjonen var ikke fornøyd med sitt omsorgsarbeid. Det viste seg at de gode hjelperne hadde oversett at familien Jensen hadde et barn til, en 15-årig jente. Staks etter denne oppdagelsen ble alle gode krefter satt i sving for å bortplassere dette femte barn til familien Jensen. Misjonens generalsekretær skrev til Strinda vergeråd:" Jeg synes det er uendelig trist at den 15 år gamle datter av Karl Jensen skal være på landeveien sammen med foreldrene, særlig fordi jeg har hørt at hun skal være en snild pike. Å anbringe en så stor pike i internat, anser jeg for å være meget vanskelig. Hun kan ikke bli optatt på noen av våre barnehjem, og jeg vet heller ikke noe sted som kunde passe for henne. Det eneste var om der kunde skaffes et godt privat hjem for henne, hvor hun kunde gjøre litt arbeid og på den måte komme i ordnede forhold. Kunde vergerådet skaffe et sådant, og vergerådet mener at hun bør anbringes der, er misjonen villig til å utrede utgiften." (37)

Misjonens generalsekretær fikk svar av vergerådet:"Som før meddelt var det vergeraadets beslutning at alle Karl Jensens barn skulde fjernes fra hjemmet. Men da Trine Jensen allerede var inntegnet til konfirmandtforberedelse, føiedes til følgende i forhandlingsprotokollen:" Beslutningen vil foreløpig bli satt i kraft bare for de 4 mindste."

Vergerådet reserverte seg av økonomiske grunner:" Bortsettelsen av de 4 yngste blev for dyr. Jeg kviet mig da for aa paaføre "misjonen" flere utlegg for familen Jensen."

 

Misjonens eget verk eller samfunnets normalisering?

Misjonens vurdering var først og fremst forlengelse av samfunnets syn på taterne preget av negativ attribusjon, der myter, fordommer og stereotyper var avgjørende. Isolerte enkeltopplysninger fikk ekstra stor vekt. Det var opplysninger som i seg selv ikke kvalifiserte for påvist omsorgssvikt hos foreldre, men som ble stemplet som "sedelig fordervet" i en negativ seleksjonsprosess med storsamfunnets moralske stereotyper som referanse. Eksempler på slik negativ stempling var: "banning", "ugudelig", "pyntesyk", "asocial", "arbeissky" og "rotløs".

Taternes synlige anderledeshet gjennom utseende og livsførsel forklarer lite samfunnets kontroll av de. Heller ikke påvisning av autoritære trekk ved misjonens ideologi forklarer karakteren og omfanget av barneredningen. Det avvikssosiologiske perspektivet der moralske entreprenører Becker (1963)- det vil si mennesker og maktinstanser som kraft av sin makt skaper moralske regler for bestemte avvik er  som forklaring utilstrekkelig.

Samfunnsvitenskapelig teori kan ikke være mer enn opplysende elementer i en historisk analyse. Det var ikke først og fremst taternes egenart som utløste misjonens massive inngrep. Det finnes ikke holdepunkter for at misjonen var spesielt ledet av en aggressiv  anti- utgruppe ideologi, hvor utgrupper var gjenstand for en ekstrem svart- hvit oppfatning. Både på lokalt og sentalt maktnivå var det samfunnsmessige krefter som gikk lenger i aggresjon mot tatere enn misjonen. Misjonens tiltak om å gjøre tatere bofaste ble direkte motarbeidet av enkelte norske kommuner (Tranøy 1990). Forslaget om å forby tatere å eie og" føre med seg hest her i landet" fikk opprinnelig ikke misjonens støtte (Tranøy 1990). Forbudet ble vedtatt av Stortinget i 1951.

Taterne var i utgangspunktet en utstøtt gruppe i storsamfunnet. Barneredningsinngrepene kan ikke alene forklares med særegne trekk ved misjonen. Misjonen var tildelt mandat fra staten om å utslette taternes kultur (Tranøy 1988).  Barneredningsvirksomheten bør forstås mot  denne historiske bakgrunn, der taternes kultur var provoserende for makthaverne. Deres kultur var de utstøttes kultur. En måte å redde sitt menneskeverd på, siden de ikke ville eller kunne tilpasse seg storsamfunnet(Marvik 1983). Sosialantropologen Ellen Marvik sier det slik:"Mange  av dem betraktet sitt eget, frie liv på landevegen som langt mer attraktivt enn å skulle slite som bønder flest"(Marvik,side 15,1987). I en tid da det var viktig med arbeidets disiplin(kapitalismens gjennombruddsfase i det norske samfunnet  i begynnelsen av dette århundre), og hvor samfunnet så smått var i en begynnende utvikling fra Gemeischafts ordnete struktur, var det viktig å motarbeide en kultur som lett kunne fange opp eller trekke til seg løse eksistenser. Framveksten av moderne statsmakt gjorde det nødvendig å erstatte lokale myndigheter med en ny type disiplin overfor undersåttene.

 Misjonens styrke som maktinstans var at organisasjonen i navnet representerte omsorg bygget på kristne idealer. Misjonen var ifølge generalsekretæren  "et frivillig kjærlighedsarbeide med støtte af det offentlige" hvor drivkraften var "offervilighedens magt" med "kristendommens milde hjertelag og hjælpsomme haand".  (Aftenposten 3. september 1922)(38). Men den ble mer enn det. Det ble et samfunnsmessig ledd i framveksten av moderne statsmakt og dens utbredelse av ulike former for sosial kontroll.

 

 

Noter

(1)Ingvald B. Carlsen. Tre-årsberetning 1927-1930. Den norske omstreifermisjon, side 15, Oslo 1931.

(2) Uttalelse fra Generalssekretær Odvar Bjørnstad,sitat Hanisch,side 39, 1976

(3)Det er ikke funnet talloppgaver i misjonens årsberetninger som viser antall anbringelser pr. år. Men generalsekretær Olav Bjørnstad anmerket i årsberetning for 1953 at det pr. februar 1953 i alt var tatt 1100 barn. Disse var plassert i barnehjem og fosterhjem.

Det kan ikke dokumenteres umiddelbar nedgang i slike anbringelser med den nye barneversloven av 1953.

3 årsberetning for perioden 1956-1959, avgitt ved generalforsamling 18.-20. september 1959, viser at det ble tatt i alt 100 barn i perioden 1953-1959. Divers tall for 1960 og 1970 årene viser svakt synkende tendens. Årsberetningen for 1963 uttaler ekempelvis:"Det er stadig fullt belegg ved de hjem og institusjoner misjonen har i gang. Ved barnehjem er det stor pågang om plass. det kan til tider være vanskelig å få plassert alle de barn vi må ta hånd om."

I perioden 1966-1969 ble det tatt 63 barn.

Misjonen hadde hånd om 180 barn i 1963 mot ca.200 barn i 1971.

Misjonen fant barnevernsloven av 1953 meget anvendelig:" For det alminnelige barnevern har den nye barnevernslov betydd overmåte meget. Jeg er av hjertet enig i de prinsipper den bygger på. De mange som gjennom nytter hver given anledning til å kritisere våre myndigheter for at de er med å undergrave hjemmets og familiens betydnig som samfunnsbyggende faktorer, de bør se litt nærmere på denne nye lov som faktisk er grunnlaget for all offentlig barneforsorg i dette land. Lovens intensjoner er å styrke hjemmet og familien og her går den så langt at det i vårt spesielle arbeid ingen ganger kan bli vanskelig å få gjort noe effektivt."(Side 2, uttalelse 3 årsberetning , Misjonens fremtidige arbeid,1959).

Pakke 31 Styrende organer. Årsberetning for Norsk  Misjon blant hjemløse 1958-1974.

(4) Uttalelse sitat fra "På Hjemveien", side 75, 1935.

Vergerådslovens bestemelser var opplagt rettet mot omstreiferne. Det kommer ogå klart fram i en redegjørelse av misjonen i 1951:" Uten tvil kommer en stor del av landets omstreiferbarn inn under Lov om behandling av forsømte barn av 6. juni 1896. Dette gjelder i første rekke dem som reiser med sine barn, men også i stor utstrekning de som mer eller mindre tilfeldig er blitt fastboende. om barnet ikke er så gammelt at det kan ha begått noen straffbar handling, eller det ikke kan påvises konkrete tegn på at det er vanvyrdet, mishandlet eller sedelig forkommet, vil dog forholdet i de aller fleste tilfeller rammes av lovens ord, at de"må befryktes å bli sædelig fordervet"(§1b), eller at det p. g.a."andre mislige forhold fremstiller sig som nødvendig å bortsette det for å redde det fra sædelig undergang.(sic) Mange skolepliktige omstreiferbarn får dessuten ikke den skoleundervisning som er påbudt ved lov"

(5)Tove Stang Dahl har utførlig redegjort for dette systemet i" Barnevern og samfunnsvern" Oslo Pax 1978.

(6)Misjonens tidligere generalsekretær O. Lyngstad har belyst disse trussler i boken " Landevegens folk" Oslo 1947.

 

                        (7) Dahl,Tove Stang Barnevern og samfunnsvern. Oslo: Pax 1978

                        side 177.

                        (8)For eksempel barnehjemmet Askviknes utskrev 14 i perioden 1.juli                           1923-1.juli 1924. en ble sendt til skolehjem og en til                                                          åndssvakehjem(Klæbu). I 19421-1942 ble 11 utskrevet, derav fire til                           skolehjem(Bærum og Toftes Gave).

(9) Forsorgskontoret, Socialdepartementet. 70.21-70.2.13. 1899-1960. Pakke 9.

(10) Jakob Walnum Opdal 8.juli 1899 brev til Kirkedepartementet  Mottatt 12/7-1899.

(11) Jakob Walnum Bergen 22.september 1899, brev til Kirkedepartementet. Mottatt 25/9-1899.

(12) Porsgrund Dagblad 3/6- 1903

(13)Vedtak: Andet fellesmøte Bergen 1903. Styreprotokoll og misjonens organisasjonsblad "Landeveien" nr.7 1903.

 

(14) Ingvald B. Carlsen Kristiania 22/12-1922

(15)Mer om denne utviklingen se avslutningen(spesielt side 171) i Tove Stang Dahls bok"Barnevern og samfunnsvern" Oslo: Pax 1978.

(16) Etter det første "nordiske fællesmøte for barnevern" i københavn 1906, ble det tatt intiativ til å danne komite med oppdrag å lage oversikt over alt barvernsarbeid i Norge. Etter dette ble det holdt møte av norske "barnevenner" som i 1911 dannet sammenslutnigen som Walnum ble leder for.

(17)Undertegnet Paal Berg og H. Conradi

(18)Sitat: "Rundskrivelse til stiftsdireksjonene" fra Det kongelige Departement for Sociale Saker, Kristiania den 13.mai 1919.

(19) Intiativtaker var Kirkedepartementet. Rådet var en sammenslutning av organisasjoner som helt eller delvis arbeidet for barn og ungdom. Ved siden av representanter fra Sosialdepartementet, Kirkedepartementet og Oslo kommune, var 30 frivillige organisasjoner medlem i rådet. Fellesrådet ga ut tidsskriftet"Norges barn og ungdom",

Referanse: Barvernsarbeidet i Norge. Offentlige og private tiltak. Oslo 1949.

(20)Skrivet til Carlsen var stillet til formannskapene med føgende innledning: "På vegne av Norges Barvernsråd tillater jeg mig herved å forelegge det ærede formannskap følgende to saker:(..)" Skrivet var utstedt fra misjonens hovedkontor: Holbergsgate 5, Oslo 13.mai 1931.

 

(21) Grunnlaget for samarbeidet ble lagt ved et møte i 1919, der det ble vedtatt en rekke programpunkt som arbeidet skulle som arbeidet skulle samles om: 1. Samfunnets plikt til å oppnevne formynder for mindreårige skulle fremheves. 2. Arbeidet for barn og unge burde reguleres bedre: Undervisning og fagarbeid skulle bedres.4. arbeidet skulle ta opp degenerasjonsspørsmålet:" Børn, som er i højere Grad sjælelige syge, bør ikke opdrages sammen med sunde, men der bør ordnes særskilt Opdragelse for dem i særlige anstalter eller Anstaltafdelinger, og desuden bør der i hvert Land oprettes et psykiatrisk Børnesygehus og skabes kursus i børnepsykiatri for dem, som deltager i det praktiske børnevernsarbejde. b: Det nordiske samarbejde bør instilles paa at fremme videnskabelig slægtsforsknig som grundlag for Forholdsregler til Forhindring af udartning inden for de nordiske Folkeslag."

Den svenske legen Lund og den norske psykiater Dahlstrøm talte om "mindreverdige anlegg". Disse var vanskelig å forandre med pedagogiske tiltak.

Fra beretning om nordisk møde for børne- og ungdomsværn,1921,side IX-X.

(22) Register, vergerådssaker 1916 -1938

(23) Telegram Kristiania 16/1- 1917 kl.13.30 til sorenskriver Erikson i Strinda Vergeråd

(24) Sokneprest Amlie Selbu 26/1-1917

(25) Jakob Walnum til Strindens Værgeraad, Kristiania 9.mars 1917

(26) Nedre Stjørdalen 21/4-1917 til Strindens Værgeraad,

(27) Telegram til sorenskriver Knudtzon - Strinden Værgeraad, Kristiania den 27/4-1917 kl. 12.40.

(28) Sorenskriver Knudtzon,Strinden Vergeraad 28/4-1917 til Vergeraadet i Nedre Stjørdalen

(29)Vergeraadet i Nedre Stjørdalen Værnes 29/4-1917

(30) Jakob Walnum Kristiania 30/4-1917

(31) Jakob Walnum Kristiania   2/8-1917

(32)Det var faktisk det 149. barnet pr 1938 som var tatt av Strinda vergeråd

(33)I vergerådsprotokollen står det videre at "Familiens dårlige forhold er det stadigt samtaleemne blandt naboene."

(34) Brevet er datert 12.januar 1938 og skrevet i penn av representant for Strinda vergeråd.

(35) 11/3-1938- kopibok for Strinda vergeråd 1921-1939

(36) Det yngste barnet ble straks overflyttet til Eilert Sundts barnehjem i Eidsvoll-ca. 50 mil sør for Trondhjem/Strinda 16/3-1938

(37)Generalsekretær O. Lyngstad, Kristiania 16/9-1938

(38)Liknende karakteristikker er gitt i I. B. Carlsen, Oslo 1925, Oscar Lyngstad, Oslo 1947. Disse kristne idealene kan føres tilbake til hovedpersonen for opprettelsen av omstreifermisjonen, sokneprest Jakob Walnum, som formidlet idealer i kristenånd i sin gjennombruddsartikkel, "Tatersagen", Morgenbladet 16. september 1893.  Walnum karakteriserte arbeidet for omstreiferne som et "redningsarbeid i den kristne kjærlighets tjeneste".  Denne saken skulle være en "Æres-sag for Kristenfolket".

 

 

Litteratur

Becker,H.(1963)Outsiders. Studies in the sociology of deviance.The Free Press                New York

Cohen,S og Scull,A.(1983)Social control and the State. Oxford

Marvik,E. (1983)Et merke ble satt på personer og slekter. Om taterne i Norge. Hovedoppgave i sosialantropologi. Universitet i Oslo

Marvik,E.(1987) Temahefte nr. 10- Om "omstreiferne". Sosialdepartementet.

 

Tranøy,J.(1988) En særomsorg blir til. Magistergradsavhandling. Institutt for kriminologi. Universitetet i Oslo

Tranøy,J. (1990) Lokal og sentral kontroll av tatere i Norge ca. 1900-1940. Rapport. Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi. Stockholm

 

De stulna barnen

 

Tillbaka till Artiklar

 

Forening for Bedring av Rettssikkerheten (FBR)

 

 

Pressemelding

 

Dato: 30. mai 2003

Kontaktperson:   Noralf Aunan            tlf. 918 97 700           

 

 

Et ødeleggende barnevern med brutale inngrep i norsk økonomi.

 

All medvirkning barnevernet har hatt ansvaret for, kreves nå dokumentert med overbevisende statistiske resultater. Først og fremst må store deler av den voksne del av barnevernsbehandlede personer, inviteres til å bidra med sine erfaringer både som barn og voksne. Hvor overbevisende omsorg kan dokumenteres når det gjelder norsk barnevern, og kan resultatene forsvare de enorme kostnadene?

 

Riksrevisjonen har nylig lagt frem en kritisk rapport som slakter norsk barnevern. VG- artikkelen "Barnevernet slaktes" av 3. mars, tar opp mange meget alvorlige lovbrudd fra rapporten fra Riksrevisjonen. Adressen til artikkelen:

      http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=54185

 

Noe av innholdet: "Vedvarende lovbrudd og elendige rutiner i det offentlige truer rettssikkerheten til barna som fjernes fra mor og far." Videre: "Det er avdekket vesentlige svakheter fra topp til bunn i barnevernet. Både kommunene, fylkene og staten svikter de svakeste, i følge funn som er gjort." Artikkelen fortsetter med det ene lovbruddet etter det andre.

 

Når det gjelder kostnader vises det til en artikkel i Bergens Tidende den 6. mars: "Kostnader til barnevern tredobla." "Barnevernsutgiftene i Hordaland fylkeskommune er tredobla i løpet av dei siste ti åra." "Rekna i faste prisar har kostnadene auka frå 147 mill. i 1992 til 425 mill. i 2002." "...og prognosen for 2003 er alarmerende, .." Les resten på adr.:

      http://www.bt.no/lokalt/hordaland/article141453

 

Den 29. mars hadde VG en artikkel fra Vadsø: "- En sosial katastrofe", hvor det fokuseres på forholdene på barnehjemmet Vårsol, som blir karakterisert som "en sosial atombombe" av en advokat. Videre: "Virkningen var totalt ødeleggende for dem som ble rammet, og den har forplantet seg til etterfølgende generasjoner." Resten kan leses på adressen:

      http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=53495

 

I Trondheim fokuseres det også på uakseptable barnevernsforhold i en artikkel av 18. mai: "Saksøker kommunen for ødelagt barndom" I denne sammenheng omhandler saken flere barn i et omfattende rusmiljø. Hvorfor var det så vanskelig for barnevernet å gripe inn i en slik situasjon? Flere artikler i Adresseavisen finnes i tilknytting til adr.:

      http://www.adressa.no/trondheim/article.jhtml?articleID=424476

 

Andre foreldre helt uten f.eks. rusproblemer opplever gjerne direkte kidnapping av egne barn. Det kan faktisk også skje uten at en rettslig kjennelse er forkynt. I straffesaker skal det stilles det meget strenge krav til bevis. Hvorfor stilles det ikke tilsvarende krav til bevis og dokumentasjon når det gjelder omsorgsovertakelse av barn?

 

Det er mange organisasjoner og personer ellers, som er meget kritisk til det meste som foregår i norsk barnevern. Det finnes ingen dokumentasjon som beviser at forholdene er forbedret de siste 50 år heller. Hvor lenge skal vi beholde et barnevern som sløser bort stadig flere milliarder av kroner, og samtidig ødelegger et meget stort antall både barn og voksne?

 

Et minstekrav må altså være at alt barnevernet foretar seg må kunne dokumentere sin berettigelse. Spesielt må det dokumenteres vesentlige fordeler for ethvert barn barnevernet overtar omsorgen for. En nøytral institusjon må engasjeres for å intervjue et stort antall personer som barnevernet har hatt omsorgen for, og materialet må føre til en statistisk oversikt.

 

Under barnevernshøringen i Bergen i 2000, slapp noen med skremmende erfaringer fra barnevernet til orde. Hvorfor motarbeidet de fleste politiske partier denne høringen, og hvorfor nektet det politiske miljø å følge opp de som kom med avslørende vitneutsagn? Det er heller ikke truffet noen forbedringstiltak, etter den første og enestående høringen når det gjelder barnevernsforholdene i landet!

 

Det finnes ellers flere forskningsresultater som viser at barn som vokser opp, selv i problemhjem, kommer minst like bra ut som barnehjems- og fosterhjemsbarn senere i livet. Nye norske forskningsresultater som klart beviser at barnevernets inngripen er av overveldende positiv verdi, imøtesees derfor med meget stor interesse. Inntil de aktuelle forskningsresultater foreligger, skal derfor ingen omsorgsovertakelse kunne skje!

 

Professor Marianne Haslev Skånland ved UiB presenterer meget interessante synspunkter i en artikkel: 

      http://www.nkmr.org/skal_foreldre_vurderes.htm

 

På samme internettadressen: 

      http://www.nkmr.org

finnes det forøvrig et utall aktuelle artikler angående barnevern fra hele Norden.

 

Det er ellers klare meninger om at det ikke er tilfeldig hvilke bånd som knyttes mellom barn og biologiske foreldre. For de som velger å stole på slike kunnskaper og erfaringer, blir således omsorgsovertakelse av barn helt uakseptabelt.

 

 

Noralf Aunan

leder av FBR

 

Pressemeldingen støttes av:

 

1.   Aksjonsgruppen for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre.

      v/formann Borghild Berning tlf.  5272 3545.

 

2.   Norsk Bistand for Barnevernsofre (NBBo)

      v/Ellinor Nerbø       tlf.  7120 0559

 

3.   Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - NKMR - För skydd av Familjers rättigheter i de nordiska länderna

      v/ jur. kand Ruby Harrold-Claesson, Ordf.        tlf.  (+) 46 31 702 03 85

      Ruby Harrold-Claesson takker også for initiativet til pressemeldingen.

 

4.  Gruppen til familiens selvstendige rett

      v/Mona Lygre - region Bergen    tlf. 5596 0574

 

 

 

Føljebrev til Pressemelding

 

Et ødeleggende barnevern som også ødelegger norsk økonomi

 

Pressmeddelanden

 

Tillbaka till Artiklar

 

Tillbaka till Huvudsidan

 

Flere artikler …

 1. ET "KRISERAMMET" BARNEVERN
 2. Er kommunen min mor?
 3. Er instituttet med sakkyndige dommere folkerettstridig?
 4. En sosialarbeider søler med tid
 5. En rettstat verdig
 6. En norsk pikes brev til sin pappa
 7. En forældres fremmedgørelse af den anden forældre
 8. En Barnefars møte med psykologisk kompetanse
 9. Driver barnevernet interneringsleire?
 10. Doktor_mengele_i_norska_hem_av_marianne_haslev_skanland
 11. Diplom Årets navn 2004
 12. Døde av overdose på barnevernsinstitusjon
 13. Den politiske idiologi bag tvangsfjernelse
 14. Barnevernet tvangsfjernet samisk barn
 15. De ledende sporgsmål
 16. Datatilsynet avviser barnevernet
 17. Dagens praksis ved utnevnelse av sakkyndige i barnevernssaker endres
 18. DAGENS BARNEVERN KNUSER FAMILIENE OG REDUSERER BARNAS LIVSKVALITET
 19. Da BRIS upphävde foreldreretten - Hvilke intentioner lå bag
 20. Chokerende læsning
 21. Borgervern mot barnevernet
 22. Blindhet om barnevernets realiteter
 23. Bidrar Biskop Staalseth med løgn?
 24. Bindal saken - familie vant mot barnevernet
 25. Bergens barne"vern" og menneskerettighetene
 26. Bedsteforældre må ikke adoptera barnebarn
 27. Barnevernskritikerne viser vei
 28. Barneverns-ungdom er mer aggressive og voldelige
 29. Barnevernsjente (17) døde
 30. Barnevernsbarn_far_problem
 31. Barnevernsbarn får problemer
 32. Barnevernsband herjer Sørlandet
 33. Barnevernsansatte mishandlet og tapet fast - Tre barn og foreldrene forsvant med maskerte menn.
 34. Barnevern-saken i Alta
 35. Barnevernets saksbehandling
 36. Barnevernets vernløse barn
 37. Barnevernets_offer
 38. BARNEVERNETS METODER
 39. Barnevernets bedømmelser
 40. Barnevernets livsløgn
 41. Barnevernet undergraver tilliten til barnevernet
 42. Barnevernet, pressen och yttrandefriheten
 43. Barnevernet og rettsikkerhet
 44. Barnevernet og menneskerettighetene
 45. Barnevernet og biologi
 46. Barnevernet i Norge - BEFRINGUTVALGET
 47. Barneverntjenesten i Kristiansund politianmeldt for tjenesteforsømmelse
 48. Barnevernet i Drammen utsätter spanienbarnen för tortyr!
 49. Barnevernet i hardt vær
 50. Barnevern skal hjelpe ikke ødelege
 51. Barnevernet är det största hotet mot barnevernet
 52. Barnevern og sakkyndighet
 53. Barnevern på en ny måte
 54. Barnevern og rettsstat
 55. Barnevern og barnets beste
 56. Barnevern og omsorgsovertakelse
 57. Barnevern, media og åpenhet
 58. Barnevern i Rissa
 59. Barnevern er hverken vern av barn eller foreldre
 60. Barnevern, en etat vi helst ikke skulle hatt behov for!
 61. Barnevern barnas vern?
 62. Hensynet til barnets beste i barnevernsaker. Forskningsbasert kunnskap
 63. Barnerov og mere til - i Norge
 64. Barnelov og familiepolitikk
 65. Barnehjemsrapport - Bergens barnehjem slaktes i granskningsrapport
 66. Barnehjemmet Waisenhuset
 67. Barnehjemsbarn krever millioner i erstatning
 68. Barnehjemmet Morgensol i Bergen. Artikler fra Bergens Tidende
 69. Barnehjem og spesialskoler under lupen
 70. Barnehjemsbarn i Oslo og Akershus har meldt fra om overgrep på institusjoner fra 1950 til 1980
 71. Barne vern?
 72. Barnebortføring som systemfeil
 73. Barndom i fosterhjem i egen slekt
 74. Barn - foreldres eiendom !
 75. Barn, barnevern og foreldre
 76. Baerum Kommune fikk ikke medhold av statsadvokaten
 77. Avstraffelse av mennesker som hjelper tvangsfjernede barn
 78. Avdekkningsparolen - en fare for liv, helse og rettssikkerhet
 79. Atskillelse barn og foreldre - det fortidde traume?
 80. At Skille Træet fra Roden
 81. Nederlag for en retsstat
 82. Barnevern og rettssikkerhet
 83. Barnevern og barnets beste
 84. Fastsettelse av omsorgssvikt
 85. Nektes å bo i Norge ... av svenskene
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter